Дело "КИРИЛОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"

Номер на жалба: 12487/09

Членове от Конвенцията: (Чл. 3) Забрана на изтезанията, (Чл. 13) Право на ефикасни правни средства за защита, (Чл. 3) Унизително отношение, (Чл. 13) Ефикасни правни средства

 

 

ПЕТО ОТДЕЛЕНИЕ

 

ДЕЛО КИРИЛОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ 

(Жалба 12487/09 и 12 други жалби -

вж. приложения списък)

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

СТРАСБУРГ

 

 

22 юни 2017 г.

 

 

Настоящото решение е окончателно, но може да бъде предмет на редакционни промени.


По делото Кирилов и други срещу България,

Европейският съд по правата на човека (Пето отделение), заседаващ като комитет в състав:

          Нона Цоцория (Nona Tsotsoria), председател,

          Габриеле Куцко-Щадлмайер (Gabriele Kucsko-Stadlmayer),

          Летиф Хюсейнов (Lәtif Hüseynov), съдии,

и Карън Рийд (Karen Reid), секретар на отделението,

След закрито заседание, проведено на 1 юни 2017 г.,

Постановява следното решение, прието на същата дата:

ПРОЦЕДУРА

1.  Делото е образувано по жалби срещу България, подадени в Съда на основание чл. 34 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (Конвенцията) на различни дати, посочени в приложената таблица.

2.  Българското правителство (Правителството) е уведомено за жалбите.

ФАКТИТЕ

3.  Списъкът на жалбоподателите, които се оплакват от неадекватните условия на своето задържане и от липсата на ефективно вътрешноправно средство за защита в това отношение, както и съответните подробности за техните жалби, са предоставени в приложената таблица.

ПРАВОТО

I.  ОБЕДИНЯВАНЕ НА ЖАЛБИТЕ

4.  Предвид сходния предмет на жалбите, е уместно те да бъдат разгледани заедно.

II.  ТВЪРДЯНО НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ. 3 И ЧЛ. 13 ОТ КОНВЕНЦИЯТА

5.  Жалбоподателите основно се оплакват от неадекватните условия на своето задържане и от твърдяната липса на ефективно вътрешноправно средство за защита в това отношение. Те се позовават на чл. 3 и чл. 13 от Конвенцията, които гласят:

Член 3

Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отношение или наказание.

Член 13

"Βсеки, чиито права и свободи, провъзгласени в тази Конвенция, са нарушени, има право на ефикасни правни средства за тяхната защита пред съответните национални власти, дори и нарушението да е извършено от лица, действащи при упражняване на служебни функции."

6.  Съдът отбелязва, че жалбоподателите са задържани при лоши условия. Подробностите за тяхното задържане са предоставени в приложената таблица. Съдът се позовава на принципите, установени в неговата практика относно лошите условия на задържане (вж. скорошното решение Muršić v. Croatia [GC], 7334/13, §§ 96-101, ЕСПЧ 2016 г.). Той отбелязва по-конкретно, че сериозната липса на пространство в килия за задържане има голяма тежест при установяването дали условията на задържане представляват унизително отнасянепо смисъла на чл. 3 от Конвенцията и може да представлява нарушение както самостоятелно, така и заедно с други недостатъци (пак там, §§ 122-41).

7.  В пилотното дело Нешков и други срещу България ( 36925/10 и 5 други, 27 януари 2015 г.) Съдът вече е констатирал нарушение на чл. 3 и чл. 13 от Конвенцията по въпроси, подобни на тези в настоящия случай.

8.  След като разглежда всички материали, с които разполага, Съдът не намира факт или аргумент, който да го убеди да стигне до различно заключение относно допустимостта и основателността на тези оплаквания. Предвид практиката си по този въпрос, той смята, че условията на задържането на жалбоподателите представляват унизително отнасяне.

9.  Освен това Съдът намира, че в относимото време жалбоподателите не са разполагали с ефективно правно средство за защита по отношение на това оплакване.

10.  Следователно тези оплаквания са допустими и представляват нарушение на чл. 3 и чл. 13 от Конвенцията.

III.  ДРУГИ ОПЛАКВАНИЯ

11.  Жалбоподателите в жалби 12487/09, 5138/11, 58285/13 и 2341/14 повдигат и други оплаквания по чл. 3 от Конвенцията.

12.  Съдът е разгледал тези оплаквания и счита, че с оглед на всички материали, с които разполага, и доколкото въпросите, които са предмет на оплаквания, са в рамките на неговата компетентност, те или не отговарят на критериите за допустимост, посочени в чл. 34 и чл. 35 от Конвенцията, или не разкриват нарушения на правата и свободите, залегнали в Конвенцията или протоколите към нея.

13.  От това следва, че тези оплаквания трябва да бъдат отхвърлени в съответствие с чл. 35 § 4 от Конвенцията.

