Публикуван е преводът на решението на ЕСПЧ по делото "П.Х. срещу България" (жалба № 46509/20)

По това дело Съдът разглежда оплакване относно правната уредба, касаеща промяната на гражданската регистрация във връзка с промяна на пола и отказа на националните съдилища да признаят формално пола, към който жалбоподателката смята, че принадлежи. ЕСПЧ приема, че като не е представил достатъчни и относими мотиви за отказа да бъде призната смяната на пола на жалбоподателката, въззивният съд е допуснал необоснована намеса в правото на зачитане на личния ѝ живот в нарушение на чл. 8 от Конвенцията.

Българската версия на решението е достъпна на humanrights.bg