Дело "СТАМОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"

На 19.1.2017 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото "Стамова срещу България, жалба № 8725/07.

През 1993 г. жалбоподателката сключва договор за наем на общински обект  – магазин в гр. Приморско. На 18.09.1995 г. г-жа Стамова подава искане до Общински съвет – Царево за приватизация на обекта чрез закупуването му по реда на чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за преобразуване и приватизация на държавните и общински предприятия (ЗППДОП) /отм./. След мълчалив отказ жалбоподателката инициира съдебни производства. С влезли в сила решения от 2003, 2005 и 2008 г. националните съдилища указват на общинските власти да приключат приватизационната процедура, но решенията не са изпълнени.

ЕСПЧ намира, че жалбоподателката е имала легитимно очакване, изразяващо се в правото да ѝ бъде предложено да закупи магазина по преференциалните условия съгласно чл. 35, ал. 1 ЗППДОП и следователно притежание по смисъла на член 1 от Протокол № 1. Съдът отбелязва, че властите не са изпълнили трите решения в полза на жалбоподателката и приема, че е налице нарушение на член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията. Като констатира че чл. 1 ЗОДОВ не предоставя на жалбоподателката обезщетение във връзка с оплакването ѝ по чл. 1 от Протокол № 1, и предвид на това как той е приложен от националния съд, произнасящ се по иска ѝ за обезщетение за вреди, ЕСПЧ намира нарушение и на член 13 от Конвенцията (вътрешноправно средство за защита).

ЕСПЧ присъжда на жалбоподателката обезщетение за имуществени вреди в размер на 25 000 евро, обезщетение за неимуществени вреди в размер на 5000 евро, както и 7836 евро за разходи и разноски.

Българският превод на решението е достъпен на mjs.bg и на humanrights.bg.