IV.  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЧЛ. 41 ОТ КОНВЕНЦИЯТА

14.  Чл. 41 от Конвенцията гласи:

Ако Съдът установи нарушение на Конвенцията или на Протоколите към нея и ако вътрешното право на съответната Високодоговаряща страна допуска само частично обезщетение, Съдът, ако е необходимо, постановява предоставянето на справедливо обезщетение на потърпевшата страна.

15.  Като взема предвид материалите, с които разполага, и установената практика, Съдът намира за разумно да присъди като справедливо обезщетение сумите, посочени в приложената таблица.

16.  Съдът счита за уместно лихвата за забава да бъде обвързана с пределната ставка по заеми на Европейската централна банка, към която се добавят три процентни пункта.

ПО ТЕЗИ СЪОБРАЖЕНИЯ, СЪДЪТ ЕДИНОДУШНО

1.  Решава да обедини жалбите;

 

2.  Обявява оплакванията, отнасящи се до твърдените неадекватни условия на задържане на жалбоподателите и твърдяната липса на ефективно вътрешноправно средство за защита в това отношение, както са изложени в приложената таблица, за допустими, а останалата част от жалбите за недопустима;

 

3.  Приема, че тези оплаквания разкриват нарушение на чл. 3 и чл. 13 от Конвенцията;

 

4.  Приема,

(а) че държавата-ответник трябва да заплати на жалбоподателите в срок от три месеца сумите, посочени в приложената таблица,  плюс всякакви данъци, които биха могли да се начислят, по отношение на неимуществени вреди, които се изчисляват във валутата на държавата-ответник по курса, приложим към датата на плащането;

(б) че по жалби 31243/10, 61221/10, 57661/14, 69695/14 и 12873/15 държавата-ответник трябва да заплати директно на представителите на жалбоподателя сумите, посочени в приложената таблица, плюс всякакви данъци, които биха могли да се начислят на жалбоподателите, по отношение на разходи и разноски;

(в) че от изтичането на гореспоменатия тримесечен срок до плащането се дължи проста лихва върху горепосочените суми в размер, равен на пределната ставка по заеми на Европейската централна банка за периода на забава, към която се добавят три процентни пункта;

Изготвено на английски език и оповестено писмено на 22 юни 2017 г. в съответствие с правило 77 §§ 2 и 3 от Правилника на Съда.

Карън Рийд (Karen Reid)                                      Нона Цоцория (Nona Tsotsoria)
            секретар                                                                      председател


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на жалбите, в които е повдигнато оплакване по чл. 3 и чл. 13 от Конвенцията

(неадекватни условия на задържане и липса на ефективно правно средство за защита в националното законодателство)

Жалба
Дата на внасяне

Име на жалбоподателя

Дата на раждане /

Дата на вписване

Име и местонахождение на представителя

Заведение

Начална и крайна дата

Продължителност

Кв.м. на лишен от свобода

Конкретни оплаквания

Обезщетение на национално ниво (в евро)

Присъдена сума за неимуществени вреди

на жалбоподател (в евро) [1]

Присъдена сума за разходи и разноски на жалба

(в евро) [2]

1.       

12487/09

11.02.2009 г.

Красимир Миланов Кирилов

12.04.1968 г.

 

Следствен арест - Шумен

07.12.2005 г. до

01.03.2006 г.

2 месеца и 23 дни

 

 

 

 

Затвор в гр. Плевен

01.03.2006 г. до

30.06.2009 г.

3 години и 4 месеца

 

 

2 m²

Лошо проветрение, недостатъчна естествена светлина, липса на тоалетна в килията, жалбоподателят трябва да прибягва до използването на пластмасова бутилка за облекчаване на нуждите си, липса на спално бельо и възглавница. Ограничен достъп до душовете, липса на разходки на открито.

 

Пренаселеност

 

7 700

 

2.       

31243/10

07.06.2010 г.

Гиорги Заридзе

01.01.1969 г.

Руневски Николай Стефанов

София

Следствен арест - Хасково

13.03.2010 г. до

11.06.2010 г.

2 месеца и 30 дни

2 m²

Липса на достатъчно пространство в килията, ограничен достъп до тоалетна (жалбоподателят трябва да използва пластмасова бутилка), липса на естествена светлина и недостатъчно изкуствено осветление, липса на течаща вода в килията, липса на достъп до радио и телевизия, недостатъчно време за дейности на открито (петнадесет до двадесет минути на ден).

 

1 000

200

3.       

61221/10

30.09.2010 г.

Аделин Манев Дермански

14.09.1970 г.

Екимджиев Михаил Тихолов

Пловдив

Следствен арест - Ловеч

16.04.2010 г. до

04.05.2010 г.

