Семинар “Поуките до момента – гледната точка на бенефициентите”

В периода 26 – 27 май 2015, в гр. Трондхайм, Норвегия, беше проведена проектната инициатива „Изграждане на капацитет на кандидатите и партньорите“ по проект в подкрепа на продължаващото изпълнение и планирането на бъдещи проекти, подкрепени от Норвежката грантова схема” по Фонда за двустранни отношение на Програма БГ14 „Повишаване на капацитета и изграждане на сътрудничество в съдебната система“ на Норвежкия финансов Механизъм за 2009 г. – 2014 г.

В края на 2013 г. и началото на 2014 г. Норвежката съдебна администрация (НСА) сключва партньорски споразумения с организации в Литва, Полша и Румъния за сътрудничество в рамките на 9 предефинирани проекти, подкрепени с безвъзмездната финансова помощ на Норвегия. Тези проекти ще приключат до март 2016 г. Проектите се изпълняват и управляват изцяло от изпълнителите на проекти, докато ролята на НСА като партньор е допълваща.

В допълнение към участието в изпълнението на проекти, Международният секретариат на НСА действа като програмен партньор на донора на програмно ниво.

В хода на изпълнението беше отчетено, че докато НСА има поглед върху всички проекти, включително върху различния контекст на тяхното изпълнение и управление, то кандидатите от подкрепените страни никога не са се срещали до този момент. В тази връзка Международният секретариат на НСА предложи да се проведе една обща среща с всички кандидати, за да обменят управленски опит и подходи при решаване на проблеми.