Дело "ЖЕЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"

Номер на жалба: 57045/00

Членове от Конвенцията: (Чл. 10) Свобода на изразяването на мнение-{Общо}, (Чл. 11) Свобода на събранията и сдружаването, (Чл. 11-1) Свобода на сдружаването, (Чл. 11-2) Намеса, (Чл. 11-2) Необходими в едно демократично общество, (Чл. 11-2) Предвидени от закона, (Чл. 10-1) Свобода на отстояване на мнението, (Чл. 11-2) Национална сигурност, (Чл. 11-2) Предотвратяване на безредици, (Чл. 11-2) Защита на правата и свободите на другите, (Чл. 11-2) Предвидимост

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

 

 

ПЕТО ОТДЕЛЕНИЕ

 

 

ДЕЛО „ЖЕЧЕВ срещу БЪЛГАРИЯ”

 

 

(Жалба № 57045/00)

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

 

СТРАСБУРГ

 

21 юни 2007 г.

 

 

 

ОКОНЧАТЕЛНО

 

 

21/09/2007г.

 

 

Решението става окончателно при обстоятелствата по Член 44 § 2 на Конвенцията. Може да е предмет на редакторска преработка.


По делото „Жечев срещу България”,

Европейският съд по правата на човека (Пето отделение), на заседание в състав::

          Г-н    П. Лoренцен, Председател,
          г-жа  С.Ботушарова,
          г-н    К. Юнгвиерт,
          г-н    В. Буткевич,
          г-жа  M. Цаца- Николовска,
          г-н    Р. Маруст,
          г-н    М. Вилигер, съдии,
          и г-жа К. Уестердик, Секретар на отделението,

След като се оттегли на закрито заседание на 29 май 2007 г.,

представя следното решение, постановено на горепосочената дата:

ПРОЦЕДУРА

1.  Делото е образувано по жалба (№ 57045/00) срещу Република България, депозирана в Съда на основание член 34 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи („Конвенцията”) от г-н Петър Жечев Жечев, гражданин на България, роден през 1928 г. и живущ в Пловдив.

2.  Жалбоподателят е представляван от г-н М. Екимджиев, адвокат, практикуващ в Пловдив. Българското правителство („правителството”) се представлява от своя агент г-ца М. Коцева от министерството на правосъдието.

3.  Жалбоподателят се жалва срещу отказа от националните съдилища да регистрират председателствано от него сдружение.

4.  С решение от 2 май 2006 г. Съдът е обявил заявлението за частично допустимо.

5.  Нито жалбоподателят, нито правителството са представили писмено становище по същество.

ФАКТИТЕ

I.  ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО

6.  Жалбоподателят е председател на сдружението „Гражданско общество за български интереси, национално достойнство, единение и обединение – за България” („сдружението”).

7.  Сдружението е основано на 19 декември 1996 г. в Пловдив. На проведеното на тази дата събрание учредителите приели неговия устав и избрали ръководните му органи. Жалбоподателят бил избран за негов председател.

8.  В учредителния договор на сдружението се казва:

„1.  [Сдружението] е българска патриотична организация с нестопанска цел. То е ДЕМОКРАТИЧНО по форма и НАЦИОНАЛНО по съдържание.

{0>OBJECT:<}0{>ПРЕДМЕТ:<0} {0>mass, historically and morally enlightening, societal and political, cultural and educational, scientific and research, sport and technical, publishing, advertising, charitable and all other types of activities and services which are allowed (not prohibited) under the [Persons and Family Act of 1949] in respect of non‑profit associations.<}0{>масово, историческо и морално просветление, социална и политическа, културна и образователна, научна и изследователска, спортна и техническа, издателска, рекламна, благотворителна дейност и всеки друг тип дейности и услуги, които са позволени (незабранени) от [Закона за лицата и семейството от 1949 г.] по отношение на организациите с нестопанска цел.<0}

{0>2.  [The association] is founded with the aims of:<}0{>2. [Сдружението] е учредява с цел:<0} {0>uplifting the Bulgarian spirit; protecting the Bulgarian interests and creating a wealthy, prosperous and patriotic nation; elevating, developing and preserving the Bulgarian national dignity; uniting the Bulgarian identity within and outside the boundaries of the promised Bulgarian land, under the flag of historical truth; protecting and restoring the coat of arms of the Bulgarian Kingdom as a coat of arms of Bulgaria.<}0{>повдигане на българския дух; защита на българските интереси и създаване на богата, просперираща и патриотична нация; издигане, развитие и опазване на българското национално достойнство; обединяване на българската идентичност в и извън границите на обетованата българска земя, под знамето на историческата истина; защита и възстановяване на герба на Царство България като герб на България.<0}

{0>3.  [The association] is for the creation of a people's court to judge those responsible for the gravest economic, spiritual, moral and demographic crisis of the Bulgarian society, Bulgarian banking and Bulgarian statehood since 9 September 1944, in particular the period 1994, 1995, 1996 and the following years.<}0{>3. [Сдружението] е за създаване на народен съд за съдене на виновниците за най-тежката икономическа, духовна, морална и демографска криза на българското общество, българските банки и българската държавност от 9 септември 1944 г. насам, особено периода от 1994, 1995, 1996 и следващите години.<0} ...

{0>4.  [The association] is for a wide discussion ... of the illegal trampling and repealing of our first constitution after our liberation in 1878, the most democratic Constitution of Tarnovo and the imposition of the present [Constitution]...<}0{>4. [Сдружението] е за широка дискусия ... на незаконното погазване и отмяната на нашата първа конституция след освобождението ни през 1878 г., най-демократичната Търновска конституция и налагането на настоящата [конституция].<0}

{0>[The association] is for the reinstatement (possibly with amendments) of the unlawfully abolished 'CONSTITUTION OF TARNOVO'...<}0{>[Сдружението] е за възстановяването (евентуално с изменения) на незаконно премахнатата „ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ”...<0}

{0>[The association] is for ... changing the form of government of Bulgaria, for the returning of H.M. KING SIMEON II to the motherland and the throne.<}0{>[Сдружението] е за ... промяна на формата на управление на България, за връщането на Н.В. ЦАР СИМЕОН ІІ в родината и на трона.<0} ...

8.  ... {0>The core of the [association's] activity shall be the spiritual unification of all Bulgarians, contacts with and consolidation of the Bulgarian Diaspora, establishment of sincere relations with ... all Bulgarians outside Bulgaria, and, in the international relationspoint one shall be:<}0{>Сърцевината на дейността на [сдружението] ще бъде духовното обединение на всички българи, контакти и консолидиране на българската диаспора, установяване на искрени отношения с ... всички българи извън България, а в международните отношения точка първа ще бъде:<0} {0>abolition (opening) of the border between Bulgaria and Macedonia...”<}0{>премахване (отваряне) на границата между България и Македония..."<0}

9{0>.  On an unspecified later date the association submitted to the Plovdiv Regional Court an application for registration.<}0{>. На непосочена по-късна дата сдружението е подало заявление за регистрация в Пловдивския окръжен съд.<0}

10{0>.  The Plovdiv Regional Court refused the application in a judgment of 6 June 1997. It held:<}0{>. Пловдивският окръжен съд е отказал регистрацията с решение от 6 юни 1997 г. То гласи:<0}

{0>“[According to] clause 2 of [its articles], [the association] intends to protect and restore the coat of arms of the Bulgarian Kingdom as a coat of arms of Bulgaria.<}0{>„[Съгласно] клауза 2 от [устава му], [сдружението] има за цел да защити и възстанови герба на Царство България като герб на България.<0} {0>According to clause 3 of the articles, the association is for the establishment of a 'people's court to judge those responsible for the gravest economic, spiritual, moral and demographic crisis of the Bulgarian society, Bulgarian banking and Bulgarian statehood since 9 September 1944, in particular the period 1994, 1995, 1996 and the following years'.<}85{>Съгласно клауза 3 от устава му, сдружението е за създаването на „народен съд за съдене на виновниците за най-тежката икономическа, духовна, морална и демографска криза на българското общество, българските банки и българската държавност от 9 септември 1944 г. насам, особено периода от 1994, 1995, 1996 и следващите години”.<0} {0>Clause 4 of the articles provides for a debate on the repealing of the Constitution of Tarnovo and the adoption of the [C]onstitution [of 1991] which is presently in force.<}0{>Клауза 4 на устава предвижда дебат за отмяната на Търновската конституция и приемането на [К]онституцията от [1991 г.], която действа в момента.<0}

{0>The goals which have been enumerated thus far are sufficient to refuse the association's registration.<}0{>Изброените дотук цели са достатъчни, за да бъде отказана регистрация на сдружението.<0} {0>They are clearly political in nature and are characteristic of a political party, whose registration is to be carried out under the Political Parties Act [of 1990].”<}0{>Те са чисто политически по характер и са присъщи за политическа партия, чиято регистрация трябва да се извърши по закона за политическите партии [от 1990 г.].”<0}

11{0>.  The applicant, acting in his capacity of chairman of the association, appealed to the Supreme Court of Cassation.<}0{>. Жалбоподателят, действащ в качеството си на председател на сдружението, е обжалвал пред Върховния касационен съд.<0} {0>He argued, inter alia, that the association's aims were not political, but goals which could be pursued by every citizen.<}0{>Аргументът му, inter alia, бил, че целите на сдружението не са политически, а такива, които всеки гражданин би могъл да преследва.<0}

12{0>.  Following an amendment to the Code of Civil Procedure of 1952 providing that the judgments of the regional courts were no longer appealable before the Supreme Court of Cassation, but before the newly established courts of appeals, on 1 April 1998 the Supreme Court of Cassation forwarded the applicant's appeal to the newly created Plovdiv Court of Appeals.<}0{>. След изменението на Гражданския процесуален кодекс от 1952 г., предвиждащо решенията на окръжните съдилища да не могат повече да се обжалват пред Върховния касационен съд, а пред новосъздадените апелативни съдилища, на 1 април 1998 г. Върховният касационен съд изпратил жалбата на жалбоподателя до новосъздадения Пловдивски апелативен съд.<0}

13{0>.  On 10 March 1999 the Plovdiv Court of Appeals upheld the lower court's judgment.<}0{>. На 10 март 1999 г. Пловдивският апелативен съд потвърдил решението на по-долната инстанция.<0} {0>It held as follows:<}0{>Решението му гласи:<0}

{0>The articles of [the association] contain provisions which are contrary to the ...<}0{>„Уставът на [сдружението] съдържа разпоредби, които противоречат на...<0} {0>Constitution of the Republic of Bulgaria.<}0{>конституцията на Република България.<0} {0>For instance, clause 2 of the articles provides for the restoration of the coat of arms of the Bulgarian Kingdom as the country's coat of arms.<}0{>Например, клауза 2 от устава предвижда възстановяването на герба на Царство България като държавен герб.<0} {0>Clause 4 provides for a change of the form of government from republic to monarchy and for the restoration of the Constitution of Tarnovo [of 1879].<}0{>Клауза 4 предвижда промяна във формата на управление от република на монархия и за възстановяване на Търновската конституция [от 1879 г.].<0} {0>Clause 8 of the articlesabolition of the border between Bulgaria and [the former Yugoslav Republic of] Macedonia.<}0{>Клауза 8 на устава – премахване на границата между България и [бившата Югославска република] Македония.<0} {0>These goals, as formulated in the above-cited clauses, run counter to Articles 1, 2 § 2 and 164 of the Constitution.<}0{>Тези цели, формулирани в цитираните по-горе клаузи, противоречат на членове 1, 2 § 2 и 164 на конституцията.<0} {0>Moreover, the association indeed has political goals, whereas by Article 12 § 2 of the Constitution associations may not pursue political goals and carry out political activities that are characteristic solely of political parties.”<}0{>Нещо повече, сдружението очевидно има политически цели, докато съгласно член 12 § 2 на конституцията сдруженията не могат да преследват политически цели и да осъществяват политически дейности, които са присъщи единствено за политическите партии.”<0}

