Решения на ЕСПЧ по жалби Делина, Гаврилов и Шехова срещу България

На 18.01.2018 г. ЕСПЧ постанови решения по жалбите Делина срещу България, жалба № 66742/11, Гаврилов срещу България, жалба № 44452/10 и Шехова срещу България, жалба № 68185/11. Жалбоподателите и по трите дела се оплакват от нарушение на правото им на справедлив съдебен процес по смисъла на чл. 6§1 от Конвенцията и на правото им на собственост по смисъла на чл. 1 от Протокол 1 от Конвенцията, поради неизпълнение на влезли в сила съдебни решения, постановени в тяхна полза.

По делата Гаврилов и Шехова ЕСПЧ приема, че са налице нарушения на член 6 § 1 от Конвенцията и на член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията. Съгласно мотивите на Съда държавата е била длъжна да осигури своевременното изпълнение на окончателните съдебни решения срещу органите й или търговсите дружества, притежавани или контролирани от нея. Провеждането на ликвидационни производства не може да освободи държавата от това й задължение, доколкото противното би означавало да се осигури възможност да избягва дължими от нея плащания. Съдът също така посочва, че вече се е произнасял с подобни решения срещу България.

По делото Делина срещу България ЕСПЧ постановява, че е налице нарушение на член 6 § 1 от Конвенцията, тъй като органите на общинската администрация не са изпълнили влязло в сила съдебно решение в продължение на три години.

Преводите на решенията по делата Делина срещу България, жалба № 66742/11, Гаврилов срещу България, жалба № 44452/10 и Шехова срещу България, жалба № 68185/11, са достъпни на интернет страниците на Министерството на правосъдието и на Правата на човека.