(Чл. 6-1) Решаване на правен спор (относно граждански права и задължения)