14{0>.  The applicant appealed on points of law to the Supreme Court of Cassation.<}0{>. Жалбоподателят е обжалвал решението по точки пред Върховния касационен съд.<0} {0>He argued that the lower court had incorrectly held that the association's aims were contrary to the Constitution.<}0{>Аргументът му бил, че по-долната инстанция неправилно е възприел, че целите на сдружението противоречат на конституцията.<0} {0>Furthermore, the association did not pursue political aims, because it was not aspiring to accede to power.<}0{>Нещо повече, сдружението не преследвало политически цели, защот не се стремяло към властта.<0} {0>The courts' refusal to register it was an infringement of its founders' freedom of expression.<}0{>Отказът на съдилищата да го регистрират представлявал нарушение на свободата на изразяване на неговите учредители.<0}

15. {0>On 17 May 1999 the Supreme Court of Cassation directed the applicant to specify the grounds on which he sought the quashing of the judgment below.<}0{>На 17 май 1999 г. Върховният касационен съд поискал от жалбоподателя да уточни основанията, поради които иска анулиране на долното решение.<0} {0>In line with these instructions, the applicant submitted additional observations.<}0{>Съгласно тези инструкции жалбоподателят представил допълнително становище.<0} {0>He reiterated his contention that the association's aims were not political, because it was not seeking to accede to power through elections or otherwise, or exercise it.<}0{>Той повторил твърдението си, че целите на сдружението не са политически, защото то не се стреми да дойде на власт чрез избори или по друг начин или да я упражнява.<0} {0>Its aims were characteristic of the civil society and were to be achieved through other, nonpolitical means.<}0{>Целите му са присъщи за гражданското общество и трябва да бъдат постигнати чрез други, неполитически цели.<0} {0>Furthermore, the association's articles did not provide for the creation of a people's court, it did not in fact object to the new coat of arms of Bulgaria and was not seeking to change the form of government from republic to monarchy.<}0{>Нещо повече, уставът на сдружението не предвижда създаването на народен съд, то не възразява в действителност срещу новия герб на България и не се стреми да промени формата на управление от република на монархия.<0} {0>These were erroneous findings of the lower court.<}0{>Това са били погрешни констатации на по-долната инстанция.<0} {0>Finally, the association was seeking to achieve the spiritual union of all Bulgarians, not the abolition of the border between Bulgaria and the former Yugoslav Republic of Macedonia.<}0{>И накрая, сдружението се стреми да постигне духовното обединение на всички българи, а не премахване на границата между България и бившата Югославска република Македония.<0}

16{0>.  On 11 October 1999 the Supreme Court of Cassation upheld the Plovdiv Court of Appeals' judgment in the following terms:<}0{>. На 11 октомври 1999 г. Върховният касационен съд потвърдил решението на Пловдивския апелативен съд със следното решение:<0}

<0}

{0>The [lower court] correctly found that the goals set out in clauses 2, 3 and 4 of the association's articles have a certain political tenor and are characteristic of a political party, whose registration is to be carried out under the Political Parties Act [of 1990].<}0{>„[По-долната инстанция] правилно е установила, че целите, заложени в клаузи 2, 3 и 4 на устава на сдружението имат известен политически оттенък и са присъщи за политическа партия, чиято регистрация трябва да се извърши по закона за политическите партии [от 1990 г.]<0} {0>These goals are contrary to Articles 1, 2 § 2 and 12 § 2 [of the Constitution of 1991].”<}0{>Тези цели противоречат на членове 1, 2 § 2 и 12 § 2 [на конституцията от 1991 г.]<0}

{0>II.  RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE<}0{>ІІ. РЕЛЕВАНТНО ВЪТРЕШНО ПРАВО И ПРАКТИКА<0}

{0>A.  The Constitution of 1991<}0{>А. Конституцията от 1991 г.<0}

17{0>.  The relevant provisions of the Constitution of 1991 read as follows:<}0{>. Съответните разпоредби на конституцията от 1991 г. гласят следното:<0}

{0>Article 1 § 1<}0{>Член 1 § 1<0}

{0>“Bulgaria is a republic with a parliamentary form of government.”<}0{>„България е република с парламентарно управление.”<0}

{0>Article 2 § 2<}100{>Член 2 § 2<0}

{0>“The territorial integrity of the Republic of Bulgaria shall be inviolable.”<}0{>„Териториалната цялост на Република България е неприкосновена.”<0}

{0>Article 11<}0{>Член 11<0}

“...

{0>3.  Parties shall facilitate the formation of the citizens' political will.<}0{>3. Партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите.<0} {0>The manner of forming and dissolving political parties, as well as the conditions pertaining to their activity, shall be established by law.<}0{>Редът за образуване и прекратяване на политически партии, както и условията за тяхната дейност се уреждат със закон.<0}

{0>4.  No political parties shall be formed on ethnic, racial, or religious basis, nor parties which seek to accede to power by force.”<}0{>4. Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт.”<0}

{0>Article 12<}100{>Член 12<0}

{0>“1.  The citizens' associations shall serve to further and safeguard their interests.<}0{>„1. Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и защита на техните интереси.<0}

{0>2.  Associations ... may not pursue political goals or carry out political activities that are characteristic solely of political parties.”<}0{>2. Сдруженията ... не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии.”<0}

{0>Article 44<}100{>Член 44<0}

{0>“1.  Citizens may freely associate.<}0{>„1. Гражданите могат свободно да се сдружават.<0}

{0>2.  Organisations whose activity is directed against the sovereignty [or] the territorial integrity of the country and the unity of the nation, towards the incitement of racial, national, ethnical or religious enmity ... as well as organisations which seek to achieve their goals through violence are prohibited.<}0{>2. Забраняват се организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета [или] териториалната цялост на страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, ... както и организации, които се стремят да постигнат целите си чрез насилие.<0}

3. {0>The law shall specify the organisations which are subject to registration, the manner of their dissolution, as well as their relations with the State.”<}0{>Законът определя организациите, които подлежат на регистрация, реда за тяхното прекратяване, както и взаимоотношенията им с държавата.<0}

{0>Article 164<}100{>Член 164<0}

{0>“The Coat of Arms of the Republic of Bulgaria shall depict a gold lion rampant on a dark gules shield.”<}0{>„Гербът на Република България е изправен златен лъв на тъмночервено поле във формата на щит.”<0}

{0>B.  The Persons and Family Act of 1949<}0{>Б. Законът за лицата и семейството от 1949 г.<0}

18{0>.  At the material time this Act („Закон за лицата и семейството“), the relevant provisions of which were superseded by new legislation in 2001, regulated the formation, status and dissolution of nonprofit legal entities, i.e. associations and foundations.<}0{>. По времето, когато е действал, този закон, съответните разпоредби от който са заменени от ново законодателство през 2001 г., е регулирал създаването, статута и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел, т.е., сдруженията и фондациите.<0} {0>Its pertinent provisions were:<}0{>Тези разпоредби са били:<0}

{0>Section 134<}0{>Член 134<0}

{0>“An association shall acquire legal personality after its entry in the register [kept by] the Regional Court.”<}0{>Сдружението придобива качеството на юридическо лице с вписване в предназначения за това регистър при окръжния съд.”<0}

{0>Section 136(1)<}0{>Член 136(1)<0}

{0>“An association shall be registered pursuant to an application by [its] management committee [to which shall be enclosed] a resolution for its founding and its articles of association, signed by the founders...”<}0{>Вписването на сдружението става по молба на управителния съвет, [към която трябва да се приложат] решението за основаването му и уставът на същото, подписан от основателите...”<0}

{0>Section 138<}100{>Член 138<0}

{0>“Associations shall be managed in accordance with [their] articles of association, which must contain provisions in respect of [their] name, aims, means...”<}0{>Сдруженията се управляват по устав, който трябва да съдържа разпоредби относно: името, целта, средствата...”<0}

{0>C.  The Political Parties Act of 1990<}0{>В. Законът за политическите партии от 1990 г.<0}

19{0>.  At the material time this Act („Закон за политическите партии“), which was superseded by new legislation in 2001, regulated the formation, registration, functioning and dissolution of political parties.<}0{>. По времето, когато е действал, този закон, заменен от нов закон през 2001 г., е регулирал създаването, регистрацията, дейността и прекратяването на политическите партии.<0} {0>Its relevant provisions read as follows:<}0{>Съответните му разпоредби гласят следното:<0}

{0>Section 1<}100{>Член 1<0}

{0>“1.  Citizens may freely associate in political parties to influence the formation and expression of the political will of the people through elections or other democratic means.<}0{>„1.  Гражданите могат свободно да се сдружават в политически партии, имащи за цел колективно да формират и изразяват политическата им воля чрез избори и по други демократични начини.<0}

...

{0>3.  Other organisations and movements may also carry out political activities within the bounds set by the Constitution and the laws.”<}0{>3. Други организации и движения могат също да осъществяват политическа дейност в рамките, определени от Конституцията и законите.”<0}

{0>Section 7<}100{>Член 7<0}

{0>“A political party may be formed [by] not less than fifty enfranchised citizens.”<}0{>„Политическа партия може да бъде създадена [от] не по-малко от петдесетима граждани, които имат избирателни права.”<0}

{0>Section 13<}100{>Член 13<0}

{0>“1.  A public organisation which has not been registered as a political party may not carry out the activity of a political party.<}0{>„1. Обществена организация, която не е регистрирана като политическа партия, не може да осъществява дейност на политическа партия.<0}

{0>2.  A [public organisation] which has not been registered as a political party may not carry out organised political activities [on the premises of] enterprises, government agencies and organisations.<}0{>2. [Обществена организация], която не е регистрирана като политическа партия, не може да осъществява организирана политическа дейност в предприятия, учреждения и организации.<0}

{0>3.  'Organised political activities' shall mean the holding of meetings, demonstrations, assemblies and other forms of campaigning in favour of or against a political party or an election candidate.<}0{>3. Под организирана политическа дейност се разбира провеждането на митинги, демонстрации, събрания и други форми на публична агитация в подкрепа или във вреда на политическите партии, както и на кандидати за избори.<0}

{0>4.  If a public organisation ... clearly carries out the activity of a political party, the regional prosecutor shall propose that it be dissolved or [re‑]register as a political party within one month.<}0{>4. Когато обществена организация ... очевидно осъществява дейност на политическа партия, окръжният прокурор й предлага да я прекрати или в едномесечен срок да се регистрира като политическа партия.<0}

{0>5.  If the organisation under the foregoing subsection does not cease its political activity or [re‑]register as a political party, it shall be dissolved...”<}0{>5. Ако организацията по предходната алинея не прекрати политическата си дейност или не се [пре]регистрира като политическа партия, тя се разпуска.”<0}

20{0>.  The Act also regulated the manner in which political parties were financed, providing for certain upper limits on the donations that they could receive and prohibiting their receiving anonymous donations and donations from foreign states and organisations (section 17).<}0{>. Законът е регулирал и начина, по който се финансират политическите партии, като предвижда известни горни граници за даренията, които те могат да получават, и им забранява да получават анонимни дарения и дарения от чужди държави и организации (член 17).<0}

