Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Шахънов и Полфрийман срещу България", жалба № 35365/12 и жалба № 69125/12

На 21.07.2016 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по жалбата "Шахънов и Полфрийман срещу България". Решението е окончателно на 21.10.2016 г.

Като се позовават на чл. 8 (право на зачитане на личния и семейния живот) и чл. 10 от Конвенцията (Свобода на изразяването на мнение), жалбоподателите, българският гражданин г-н Николай Иванов Шахънов и австралийският гражданин г-н Джок Полфрийман, се оплакват от дисциплинарните наказания, наложени им от властите, в отговор на отправни жалби срещу затворнически служители. 

Като разглежда първо оплакването по чл. 10 от Конвенцията, Съдът приема, че органите, разгледали обжалванията на жалбоподателите срещу наложените им дисциплинарни наказания – Районен съд - Пловдив, в случая на г-н Шахънов и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, в случая на г-н Полфрийман – не са засегнали, а още по-малко са обсъдили по същество въпроса дали дисциплинарните наказания накърняват правото на жалбоподателите на свобода на изразяване и във връзка с това правото на подаване на жалба.

ЕСПЧ посочва, че тежките наказания, наложени на жалбоподателите, биха могли да се разглеждат като необходими само при изключителни обстоятелства. Например да бъде убедително доказано, че жалбопдателите, въпреки че са наясно, че техните твърдения са били неверни, са продължили да критикуват поведението на служителите. В настоящия случай обаче, предвид естеството на жалбите, начинът на тяхното подаване, контекстът, в който са направени, и ефектът, ако има такъв, върху съответните длъжностни лица, не убеждават Съда, че това е така. Следователно, е налице нарушение на чл. 10 от Конвенцията по отношение на всеки от двамата жалбоподатели.

Като се позовава на чл. 8 от Конвенцията, г-н Шахънов твърди, че затворническите власти редовно са отваряли и чели кореспонденцията му. Съдът не намира индикации, че писмата в пликовете са били проверявани или четени от затворническите власти и отхвърля това негово оплакване, в съответствие с чл. 35 §§ 3 (а) и 4 от Конвенцията.

Българската версия на решението е достъпна на страницата "Права на човека" и на страницата на министерство на правосъдието.