19 дни

 

Следствен арест - Ловеч

08.06.2010 г. до

30.06.2010 г.

23 дни

 

Следствен арест - Ловеч

29.07.2010 г. до

18.10.2010 г.

2 месеца и 20 дни

2,6 m²

Пренаселеност; нехигиенични килии; липса на място за упражнения на открито; упражненията са ограничени до петнадесет минути на ден във вътрешен коридор; липса на достатъчно проветрение; липса на достатъчно място за посещения; недостатъчна естествена светлина; постоянно изкуствено осветление през нощта; разкъсани, стари и мръсни матраци и възглавници; липса на топла вода; липса на разделение на пушачи и непушачи; задържаните са наблюдавани от властите при вземане на душ.

 

1 500

200

4.       

5138/11

06.12.2010 г.

Вътю Нейков Вълчев

12.09.1940 г.

 

3-то РПУ, Пловдив

01.11.2010 г. до

02.11.2010 г.

2 дни

 

Следствен арест - Пловдив

02.11.2010 г. до

02.03.2011 г.

4 месеца и 1 дни

 

Затвор в гр. Пловдив

02.03.2011 г. до

01.04.2011 г.

1 месец

4 m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1,5 m²

Нехигиенични одеяло и възглавница.

 

 

 

 

Тоалетната не е отделена от останалата част от килията и е разположена в непосредствена близост до масата за хранене.

 

 

 

Двуетажни легла, пренаселеност, плъхове в килиите.

 

1 700

 

5.       

51789/11

18.07.2011 г.

Марио Алексиев Михайлов

05.05.1962 г.

 

Затвор в гр. Белене

23.11.2007 г. до

08.06.2009 г.

1 година, 6 месеца и 17 дни

 

Затвор в гр. Плевен

09.06.2009 г. до

15.10.2013 г.

4 години, 4 месеца и 7 дни

 

Затвор в гр. Белене

15.10.2013 г.

продължава

Над 3 години, 6 месеца и 18 дни

2 m²

 

 

 

 

 

2 m²

Пренаселеност, двуетажни легла, лоша хигиена.

 

 

 

 

Пренаселеност, двуетажни легла, лоша хигиена, хлебарки и плъхове в килиите, лошо качество на питейната вода.

 

 

Пренаселеност, двуетажни легла, лоша хигиена.

 

15 000

 

6.       

58285/13

16.09.2013 г.

Мариян Николов Пфайфер

19.08.1964 г.

 

Затвор в гр. Ловеч

28.05.2012 г. до

07.08.2015 г.

3 години, 2 месеца и 11 дни

2,7 m²

Пренаселеност, недостатъчно отопление и ниска температура през зимата, много висока температура през лятото, недостатъчна естествена светлина, тъй като новонаправената тоалетна блокира един от прозорците на килията, лошо качество на храната, хлебарки и дървеници в килията.

 

7 100

 

7.       

75750/13

21.11.2013 г.

Д.С.

13.06.1982 г.

 

Затвор в гр. Бургас

09.11.2012 г. до

07.06.2013 г.

6 месеца и 30 дни

 

1,7 m²

Няма санитарно помещение килиите, ограничен достъп до тоалетна между 22 ч. и 6 ч. (жалбоподателят е длъжен да прибягва до ползване на пластмасова кофа в килията), липса на течаща вода поради ниско налягане на водата, пренаселеност, двуетажни легла, мръсни, влажни и мухлясали килии с хлебарки, недостатъчно проветрение, недостатъчна естествена светлина

 

1 900

 

8.       

2341/14

12.12.2013 г.

Георги Иванов Гочев

30.10.1959 г.

 

Следствен арест - Бургас и затвор в гр. Бургас

23.03.2012 г. до

13.08.2015 г.

3 години, 4 месеца и 22 дни

 

Затворническо общежитие от открит тип Житарово(килия 8)

14.08.2015 г. до

15.10.2015 г.

2 месеца и 2 дни

0,9 m²

Пренаселеност, триетажни легла, липса на тоалетни в килиите, жалбоподателят трябва да използва пластмасова кофа, за да се облекчи, липса на течаща вода в килията, мръсни и разрушени общи душове и тоалетни, неадекватна медицинска грижа, недостатъчно проветрение, липса на разделение на пушачи и непушачи.

 

пренаселеност, жалбоподателят трябва да използва пластмасова кофа, за да се облекчи, липса на течаща вода в килията

 

7 700

 

9.       

49673/14

15.08.2014 г.

Младен Спасов Младенов

23.09.1969 г.

 

Затвор в гр. София

11.02.1999 г. до

28.09.2005 г.