{0>D.  Other relevant statutory provisions<}0{>Г. Други действащи нормативни разпоредби<0}

21{0>.  Only political parties (and coalitions of such parties), and not associations, may participate in parliamentary, presidential, local and European elections and nominate candidates (section 41(2), (3) and (4) of the Electing of Members of Parliament, Municipal Councillors and Mayors Act of 1991 („Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове“), section 43(1) of the Electing of Members of Parliament Act of 2001 („Закон за избиране на народни представители“), section 3(1) and (2) of the Electing of a President and a Vice‑President of the Republic Act of 1991 („Закон за избиране на президент и вицепрезидент на републиката“), section 35(1) of the Local Elections Act of 1995 („Закон за местните избори“), and section 48(1) and (3) of the Electing of Members of the European Parliament Act from the Republic of Bulgaria of 2007 („Закон за избиране на членове на Европейския парламент от Република България“)).<}0{>. Единствено политическите парти (и коалиции на такива партии), но не и сдруженията, могат да участват в парламентарни, президентски, местни и европейски избори и да посочват кандидати (член 41(2), (3) и (4) на „Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове” от 1991 г., член 43 (1) на „Закон за избиране на народни представители” от 2001 г., член 3(1) и (2) на „Закон за избиране на президент и вицепрезидент на републиката” от 1991 г., член 35(1) от „Закон за местните избори” от 1995 г. и член 48(1) и (3) от „Закон за избиране на членове на Европейския парламент от Република България” от 2007 г. <0}

{0>E.  Relevant case‑law of the Constitutional Court<}0{>Д. Приложима съдебна практика на Конституционния съд<0}

22{0>.  In a judgment of 21 April 1992 (реш.<}0{>. В решение от 21 април 1992 г. (реш.<0} {0>№ 4 от 21 април 1992 г. по к.д. № 1 от 1991 г., обн., ДВ, бр.<}0{>№ 4 от 21 април 1992 г. по к.д. № 1 от 1991 г., обн., ДВ, бр.<0} {0>35 от 28 април 1992 г.) the Constitutional Court stated, inter alia, thatpolitical activities that are characteristic solely of political parties”, within the meaning of Article 12 § 2 of the Constitution of 1991, were defined by Article 11 § 3 thereof as those which facilitatethe formation of the citizens' political willthroughelections or other democratic means”, as specified by section 1(1) of the Political Parties Act of 1990. The court also stated thatwhat was essential for this type of political activity [was] the direct participation in the process of forming the bodies through which, according to the Constitution, the people exercise[d] its power”.<}0{>35 от 28 април 1992 г.) Конституционният съд казва, inter alia, че „политическите дейности, които са присъщи единствено на политическите партии”, по смисъла на член 12 § 2 на Конституцията от 1991 г., са дефинирани от нейния член 11 § 3 като такива, които съдействат за „формиране на политическата воля на гражданите” чрез „избори или други демократични средства", както е определено в член 1(1) на „Закон за политическите партии” от 1990 г. Съдът казва също, че „това, което е съществено за този тип политическа дейност, е прякото участие в процеса на създаване на органите, чрез които, съгласно Конституцията, народът упражнява властта си”.<0} {0>Of course, the activities of a party in connection with upcoming elections embraced the holding of meetings, assemblies and other forms of public campaigning in support of the party and the candidates nominated by it, which were also activities aimed at “forming” the citizens' political will.<}0{>Разбира се, дейността на една партия във връзка с предстоящи избори включва провеждането на срещи, събрания и други форми на публични кампании в подкрепа на партията и излъчените от нея кандидати, които също са дейности, насочени към „формиране” на политическата воля на гражданите.<0}

{0>F.  The Constitution of 1879<}78{>Е. Конституцията от 1879 г.<0}

23{0>.  The Constitution of 1879 was the first written constitution of Bulgaria, adopted by a Constituent National Assembly on 16 April 1879, shortly after the creation of Bulgaria as an independent State in 1878. It was repealed in 1947. It provided for constitutional monarchy (Articles 4, 5, 9, 10 and 12), with a directly elected parliament and universal suffrage (Article 86), a government accountable to the parliament (Article 153), and separation of powers (Articles 9, 12 and 13).<}0{>. Конституцията от 1879 г. е първата писмена конституция на България, приета от Учредителното народно събрание на 16 април 1879 г., малко след създаването на България като независима държава през 1878 г. Тя е отменена през 1947 г. Предвижда конституционна монархия (членове 4, 5, 9, 10 и 12), парламентът да се избира пряко и всеобщо избирателно право (член 86), правителството да се отчита пред парламента (член 153) и разделяне на властите (членове 9, 12 и 13).<0} {0>It prohibited torture (Article 75 § 2) and punishment without law and due process (Articles 73 and 75 § 1), enshrined the right to property (Articles 67 and 68), the right to respect for one's home and correspondence (Articles 74 and 77), and the freedoms of the press and of assembly and association (Articles 79, 81, 82 and 83).<}0{>Тя забранява мъченията (член 75 § 2) и наказанията без закон и процес (членове 73 и 75 § 1), опазване правото на собственост (членове 67 и 68), правото на неприкосновеност на дома и кореспонденцията (членове 74 и 77) и свободата на пресата и на събиране и сдружаване (членове 79, 81, 82 и 83).<0}

{0>THE LAW<}0{>ПРАВОТО<0}

{0>I.  ALLEGED VIOLATIONS OF ARTICLES 10 AND 11 OF THE CONVENTION<}0{>І. ТВЪРДЯНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ 10 И 11 НА КОНВЕНЦИЯТА<0}

24{0>.  The applicant complained about the refusal of the courts to register the association chaired by him.<}0{>. Жалбоподателят се жалва срещу отказа на съдилищата да регистрират сдружението, на което той е председател.<0} {0>In his initial application he alleged a breach of Article 10 of the Convention, whereas in his observations in reply to those of the Government he additionally relied on its Article 11.<}0{>В първоначалната си жалба той твърди, че е налице нарушение на член 10 на Конвенцията, като в становището си в отговор на това на правителството той се позовава и на нейния член 11.<0}

25{0>.  Article 10 provides, as relevant:<}0{>. Член 10 предвижда:<0}

{0>“1.  Everyone has the right to freedom of expression.<}0{>„ 1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнения.<0} {0>This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers.<}0{>Това право включва свободата на всеки да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на държавните власти и независимо от държавните граници.<0} ...

{0>2.  The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.”<}0{>2. Упражняването на тези свободи, доколкото е съпроводено със задължения и отговорности, може да бъде  обусловено от процедури, условия, ограничения или санкции, които са предвидени от закона и са необходими в едно  демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност и на териториалната цялост, за предотвратяването на безредици или престъпления, за защитата на здравето и морала, както и на репутацията или  правата на другите, за предотвратяване разкриването на информация, получена доверително, или за гарантиране авторитета и безпристрастността на правосъдието.”<0}

26{0>.  Article 11 provides, as relevant:<}100{>. Член 11 предвижда:<0}

{0>1.  Everyone has the right to ... freedom of association with others...<}72{>„ 1. Всеки има правото... на свободно сдружаване с други...<0}

{0>2.  No restrictions shall be placed on the exercise of [this right] other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others.<}0{>2. Упражняването на това право не подлежи на никакви ограничения, освен на тези, предвидени в закона  и необходими в едно демократично общество в интерес на националната или обществената сигурност, за  предотвратяване на безредици или престъпления, за защитата на здравето и морала или на правата и свободите на другите. <0} ...”

{0>A.  The parties' submissions<}0{>А. Твърденията на страните<0}

27{0>.  The applicant submitted that as the association's registration had been denied on account of the contents of its articles, which had in a way constituted a “penalty” for the views expressed therein, the complaint fell to be examined under both Articles 10 and 11 of the Convention.<}0{>. Жалбоподателят твърди, че регистрацията на сдружението е отказана заради съдържанието на устава му, което по някакъв начин представлява „санкция” на изразените в него възгледи и жалбата следва да бъде разгледана в светлината на членове 10 и 11 на Конвенцията.<0}

28{0>.  He further argued that the interference with his rights had not been prescribed by law.<}0{>. По-нататък той твърди, че намесата в правата му не е предписана от закона.<0} {0>The Plovdiv Regional Court had not relied on a specific provision of the Political Parties Act of 1990 to justify its refusal to register the association, which was only natural in view of the text of section 1(3) of that Act.<}0{>Пловдивският окръжен съд не се е позовал на конкретна разпоредба на закона за политическите партии от 1990 г., за да мотивира отказа си да регистрира сдружението, което е естествено само с оглед на текста на член 1(3) от този закон.<0} {0>That court's proposition that only political parties could pursue political goals showed a fundamental lack of understanding of the role of non-governmental organisations in a democratic society.<}0{>Твърдението на съда, че само политическите партии могат да преследват политически цели показва принципна липса на разбиране на ролята на неправителствените организации в едно демократично общество.<0} {0>These were frequently founded in order to promote various causes and influence public policies.<}0{>Те се създават главно, за да подпомагат различни каузи и да повлияят на публичните политики.<0} {0>Their goals were thus often political.<}0{>По тази причина често техните цели са политически.<0} {0>The fundamental difference between them and political parties, however, were not these goals, but the means to achieve them.<}0{>Принципната разлика между тях и политическите парти обаче не са тези цели, а начините, по които те се постигат.<0} {0>Political parties participated in elections and in the government, whereas associations did not.<}0{>Политическите партии участват в изборите и в управлението, а сдруженията – не.<0} {0>They merely influenced public opinion on various issues, thus indirectly shaping the government's policies.<}0{>Те просто влияят на общественото мнение по различни проблеми, с което непряко оформят политиката на правителството. <0} {0>Likewise, the Plovdiv Court of Appeals' holding that the association's aims fell under the proscription of Article 12 § 2 of the Constitution of 1991 was erroneous.<}0{>По същия начин е погрешно и мнението на Пловдивския апелативен съд, че целите на сдружението попадат под забраната на член 12 § 2 на Конституцията от 1991 г. <0} {0>The association's aims, as was apparent from the wording of its articles, consisted of various reform ideas, but did not amount to a concrete and coherent political programme and ideology.<}0{>Целите на сдружението, видно от текста на неговия устав, се състоят от различни идеи за реформи, но не представляват конкретна и цялостна политическа програма и идеология.<0} {0>There was no reason why such ideas could not be backed by various entities in a pluralistic society.<}0{>Не съществува причина тези идеи да не могат да бъдат подкрепени от различни организации в едно плуралистично общество.<0} {0>It was important to underscore that the association's articles contained no language pointing to an intention to participate in elections or in the government, which were indeed goals solely characteristic of political parties.<}0{>Важно е да се подчертае, че уставът на сдружението не съдържа нищо, което да намеква за намерение за участие в избори или в управлението, което, разбира се, са цели, присъщи единствено на политическите партии.<0} {0>On the other hand, Article 12 § 2 of the Constitution of 1991 was not framed with sufficient precision, as it could be read as prohibiting to associations all types of political goals.<}0{>От друга страна, член 12 § 2 на Конституцията от 1991 г. не е ограничен от достатъчна прецизност така, че да може да се тълкува като забраняващ всякакъв вид политически цели на сдруженията.<0} {0>Nor did it make clear what was exactly prohibited:<}0{>Нито пък изяснява какво точно се забранява:<0} {0>political goals or also political activities.<}0{>политически цели или и политическа дейност.<0} {0>The interference had also been arbitrary, as evidenced by the lack of genuine reasons for the Supreme Court of Cassation's judgment, whose holding was packed in just four lines.<}0{>Намесата е също така произволна, което се доказва от липсата на правдоподобни причини за решението на Върховния касационен съд, което се заключава само в четири реда.<0}

