Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Гьошев и други срещу България"

На 21 юни 2018 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по жалбата "Гьошев и други срещу България" и 4 други.

Вследствие извършването на различни нарушения по Закона за движението по пътищата, на жалбоподателите са били наложени глоби в размер между 20 и 50 лв., като на някои са били отнети и контролни точки. Въпреки че към процесния момент наказателните постановления, с които е била наложена глоба до 50 лв., не подлежали на обжалване, съгласно чл. 189, ал. 13 от ЗДвП, жалбоподателите са оспорили постановленията пред съд, като са се позовавали изрично на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Националните съдилища са отхвърлили жалбите като недопустими, поради изричната законова забрана за съдебен контрол, приемайки, че това ограничение е предвидено в закона, цели защитата на обществения ред и не накърнява в прекомерна степен правата на жалбоподателите. По отношение на отнемането на контролни точки съдилищата са счели, че то не подлежи на самостоятелен контрол, тъй като не представлява отделна санкция, а е следствие от налагането на административните наказания, което служи за контролиране на допуснатите от водача нарушения

Пред ЕСПЧ жалбоподателите се оплакват, че липсата на възможност за съдебно преразглеждане на постановленията, придружено с отнемането на контролни точки, нарушава правото им по чл. 6, § 1 от Конвенцията на достъп до съд.

Съдът се позовава изцяло на решението си по делото "Варадинов срещу България" (жалба № 15347/08), по което е приел, че съществуващата до постановяването на Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. невъзможност за оспорване по съдебен ред на постановленията, с които са наложени глоби до 50 лв., представлява нарушение на чл. 6 от Конвенцията. Както е установено в цитираното решение, това нарушение не може да бъде преодоляно чрез възобновяване на административно-наказателното производство по чл. 70 ЗАНН, тъй като разпоредбата не съдържа като основание дадена законова разпоредба да е била обявена за противоконституционна и при всички положения искане може да направи само окръжният прокурор. Доколкото фактите по настоящото дело са идентични и събитията са се развили при действието на същото законодателство, Съдът намира нарушение и в този случай.

ЕСПЧ счита, че намирането на нарушение е достатъчна обезвреда за претърпените от жалбоподателите неимуществени вреди, като присъжда за разходи и разноски сумите от 1000 евро в полза на г-н Гьошев и 504 евро в полза на г-н Миланов.

Преводът на решението "Гьошев и други срещу България" и 4 други е достъпен на humanrights.bg и на mjs.bg.