Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Рашков и други срещу България"

На 11.12.2018 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото "Рашков и други срещу България", жалба № 52257/09.

Жалбоподателите г-н Рашков и г-жа Рашкова са съпрузи. По време на процесните събития г-н Рашков е в бизнеса с дърводелство и търговия с дървен материал, а г-жа Рашкова е бременна с второто им дете. На 8 март 2007 г. полицията извършва претърсване на двора на имота на жалбоподателите и изземва маркиран и немаркиран дървен материал. Г-жа Рашкова, която е била в къщата по време на претърсването, твърди, че е била шокирана от него и че в резултат от преживяния стрес същия ден е родила преждевременно. Тя подава жалба в прокуратурата срещу началника на местната служба по горите и полицаите, участвали в претърсването. Районната прокуратура отказва да образува наказателно производство. Отказът е потвърден от окръжната, апелативната прокуратура и ВКП.

Междувременно срещу г-н Рашков е образувано наказателно производство за кражба и незаконно съхранение на дървен материал. На 29 март 2007 г. е извършено ново претърсване и са иззети орехови стволове и пънове. Същия ден на жалбоподателя са съставени пет акта за установяване на административно нарушение за съхраняването на дървен материал без съответни документи. Въз основа на тези актове са издадени наказателни постановления, с които на г-н Рашков са наложени пет глоби от по 100 лева. Впоследствие жалбоподателят е привлечен като обвиняем за кражба и незаконно притежание на дървения материал. Г-жа Рашкова е разпитана в рамките на разследването, като заявява, че е изпитала болки още на 7 март вечерта. Тя не споменава на разследващия за преждевременното раждане. През ноември 2007 г. прокуратурата внася в съда обвинителен акт срещу г-н Рашков за кражба, опит за кражба и съхраняване и преработване на незаконно придобит дървен материал. Районен съд-Севлиево осъжда жалбоподателя по първите две обвинения и го оправдава по третото. Присъдата е потвърдена от Габровския окръжен съд и ВКС.

През 2009 г. жалбоподателят оспорва петте наказателни постановления пред съд. Четири от жалбите са отхвърлени като просрочени, а делото по петата е прекратено.

Г-жа Рашкова твърди, че по време на претърсването е била подложена на нечовешко и унизително отношение, както и че не е проведено ефективно разследване по оплакването й, в нарушение на чл. 3 от Конвенцията. Г-н Рашков се оплаква, че е бил преследван два пъти за едно и също деяние, в нарушение на чл. 4 от Протокол № 7 към Конвенцията.

Съдът отхвърли оплакването по чл. 3 като явно необосновано. Той посочи, че жалбоподателката не е имала директен контакт с полицаите, както и че претърсването е извършено през деня, от униформени лица и само в двора на къщата. Съдът също така посочи, че жалбоподателката е била в напреднал етап от бременноста и е имала болки още от предната вечер. След раждането тя и синът й са напуснали болницата в добро здраве. Жалбата на г-жа Рашкова, която е подадена две години и половина след процесните събития, е разгледана експедитивно от прокуратурата, която на базата на всички събрани доказателства е приела, че не е налице престъпление. Поради посоченото изложените факти не водят до извод за нарушение на материалния или процедурния аспект на чл. 3.

По отношение на оплакването по чл. 4 от Протокол № 7 Съдът прие, че административнонаказателното и наказателното производство срещу г-н Рашков са се основавали на един и същи факти. Той отбеляза, че до тълкувателното решение от 2015 г. националните съдилища са прилагали по такъва начин правилото ne bis in idem, че жалбоподателят не е могъл да иска прекратяване на висящите административнонаказателни производства след приключване на наказателното. В този смисъл г-н Рашков не е разполагал с ефективно средство за защита и е следвало да подаде жалбата си пред ЕСПЧ в 6-месечен срок от влизане в сила на присъдата. Доколкото жалбата е подадена по-късно, Съдът я отхвърля като просрочена.

Българският превод на решението по делото "Рашков и други срещу България", жалба № 52257/09, е достъпен на humanrights.bg и на mjs.bg.