29{0>.  The applicant additionally submitted that the interference had not been necessary in a democratic society.<}0{>. Жалбоподателят твърди още, че намесата не е необходима в едно демократично общество.<0} {0>He referred to the principles developed in Court's caselaw on this issue and argued that he had been penalised solely for the ideas expressed in the association's articles.<}0{>Той посочва принципите, развити в практиката на съда по прецедент по този проблем и се аргументира, че е санкциониран единствено за изразените в статута на сдружението идеи.<0} {0>The association had not engaged in any action which could characterise it as propagating violence or undemocratic principles.<}0{>Сдружението не е предприемало действие, което да може да се характеризира като пропаганда на насилие или недемократични принципи.<0} {0>The idea of a monarchy and the related insignia were not undemocratic or violent, as evidenced in particular by the fact that the name of the coalition which had ruled the country as between 2001 and 2005 had beenNational Movement Simeon II”, after the former heir to the throne Simeon Saxe-Coburggotski, who had become prime minister.<}0{>Идеята за монархия и свързаните с нея символи не е недемократична или насилствена, което се доказва конкретно от факта, че името на коалицията, управлявала страната между 2001 и 2005 г. е „Национално движение Симеон ІІ” по името на бившия престолонаследник Симеон Сакскобургготски, станал министър-председател.<0} {0>Even before his starting into office in 2001 Bulgaria's coat of arms had featured a crown, whereas the public debate over the form of governmentrepublic or monarchycontinued.<}0{>Дори преди встъпването му в длъжност през 2001 г. в герба на България е имало корона, докато публичният дебат за формата на управление – република или монархия – продължава.<0} {0>While the Constitution indeed needed stability, it was by no means carved into stone.<}0{>Докато Конституцията естествено се е нуждаела от стабилност, това по никакъв начин не е издълбано върху камък.<0} {0>Its amendment could be envisaged for the purpose of bringing it in line with the dominant public views on the form of government, whereas suppressing any ideas in this respect could harm democracy and constituted unfettered majority rule.<}0{>Промените в нея могат да се разглеждат с цел тя да се адаптира към доминиращите възгледи на обществото за формата на управление, докато потискането на идеите в това отношение може да увреди демокрацията и да установи правилото на освободеното от окови мнозинство.<0}

30{0>.  The Government argued that the applicant's complaint was solely under Article 10 of the Convention.<}0{>. Правителството твърди, че жалбата на жалбоподателя е само във връзка с член 10 на Конвенцията.<0} {0>He had not relied on Article 11 thereof in his initial application and this complaint was therefore out of the scope of the case and was not to be examined by the Court.<}0{>В своята първоначална жалба той не се е позовал на член 11 и поради това тази жалба е извън предмета на казуса и не следва да се разглежда от Съда.<0}

31{0>.  The Government were further of the view that the interference with the applicant's rights had been prescribed by law, namely the Constitution of 1991, the Persons and Family Act of 1949 and the Political Parties Act of 1990. It had been intended to safeguard a wide range of public interests.<}0{>. Освен това, правителството счита, че намесата в правата на жалбоподателя е предписана от закона, а именно от Конституцията от 1991 г., закона за лицата и семейството от 1949 г. и закона за политическите партии от 1990 г. Тя е имала за цел да предпази широк кръг от обществени интереси.<0} {0>All three levels of court had lawfully and justifiably refused to register the association.<}0{>Всичките три нива на правораздаване законно и оправдано са отказали да регистрират сдружението.<0}

32{0>.  In the Government's submission, the founders of an association were in principle free to determine the contents of its articles, but always subject to the requirements of the law.<}0{>. Според становището на правителството, учредителите на сдружението са били по принцип свободни да определят съдържанието на устава му, но при всички случаи е трябвало да се съобразят с изискванията на закона.<0} {0>Under Bulgarian law, associations and trade unions were formed with a view to vindicating nonpolitical interests.<}0{>Съгласно българското законодателство, сдруженията и професионалните съюзи се създават с цел да защитават неполитически интереси.<0} {0>All three levels of court had found that certain clauses in the association's articles, which could not be construed otherwise, had been contrary to the Constitution of 1991 (Articles 1, 2 § 2 and 164) and the laws of Bulgaria, and that its aims had been political, contrary to the principle spelled out in Article 12 § 2 of the Constitution of 1991. They were at odds with Bulgaria's current form of government and thus irreconcilable with the principles of democracy and the commands of the Constitution of 1991. The association's founders could always amend the contentious clauses in its articles and reapply for registration.<}0{>Всичките три нива на правораздаването са установили, че някои клаузи от устава на сдружението, които не могат да се тълкуват другояче, противоречат на Конституцията от 1991 г. (членове 1, 2 § 2 и 164) и законите на България и че целите му са политически, противно на принципите, заложени в член 12 § 2 на Конституцията от 1991 г. Те противоречат на сегашната форма на управление на България и поради това са несъвместими с принципите на демокрацията и разпоредбите на Конституцията от 1991 г. Учредителите на сдружението са можели по всяко време да променят спорните клаузи в устава му и да кандидатстват повторно за регистрация.<0}

{0>B.  The Court's assessment<}0{>Б. Преценката на Съда<0}

{0>1.  Legal characterisation of the applicant's complaint<}0{>1. Правна характеристика на жалбата на жалбоподателя<0}

33{0>.  The Court notes that it is free to attribute to the facts of the case a characterisation in law different from that given by the parties (see, among many other authorities, Foti and Others v. Italy, judgment of 10 December 1982, Series A no. 56, pp.<}0{>. Съдът отбелязва, че е свободен да припише на фактите по казуса правна характеристика, различна от тази, дадена от страните (виж, между много други власти, Foti and Others v. Italy, решение от 10 декември 1982 г., серия A № 56, стр.<0} {0>15‑16, § 44; Camenzind v. Switzerland, judgment of 16 December 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997‑VIII, pp. 2895‑96, § 50; and K.-H.W v. Germany [GC], no. 37201/97, § 107, ECHR 2001‑II (extracts)).<}0{>15‑16, § 44; Camenzind v. Switzerland, решение от 16 декември 1997 г., Доклади за присъди и решения 1997‑VIII, стр. 2895‑96, § 50; и K.-H.W v. Germany [GC], № 37201/97, § 107, ЕСПЧ 2001‑II (извадки)).<0} {0>It notes that it has consistently stressed in its caselaw that the protection of opinions and the freedom to express them is one of the objectives of the freedom of association (see, among many other authorities, Gorzelik and Others v. Poland [GC], no. 44158/98, § 91, ECHR 2004‑I; Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu v. Romania, no. 46626/99, § 44, 3 February 2005; The United Macedonian Organisation Ilinden and Others v. Bulgaria, no. 59491/00, § 59, 19 January 2006; and Tsonev v. Bulgaria, no. 45963/99, § 49, 13 April 2006).<}0{>Той отбелязва, че в практиката си по прецеденти той постоянно е изтъквал, че защитата на мненията и свободата на изразяването им е една от целите на свободата на сдружаване (виж, между много други власти, Gorzelik and Others v. Poland [GC], № 44158/98, § 91, ЕСПЧ 2004‑I; Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu v. Romania, № 46626/99, § 44, 3 февруари 2005 г.; Обединената македонска организация „Илинден” и други срещу България, № 59491/00, § 59, 19 януари 2006 г.; и Цонев срещу България, № 45963/99, § 49, 13 април 2006 г.).<0} {0>The Court therefore considers that the applicant's complaint should be examined under Article 11 considered in the light of Article 10 (see APEH Üldözötteinek Szövetsége and Others v. Hungary (dec.), no. 32367/96, 31 August 1999; and, mutatis mutandis, Maestri v. Italy [GC], no. 39748/98, §§ 23 and 24, ECHR 2004‑I; and The Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia, no. 72881/01, §§ 71‑75, ECHR 2006‑...).<}0{>По тази причина Съдът счита, че жалбата на жалбоподателя следва да бъде разгледана съгласно член 11 в светлината на член 10 (виж APEH Üldözötteinek Szövetsége and Others v. Hungary (реш.), № 32367/96, 31 август 1999 г.; и, mutatis mutandis, Maestri v. Italy [GC], № 39748/98, §§ 23 и 24, ЕСПЧ 2004‑I; и The Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia, № 72881/01, §§ 71‑75, ЕСПЧ 2006‑...).<0}

{0>2.  General principles in the Court's case-law on freedom of association<}0{>2. Основни принципи в практика на Съда по прецеденти във връзка със свободата на сдружаване<0}

34{0>.  The right to form an association is an inherent part of the right set forth in Article 11 of the Convention.<}0{>. Правото за създаване на сдружение е неразделна част от свободата, заложена в член 11 на Конвенцията.<0} {0>The ability to form a legal entity in order to act collectively in a field of mutual interest is one of the most important aspects of the right to freedom of association, without which that right would be deprived of any meaning.<}0{>Възможността за създаване на юридическо лице с цел да се действа колективно в областта на общите интереси е един от най-важните аспекти на правото за свободно сдружаване, без което това право би било лишено от смисъл.<0} {0>The way in which national legislation enshrines this freedom and its practical application by the authorities reveal the state of democracy in the country concerned.<}0{>Начинът, по който националното законодателство закриля тази свобода и практическото й прилагане от страна на властите разкрива състоянието на демокрацията в съответната страна.<0} {0>Certainly States have a right to satisfy themselves that an association's aim and activities are in conformity with the rules laid down in legislation, but they must do so in a manner compatible with their obligations under the Convention and subject to review by the Convention institutions (see Sidiropoulos and Others v. Greece, judgment of 10 July 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-IV, pp.<}0{>Безспорно, държавите имат право да се уверят, че целта и дейността на сдружението съответстват на заложените в законодателството правила, но те трябва да правят това по начин, който е съвместим с техните задължения по Конвенцията и който подлежи на проверка от страна на институциите по Конвенцията (виж Sidiropoulos and Others v. Greece, решение от 10 юли 1998 г., Доклади за присъди и решения 1998-IV, стр.<0} {0>1614‑15, § 40; The United Macedonian Organisation Ilinden and Others, cited above, § 57; The Moscow Branch of the Salvation Army, cited above, § 59; and Ramazanova and Others v. Azerbaijan, no. 44363/02, § 54, 1 February 2007).<}0{>1614‑15, § 40; цитираното по-горе дело Обединена македонска организация „Илинден” и други, § 57; The Moscow Branch of the Salvation Army, цитирано по-горе, § 59; и Ramazanova and Others v. Azerbaijan, № 44363/02, § 54, 1 февруари 2007 г.).<0}

