(Чл. 8) Право на зачитане на личния и семейния живот