Публикувани са Доклад за оценка относно преподаването на права на човека в българските университети, както и Насоки и примерни конспекти за преподаване на права на човека във висшето образование

Документите са разработени в изпълнение на Дейност 2 „Изграждане на капацитет за въвеждане на обучение по Права на човека в юридическите факултети на университетите“ от предефиниран проект 5 „Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека“, програма „Правосъдие“ на Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021.

По тях работят съвместно бенефициентът – дирекция „Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ“ в Министерство на правосъдието, норвежкият партньор в лицето на Норвежкият център за права на човека (НЦПЧ) към Университета в Осло и Нов български университет.

Анализът картографира, на база на проведено през 2021 г. проучване, наличието и формите на преподаване на права на човека в българските университети, предлагащи обучение по специалност „право“. Той представя констатации, изводи и конкретни препоръки на ефективността на преподаването в коментираната област.

Предоставени в следващия документ са общи насоки и примерни конспекти за въвеждане на права на човека в хоризонталното и във вертикалното обучение, в общата магистърска програма и въвеждане на специализирана магистърска и докторска програми в български университети, в които се преподава специалност „Право“. 

Доклад за оценка. Преподаване на права на човека в българските университети 

Насоки и примерни конспекти за преподаване на права на човека във висшето образование