Публикуван е обучителен материал за свободата на сдружаване по чл. 11 от ЕКПЧОС 

На 13 и 14 Март 2017 г., Министерство на правосъдието, съвместно с Националния институт на правосъдието и Отдела за изпълнение на решенията на ЕСПЧ към Съвета на Европа, проведоха семинар по чл. 11 от Европейската Конвенция, гарантиращ свободата на сдружаване. Семинарът имаше за цел да представи новия режим на регистрация на съдиите и служителите на Агенцията по вписвания (АВ), както и да подпомогне ръководството на АВ при изготвянето на правилата за работа по регистрацията на сдруженията, така че да се осигури съответствието на новите процедури с изискванията на чл. 11 от Европейската конвенция за правата на човека, в частност на относимите, влезли в сила, осъдителни решения срещу България.  

В продължение на този семинар, както и в изпълнение на задължението на българската държава, съгласно решение, прието на 1265-то заседание на Комитета на министрите във формат „Права на човека“, проведено на 20-21 септември  2016 г., с което националните власти са поканени да осигурят пълно съответствие на новия административен механизъм за регистрация на сдруженията с чл. 11 от Конвенцията, беше изготвен и обучителен материал.  

Материалът е изготвен от Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ във връзка с ангажиментите на българската страна по чл. 46 от ЕКПЧОС и изпълнението на групата решения на Европейския съд по правата на човека ОМО „Илинден“ и други срещу България.

В периода 6-8 юни 2017 г. ще бъде проведено 1288-то заседание на Комитета на министрите на Съвета на Европа, на което ще бъде разгледан за пореден път напредъкът по изпълнението на тази група решения.