Дело "УЗУНОВА И СЕИД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"

На 6.9.2018 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото "Узунова и Сеид срещу България", жаба № 2866/13.

Жалбоподателите г-жа Божана Боянова Узунова и г-н Ферад Исмаил Сеид са съсобственици на земя в близост до Капитан Андреево. През 2007 г. с решение на Министерски съвет част от земята била отчуждена и било определено обезщетение. След обжалване на обезщетението от страна на жалбоподателите, ВАС го увеличил в съответствие с прието експертно заключение и постановил, че е дължима и сума за разноски. Обезщетението било изплатено на жалбоподателите през 2014 г. 

ЕСПЧ припомня, че изпълнението на влязло в сила решение следва да се счита за част от съдебния процес за целите на чл. 6 и че неоправдано дългото му забавяне води до нарушение на Конвенцията. Невъзможността за жалбоподател да получи навременно изпълнение на решение, постановено в негова полза, представлява същевременно и намеса в правото на мирно ползване на притежания, гарантирано по чл. 1 от Протокол № 1 на Конвенцията. В случая властите не са признали нарушението на правата на жалбоподателите, нито са ги компенсирали за забавата от над три години. Неизпълнението на влязлото в сила решение за този период води до нарушение на чл. 6 и чл. 1 от Протокол № 1.

Съдът посочва още, че процедурата по общо изпълнение на окончателни съдебни решения не е приложима по отношение на искове срещу държавата и че не съществува специална процедура, която да ускори изпълнението или да отстрани отрицателните последици от забавеното изпълнение в такива случаи. Съдът многократно е приемал, че макар държавите членки да разполагат с широка свобода на преценка при предоставянето на такова средство за защита в съответствие със собствената си правна система и традиции, средство за защита на забавено изпълнение на искове срещу държавата все пак трябва да съществува.

Съдът приема, че е налице нарушение на чл. 6 § 1 от Конвенцията и на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията, и на чл. 13 във връзка с чл. 6 § 1 и чл. 1 от Протокол № 1 и присъжда в полза на жалбоподателите сумата от 9500 евро за претърпените от тях имуществени вреди, както и сумата от 1800 евро за неимуществени вреди.

Българският превод на решението е достъпен на mjs.bg и на humanrights.bg.