Наръчник за пенитенциарни служители "Управление на местата за лишаване от свобода в контекста на правата на човека"

Министерство на правосъдието представя за първи път в превод на български език второто преработено и допълнено издание на Наръчник за пенитенциарни служители „ Управление на местата за лишаване от свобода в контекста на правата на човека“ от проф. Андрю Койл (оригинално заглавие „A Human Rights Approach to Prison Management. Handbook for prison staff“). Първото издание на наръчника е публикувано в Англия през 2002 г. и е преведено на шестнадесет езика. Наръчникът съдържа синтезирана практическа информация относно приложението и тълкуването на международни актове, регламентиращи стандартите на отнасяне спрямо лишените от свобода лица. Той е насочен към служителите в администрацията на затворите, както и към лицата и органите, в чиято компетентност е формирането на политики и разработването на вътрешни правила по отношение на местата за лишаване от свобода.

Наръчникът е отпечатан в тираж 1000 бр. и е предоставен за безвъзмездно ползване на Главна дирекция изпълнение на наказанията и на администрациите на местата за лишаване от свобода в страната. Електронен вариант е достъпен на сайта на Министерство на правосъдието.

Изданието е реализирано в рамките на проект 3 „Укрепване на националните компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на Конвенцията за правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека“, по Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 г., изпълняван от Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ (ППРБЕСПЧ) на Министерство на правосъдието.

Проектът има за основна цел повишаването на националния капацитет в областта на правата на човека за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ), включително преодоляване на констатирани от Съда системни или структурни проблеми. Пряко насочена към постигането на тази цел е дейността на Проекта за създаване на обучителни материали с коментари и тълкуване във връзка с приложението  на международноправни актове във връзка с правата на човека, в т.ч. Конвенцията за правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и практиката на ЕСПЧ.