Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Курилович и други срещу България", жалба № 45158/09

На humanrights.bg и на mjs.bg/47 е публикуван преводът на решението на ЕСПЧ от 01.06.2017 г., постановено по делото Курилович и други срещу България, жалба № 45158/09.

Жалбата е подадена от беларуски гражданин и неговите съпруга и дете – български граждани.

През 2008 г. със заповед, издадена на основание чл. 42 и чл. 44, ал. 1 ЗЧРБ от председателя на ДАНС, на първия жалбоподател е била наложена принудителна административна мярка „експулсиране“, отнемане правото на пребиваване и налагане на забрана за влизане в Република България за срок от 10 години, тъй като неговото присъствие в страната е представлявало „сериозна заплаха за националната сигурност“. В заповедта не са били посочени фактически основания, а само, че се основава на „Предложение № Б848“. В него се посочвало, че жалбоподателят е член на „руска криминална група“, замесена в пране на пари, изнудване, контрабанда, незаконни сделки с оръжия и финансиране на „терористични групи“ на територията на Руската Федерация. С окончателно решение от 8 януари 2009 г. ВАС е отхвърлил жалбата срещу заповедта. След като обобщил твърденията в Предложение № Б848, съдът посочил, че те били достатъчни да обосноват извода, че първият жалбоподател представлява заплаха за националната сигурност. Съдът е отхвърлил аргументите свързани със семейния живот на жалбоподателя.

Г-н Курилович е напуснал страната на 24 април 2009 г. Не е ясно дали другите двама жалбоподатели са останали в България след това.

ЕСПЧ достига до същите изводи, както в решенията по сходните дела C.G. и др. срещу България, жалба № 1365/07, Каушал и др. срещу България, жалба № 1537/08, М. и други срещу България, жалба № 41416/08, Раза срещу България, жалба № 31465/08като постановява, че са налице нарушения на член 8 и член 13 от Конвенцията. Съдът присъжда на първия жалбоподател 7500 евро, а на останалите двама жалбоподатели по 3000 евро обезщетение за неимуществени вреди, както и 1857 евро за разходи и разноски.