(Чл. 10-2) Предотвратяване разкриването на информация, получена доверително