Пътна карта за изпълнението на осъдителните решения на ЕСПЧ, постановени срещу Република България

На 6 август 2021 г. Министерският съвет прие решение № 586 за приемане на Пътна карта за изпълнението на осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека, постановени срещу Република България.

На 25 януари 2021 г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа прие Резолюция № 2358 (2021), в която изрази сериозното си безпокойство от броя осъдителни решения на ЕСПЧ, чието изпълнение не е приключило и се наблюдава от Комитета на министрите на Съвета на Европа в продължение на повече от 5 години след постановяването им. Република България е цитирана като една от държавите членки на Съвета на Европа с най-висок брой неизпълнени решения, която все още има сериозни структурни или комплексни проблеми, някои от които не са били разрешени повече от 15 години.

С оглед преодоляване на натрупаните проблеми, през март 2021 г. беше създадена междуведомствена работна група за изготвяне на Пътна карта за изпълнението на осъдителните решения на ЕСПЧ срещу България, с участието на отговорните за изпълнението на мерките институции. Пътната карта беше изработена на базата на  анализа на основните проблеми, произтичащи от установените нарушения на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа, съдържащ се в Годишния доклад до Народното събрание. Тя съдържа детайлен списък на установените от ЕСПЧ нарушения на Конвенцията по различните осъдителни решения, отбелязва необходимите мерки за тяхното преодоляване, посочва отговорните за тях институции в рамките на изпълнителната власт и обвързва изготвянето на законодателни или други предложения в тази връзка с конкретни срокове.