Публикувани са девети и десети брой на Бюлетина “Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“

В деветия брой на Бюлетина „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ са включени резюмета на решенията, постановени от Съда в периода от месец октомври до месец декември 2015 г.

В последното тримесечие на 2015 г. ЕСПЧ е постановил девет осъдителни решения, по едно от делата е приел, че няма нарушение. С решение по допустимост ЕСПЧ е отхвърлил една жалба поради злоупотреба с правото на жалба по смисъла на член 35, § 3 от Конвенцията.

Две жалби са заличени от списъка на делата след като Съдът е приел, че жалбоподателите нямат намерение повече да ги поддържат. Поради постигане на приятелско споразумение е заличена още една жалба.

Бюлетин № 10 е годишен каталог на всички постановени през 2015 г. решения на ЕСПЧ по дела срещу България. Бюлетинът съдържа кратко резюме на всяко от решенията, систематизирани по членове от Конвенцията. Добавени са линкове към съответния брой на Бюлетин „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“, към оригиналния текст на решението в интернет страницата на ЕСПЧ, както и към превода на български език на част от решенията.