Превод на решението на ЕСПЧ по допустимостта на жалба "Сакскобургготски и други срещу България"

На 12 април 2018 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по допустимостта по делото „Сакскобурготски и други срещу България“ (жалби № 38948/10, 55777/12 и 8954/17).

Жалбоподатели и по трите жалби са г-н Симеон Сакскобурготски и г-жа Мария-Луиза Хробок. Другите петима жалбоподатели по жалба № 38948/10 са останалите петима наследници на цар Фердинанд I.

През 1947 г. Народното събрание приема Закон за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници, с който имуществото им е прехвърлено на държавата. В решение от 1998 г. Конституционният съд обявява този закон за противоконституционен, след което жалбоподателите претендират връщане на имотите. По-конкретно, жалбоподателите търсят връщане на следните имоти: 

1. Къща в София, закупена от княгиня Евдокия, чието владение е предадено през 1998 г. и къщата е продадена от жалбоподателите през 2001 г.;

2. Дворец и парк Врана, владението върху който е предадено на жалбоподателите през 2001 г. със заповед на кмета на гр. София;

3. Земя и две постройки в с. Баня, предадени на жалбоподателите през 2004 г. от областния управител на Пловдив, като през 2014 г. изглежда тези имоти са обявени за продажба от жалбоподателите;

4. Дворец Бистрица с прилежащите постройки и земя, за които през 2002 г. областният управител на гр. Пловдив е наредил да се предадат на правоимащите;

5. Дворец Ситняково с прилежащите постройки и земя, регистрирани като частна държавна собственост, като през 2003 г. областният управител на гр. София е наредил да се предадат на правоимащите;

6. Комплекс Саръгьол, състоящ се от ловна хижа и допълнителни постройки, регистрирани като частна държавна собственост, като през 2002 г. областният управител на София е наредил да се предадат на правоимащите;

7. Дворец Кричим с прилежащи постройки и земя;

8. Гори с площ 1650 хектара, за които има решения на поземлената комисия от 2000 г. и 2003 г.

През 2009 и 2011 г. властите започват съдебни производства по отношение на всички имоти, с изключение на къщата на княгина Евдокия и имота в Баня. Съдебните производства за горите, имотите Врана и Бистрица са висящи. Производствата по отношение на имотите Саръгьол и Ситняково завършват в полза на държавата със съдебни решения на Върховния касационен съд от 14 юли 2016 г. и 28 декември 2016 г. Националните съдилища приемат, че земята и постройките върху нея са държавна собственост, че нито царете, нито наследниците им са ги придобили по давност, че само по себе си решението на Конституционния съд не може да възстанови права, въпросът за реституцията на които е могъл да се реши само от Народното събрание, както и че решенията на областните управители не са годни актове за предоставяне на собственост. По отношение на имота Кричим, чието владение не е връщано на жалбоподателите, заведеното от тях производство също завършва в полза на държавата.

Междувременно с решение от 18 декември 2009 г. Народното събрание налага мораториум върху разпореждането с всички движими и недвижими имущества, за които има постановени административни решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниците на бившите царе. Според решението тази мярка следва да действа до приемането на специален закон. Мораториумът все още е в действие.

В решението си от 12 април 2018 г. ЕСПЧ обявява за недопустими оплакванията на жалбоподателите относно имота Кричим, както и всички оплаквания на останалите петима наследници на цар Фердинанд. Съдът отбелязва, по-конкретно, че владението върху имота Кричим не е било предоставяно на жалбоподателите, нито властите са признали по друг начин правото им на собственост. Националните съдилища детайлно са аргументирали решенията си и доколкото според Съда те са в най-добре поставени да тълкуват и прилагат законодателството, той не счита за необходимо да се отклонява от техните изводи, поради което приема, че и за жалбоподателите не е имало легитимно очакване за реституция на този имот.

Съдът постановява също така, че на този етап не може да реши въпросите за допустимостта и основателността на останалите оплаквания на г-н Симеон Сакскобурготски и г-жа Мария Луиза Хробок и затова решава да поиска становището на българската държава по тях. Тези оплаквания касаят наложения мораториум на Народното събрание върху разпореждането с имотите, както и съдебните решения в полза на държавата относно Саръгьол и Ситняково (оплаквания по чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията, чл. 6 § 1 и 13 от Конвенцията). Следва да бъде изяснена и каква е съдбата на къщата на принцеса Евдокия в София, както и на имота в Баня.  

Българското правителство следва да изготви отговори на тези въпроси и становище по оплакванията, които да изпрати в ЕСПЧ.

Българскят превод на решението е достъпен на humanrights.bg и mjs.bg.