Кръгла маса на тема „Мерки по изпълнение на решението на Европейския съд по правата на човека по делото „Йорданова и други срещу България“

„Спазването на законността е легитимна цел, когато властите ограничават основни права, гарантирани от Европейската конвенция, но нейната относителна тежест е по-малка, когато се засягат животът и здравето на лица в уязвимо положение“, подчертаха представители на Съвета на Европа.

На 14 декември 2015 г. в София беше проведена кръгла маса на тема „Мерки поизпълнение на решението на Европейския съд по правата на човека по делото „Йорданова и други срещу България“, организирана от Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ (ППРБЕСПЧ) при Министерство на правосъдието. Решението по делото е постановено през 2012 г. и засяга случай от 2006 г. на изземване на имоти-общинска собственост и принудително изваждане на незаконно пребиващи лица от ромски произход от домовете им в кв. „Баталова воденица“ в гр. София.

Лектори на кръглата маса бяха г-жа Людмила Миланова-Фади, юрист в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека, г-жа Димитрина Лиловска и г-жа Любов Стойчева от Отдела за изпълнение на решенията на ЕСПЧ, г-жа Ниам Кейси от Отдела насоциалната харта към Съвета на Европа, г-жа Инес Седрон от Fundacion Secretariado Gitano, испанска неправителствена организация с богат опит в областта на социалното включване и интеграцията на ромите, г-жа Мария Димитрова, правителствен агент в Дирекция ППРБЕСПЧ и г-жа Живка Георгиева, експерт по правата на човека. Участие във форума взеха административни съдии, представители на местната администрация, на компетентни държавни органи и институции, както и неправителствени организации.

Кръглата маса беше предшествана от серия срещи с представители на местнатаадминистрация и административни съдилища в София, Пловдив, Варна, Бургас и Пазарджик. По време на тези срещи и на самата кръгла маса бяха обсъдени мерките по изпълнение на решението на ЕСПЧ и по-конкретно възможностите на административните органи и съдилища да прилагат принципа на пропорционалност в административното и съдебното производство. 

Изпълнението на решението по делото „Йорданова и други срещу България“ се контролира в процедура на „засиленото наблюдение“ на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Гостите на форума запознаха българските си колеги с практиката на ЕСПЧ по налаганена привременни мерки по чл. 39 от Правилника на ЕСПЧ в случаи на извеждане на лица вуязвимо положение от домовете им, стандарта, който следва да бъде прилаган във всекитакъв случай с оглед постигане на справедлив баланс между обществения интерес иправата на лицата, както и добри практики за интеграция на ромите, премахване нагетата и социално включване.

Кръглата маса e дейност в рамките на проектна инициатива на Дирекция ППРБЕСПЧ „Подпомагане на изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека относно уязвими групи“, финансирана по Фонда за двустранни отношения по Програма BG 14 на Норвежки финансов механизъм.