Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Йорданова и други срещу България"

На 19.07.2017 г. ЕСПЧ постанови решение по делото "Йорданова и други срещу България", жалби №№ 61432/11 и 64318/11.               

Наследодателите на жалбоподателите са притежавали печатарски предприятия, които са национализирани през 1949 г. и 1950 г. Активите им са поети от държавна печатница, която по-късно е преобразувана в търговско дружество, управлявано от министъра на образованието. 

През 1998 г. жалбоподателите предявяват искания за обезщетяване за национализираните имущества по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти чрез получаване на акции в дружеството. Молбите първоначално са уважени, като за определяне размера на обезщетенията и равняващия им се брой акции са изготвени експертни оценки, които са утвърдени от министъра през юни 2003 г. През август същата година с нови заповеди министърът на образованието определя като обезщетение за жалбоподателите компенсаторни записи вместо вече утвърдения брой акции, като се позовава на пар. 11 от ДР на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Тези заповеди са отменени с решения на ВАС, който приема, че чрез тях министърът незаконосъобразно е изменил вече влезли в сила предходни административни актове. През 2008 г. по искане на Министерство на образованието и науката, Агенцията за приватизация разрешава прехвърлянето на акции на дружеството на частноправни субекти, но по-нататъшни стъпки за финализиране на процедурата не са предприети. 

Пред ЕСПЧ жалбоподателите се оплакват по чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията (право на собственост), че не са получили дължимото им за национализираните предприятия обезщетение.

Съдът посочва, че жалбоподателите са имали легитимно очакване да получат обезщетение въз основа на първоначално издадените от министъра актове, с които молбите им са уважени, а последващите заповеди на министъра са прогласени за нищожни като противоречащи на вече влезли в сила административни актове. 

В решенията си по делата "Мутишев и други срещу България", "Хаджигеоргиеви срещу България" и "Неделчева и други срещу България" Съдът вече е приел, че в случаите, в които националният съд се е произнесъл окончателно по даден въпрос, административните органи нямат право да поставят под съмнение това решение освен при наличието на основателни и непреодолими причини. Съдът приема, че намесата в правата на жалбоподателите противоречи на принципа за законност по чл. 1 от Протокол № 1 и намира нарушение на тази разпоредба.

В съответствие с искане на правителството ЕСПЧ отлага произнасянето си по дължимото обезщетение за претърпените от жалбоподателите имуществени и неимуществени вреди, като определя срок от четири месеца за предоставяне на становище или постигане на споразумение в тази връзка. Съдът също така присъжда в полза на жалбоподателите сумата от 4820 евро за разходи и разноски.

Българският превод на решението по делото "Йорданова и други срещу България" е достъпен на humanrights.bg и на mjs.bg.