Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Загорски срещу България", жалба № 59546/08

На 30 юни 2016г. Европейския съд постанови решението си по жалбата Загорски срещу България (жалба № 59546/08). Жалбоподателят твърди, че необосновано му е бил отказан достъп до съд, право гарантирано от чл.6 §1 от ЕКПЧОС за разглеждане на предявения от него иск по реда на ЗОДОВ за претърпени имуществени и неимуществени вреди, поради непредоставяне на своевременно лечение на съпругата му. Съдебият иск е бил отхвърлен от националния съд като недопустим, с мотива, че жалбоподателят не е легитимиран да твърди вреди, произтекли от правоотношение с държавен орган, по което не е бил страна. 

Съдът е приел, че не е негова задача да замени тълкуването на вътрешното право на националните съдилища със свое собствено и той не е призван да разглежда твърдени фактически или правни грешки на националните съдилища. С оглед конкретния случай Съдът е направил заключението, че начина, по който

Апелативният съд е тълкувал и прилагал националното законодателство, не е произволен или явно неоснователен и отхвърля жалбата като явно необоснована основание чл. 35 §§ 3 (а) и 4 от Конвенцията.

Българската версия на решението е достъпна на страницата "Права на човека" и на страницата на министерство на правосъдието.