35{0>.  While in the context of Article 11 the Court has often referred to the essential role played by political parties in ensuring pluralism and democracy, associations formed for other purposes are also important to the proper functioning of democracy.<}0{>. Докато в контекста на член 11 Съдът често е посочвал основната роля, която играят политическите партии за осигуряване на плурализъм и демокрация, сдруженията, създадени за други цели, също са важни за правилното функциониране на демокрацията.<0} {0>For pluralism is also built on the genuine recognition of, and respect for, diversity and the dynamics of cultural traditions, ethnic and cultural identities, religious beliefs, artistic, literary and socioeconomic ideas and concepts.<}0{>Плурализмът също се гради на действителното признаване и зачитане на разнообразието и динамиката на културните традиции, етническите и културни идентичности, религиозните вярвания, художествените, литературни и социално-икономически идеи и концепции.<0} {0>The harmonious interaction of persons and groups with varied identities is essential for achieving social cohesion.<}0{>Хармоничното взаимодействие на хора и групи с различна идентичност е жизненоважно за постигане на социално сближаване.<0} {0>It is only natural that, where a civil society functions in a healthy manner, the participation of citizens in the democratic process is to a large extent achieved through belonging to associations in which they may integrate with each other and pursue common objectives collectively (see Gorzelik and Others, § 92; and The Moscow Branch of the Salvation Army, § 61, both cited above).<}0{>Естествено е само, че, когато гражданското общество функционира по здравословен начин, участието на гражданите в демократичния процес до голяма степен се постига чрез принадлежност към сдружения, в които те могат да се интегрират едни с други и заедно да преследват общи цели (виж цитираните по-горе Gorzelik and Others, § 92; и The Moscow Branch of the Salvation Army, § 61).<0}

36.  {0>Given that the implementation of the principle of pluralism is impossible without an association being able to express freely its ideas and opinions, the Court has also recognised that the protection of opinions and the freedom of expression within the meaning of Article 10 of the Convention is one of the objectives of the freedom of association (see paragraph 33 above and Gorzelik and Others, cited above, § 91, with further references).<}0{>Като се има предвид, че осъществяването на принципа на плурализъм е невъзможно, ако дадено сдружение не може да изрази свободно своите идеи и мнения, Съдът признава също така, че защитата на мненията и свободата на изразяване по смисъла на член 10 на Конвенцията е една от целите на свободата на сдружаване (виж абзац 33 по-горе и цитираното по-горе дело Gorzelik and Others, § 91 с допълнителните препратки).<0} {0>Such a link is particularly relevant whereas herethe authorities' stance towards an association was in reaction to its views and statements (see The United Macedonian Organisation Ilinden and Others, cited above, § 59, citing Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria, nos.<}0{>Тази връзка е особено приложима, когато, както в настоящия случай, позицията на властите спрямо дадено сдружение противоречи на неговите възгледи и твърдения (виж цитираното по-горе дело Обединената македонска организация „Илинден” и други, § 59, цитирайки Станков и Обединената македонска организация „Илинден” срещу България, №№<0} {0>29221/95 and 29225/95, § 85 in fine, ECHR 2001‑IX).<}0{>29221/95 и 29225/95, § 85 накратко, ЕСПЧ 2001‑IX).<0}

{0>2.  Was there an interference?<}0{>2. Налице ли е била намеса?<0}

37{0>.  The Court considers that the domestic courts' refusal to register the association chaired by the applicant amounted to an interference with the exercise of his right to freedom of association (see Sidiropoulos and Others, p. 1612, § 31; Gorzelik and Others, § 52; Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu, § 27; The United Macedonian Organisation Ilinden and Others, § 53; Tsonev, § 43; The Moscow Branch of the Salvation Army, § 71; and Ramazanova and Others, § 60, all cited above).<}0{>. Съдът счита, че отказът на националните съдилища да регистрират сдружението, чийто председател е жалбоподателят, означават намеса в упражняването на правото му на свободно сдружаване (виж цитираните по-горе Sidiropoulos and Others, стр. 1612, § 31; Gorzelik and Others, § 52; Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu, § 27; Обединената македонска организация „Илинден” и други, § 53; Tsonev, § 43; The Moscow Branch of the Salvation Army, § 71; и Ramazanova and Others, § 60).<0}

38{0>.  The Court must therefore examine whether the interference was “prescribed by law”, pursued one or more of the legitimate aims set out in paragraph 2 of Article 11 and was “necessary in a democratic society” for the achievement of those aims.<}0{>. По тази причина Съдът трябва да разгледа дали намесата е била „предписана от закона”, преследвала е една или повече от законните цели, заложени в алинея 2 на член 11 и е била „необходима в едно демократично общество” за постигането на тези цели.<0}

{0>3.  Was the interference “prescribed by law”?<}0{>3. Била ли е намесата „предписана от закона”?<0}

39.  {0>On this point, the Court notes that to refuse registration the domestic courts relied on several articles of the Constitution of 1991 (see paragraphs 10, 13 and 16 above).<}0{>По тази точка Съдът отбелязва, че за да откажат регистрацията, националните съдилища са се позовали на няколко члена от Конституцията от 1991 г. (виж абзаци 10, 13 и 16 по-горе).<0} {0>The applicant argued that these courts had erred in the interpretation and application of these legal provisions.<}0{>Жалбоподателят твърди, че тези съдилища са сгрешили в тълкуването и прилагането на тези законови разпоредби.<0} {0>However, the Court notes that it is primarily for the national courts to interpret and apply domestic law (see The United Macedonian Organisation Ilinden and Others, § 55; and Tsonev, § 45, both cited above).<}0{>Съдът обаче отбелязва, че предимно националните съдилища са тези, които трябва да тълкуват и прилагат националното законодателство (виж цитираните по-горей Обединената македонска организация „Илинден” и други, § 55, и Цонев, § 55).<0} {0>Firstly, it is prepared to accept that their holding that the aims of the association were contrary to the Constitution of 1991 did not go so far as to become arbitrary.<}0{>На първо място, той е готов да приеме, че тяхното решение, че целите на сдружението противоречат на Конституцията от 1991 г., засега не е произволно. <0} {0>Secondly, it is true that their categorization of these aims aspoliticalwithin the meaning of Article 12 § 2 of the Constitution of 1991 and their holding that the association could not pursue them without being a political party may appear questionable in view of the construction of this Article by the Constitutional Court and the tenor of the other relevant provisions of domestic law (see paragraphs 17, 19 and 22 above).<}0{>На второ място, вярно е, че тяхното категоризиране на тези цели като „политически” по смисъла на член 12 § 2 от Конституцията от 1991 г. и решението им, че сдружението не може да ги преследва, ако не е политическа партия, може да се постави под въпрос с оглед на състава на този член от Конституционния съд и съдържанието на другите приложими разпоредби на националното законодателство (виж абзаци 17, 19 и 22 по-горе).<0} {0>However, the Court is mindful that legal opinions on the exact purport of such a wide notion open to largely diverse interpretations – “political” – may differ.<}0{>Съдът обаче не забравя, че правните мнения за точната цел на едно толкова широко понятие, допускащо много различни тълкувания – „политически” могат да се различават.<0} {0>It is therefore likewise prepared to accept that these holdings were not as patently unreasonable as to become arbitrary.<}0{>Затова и по същия начин той е готов да приеме, че тези решения не са чак толкова неразумни, че да се приемат като произволни.<0} {0>Moreover, while the reasoning of the national courts, and especially that of the Supreme Court of Cassation, was indeed very scant, it was not altogether lacking, as claimed by the applicant.<}0{>Нещо повече, докато мотивировката на националните съдилища и особено това на Върховния касационен съд е без съмнение много оскъдна, като цяло тя не липсва напълно, както твърди жалбоподателят.<0}

40{0>.  The Court does not furthermore perceive a problem in the alleged vagueness of Article 12 § 2 of the Constitution of 1991. It is not possible to attain absolute rigidity in the framing of laws, and many of themespecially a national constitutionare inevitably couched in terms which, to a greater or lesser extent, are vague.<}0{>. Нещо повече, Съдът не установява проблем в твърдяната неяснота на член 12 § 2 на Конституцията от 1991 г. Не е възможно да се постигне абсолютна строгост във формата на законите и много от тях – особено националната конституция – неизбежно са формулирани с понятия, които са повече или по-малко двусмислени.<0} {0>The level of precision required of domestic legislation depends to a considerable degree on the content of the instrument in question and the field it is designed to cover (see Maestri, cited above, § 30 in fine).<}0{>Степента на прецизност, която се изисква от националното законодателство, зависи в значителна степен от съдържанието на въпросния инструмент и областта, в която той трябва да се прилага (виж посоченото по-горе дело Maestri, § 30 в съкратена форма).<0} {0>It must also be borne in mind that, however clearly drafted a legal provision may be, its application involves an inevitable element of judicial interpretation, since there will always be a need for clarification of doubtful points and for adaptation to particular circumstances.<}0{>Трябва да се има предвид и това, че, независимо, че една законова разпоредба е ясно формулирана, нейното прилагане включва неизбежен елемент на съдебно тълкуване, той като винаги ще съществува необходимост от изясняване на съмнителните моменти и от адаптирането й към конкретни обстоятелства.<0} {0>The mere fact that such a provision is capable of more than one construction does not mean that it fails to meet the requirement offoreseeabilityfor the purposes of the Convention.<}0{>Самият факт, че такава разпоредба може да има повече от една конструкция, не означава, че тя не отговаря на изискването за „предвидимост” за целите на Конвенцията.<0} {0>The role of adjudication vested in the courts is precisely to dissipate such interpretational doubts as remain, taking into account the changes in everyday practice (see Gorzelik and Others, cited above, § 65).<}0{>Възложената на съдилищата роля за отсъждане се състои именно в това да разсее тълкувателните съмнения, които остават, като се вземат предвид промените в ежедневната практика (виж цитираното по-горе дело Gorzelik and Others, § 65).<0}

{0>41.  The Court is thus satisfied that the interference was “prescribed by law”.<}0{>41. По този начин Съдът се е уверил, че намесата е била „предписана от закона”.<0}

{0>4.  Did the interference pursue a legitimate aim?<}0{>4. Дали намесата е преследвала законна цел?<0}

42{0>.  While the Government were not specific on this point, the Court is prepared to accept that the interference aimed at protecting national security, preventing disorder and protecting the rights and freedoms of others.<}0{>. Докато правителството няма недвусмислено становище по тази точка, Съдът е подготвен да приема, че намесата е имала за цел да защити националната сигурност, да предотврати безредици и да защити правата и свободите на другите.<0}

{0>5.  Was the interference “necessary in a democratic society”?<}0{>5. Дали намесата е била „необходима в едно демократично общество"?<0}

{0>(a)  General principles in the Court's case‑law<}0{>(а) Общи принципи на практиката на Съда от прецеденти<0}

{0>43.  The exceptions set out in Article 11 are to be construed strictly; only convincing and compelling reasons can justify restrictions on freedom of association.<}0{>43. Записаните в член 11 изключения трябва да се тълкуват точно; единствено убедителните и непреодолими причини могат да оправдаят ограниченията за свободата на сдружаване.<0} {0>In determining whether a necessity within the meaning of Article 11 § 2 exists, the States have only a limited margin of appreciation, which goes hand in hand with rigorous European supervision embracing both the law and the decisions applying it, including those given by independent courts (see, among many other authorities, Sidiropoulos and Others, cited above, pp.<}0{>При определяне дали съществува необходимост по смисъла на член 11 § 2, държавите имат само ограничено поле за преценка, което върви ръка за ръка със строгия европейски надзор, включващ както правото, така и решенията за прилагането му, включително тези, давани от независими съдилища (виж, между много други власти, цитираните по-горе дела Sidiropoulos and Others, стр.<0} {0>1614‑15, § 40; The United Macedonian Organisation Ilinden and Others, § 61; Tsonev, § 51; and The Moscow Branch of the Salvation Army, § 76, all cited above).<}0{>1614‑15, § 40; Обединената македонска организация „Илинден” и други, § 61; Цонев, § 51; и The Moscow Branch of the Salvation Army, § 76).<0}

