Български преводи на решенията "Йордан Иванов и други срещу България" и "ОМО "Илинден" и други срещу България" (№ 3)

На 11 януари 2018 г. Европейският съд по правата на човека постанови решения по делата "Йордан Иванов и други срещу България", жалба № 70502/13 и "Обединена македонска организация Илинден и други срещу България" (№ 3), жалба 29496/16. Решенията засягат сходни жалби, подадени от "Обединена македонска организация Илинден" и нейни членове относно откази за регистриране на организацията.

По делото "Йордан Иванов и други срещу България" след подадена молба от жалбоподателите, през 2012 г. Окръжен съд Благоевград постановил отказ за регистриране на организацията, като установил, че декларираните в устава на сдружението цели противоречат на чл. 44 от Конституцията на Република България, доколкото били насочени против държавната сигурност и подтиквали към омраза. С решение от 23 април 2012 г. Апелативен съд София потвърдил отказа. Съдът по-специално приел, че декларираните от организацията цели били политически, което било недопустимо съгласно  Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и че били насочени срещу единството на нацията и открито настройвали една част от населението срещу друга. 

През 2014 г. жалбоподателите по делото "Обединена македонска организация Илинден и други срещу България" отново подали искане за регистриране на сдружението. Окръжен съд Благоевград отказал регистрацията. Според съда изложеното в устава на организацията налагало извод за намерението й да възбуди омраза на национална и етническа основа, в противоречие с чл. 44, ал. 2 от Конституцията. В допълнение, обстоятелството, че наименованието на организацията било сходно с други такива, показвало стремеж към заблуждаване на обществото и регистриране на сдружение с политически цели или на организация, насочена срещу единството на нацията. Апелативен съд София потвърдил решението, като посочил, че преследваните от Илинден действителни цели, личащи от широко отразените в медиите действия на нейните членове в миналото, биха могли да доведат до сериозно напрежение и нарушения на обществения ред. Съдът също така приел, че осъществяването на търсеното в случая право на сдружаване би нарушило правата на българските граждани, които не подкрепят целите на организацията или използваните средства за постигането им. Решението си съдът обосновал и с необходимостта от мобилизиране на всички държавни ресурси, с оглед сложната обстановка в региона и мигрантската криза. 

В жалбите си пред ЕСПЧ жалбоподателите твърдят нарушение на чл. 11 от Конвенцията, осигуряващ свободата на сдружаване и нарушение на чл. 14 от Конвенцията, който установява забраната за дискриминация.

Съдът намери нарушения на чл. 11, като не счете за необходимо да изследва оплакванията по чл. 14 от Конвенцията. За да стигне до тези заключения, Съдът се позова на предходните си осъдителни решения по делата "Обединена македонска организация Илинден срещу България (№ 2)" и "Станков и Обединена македонска организация Илинден срещу България". Съгласно мотивите на Съда причините, поради които националните съдилища са постановили отказите си, вече са прокламирани от него като недостатъчни в горепосочените решения. 

По делото „Йордан Иванов и други срещу България“ Съдът присъди в полза на жалбоподателите обезщетение в размер на 12 000 евро за претърпените от тях неимуществени вреди, както и 2000 евро разходи и разноски. По делото „Обединена македонска организация Илинден и други срещу България“ Съдът присъди в полза на жалбоподателите обезщетение в размер на 12 000 евро за неимуществени вреди и 1220 евро за разходи и разноски.

Българският превод на решението по делото "Йордан Иванов и други срещу България", жалба № 70502/13 е публикуван на humanrights.bg и на mjs.bg.
Българският превод на решението по делото "Обединена македонска организация Илинден и други срещу България" (№ 3) също е достъпен на humanrights.bg и на mjs.bg.