Препоръка CM(2004)80

CM Документи

CM(2004)80 Допълнение 25 май 2004 г.

886 заседание, 3 юни 2004 г.

4 Човешки права

4.1 Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН)


в. ЕКРН Обща политическа препоръка № 8 за борба с расизма, докато се води борба с тероризма (приета на 17 март 2004 г.)

Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността:

Като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, и по-специално нейния чл. 14;

Като взе предвид Протокол №12 към Европейската конвенция за правата на човека;

Като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, и по-специално на неговите членове 2, 4 (1), 20 (2) и 26;

Като взе предвид Конвенцията за статута на бежанците и Протокола относно статута на бежанците;

Като припомня насоките относно правата на човека и борбата срещу тероризма;

Като припомня Декларацията, приета от ЕКРН на нейната 26-та пленарна среща (Страсбург 11-14 декември 2001 г.);

Като припомня Обща политическа препоръка № 7 на ЕКРН относно националното законодателство за борба с расизма и расовата дискриминация и Обща политическа препоръка № 5 на ЕКРН относно борбата с нетолерантността и дискриминацията срещу мюсюлманите;

Като припомня Конвенцията за престъпленията в кибернетичното пространство и Допълнителния протокол относно криминализирането на деяния от расистко или ксенофобско естество, извършени посредством компютърни системи, както и Обща политическа препоръка № 6 на ЕКРН относно борбата с разпространението на расистки, ксенофобски и антисемитски материали чрез интернет;

Като припомня Европейската конвенция за борба с тероризма, Протокола за изменение на Европейската конвенция за борба с тероризма и други международни инструменти срещу тероризма, а именно тези, приети в рамките на Организацията на обединените нации;

Твърдо осъжда тероризма, който е крайна форма на нетолерантност;

Като подчертава, че тероризмът е несъвместим с ценностите на свободата, демокрацията, справедливостта, върховенството на закона и правата на човека, по-специално правото на живот и заплашва сигурността;

Като има предвид, че поради тази причина държавата има задължението да се бори срещу тероризма;

Като подчертава, че в отговор на заплахата от тероризъм трябва да се правят компромиси със самите ценности на свободата, демокрацията, справедливостта, върховенството на закона, правата на човека и международното хуманитарно право, които тя има за цел да защитава, и не трябва да се отслаби по никакъв начин защитата и насърчаването на тези ценности;

Като подчертава, по-специално, че борбата срещу тероризма не трябва да се превърне в претекст, под който расизма, расовата дискриминация и нетолерантност да имат възможност за развитие;

Като подчертава, в това отношение отговорността на държавата, не само да се въздържа от действия, преки или косвени, благоприятни за расизма, расовата дискриминация и нетолерантността, но също така да се гарантира решителна реакция на държавните институции, включително превантивни и репресивни мерки, за случаите, когато расизма, расовата дискриминация и нетолерантността са в резултат от действията на лица и организации;

Като отбелязва, че борбата срещу тероризма, предприета от държавите-членки на Съвета на Европа след събитията от 11 септември 2001 г. в някои случаи са довели до приемането на пряко или непряко дискриминационни закони или подзаконови актове, по-специално въз основа на националност, национален или етнически произход и религия, и по-често до дискриминационни практики от страна на държавните органи;

Отбелязвайки, че терористични актове, и в някои случаи, борбата срещу тероризма, също са довели до повишаване на нивата на расистки предразсъдъци и расовата дискриминация от частни лица и организации;

Като подчертава в частност този контекст отговорността на политическите партии, формиращи общественото мнение и медиите, да не прибягват до расистки или расово дискриминационни действия или изрази;

Като отбелязва, че в резултат на борбата срещу тероризма, предприета след събитията от 11 септември 2001 г., определени групи лица, по-специално араби, евреи, мюсюлмани, някои търсещи убежище, бежанци и имигранти, някои видимо малцинствени и лица, възприемани като принадлежащи към такива групи, са станали особено уязвими към расизъм и / или към расова дискриминация в много сфери на обществения живот, включително образование, трудова заетост, жилищно настаняване, достъп до стоки и услуги, достъп до обществени места и свобода на движение;

Като отбелязва нарастващите затруднения, изпитвани от лица, търсещи убежище, при достъп до процедурите за предоставяне на убежище на държавите-членки на Съвета на Европа и постепенното ерозиране на закрилата на бежанците в резултат на ограничителни правни мерки и практики, свързани с борбата срещу тероризма;

Като подчертава отговорността на държавите-членки на Съвета на Европа да гарантират, че борбата срещу тероризма не оказва отрицателно въздействие върху която и да е малцинствена група;

Като припомня необходимостта държавите да подкрепят интеграцията на техните разнообразни популации като взаимен процес, който може да помогне за предотвратяване на расистка или расово дискриминационна реакция на обществото към климата, генериран от борбата срещу тероризма;

Като изразява увереност, че диалогът, включително в областта на културата и религията, между различните слоеве на обществото, както и на образованието относно многообразието допринася за борбата с расизма, докато се води борба с тероризма;

