От шест на четири месеца се променя срокът за подаване на жалби пред Eвропейския съд по правата на човека

Протокол № 15 към Конвенцията за правата на човека и основните свободи (Конвенцията) влезе в сила на 1 Август 2021 след подписването и ратифицирането му от 47-те страни членки. Той въвежда съществена промяна, която пряко засяга жалбоподателите и техните процесуални представители. Изменен е член 35 § 1 от Конвенцията, като се намалява от шест на четири месеца срока за подаване на жалба пред Съда по правата на човека, считано от датата на окончателното вътрешно решение (член 4 и 5 от Протокол № 15). За да се даде на потенциалните жалбоподателите възможност да се запознаят с тази промяна е предвидено, че тя поражда действие 6 месеца след влизането в сила на протокола, т.е. тя се прилага от 1 февруари 2022 г. нататък. В допълнение изменението на срока няма обратна сила и не се прилага за жалби, при които окончателното вътрешно решение е взето преди привеждането на новото правило в действие (член 8 § 3 от Протокол № 15).

Съдът по правата на човека предоставя информация за изменението на своя уебсайт, на страниците за жалбоподателите, на английски и на френски език, както и на неофициални за него езици.

Бъдещите жалбоподатели трябва да имат предвид, че при несъобразяване с новия по-кратък срок ще доведе до обявяване на жалбата им за недопустима от Съда.

снимка: ЕСПЧ