Добавен е преводът на решението по делото "Димчо Димов срещу България"

На humanrights.bg и на mjs.bg е добавен българският превод на решението на Европейския съд по правата на човека от 16 декември 2014 г., постановено по делото "Димчо Димов срещу България", жалба № 57123/08.

Жалбата касае обездвижването на г-н Димов в продължение на девет дни, ефективността на проведеното по случая разследване и контрола върху изходящата кореспонденция на жалбоподателя от администрацията на затвора.

ЕСПЧ установява нарушение на чл. 3 в неговия материален и процесуален аспект, и на чл. 8 от Конвенцията.

Съдът намира, че след известен период от време разглежданата мярка вече не е била обоснована от поведението на жалбоподателя, нейната продължителност е била прекомерна и начинът на нейното изпълнение е причинил силно физическо и психическо страдание на г-н Димов, което представлява нечовешко отношение.

Съдът констатира, че разследващите органи са се концентрирали единствено върху началния период на имобилизацията, без да се опитат да установят дали мярката е била оправдана през целия период на прилагането й и най-вече след 30 април 2008 г., когато жалбоподателят декларирал, че се отказва да се самонарани. ЕСПЧ изтъква, че при подобни условия официалното разследване по обвиненията в малтретиране трябва да установи дали силата, използвана от длъжностните лица е била пропорциалнална на поведението и опасността, породени от жалбоподателя. В случая, поради своя ограничен обхват, полицейското разследване не е могло да засегне този съществен аспект от жалбата.

Като се позовава на своето решение по делото "Петров срещу България", Съдът констатира, че общото разрешение, дадено на администрацията на затвора по силата на чл. 33, ал. 1, б. „с“ от ЗИН (отм.), а именно да осъществява проверка на кореспонденцията на лишено от свобода лице, включително на писмата от негов представител, не е придружено от необходимите гаранции, за да предпази лицето срещу своеволие.

Присъденото на жалбоподателя обезщетение за неимуществени вреди е в размер на 12 000 евро и 4 000 евро за разходи и разноски.