44{0>.  When the Court carries out its scrutiny, its task is not to substitute its own view for that of the relevant national authorities, but rather to review under Article 11 the decisions they delivered in the exercise of their discretion.<}0{>. Когато Съдът извършва своята внимателна проверка, задачата му е не да замени със собствените си виждания тези на съответните национални власти, а по-скоро да преразгледа в светлината на член 11 решенията, които те са издали в упражняване на своята преценка.<0} {0>This does not mean that it has to confine itself to ascertaining whether the respondent State exercised its discretion reasonably, carefully and in good faith; it must look at the interference complained of in the light of the case as a whole and determine whether it wasproportionate to the legitimate aim pursuedand whether the reasons adduced by the national authorities to justify it wererelevant and sufficient”.<}0{>Това не означава, че той трябва да се ограничи в установяването на това дали съответната държава е упражнила преценката си разумно, внимателно и добросъвестно; той трябва да се вгледа в намесата, срещу която е подадена жалбата, в светлината на казуса като цяло и да определи дали тя е „пропорционална на законната преследвана цел” и дали приведените от националните власти причини за оправдаването й са били „относими и достатъчни”.<0} {0>In so doing, the Court has to satisfy itself that these authorities applied standards which were in conformity with the principles embodied in Article 11 and, moreover, that they based their decisions on an acceptable assessment of the relevant facts (see Sidiropoulos and Others, pp.<}0{>Правейки това Съдът трябва да се увери, че тези власти са приложили стандарти, отговарящи на принципите, заложени в член 11 и, нещо повече, че те са основали своите решения на приемлива оценка на съответните факти (виж Sidiropoulos and Others, стр.<0} {0>1614-15, § 40; Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu, § 49; The United Macedonian Organisation Ilinden and Others, § 62; Tsonev, § 52; and The Moscow Branch of the Salvation Army, § 77, all cited above).<}80{>1614‑15, § 40; Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu, § 49; Обединената македонска организация „Илинден” и други, § 62; Цонев, § 52; и The Moscow Branch of the Salvation Army, § 77, всички цитирани по-горе).<0}

{0>(b)  Application of these principles to the present case<}0{>(б) Прилагане на тези принципи в настоящия казус<0}

45{0>.  The Court must now, in light of the principles set out above, scrutinise the grounds relied on to justify the interference and the significance of that interference.<}0{>. Сега, в светлината на определените по-горе принципи, Съдът трябва да разгледа внимателно основанията, приведени в оправдание на намесата и значението на тази намеса.<0}

{0>(i)  Grounds relied on to justify the interference<}0{>(i)  Основания, приведени в оправдание на намесата<0}

46.  {0>The Court notes that the domestic courts in their judgments and the Government in their pleadings relied on two groups of arguments justifying the interference (see paragraphs 10, 13, 16 and 32 above).<}0{>Съдът отбелязва, че националните съдилища в решенията си и правителството в пледоариите си са посочили две групи аргументи в оправдание на намесата (виж абзаци 10, 13, 16 и 32 по-горе).<0} {0>That being so, the Court will examine these groups in turn.<}0{>Поради това, съдът ще разгледа последователно тези групи.<0}

{0>(α)  Alleged incompatibility of the association's aims with the Constitution of 1991<}0{>(α)  Твърдяна несъвместимост на целите на сдружението с Конституцията от 1991 г.<0}

47.  {0>Regarding the alleged incompatibility of the association's aims with the Constitution of 1991, the Court considers that even if it may be assumed that what the association was trying to achieverepealing that Constitution, reinstating the Constitution of 1879, and restoring the ancient coat of arms and the monarchywas indeed contrary to Articles 1 § 1 and 164 of the Constitution of 1991, that does not mean that the interference was justified.<}0{>Относно твърдяната несъвместимост на целите на сдружението с Конституцията от 1991 г., Съдът счита, че дори и ако може да се приеме, че това, което сдружението се е опитвало да постигне – като отмени тази Конституция,  възстанови Конституцията от 1879 г. и възстанови стария герб и монархията – без съмнение противоречи на членове 1 § 1 и 164 на Конституцията от 1991 г., което не означава, че намесата е оправдана.<0} {0>An organisation may campaign for a change in the legal and constitutional structures of the State if the means used to that end are in every respect legal and democratic and if the change proposed is itself compatible with fundamental democratic principles (see Yazar and Others v. Turkey, nos.<}0{>Една организация може да организира кампания за промяна на правните и конституционни структури на държавата, ако използваните за тази цел средства са във всички аспекти законни и демократични и ако предлаганата промяна е сама по себе си съвместима с основните демократични принципи (виж Yazar and Others v. Turkey, №№<0} {0>22723/93, 22724/93 and 22725/93, § 49, ECHR 2002 II; Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey [GC], nos.<}0{>22723/93, 22724/93 и 22725/93, § 49, ЕСПЧ 2002 ІІ; Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey [ГО], №№<0} {0>41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98, § 98, ECHR 2003 II; and The United Macedonian Organisation IlindenPIRIN and Others v. Bulgaria, no. 59489/00, § 59, 20 October 2005).<}0{>41340/98, 41342/98, 41343/98 и 41344/98, § 98, ЕСПЧ 2003 II; и Обединената македонска организация „Илинден - ПИРИН” и други срещу България № 59489/00, § 59, 20 октомври 2005 г.).<0} {0>There is no indication that these conditions were not present.<}0{>Няма индикация, че тези условия не са били налице.<0} {0>Monarchy is not incompatible in itself with the principles of democracy, as shown by the example of a number of member States of the Council of Europe.<}0{>Монархията сама по себе си не е несъвместима с принципите на демокрацията, което се доказва от примера на редица държави-членки на Съвета на Европа.<0} {0>Nor has it been argued that the Constitution of 1879 was undemocratic.<}0{>Нито пък са излагани аргументи, че Конституцията от 1879 г. е недемократична. <0} {0>It provided for a parliamentary monarchy, separation of powers, universal suffrage, and enshrined a number of fundamental rights (see paragraph 23 above).<}0{>Тя е предвиждала парламентарна монархия, разделяне на властите, всеобщо избирателно право и закрилата на редица основни права (виж абзац 23 по-горе).<0}

48.  {0>Moreover, it does not seem that the proposedabolitionoropeningof the border between the former Yugoslav Republic of Macedonia and Bulgaria, found to be contrary to Article 2 § 2 of the Constitution of 1991, could jeopardise in any conceivable way those countries' territorial integrity or national security.<}0{>Нещо повече, не изглежда, че предлаганото „премахване” или „отваряне” на границата между бивша Югославска република Македония и България, което се счита, че противоречи на член 2 § 2 на Конституцията от 1991 г., би могло да застраши по какъвто и да е възможен начин териториалната цялост или националната сигурност на тези страни. <0} {0>Firstly, it does not appear that it truly amounted to a request for territorial changes.<}0{>На първо място, не изглежда то наистина да представлява искане за териториални промени.<0} {0>Secondly, even if it was so, the mere fact that an organisation demands such changes cannot automatically justify interferences with its members' freedoms of association and assembly (see The United Macedonian Organisation Ilinden – PIRIN and Others, cited above, § 61, citing Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden, cited above, § 97).<}0{>На второ място, дори и да е така, самият факт, че една организация иска такива промени, не оправдава автоматично намесата в свободата на сдружаване и събиране на нейните членове (виж посоченото по-горе дело Обединената македонска организация „Илинден - ПИРИН” и други срещу България, § 61, цитирайки Станков и Обединената Македонска организация „Илинден”, цитирано по-горе, § 97).<0}

49.  {0>There is furthermore no indication, and it has not been suggested by the domestic courts or the Government, that the association would use violent or undemocratic means to achieve its aims.<}0{>Освен това, няма индикации, а и националните съдилища или правителството не са намеквали, че сдружението би използвало насилствени или недемократични средства, за да постигне целите си.<0}

50.  {0>Finally, it does not appear that the association had any real chance of bringing about changes which would not meet with the approval of everyone on the political stage (see Yazar and Others, § 58 in fine; and The United Macedonian Organisation IlindenPIRIN and Others, § 61, both cited above).<}0{>И накрая, не изглежда сдружението да е имало реален шанс да предизвика промени, които не биха срещнали одобрението на всеки един на политическата сцена (виж цитираните по-горе Yazar and Others, § 58 in fine; и Обединената македонска организация „Илинден - ПИРИН” и другите, § 61).<0} {0>It appears that its public influence was negligible (see, as an example to the contrary, Refah Partisi (The Welfare Party) and Others, cited above, §§ 107 10).<}0{>Изглежда, че общественото му въздействие е незначително (виж, като пример за обратното, цитираното по-горе Refah Partisi (The Welfare Party) and Others, §§ 107 10).<0}

51.  {0>In sum, the Court considers that the aims of the association were not as such a sufficient ground to refuse its registration.<}0{>Общо казано, съдът счита, че целите на сдружението не са достатъчно основание, за да му бъде отказана регистрация.<0}

{0>(β)  Alleged “political” character of the association's aims<}0{>(β)  Твърдяният „политически” характер на целите на сдружението<0}

52.  {0>The national courts found that some of the aims of the association – the restoration of the Constitution of 1879 and of the monarchy – were “political goals” within the meaning of Article 12 § 2 of the Constitution of 1991 and could hence be pursued solely by a political party.<}0{>Националните съдилища са установили, че някои от целите на сдружението – възстановяването на Конституцията от 1879 г. и монархията – са „политически цели” по смисъла на член 12 § 2 от Конституцията от 1991 г. и поради това биха могли да бъдат преследвани само от политическа партия.<0}

53.  {0>The Court has already expressed certain misgivings in relation to these holdings (see paragraph 39 above).<}0{>Съдът вече е изразил известни опасения по отношение на тези твърдения (виж абзац 39 по-горе).<0} {0>However, it is not for it to give an authoritative opinion on the correct interpretation of domestic law, that task being reserved for the national courts.<}0{>Обаче не той е този, който трябва да даде авторитетно мнение за точното тълкуване на националното право, а тази задача е запазена за националните съдилища.<0} {0>It will therefore proceed on the assumption that this law was construed correctly and will examine whether its application with regard to the applicant led to results compatible with the Convention (see Gorzelik and Others, cited above, § 100).<}0{>Затова той ще възприеме хипотезата, че това право е изтълкувано правилно, и ще разгледа дали прилагането му по отношение на жалбоподателя е довело да резултати, които са съвместими с Конвенцията (виж цитираното по-горе дело Gorzelik and Others, § 100).<0}

54.  {0>The Court must therefore verify whether it is necessary in a democratic society to prohibit organisations, unless registered as political parties, from pursuingpolitical goals”.<}0{>Затова Съдът трябва да провери дали е необходимо в едно демократично общество да се забранява на организации, ако не са регистрирани като политически партии, да преследват „политически цели”.<0} {0>In so doing it must examine whether this ban corresponds to a “pressing social need” and whether it is proportionate to the aims sought to be achieved (ibid., §§ 94 105).<}0{>При това той трябва да разгледа дали тази забрана отговаря на „належаща обществена нужда” и дали тя е пропорционална на целите, чието постигане се желае (пак там, §§ 94 105). <0}

