(Чл. 11-2) Необходими в едно демократично общество