6 години, 7 месеца и 18 дни

 

Недостатъчно проветрение, много високи температури през лятото, липса на санитарни помещения в килията, ограничен достъп до душове (веднъж седмично), ограничен достъп до общите тоалетни (два пъти на ден), жалбоподателят трябва да прибягва до ползването на пластмасова кофа за санитарни нужди, лоша хигиена

829

12 400

 

10.    

57661/14

12.08.2014 г.

Светослав Илиев Христов

20.09.1968 г.

Екимджиев Михаил Тихолов

Пловдив

Следствен арест - Пловдив

16.05.2003 г. до

31.10.2003 г.

5 месеца и 16 дни

 

1,24-4,2 m²

Пренаселеност по време на по-голямата част от престоя на жалбоподателя, мръсни и влажни килии, липса на тоалетни в килиите и ограничен достъп до общите тоалетни (жалбоподателят трябва да използва мивката в килията, за да се облекчи), липса на естествена светлина, недостатъчно проветрение в килиите, ограничен достъп до душове (веднъж седмично), не се предоставят прибори за хранене на задържаните, липса на мебели за съхранение на храна или дрехи, стари и нехигиенични матраци, одеяла и възглавници.

 

1 700

200

11.    

69695/14

09.10.2014 г.

Румен Първанов Първанов

05.11.1963 г.

Екимджиев Михаил Тихолов

Пловдив

Затворническо общежитие от открит тип "Керамична фабрика"

28.01.2012 г. до

07.02.2013 г.

1 година и 11 дни

 

Лоша хигиена; рушаща се килия; недостатъчно отопление през по-студените месеци на годината; много високи температури през лятото; ограничен достъп до тоалетни и душове: през нощта жалбоподателят трябва да използва кофа, поставена в малък коридор между две килии; през деня ползва нехигиенични, разрушени и неотоплени общи санитарни помещения, разположени извън основната сграда на общежитието; ограничен достъп до течаща вода; липса на достъп до топла вода; неадекватни перални съоръжения и недостатъчно количество перилни препарати; паразити и хлебарки в столовата и коридорите; лошо качество на храната; недостатъчни здравни грижи; липса на разделение на пушачи и непушачи.

511

2 600

200

12.    

12873/15

05.03.2015 г.

Стоил Георгиев Руков

28.12.1979 г.

Стоянов Валери Стоянов

Пазарджик

Затвор в гр. Пазарджик

11.07.2011 г. до

21.09.2011 г.

2 месеца и 11 дни

 

Затвор в гр. Пазарджик

17.11.2011 г. до

14.02.2012 г.

2 месеца и 29 дни

Затвор в гр. Пазарджик

13.06.2012 г. до

23.09.2012 г.

3 месеца и 11 дни

Затвор в гр. Пазарджик

02.04.2013 г. до

11.07.2014 г.

1 година, 3 месеца и 10 дни

Затвор в гр. Пазарджик, килия 808

21.11.2014 г. до

30.04.2015 г.

5 месеца и 10 дни

2,25-2,5 m²

Пренаселеност; недостатъчно проветрение; лоша хигиена; разрушени килии; недостатъчно количество и неадекватно качество на храната.

 

 

5 700

200

13.    

42027/15

20.08.2015 г.

Атанас Митков Карастойков

15.04.1985 г.

 

Следствен арест - Пловдив

01.06.2013 г. до

19.12.2013 г.

6 месеца и 19 дни

 

 

 

 

 

 

 

Затвор в гр. Пловдив

19.12.2013 г. до

10.12.2014 г.

11 месеца и 22 дни

 

 

 

Затвор в гр. Пазарджик

10.12.2014 г. до

12.10.2015 г.

10 месеца и 3 дни

 

Лоша хигиена в килията; недостатъчна естествена светлина; недостатъчно проветрение; душове веднъж седмично; ограничен достъп до топла вода; тоалетната не е отделена от останалата част от килията; лошо качество и недостатъчно количество на храната; липса на каквито и да е възможности или съоръжения за физически упражнения; постоянна изкуствена светлина в килията; липса на разделение между пушачи и непушачи.

 

Пренаселеност; липса на разделение между пушачи и непушачи; лоша хигиена и мухъл в килията; боята се бели от стените; лошо качество и недостатъчно количество на храната; наличие на хлебарки и други насекоми.

Пренаселеност; лоша хигиена; мухлясали килии, пълни с хлебарки и други насекоми; боята се бели от стените; неприятна миризма, предизвикваща гадене; лошо проветрение; лошо качество на храната и на питейната вода; пакети с хранителни продукти, повредени от затворническата администрация; и храната често се оказва неподходяща за консумация.

 

5 600

 

 [1] .  Плюс всички данъци, които могат да бъдат начислени на жалбоподателите.

[2] .  Плюс всички данъци, които могат да бъдат начислени на жалбоподателите.

Дата на постановяване: 22.6.2017 г.

Вид на решението: По същество