Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Николай Генов срещу България", жалба № 7202/09

През месец май 2007 г. срещу жалбоподателя е било повдигнато обвинение за придобиване на подправени парични знаци в периода от 2002 г. до 10 януари 2007 г. с неговото знание, че са подправени. С решение на Окръжен съд – Пазарджик от 25 януари 2008 г. той е бил признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 244, ал. 1, предл. 2 от НК, с оглед придобиване на подправени парични знаци в периода от 26 март 2005 г., когато това деяние е било криминализирано, до 10 януари 2007 г. По време на съдебното производство жалбоподателят е твърдял, че е придобил паричните знаци преди 26 март 2005 г. Първоинстанционният съд не е произвел ясни и конкретни мотиви относно това кога точно жалбоподателят е придобил подправените парични знаци, като обаче е отбелязал, че г-н Генов е действал със знанието, че същите са фалшиви. Присъдата е била потвърдена от горните инстанции.

Страсбург намира нарушение на член 6 § 1 от Конвенцията с мотива, че след като придобиването на подправени парични знаци със знанието, че същите са такива, е било криминализирано след 26 март 2005 г., то в хода на процеса е следвало да бъде доказано, че жалбоподателят е осъществил това деяние именно след горепосочената дата. Според Съда тежестта на доказване е била върху обвинението и всяко съмнение относно момента на придобиване на процесната валута е следвало да бъде разглеждано в полза на обвиняемия, което от своя страна е проявление на презумпцията за невиновност. ЕСПЧ отбелязва, че националните съдилища е следвало да разгледат повдигнатото възражение на жалбоподателя. Това задължение се съдържа имплицитно в член 6 § 1 от Конвенцията. Съдът заключава, че в случая националните съдилища не са постановили достатъчно аргументирани решения, съгласно изискванията на член 6 § 1 от Конвенцията и присъжда на жалбоподателя обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2400 евро, както и 1000 евро за разходи и разноски.

Българският превод на решението по делото "Николай Генов срещу България", жалба № 7202/09, е публикуван на humanrights.bg и на страницата на Министерство на правосъдието.