Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" - брой 19, юли - септември 2021 г.

Бюлетинът „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за периода юли - септември 2021 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика „Права на човека“ и в портала humanrights.bg.

Новият брой 19 съдържа кратки резюмета на постановените в този период четири решения по същество. Включена е информация и за три заличени жалби (две от тях след одобрение от Съда на приятелско споразумение).

Едно от постановените в този период решения е по делото Тодоров и други срещу България, което касае основно твърдения за нарушение на чл. 6 § 1 от Конвенцията (справедлив съдебен процес), чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията (защита на собствеността), във връзка с отнемане на незаконно придобито имущество по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност от 2005 г., отменен със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от 2012 г.  Съдът обединява оплакванията по чл. 6 § 1 и чл. 1 от Протокол № 1 от Конвенцията и намира нарушение в четири от случаите. В останалите три случая Съдът счита, че няма нарушение. Съдът обявява за недопустими оплакванията по чл. 6 § 2, чл. 7 и чл. 4 от Протокол № 7, тъй като приема, че те са несъвместими с Конвенцията ratione materiae.

През м. септември ЕСПЧ постанови решението си и по делото Саксгобургготски и Хробок срещу България“. Жалбата е подадена от г-н Симеон Сакскобургготски и г-жа Мария-Луиза Хробок. Пред Съда твърдят, че са собственици на комплекса Саръгьол и двореца Ситняково, а съдебните решения, с които държавата е призната за собственик на тези имоти, са произволни и неправилни и в нарушение на чл. 1 от Протокол № 1 (защита на собствеността). Жалбоподателите се оплакват по смисъла на същата разпоредба от наложения през 2009 г. мораториум върху ползването и разпореждането на имотите Врана, имотите в с. Баня, двореца Бистрица, двореца Ситняково, комплекса Саръгьол, както и на обширни горски площи в Рила. Те се оплакват от невъзможност да обжалват наложения мораториум пред съд и липсата на ефективни правни средства за защита (чл. 6 § 1 и 13 от Конвенцията) и дискриминация на основание произход и социално положение (чл. 14 от Конвенцията). ЕСПЧ намира нарушение само по отношение на две от оплакванията на жалбоподателите: а) че мораториумът от 2009 г. нарушава правата им на държатели на горски площи (нарушение на чл. 1 от Протокол 1), най-вече защото действа прекомерно дълго и не подлежи на обжалване пред съд, и б) че решението на НС в частта за налагане на мораториум върху разпореждането с имота в с. Баня и върху търговското ползване на Ситняково, Саръгьол, Бистрица, Врана, Баня и горските площи не подлежи на обжалване пред съд.

Решенията на Съда отново са систематизирани по членове на Конвенцията, посочени са и линковете към оригиналните текстове на интернет страницата на Съда.

Това издание на бюлетина се осъществява с финансовата помощ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. по проект на програма "Правосъдие", "Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ” и е продължение на една от добрите практики, стартирали в рамките на програмен период 2009 – 2014.