55.  {0>The first thing which needs to be noted in this connection is the uncertainty surrounding the termpolitical”, as used in Article 12 § 2 of the Constitution of 1991 and as interpreted by the domestic courts.<}0{>Първото нещо, което трябва да се отбележи в тази връзка е несигурността около понятието „политически”, така както е използвано в член 12 § 2 на Конституцията от 1991 г. и така както то се тълкува от националните съдилища.<0} {0>For instance, in the present case these courts deemed that a campaign for changes in the constitution and the form of government fell within that category.<}0{>Например, в настоящия случай тези съдилища са счели, че една кампания за промени в конституцията и формата на управление попада в тази категория.<0} {0>In another recent case these same courts had, more questionably, stated that theholding of meetings, demonstrations, assemblies and other forms of public campaigningby an association campaigning for regional autonomy and alleged minority rights also amounted to political goals and activities within the meaning of Article 12 § 2 of the Constitution of 1991. The Court found this holding unwarranted (see The United Macedonian Organisation Ilinden and Others, cited above, §§ 17, 19, 21 and 73).<}0{>В друг пресен случай същите тези съдилища, нещо, по което може повече да се спори, са заявили, че „провеждането на митинги, демонстрации, събирания и други форми на публични кампании” от сдружение, организиращо кампании за местна автономия и предполагаеми права на малцинствата също са равностойни на политически цели и дейности по смисъла на член 12 § 2 от Конституцията от 1991 г. Съдът е намерил, че това твърдение е неоправдано (виж цитираното по-горе „Обединената македонска организация „Илинден” и други”,  §§ 17, 19, 21 и 73).<0} {0>The Constitutional Court has, for its part, adopted a different definition ofpolitical”, which was centred onparticipation in the process of forming the bodies through which ... the people exercise[d] its power” (see paragraph 22 above).<}0{>От своя страна, Конституционният съд е възприел различна дефиниция на „политически”, основаваща се върху „участие в процеса на формиране на органите, чрез които ... народът упражнява[л] властта си” (виж абзац 22 по-горе).<0} {0>Against this background and bearing in mind that this term is inherently vague and could be subject to largely diverse interpretations, it is quite conceivable that the Bulgarian courts could label any goals which are in some way related to the normal functioning of a democratic society aspoliticaland accordingly direct the founders of legal entities wishing to pursue such goals to register them as political parties instead ofordinaryassociations.<}0{>Срещу това основание и като се има предвид, че това понятие е само по себе си неясно и може да се тълкува по много различни начини, е напълно разбираемо това, че българските съдилища могат да поставят етикета „политически" на всички цели, които по някакъв начин са свързани с нормалното функциониране на демократичното общество и съответно да насочат учредителите на юридически лица, които желаят да преследват такива цели, да ги регистрират като политически партии, вместо като „обикновени” сдружения.<0} {0>A classification based on this criterion is therefore liable to produce incoherent results and engender considerable uncertainty among those wishing to apply for registration of such entities.<}0{>Затова и класификация, основаваща се на този критерий, може да доведе до непоследователни резултати и да породи значителна несигурност между тези, които желаят да кандидатстват за регистрацията на такива юридически лица.<0}

56.  {0>If associations in Bulgaria could, when registered as such, participate in elections and accede to power, as was the case in Gorzelik and Others (cited above), it might be necessary to require some of them to register as political parties, so as to make them subject to, for instance, stricter rules concerning party financing, public control and transparency (see paragraph 20 above).<}0{>Ако сдруженията в България могат, когато са регистрирани като такива, да участват в избори и във властта, както в случая на Gorzelik and Others (цитирано по-горе), може да е необходимо да се изиска от някои от тях да се регистрират като политически партии, за да ги накарат, например, да спазват по-строги правила относно финансирането на партиите, обществения контрол и прозрачността (виж абзац 20 по-горе).<0} {0>However, under Bulgarian law, as it stood at the material time and as it stands at present, associations may not participate in national, local or European elections (see paragraph 21 above).<}0{>Обаче, според българското законодателство, такова, каквото е било по времето на деянията и такова, каквото е сега, сдруженията не могат да участват в национални, местни или европейски избори (виж абзац 21 по-горе).<0} {0>There is therefore nopressing social needto require every association deemed by the courts to pursuepoliticalgoals to register as a political party, especially in view of the fact that, as noted above, the exact meaning of that term under Bulgarian law appears to be quite vague.<}0{>Поради това не съществува „належаща обществена нужда” да се изисква от всяко сдружение, за което съдът е счел, че преследва „политически” цели, да се регистрира като политическа партия, особено предвид факта, че, както беше отбелязано по-горе, точното значение на това понятие изглежда доста неясно според българските закони.<0} {0>That would mean forcing the association to take a legal shape which its founders did not seek.<}0{>Това би означавало да се накара насила сдружението да приеме правна рамка, която учредителите му не са имали за цел.<0} {0>It would also mean subjecting it to a number of additional requirements and restrictions, such as for instance the rule that a political party cannot be formed by less than fifty enfranchised citizens (see paragraph 19 above), which may in some cases prove an insurmountable obstacle for its founders.<}0{>Това би означавало също така, че подлагайки го на редица допълнителни изисквания и ограничения, като например правилото, че политическата партия не може да бъде учредена от по-малко от петдесетима граждани с избирателни права (виж абзац 19 по-горе), което в някои случаи може да бъде непреодолимо препятствие пред учредителите му.<0} {0>Moreover, such an approach runs counter to freedom of association, because, in case it is adopted, the liberty of action which will remain available to the founders of an association may become either non existent or so reduced as to be of no practical value (see, mutatis mutandis, Young, James and Webster v. the United Kingdom, judgment of 13 August 1981, Series A no. 44, p. 23, § 56; Sigurður A. Sigurjónsson v. Iceland, judgment of 30 June 1993, Series A no. 264, pp.<}0{>Нещо повече, един такъв подход противоречи на свободата на сдружаване, защото, в случай, че бъде възприет, свободата на действие, която ще остане за учредителите на дадено сдружение, може да стане или несъществуваща, или толкова ограничена, че да няма практическа стойност (виж,   mutatis mutandis, Young, James and Webster v. the United Kingdom, решение от 13 август 1981 г., серия A № 44, стр. 23, § 56; Sigurður A. Sigurjónsson v. Iceland, решение от 30 юни 1993 г., серия A № 264, стр.<0} {0>15 16, § 35; and Chassagnou and Others v. France [GC], nos.<}0{>15 16, § 35; и Chassagnou and Others v. France [ГО], №№<0} {0>25088/94, 28331/95 and 28443/95, § 114 in fine, ECHR 1999 III).<}72{>25088/94, 28331/95 и 28443/95, § 114 накратко, ЕСПЧ 1999‑IІІ).<0}

57.  {0>The Court therefore considers that alleged “political” character of the association's aims was also not a sufficient ground to refuse its registration.<}0{>Затова Съдът счита, че твърдяният „политически” характер на целите на сдружението, също не е достатъчно основание да се откаже регистрацията му.<0}

{0>(ii)  The significance of the interference<}0{>(ii)  Значението на намесата<0}

58.  {0>The Court notes that, in its impact on the applicant, the impugned measure was radical:<}0{>Съдът отбелязва, че с оглед на въздействието, което е имала върху жалбоподателя, оспорваната мярка е била радикална:<0} {0>it went so far as to prevent the association from even commencing any activity (see Gorzelik and Others, § 105; The United Macedonian Organisation Ilinden and Others, § 80; and Tsonev, § 63, all cited above).<}0{>тя е отишла толкова далеч, че да попречи на сдружението дори да започне каквато и да е дейност (виж цитираните по-горе Gorzelik and Others, § 105; Обединената македонска организация „Илинден”, § 80; и Цонев, § 63).<0}

{0>(iii)  The Court's conclusion<}0{>(iii)  Заключението на Съда<0}

59.  {0>In the light of the foregoing, the Court concludes that the reasons invoked by the respondent State to refuse the registration of the association chaired by the applicant were not relevant and sufficient.<}0{>В светлината на горното, Съдът заключава, че причините, изтъкнати от държавата-ответник, за да откаже регистрацията на сдружението, чийто председател е жалбоподателят, не са относими и достатъчни.<0} {0>That being so, the interference with the applicant's freedom of association cannot be deemed necessary in a democratic society.<}0{>При това положение, намесата в свободата на сдружаване на жалбоподателя не може да се счете за необходима в едно демократично общество.<0} {0>It follows that there has been a violation of Article 11 of the Convention.<}0{>Оттук следва, че е налице нарушение на член 11 на Конвенцията.<0}

II.  {0>APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION<}0{>ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЧЛЕН 1 НА КОНВЕНЦИЯТА<0}

60.  {0>Article 41 of the Convention provides:<}0{>Член 41 на Конвенцията предвижда:<0}

{0>“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”<}0{>„Ако Съдът установи, че е имало нарушение на Конвенцията или на протоколите към нея и ако вътрешното  право на съответната Високодоговаряща страна допуска само частично обезщетение. Съдът, ако е необходимо, постановява предоставянето на справедливо обезщетение на потърпевшата страна.”<0}

{0>A.  Damage<}0{>А. Вреди<0}

61.  {0>The applicant claimed 5,000 euros (EUR) for the non pecuniary damage resulting from the refusal of the domestic courts to register the association chaired by him.<}0{>Жалбоподателят претендира за 5000 евро (EUR) за неимуществени вреди в резултат на отказа на националните съдилища да регистрират сдружението, на което той е председател.<0}

62.  {0>The Government did not express an opinion on the matter.<}0{>Правителството не е внесло становище по въпроса.<0}

63.  {0>The Court accepts that the applicant sustained non-pecuniary damage from the domestic courts' refusal to register the association chaired by him.<}0{>Съдът приема, че жалбоподателят е претърпял неимуществени вреди от отказа на националните съдилища да регистрират сдружението, на което той е председател.<0} {0>It holds, however, that the finding of a violation of Article 11 constitutes sufficient compensation for it (see Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu, § 70; and Tsonev, § 70, both cited above).<}0{>Той твърди обаче, че констатацията за нарушение на член 11 представлява достатъчно обезщетение за това (виж цитираните по-горе Partidul Comunistilor (Nepeceristi) и Ungureanu, § 70; и Цонев, § 70).<0}

Б.  {0>Costs and expenses<}0{>Разходи и разноски<0}

64.  {0>The applicant sought the reimbursement of EUR 1,802.50 incurred in legal fees and EUR 35 for expenses for the proceedings before the Court.<}0{>Жалбоподателят иска обезщетение от 1802.50 евро за заплатени съдебни разноски и 35 евро за разноски за съдебното производство.<0} {0>He submitted a fees agreement between him and his lawyer and a time sheet, and requested that any amount awarded by the Court under this head be paid into the bank account of his lawyer.<}0{>Той представя споразумение за хонорар между него и адвоката му и разбивка за отработеното време, като моли присъдените от Съда суми по тази част да бъдат преведени по банковата сметка на адвоката му. <0}

65.  {0>The Government did not express an opinion on the matter.<}100{>Правителството не е внесло становище по въпроса.<0}

