Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Методиев и други срещу България", жалба № 58088/08

Делото касае оплаквания по член 9 (свобода на религията) и член 14 (забрана на дискриминацията) от Конвенцията. Жалбоподателите, които са с ахмадийско вероизповедание - религиозно движение, произлизащо от сунитския ислям, основано в Пенджаб към края на 19-ти век от Мирза Гулам Ахмад, твърдят в частност, че отказът на националните съдилища да регистрират тяхното сдружение по реда на Закона за вероизповеданията, представлява необосновано и дискриминационно ограничение на правото им на свобода на религията, гарантирано от чл. 9 от Конвенцията.

С решение от 31 май 2007 г. СГС е отказал да регистрира тяхното сдружение с наименование „Мюсюлманска общност Ахмадия“. Апелативният съд е потвърдил  решението на СГС. ВКС е отхвърлил подадената от сдружението касационна жалба, като е потвърдил мотивите, изложени от апелативния съд.

Страсбург отбелязва, че в конкретния случай съдилищата са преценили, че описанието на верските убеждения в устава на сдружението е недостатъчно, не за да бъде дадена оценка на автентичността на сдружението, на организацията му или на това, дали дейността му съответства на закона, а за да се даде възможност да се различи вероизповеданието на новото сдружение от досега съществуващите, в частност от мюсюлманското вероизповедание в България.

ЕСПЧ изтъква най-напред, че името на религиозното сдружение на жалбоподателите ясно посочва, че същото принадлежи на общността Ахмадия. Това обстоятелство не е било взето предвид от съдилищата, които в нито един момент не посочват, че името на религиозното сдружение би могло да доведе до объркване. Що се отнася до устава на сдружението, вероизповеданието принадлежи към ахмадийското движение на исляма, разпространено в целия свят, и излага вярванията и основните ценности на последователите си. Доколкото националните съдилища са приели, че това описание е недостатъчно, Съдът отбелязва, че Законът за вероизповеданията не съдържа конкретни разпоредби, които да уреждат каква степен на конкретност трябва да има това описание и каква специфична информация трябва да съдържа изложението на верското убеждение и богослужебната практика“, изискано съгласно чл. 17 от Закона. Също така, друг правилник или насоки, които да са били достъпни за жалбоподателите и да са могли да ги насочват в действията им не съществуват. Следователно за жалбоподателите не е било лесно да приведат устава на сдружението в съответствие с изискването за точност, поставено от националните съдилища. 

Съдът намира, че подходът на ВКС, който поставя като условие за регистрацията на религиозното сдружение то да докаже, че верското убеждение, споделяно от последователите му, се отличава от това на вече регистрираните вероизповедания и, по-конкретно, от преобладаващото мюсюлманско вероизповедание, би довел на практика до отказ за регистрация на всяка религиозна общност, която има същата доктрина като вече регистрирано вероизповедание. В резултат би било позволено съществуването само на една религиозна общност за всяка религия, като се изисква нейните последователи да се придържат към тази религиозна общност. В едно демократично общество няма нужда държавата да предприема мерки за да гарантира, че религиозните общности са поставени под единна администрация. Държавата трябва да остане неутрална. Ролята на властите не е да вземат мерки, които да дават предимство на една религиозна общност пред друга или да премахват причината за напрежение чрез елиминиране на плурализма, а да се погрижат за толерантността между различните групи.

ЕСПЧ заключава, че твърдяната липса на прецизност в изложението на верското убеждение и богослужебната практика в устава на общността-жалбоподател не би могла да обоснове отказа за регистрация. Следователно отказът не е бил „необходим в едно демократично общество“ по смисъла на член 9 от Конвенцията и е налице нарушение на тази разпоредба.

ЕСПЧ присъжда на г-н Методиев обезщетение за неимуществени вреди в размер на 4000 евро.

Преводът на решението е публикуван на портала "Права на човека" и на страницата на Министерство на правосъдието.