(Чл. 5-3) Съдия или длъжностно лице, упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции