Превод на решения по допустимост по делата "КОЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ", жалба № 69591/14 и "ЦОНЬО ЦОНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ", жалба № 9662/13

На humanrights.bg и на mjs.bg/47 са публикувани преводите на решенията по допустимост на ЕСПЧ по делата "Колев срещу България", жалба № 69591/14 и "Цонев срещу България", жалба № 9662/13. Те касаят оплаквания по чл. 5 §§ 1, 3 и 4 от Конвенцията (право на свобода, прекомерна дължина на задържането и право на задържания да обжалва задържането пред съд). Двете жалби бяха обявени за недопустими поради неизчерпване на вътрешноправните средства за защита, тъй като ЕСПЧ прие, че жалбоподателите е следвало да се възползват от възможността да предявят иск на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, в редакцията на тези разпоредби в сила от 15.12.2012 г.