Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до ЕСПЧ

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ИЗДАДЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СРЕД АДВОКАТИ „ПРАКТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО ВЪРХУ КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ЖАЛБИТЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА“

 

„Практическото ръководство върху критериите за допустимост“ (в оригинал Practical Guide On Admissibility Criteria) представя ясно и структурирано условията за допустимост на индивидуалните жалби, както и актуален анализ на практическите въпроси по тяхното прилагане и е безценен помощник на практикуващите пред Съда в Страсбург адвокати.

 

Настоящото му четвърто допълнено издание е изготвено в оригинал на официалните за Съда английски и френски език от Регистратурата на Съда във връзка с промените, въведени след влизането в сила през м. август 2021 г. на Протокол 15 към Европейската конвенцията за правата на човека. С него се намали срокът за подаване на жалба пред Съда от 6 на 4 месеца и се утвърдиха принципа на субсидиарността и доктрината за „свободата на преценка“ на държавите – страни по Конвенцията.

 

Преведено е на български език от Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека” със средства по Норвежки финансов механизъм и е публикувано на интернет страницата на Съда, в разработената наскоро платформа на ЕСПЧ за обмен на знания (ECHR-KS). Българският превод е един от първите сред неофициалните езици на държавите – членки.

 

Книжният тираж на изданието е предоставен на Висшия адвокатски съвет, Центъра за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, Националното бюро за правна помощ с ангажимент да той да бъде достигне до адвокати, адвокатски колегии и центрове за консултиране, предоставящи безплатна правна помощ в София и страната.

 

Проект „Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека “ се изпълнява по програма „Правосъдие“, Програмна област 21 „Ефективност и ефикасност на съдебната система, укрепване на върховенството на закона“. Специфични цели на Проекта са модернизирането на образователната среда и обучението на практикуващи юристи по европейски правни концепции.

 

ECHR-KS (ECHR Knowledge Sharing Platform):

Оригинален тескт на английски език Practical Guide On Admissibility Criteria

Български превод на последната версия на "Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до ЕСПЧ".