Първи обобщен доклад по изпълнението на решенията на Европейския съд за правата на човека

Приет с Решение на МС № 39 от 23.01.2014 г.