(Чл. 17) Прекомерно ограничаване на права и свободи