Дирекция ППРБЕСПЧ

Дирекция ППРБЕСПЧ

Дирекция "Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека" (Дирекция ППРБЕСПЧ) е административно звено в структурата на Министерството на правосъдието на Република България. В дирекцията работят единадесет правителствени агенти, младши експерт, главен специалист. За правителствени агенти се назначават лица, завършили висше юридическо образование и придобили юридическа правоспособност, с минимум 4 години юридически стаж, притежаващи необходимите професионални качества и широки познания в областта "Права на човека" и които владеят писмено и говоримо поне един от двата официални езика на ЕСПЧ.

Ролята на правителствения агент като представител на българската страна в производствата пред ЕСПЧ

Правителственият агент осъществява процесуалното представителство на държавата пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) като подготвя позицията на Република България по всяко дело срещу България. Становището на правителствения агент трябва да е точно и коректно с оглед националното право, както и съобразено с принципите на Европейската конвенция за правата на човека („Конвенцията“) и практиката на ЕСПЧ. Агентът полага усилия за сключването на приятелски споразумения с жалбоподателите при повтарящи се случаи или при казуси, по които има добре установена практика на ЕСПЧ. Агентът не е единствено агент на държавата пред ЕСПЧ, но и агент на системата на Конвенцията на национално ниво. В сложния процес по изготвяне на изчерпателно и точно становище националните власти трябва да му оказват пълно съдействие, предоставяйки му информация по всеки случай, отнесен до ЕСПЧ.

Ролята на правителствения агент за изпълнението на решенията на ЕСПЧ

Съгласно член 46 от Конвенцията държавите членки имат международноправен ангажимент да изпълняват окончателните решения на ЕСПЧ, установяващи нарушения на Конвенцията, както и решенията, потвърждаващи постигнатите между страните в производството приятелски споразумения. Приемането на необходимите мерки за изпълнението на решенията се контролира от Комитета на министрите към Съвета на Европа . Държавите членки имат задължение да отстранят установените от ЕСПЧ нарушения на Конвенцията, но разполагат с известна свобода на преценка по отношение на средствата за това. Изпълнението на решенията, поставящи най-сериозни проблеми, се наблюдава от Комитета на министрите в специална „процедура на засилено наблюдение“.

В шестмесечен срок от влизане в сила на решението на ЕСПЧ, с което се установява нарушение на Конвенцията от страна на българската държава, правителственият агент изготвя план за действие, в който се набелязват необходимите мерки за изпълнение на решението, или доклад за действие, който съдържа вече предприетите мерки по изпълнение. Тези документи се изпращат за публикуване на интернет страницата на Комитета на министрите..

Отговорности, свързани с преценка за съответствие на законодателството и практиката със стандартите на Конвенцията

Именно поради специфичната си експертиза и поглед върху практиката на ЕСПЧ в някои държави членки правителственият агент има ключова роля при преценка съответствието на законопроектите с принципите на Конвенцията. В някои страни членки има прието специално законодателство, регулиращо тези въпроси.

Друг аспект от дейността на правителствения агент е осигуряване на лесен достъп до практиката на ЕСПЧ чрез публикуване и разпространение на решенията му.

Като страна по Конвенцията България има задължение за популяризиране на решенията на ЕСПЧ. По тази причина една от основните дейности, заложени в Предефиниран проект № 3 по Норвежкия финансов механизъм, е ориентирана именно към улесняване на достъпа до практиката на ЕСПЧ. Интернет порталът „права на човека „предоставя лесен достъп до практиката на ЕСПЧ на български език и възможност за търсене по ключова дума и по други критерии. В рамките на проекта всички решения, постановени срещу България, бяха преведени на български език, а онези, чийто превод не беше на добро ниво, бяха редактирани.

Обезщетяване на лица, пострадали от бавно правосъдие

С промяната на Устройствения правилник на Министерство на правосъдието през месец януари 2013 министърът на правосъдието възложи на Дирекция „ППРБЕСПЧ“ правомощия по новосъздадения механизъм за обезщетяване на лица, пострадали от бавно правосъдие. По-конкретно, като се ръководи от практиката на ЕСПЧ, Дирекция „ППРБЕСПЧ“ определя размера на обезщетенията за лица, пострадали от бавно правосъдие и предлага сключване на споразумения с тях.

Изпълнение на проекти

Дирекцията е бенефициент по договор 03-00-40/2012 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм с предефиниран проект № 3 „Укрепване на националните компенсаторни мерки при твърдени нарушения на Конвенцията за правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека“.