Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Христосков срещу България"

На 15 феруари 2018 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по делото "Христосков срещу България", жалба № 50760/09. Като се позовава на чл. 3 от Конвенцията (забрана на изтезанията), жалбоподателят се оплаква от условията на своето задържане в Затворническото общежитие "Кремиковци". В пилотното дело "Нешков и други срещу България" (№ 36925/10 и 5 други, §§ 245-56, 27 януари 2015 г.) Съдът вече е констатирал нарушение на чл. 3 от Конвенцията по сходни въпроси.

ЕСПЧ намира, че условията за задържане на жалбоподателя от 21 август 2009 до 28 октомври 2010 г. в Затворническо общежитие “Кремиковци” (с изключение на периода от 26 август 2009 г. до 26 октомври 2009 г., когато изтърпяването на наказанието на жалбоподателя е прекъснато) са в нарушение на чл. 3 от Конвенцията. Твърденията на жалбоподателя са подкрепени от доклади на Българския хелзинкски комитет и на Омбудсмана, които отразяват голямата пренаселеност и лошите хигиенни условия в затворническото общежитие в Кремиковци.

Страсбург установява, че по отношение на периода след 28 октомври 2010 г., условията на задържане не са достигнали прага на суровост, изискван съгласно чл. 3 от Конвенцията. Единственият въпрос, повдигнат от жалбоподателя и оспорен от правителството, по отношение на условията на задържането в този период, когато е прехвърлен в друга килия, е свързан с недостатъчния достъп до вода за вземане на душ, поради по-ниското налягане на водата. 

Като се позовава на решението по делото "Нешков и други срещу България", ЕСПЧ намира нарушение на чл. 3 от Конвенцията и присъжда в полза на жалбоподателя обезщетение в размер на 3000 евро за претърпените от него неимуществени вреди, както и сумата от 767 евро за разходи и разноски.

Българският превод на решението е достъпен на humanrights.bg и mjs.bg.