(Чл. 1) Задължение за зачитане на правата на човека