Анотирана съдебна практика на ЕСПЧ

 • Avontis срещу Латвия (резюме)

  Номер на жалба: 17502/07

  Дата на постановяване: 25.02.2014 г.

  Вид на решението: По същество

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search. …

 • B.B. и F.B. срещу Германия (резюме)

  Номер на жалба: 18734/09; 9424/11

  Дата на постановяване: 14.03.2013 г.

  Вид на решението: По същество

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/ …

 • Bannikova срещу Русия (резюме)

  Номер на жалба: 18757/06

  Дата на постановяване: 04.11.2010 г.

  Вид на решението: По същество

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101589  …

 • Boldea срещу Румъния (резюме)

  Номер на жалба: 19997/02

  Дата на постановяване: 15.02.2007 г.

  Вид на решението: По същество

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/ …

 • Brusco срещу Франция (резюме)

  Номер на жалбата прид ЕСПЧ: 1466/07

  Дата на постановяване на решението: 14.10.2010 г.

  Вид на решението : по същество

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/ …