Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Н. П. И Н. И. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ", жалба № 12879

На страницата "Права на човека" и на страницата на министерство на правосъдието е публикуван българският превод на решението на ЕСПЧ по делото "Н. П. И Н. И. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ", жалба № 12879.

Като се позовават на член 3 от Конвенцията, жалбоподателите твърдят, че българските власти не са изпълнили своите позитивни задължения да ги защитят от насилствените действия на И. И. и не са разследвали твърденията им, че са жертви на изтезание. Те твърдят също, че не са разполагали с ефикасни вътрешноправни средства за защита, съгласно изискванията на член 13, във връзка с член 3 от Конвенцията. Жалбоподателката твърди, че при упражняването на гарантираните й права по член 3 и член 13 от Конвенцията, е била жертва на дискриминационно отношение в нарушение на член 14 от Конвенцията.

В своето решение ЕСПЧ не намира нарушение на позитивните задължения на държавата, произтичащи от членове 3, 13 и 14 от Конвенцията. Съдът посочва, че вътрешните съдилища, полицията и прокуратурата не са пренебрегнали опасността, която е представлявало насилственото поведение на И. И. за жалбоподателите. ЕСПЧ подчертава, че в необходимите моменти властите са приложили няколко вида подходящи мерки за да запазят физическата неприкосновеност на жалбоподателите. ЕСПЧ установява, че особеностите на разглеждания случай не потвърждават твърдението на жалбоподателката да е била подложена на дискриминационно отношение, основано на пола й.

По тези причини Съдът единодушно обявява жалбата за недопустима.