Като изразява увереност, че цялостно зачитане на човешките права, включително и правото да не бъдеш жертва на расизма и расовата дискриминация, могат да предотвратят ситуации, в които тероризмът може да се наложи;

Препоръчва на правителствата на държавите-членки:

да предприемат всички подходящи мерки, особено по линия на международното сътрудничество, за борба срещу тероризма като крайна форма на нетолерантност в пълно съответствие с международното право относно правата на човека, както и за подкрепа на жертвите на тероризма и да покажат солидарност към държавите, които са обект на тероризъм;

да преразгледат действащото законодателство и разпоредби, приети във връзка с борбата срещу тероризма, за да се гарантира, че те не дискриминират пряко или косвено лица или групи лица, по-специално въз основа на "раса", цвят, език, религия, националност или национален или етнически произход, и да отменят всяко такова дискриминационно законодателство;

да се въздържат от приемане на ново законодателство и нормативна уредба във връзка с борбата срещу тероризма, които дискриминират пряко или косвено лица или групи лица, по-специално въз основа на "раса", цвят, език, религия, националност или национален или етнически произход;

да гарантират, че законодателството и разпоредбите, включително законодателството и разпоредбите, приети във връзка с борбата срещу тероризма, се изпълняват на национално и местно ниво по начин, който не е дискриминационен спрямо лица или групи от лица, по-специално въз основа на действителна или предполагаема "раса", цвят, език, религия, националност, национален или етнически произход;

да обърнат във връзка с това специално внимание на средствата за осигуряване по недискриминационен начин на свободите на сдружаване, изразяване, религия и движение и да гарантират, че законовите и подзаконови актове - или тяхното изпълнение, не пораждат дискриминация, по-специално уреждащо следните области:

- проверки, извършвани от служители на правоприлагащите органи в рамките на държавите и от персонала на граничния контрол

- административно и досъдебно лишаване от свобода

- условията на лишаване от свобода

- справедлив съдебен процес, наказателно производство

- защита на личните данни

- защитата на личния и семейния живот

- Експулсиране, екстрадиция, депортиране и принципа за забрана за връщане

- Издаване на визи

- Разрешения за пребиваване , работа и събиране на семейството

- Придобиване и отнемане на гражданство;

да гарантират, че техните национални законодателства изрично включват правото дадено лице да не бъде обект на расова дискриминация, наред с правата, за които не могат да бъдат направени изключения, дори при извънредни ситуации;

да гарантират, че правото на търсене на убежище и принципа на забрана за връщане, са изцяло спазвани във всички случаи и без дискриминация, по-специално въз основа на страната на произход;

да обърнат специално внимание в това отношение на необходимостта да се осигури достъп до процедурата за предоставяне на убежище и справедлив механизъм за разглеждане на претенциите, които гарантират основни процедурни права;

да гарантират, че е в сила адекватно национално законодателство за борба с расизма и расовата дискриминация и че то се прилага ефективно, особено в областта на образованието, заетостта, жилищното настаняване, достъпа до стоки и услуги, достъпа до обществени места и свободата на движение;

да гарантират, че в сила адекватно национално законодателство за борба с расово мотивирани престъпления, расистко изразяване и расистки организации и че то се прилага ефективно;

да почерпят идеи, в контекста на гарантирането, че законодателството в областите, посочени по-горе, е адекватно, от Обща политическа препоръка № 7 на ЕКРН относно националното законодателство за борба с расизма и расовата дискриминация;

да гарантират, че съответното национално законодателство се прилага и по отношение на расистки престъпления, извършени чрез интернет и да бъдат преследвани тези, които са отговорни за тези видове престъпления;

да гарантират съществуването и функционирането на независим специализиран орган за борба с расизма и расовата дискриминация, компетентен, inter alia, в подпомагането на жертвите при подаването на жалби за прояви на расизъм и расова дискриминация, които могат да възникнат в резултат на борбата срещу тероризма

да насърчат сред медийните специалисти дебат относно репутацията, която създават на малцинствените групи по отношение на борбата срещу тероризма и по-специално отговорността на медийните специалисти в тази връзка, за да се избегне утвърждаването на предразсъдъци и разпространяването на пристрастна информация;

да подкрепят положителната роля на медиите, която те могат да играят в насърчаването на взаимното уважение и противодействие на расистките стереотипи и предразсъдъци;

да насърчават интеграцията на своите разнообразни популации като взаимен процес и да осигуряват равни права и възможности за всички индивиди;

да въведат в учебните програми, на всички нива, обучение относно многообразието и необходимостта от борба с нетърпимостта, расистките стереотипи и предразсъдъци, и да повишат информираността на държавните служители и широката общественост по тези въпроси;

да подкрепят диалога и насърчаването на съвместни дейности, включително в областта на културата и религията, сред различните слоеве на обществото на местно и национално равнище, за да се противопостави на расистките стереотипи и предразсъдъци.