Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Стефанови срещу България", жалба № 65688/12

На humanrights.bg и на mjs.bg/47 е публикуван преводът на решението на ЕСПЧ по делото "Стефанови срещу България", жалба № 65688/12, решение от 30 март 2017 г.

Жалбата е подадена от родители и техния син, и касае оплакване за несправедливо лишаване от право на собственост върху апартамент и липса на адекватно обезщетение в нарушение на член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията (защита на собствеността). Повдигнатите оплаквания са предмет на добре установената практика на ЕСПЧ по делото "Великови и др. срещу България", както и на последвалите решения по сходни случаи – "Димитър и Анка Димитрови срещу България", "Панайотова срещу България" и "Маджаров срещу България".

През 1990 г. жалбоподателите са придобили апартамент с площ от 144 кв. м. въз основа на договор за продажба, сключен с Общински народен съвет по реда на Наредбата за държавните имоти. През 1992 г. наследник на собственика на апартамента преди национализацията е предявявил срещу жалбоподателите иск с правно основание чл. 7 от ЗВСОНИ, както и ревандикационен иск. Съдебното производство е приключило с окончателно решение на ВКС от 22 юни 2004 г. като договорът за продажба е бил обявен за нищожен и жалбоподателите са били осъдени да напуснат имота и да предадат владението на ищеца.

Впоследствие жалбоподателите са предявили искове срещу Столична община за обезщетение за имуществени и неимуществени вреди. С окончателно решение от 4 април 2012 г. ВКС е постановил, че жалбоподателите имат право да получат цената, която са платили за апартамента през 1990 г. и която с течение на годините се е обезценила значително, и е осъдил Столична община да им заплати сума, равняваща се на около 12 евро.

В процедурата пред ЕСПЧ първоначално е предоставена възможност за постигане на приятелско споразумение. С оглед тази възможност, Правителството е изискало информация от Столична община, която е предоставила Експертна оценка на лицензиран оценител относно пазарната стойност на апартамента към м. юни 2015 г., равняваща се на 75 560 евро.

След като жалбоподателите са отхвърлили възможността за сключване на приятелско споразумение, Правителството е представило пред ЕСПЧ едностранна декларация, с която моли Съдът да заличи жалбата от списъка на делата на основание чл. 37 от Конвенцията, като предлага да заплати на жалбоподателите 42 000 евро за всички претърпени вреди, разходи и разноски по делото.

С решението си ЕСПЧ намира, че на жалбоподателите не е било предложено адекватно обезщетение, поради което отхвърля едностранната декларация.

ЕСПЧ, позовавайки се на изводите си по делото Великови и други срещу България и останалите вече разгледани сходни дела, заключава, че има нарушение на член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията. Съдът отбелязва, че жалбоподателите са били лишени от тяхната собственост, поради наличието на дефект в договора за продажба на апартамента, отговорност за който носят властите. При тези обстоятелства необходимият баланс по член 1 от Протокол № 1 от Конвенцията би бил спазен само ако жалбоподателите са получили адекватно обезщетение. Те обаче не са могли да получат такова обезщетение нито чрез процедурата за предоставяне на компенсаторни бонове, нито чрез предявяването на иск за непозволено увреждане срещу Столичната община.

Присъденото от ЕСПЧ на жалбоподателите обезщетение за имуществени вреди е в размер на 75 000 евро.