Четвърти обобщен годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на ЕСПЧ

С решение от 12 септември 2017 г. Министерският съвет прие четвъртия обобщен годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2016 г. Целта на анализа е да подпомогне ефективното изпълнение на осъдителните решения на ЕСПЧ, особено в области, в които се наблюдава повторяемост на нарушенията. Темите в доклада са обособени в три части. В първата част докладът съдържа информация за решенията на ЕСПЧ срещу България във фазата на изпълнение, маркират се както позитивните промени в законодателството и практиката в резултат на осъдителни решения на Съда, така и решенията, които са били изпълнени през годината. Във втората част докладът засяга основни проблеми, произтичащи от решенията на ЕСПЧ, по които се налага да бъдат взети допълнителни мерки. Тази част на доклада е изготвена и на базата на решения, резолюции и други документи на Комитета на министрите и Отдела за изпълнение на решенията на ЕСПЧ към Съвета на Европа. В третата част на доклада, за пълнота и с оглед повече яснота за връзката между ефективното изпълнение на решенията и новите осъдителни решения, е представена актуална информация за броя на осъдителните решения за изминалата година, броя на висящите жалби пред ЕСПЧ, както и в резюме някои решения на ЕСПЧ, постановени през годината, които заслужава да бъдат споменати.

Предстои внасяне на доклада в Народното събрание.

Текстът на доклада е достъпен тук и на страницата на министерство на правосъдието.