(Чл. 10-2) Необходими в едно демократично общество