Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Крушев срещу България"

Жалбоподателят е едноличен търговец, който твърди, че е бил лишен от правото на достъп до съд заради невъзможността да обжалва пред националните съдилища наказателните постановления на заместник-началника на Дирекцията за национален строителен контрол, с които са му били наложени три имуществени санкции, всяка от които в размер на 5000 лв.

ЕСПЧ приема, че установяването на нарушения и налагането на административни наказания от административните органи само по себе си не противоречи на Конвенцията, стига такива решения да подлежат на съдебен контрол. Доколкото случаят не е бил такъв, е налице нарушение на Конвенцията. ЕСПЧ, също така отбелязва, че разпоредбата на чл. 239, ал. 4 от ЗУТ впоследствие е била отменена, но тъй като отмяната не е имала обратно действие, тя не е оказала въздействие върху случая на жалбоподателя.

Страсбург установява нарушение на чл. 6, § 1 от Конвенцията (право на достъп до съд). С оглед на това заключение и на доказателствата с които разполага, ЕСПЧ намира, че отделен въпрос по отношение на чл. 1 от Протокол № 1, разглеждан отделно и/или във връзка с чл. 13 от Конвенцията не възниква, и следователно, това оплакване не следва да бъде разглеждано.

Страсбург определи обезщетение в размер на 4000 евро за претърпени неимуществени вреди, както и 1355 евро за разходи и разноски.

Българскят превод на решението от 25.01.2018 г. е достъпен на humanrights.bg и mjs.bg.