66.  {0>The Court accepts that the applicant incurred costs and expenses for the proceedings.<}0{>Съдът приема, че жалбоподателят е понесъл разходи и разноски за съдебното производство.<0} {0>His claim is supported with relevant materials.<}0{>Искът му е подкрепен със съответните материали.<0} {0>The Court notes that part of the application was declared inadmissible (see paragraph 4 above), but, taking into account the complexity of the complaint which was examined on the merits, does not consider that this warrants a reduction in the award.<}0{>Съдът отбелязва, че част от жалбата е обявена за недопустима (виж абзац 4 по-горе), но, като взема предвид сложността на жалбата, която е разгледана по същество, не смята, че е уместно да редуцира решението си.<0} {0>Having regard to the elements in its possession and the above considerations, and deducting EUR 715 received in legal aid from the Council of Europe, the Court awards the applicant the full amount of his claim (EUR 1,087.50), plus any tax that may be chargeable, to be paid into the bank account of his representative, Mr M. Ekimdzhiev.<}0{>Вземайки предвид елементите, с които разполага, и горните съображения, и приспадайки 715 евро, получени като правна помощ от Съвета на Европа, Съдът присъжда на жалбоподателя пълната сума на иска му (1087.50 евро) плюс всички данъци, които биха могли да бъдат наложени, които да бъдат изплатени по банковата сметка на неговия представител, г-н М. Екимджиев.<0}

{0>C.  Default interest<}0{>В. Лихва за неизпълнение<0}

67.  {0>The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.<}0{>Съдът счита за уместно лихвата за неизпълнение да бъде обвързана с пределната ставка по заеми на Европейската централна банка, увеличена с три пункта.<0}

 

{0>FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY<}0{>ЧРЕЗ ТЕЗИ МОТИВИ, СЪДЪТ ЕДИНОДУШНО<0}

1.  {0>Holds that there has been a violation of Article 11 of the Convention;<}83{>Установява нарушение на член 11 на Конвенцията;<0}

 

2.  {0>Holds<}0{>Отсъжда<0}

{0>(a)  that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, EUR 1,087.50 (one thousand eighty-seven euros and fifty cents) in respect of costs and expenses, to be converted into Bulgarian levs at the rate applicable at the date of settlement, plus any tax that may be chargeable, to be paid into the bank account of the applicant's representative, Mr M. Ekimdzhiev; <}0{>(а) че държавата-ответник трябва да заплати на жалбоподателя в срок от три месеца след датата, на която съдебното решение става окончателно, в съответствие с член 44 § 2 на Конвенцията, сумата от 1087.50 (хиляда осемдесет и седем евро и петдесет цента) за разходите и разноските, която да бъде конвертирана в български лева по обменния курс в деня на плащане, които да бъдат изплатени по банковата сметка на представителя на жалбоподателя, г-н М. Екимджиев.<0}

{0>(b)  that from the expiry of the above mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;<}0{>(б) че от изтичането на горепосочените три месеца до плащането ще се дължи проста лихва върху горните суми, в размер, равняващ се на пределната ставка по заеми на Европейската централна банка за срока на неизпълнение, увеличена с три пункта.<0}

 

3.  {0>Dismisses the remainder of the applicant's claim for just satisfaction.<}0{>Отхвърля останалата част от иска на жалбоподателя са справедливо обезщетение.<0}

{0>Done in English, and notified in writing on 21 June 2007, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.<}0{>Съставено на английски език и оповестено в писмен вид на 19.01. 2006 г., в съответствие с правило 77, §§ 2 и 3 от Правилника на Съда.<0}

      

{0>Claudia WESTERDIEK<}0{>Клаудия УЕСТЕРДИК<0}                            {0>Peer LORENZEN<}0{>Пеер ЛОРЕНЦЕН<0}

       {0>Registrar<}0{>Секретар<0}                                            {0>President<}0{>Председател<0}

 

{0>In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the Rules of Court, the following opinions are annexed to this judgment:<}0{>Съгласно член 45 § 2 от Конвенцията и Правило 74 § от Правилника на Съда, към настоящото решение се прилагат следните особени мнения:<0}

{0>(a)  Concurring opinion of Ms Tsatsa-Nikolovska;<}0{>(а) Особено мнение на г-ца Цаца-Николовска;<0}

{0>(b)  Concurring opinion of Mr Maruste.<}0{>(б) Особено мнение на г-н Маруст.<0}

{0>P.L.<}0{>П.Л.<0}

{0>C.W.<}0{>К.У.<0}

 


{0>CONCURRING OPINION OF JUDGE TSATSA NIKOLOVSKA<}0{>ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА СЪДИЯ ЦАЦА-НИКОЛОВСКА<0}

 

{0>I was able to vote that there had been a violation in this case as the operative part of the judgment is a very general one, but I would like to explain my position.<}0{>Аз бях в състояние да гласувам, че е имало нарушение в това дело, тъй като оперативната част на съдебното решение е много общо, но бих желала да изясня моята позиция.<0}

{0>In paragraphs 48, 49 and 50 of the judgment, the Court assessed the association's aim concerning “abolition” of the border between Bulgaria and Macedonia, which was indicated in clause 8 of its articles of association.<}0{>В абзаци 48, 49 и 50 на решението, Съдът е оценил целта на сдружението относно „премахването” на границата между България и Македония, която е посочена в член 8 на неговия устав.<0}

{0>The applicant, when directed by the Supreme Court of Cassation to state the grounds for appeal, said that the association did not seek the abolition of the border.<}0{>Когато се е обърнал към Върховния касационен съд, за да заяви основанията си за обжалване, Жалбоподателят е казал, че сдружението не желае премахването на границата.<0} {0>The Supreme Court of Cassation delivered judgment after holding a hearing and upheld the Plovdiv Court of Appeals' judgment only as regards clauses 2, 3 and 4 of the association's articles, without making any assessment on clause 8.<}0{>Върховният касационен съд е издал решение след изслушване и е потвърдил решението на Пловдивския апелативен съд по отношение на членове 2, 3 и 4 на устава на сдружението, без да прави оценка на член 8.<0}

{0>As the applicant expressed in the clarification he gave to the Supreme Court of Cassation, the association had abandoned the aim in clause 8 – the abolition of the border and since the final interference with the applicant's rights came with the Supreme Court of Cassation's judgment, in which abolition was not the subject of assessment, I consider that there is no place for the Court to consider that aim as well, or to assess whether or not there were sufficient grounds to refuse registration.<}0{>Както жалбоподателят е заявил в разяснението, което е направил пред Върховния касационен съд, сдружението се е отказало от целта си в член 8 – премахването на границата, а след като крайната намеса в правата на жалбоподателя идва с решението на Върховния касационен съд, в което това премахване не е било предмет на оценка, считам, че няма защо Съдът също да разглежда тази цел или да оценява дали е имало достатъчни основания да се откаже регистрацията.<0} {0>The aim indicated in clause 8 – abolition of the border, as explained by the applicant, simply does not exist any more.<}0{>Посочената в член 8 цел – премахването на границата, така както е разяснена от жалбоподателя, просто вече не съществува.<0}

 

{0>CONCURRING OPINION OF JUDGE MARUSTE<}0{>ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА СЪДИЯ МАРУСТ<0}

 

{0>While being in agreement with the majority in finding a violation of Article 11 of the Convention, I would like to add some more considerations in this respect.<}0{>Бидейки съгласен с мнозинството, която установява нарушение на член 11 на Конвенцията, бих желал да добавя още някои съображение по този въпрос.<0}

{0>My first and main point is that the problem of registration or non registration of associations stems at least in part from the insufficient and somewhat contradictory provisions governing associations other than political parties in the Bulgarian legal system.<}0{>Моята първа и основна точка е, че проблемът с регистрирането или нерегистрирането на сдружения произтича поне частично от недостатъчните и донякъде противоречиви разпоредби, които третират сдружения, които не са политически партии в българската правна система.<0} {0>Article 12 § 2 of the Constitution stipulates that “associations ... may not pursue political goals or carry out political activities that are characteristic solely of political parties”.<}73{>Член 12 § 2 на Конституцията гласи, че „сдруженията ... не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, които са присъщи само на политическите партии.”<0} {0>A simple reading of that provision would imply that all other political goals are accepted.<}0{>Един прост прочит на тази разпоредба би означавал, че се приемат всички други политически цели.<0} {0>This is exactly what one would expect in a normal democratic order.<}100{>Точно това би се очаквало в един нормален демократичен ред.<0} {0>The question is:<}100{>Въпросът е:<0} {0>on what basis, by whom and in what manner can this be decided?<}100{>на тази основа, от кого и по какъв начин може да се реши това?<0}

{0>Article 44 § 3 of the Constitution stipulates that “the law shall specify the organisations which are subject to registration, the manner of their dissolution, as well as their relations with the State”.<}100{>Член 44 § 3 на Конституцията гласи, че „законът определя организациите, които подлежат на регистрация, реда за тяхното прекратяване, както и взаимоотношенията им с държавата”.<0} {0>Fine.<}100{>Добре.<0} {0>But if we look at the lex specialis in that respect – the Persons and Family Act of 1949 –, we see that it does not cover all these aspects.<}100{>Ако погледнем на специалния закон в тази област – закона за лицата и семейството от 1949 г. – ще видим, че той не включва всички тези аспекти.<0} {0>I would specifically point to the lack of clearly listed legal grounds for non registration or dissolution and of a procedure for challenging and making decisions in disputes of this kind.<}100{>Конкретно бих посочил липсата на ясно изброени законни причини за липсата на регистрация или разпускането или производство за предизвикване и вземане на решение в спорове от този род.<0} {0>Maybe this is the reason why the courts have had to rely only on the general provisions of the Constitution.<}100{>Може би това е причината за това, че съдилищата са се позовали само на общите разпоредби на Конституцията.<0} {0>This in itself is acceptable, but leaves the courts to decide on rather abstract and even speculative grounds and allows them rather broad powers of discretion.<}100{>Това само по себе си е приемливо, но оставя на съдилищата да вземат решение по абстрактни и дори спекулативни основания и им позволява повече свобода в решенията.<0}

{0>My second point is that freedom of association is closely linked to freedom of speech and opinion.<}100{>Второто ми съображение е, че свободата на сдружаване е тясно свързана със свободата на словото и мнението.<0} {0>Very often an association is created to express certain views and opinions.<}100{>Много често едно сдружение се създава, за да изрази определени виждания и мнения.<0} {0>Therefore, the statutes of the association inevitably reflect certain views and goals which might also be regarded as political; all this depends very much on interpretation.<}100{>По тази причина уставите на сдружението неизбежно отразяват някои виждания и цели, които могат да се възприемат като политически; всичко това зависи много от начина на тълкуване.<0} {0>Because of the close link between freedom of expression and freedom of association, the most appropriate and best way of assessing the nature of the association and its conformity with the Constitution and the Convention is to conduct an assessment based not just on a formal reading of the association's goals as set down in the statutes, but also on the means the association intends to employ and, especially, its actions and activities in real life.<}100{>Поради тясната връзка между свободата на изразяване и свободата на сдружаване, най-уместният и добър начин за оценяване характера на сдружението и съвместимостта му с Конституцията и Конвенцията е да се направи оценка, основаваща се не само на формалния прочит на целите му така, както са заложени в статута, но и на средствата, които то възнамерява да използва и по-специално, неговите действия и дейности в реалния живот. <0} {0>Hence, an assessment of the legality of an association in abstracto, such as has been conducted here, confers an undue degree of discretion on the authorities.<}100{>Оттам, оценката на законосъобразността на дадено сдружение in abstracto, така както е направена тук, предоставя на властите ненужна степен на свобода за вземане на решения.<0}

 

Дата на постановяване: 21.6.2007 г.

Вид на решението: По същество