Дело "Х И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (Голяма камара)

Номер на жалба: 22457/16

Членове от Конвенцията: (Чл. 3) Забрана на изтезанията, (Чл. 3) Унизително отношение, (Чл. 3) Ефикасно разследване, (Чл. 3) Нечовешко отношение

ГОЛЯМА КАМАРА

Дело „Х и други срещу България“

(Жалба № 22457/16)

РЕШЕНИЕ

  

Член 3 (процедурно) • Ефективно разследване • Неизползване на всички разумни мерки за разследване и международно сътрудничество при разследване на сексуално насилие в сиропиталище, за което се твърди след осиновяване на деца в чужбина • Процесуално задължение да бъде тълкувано в светлината на международните инструменти и по-специално на Съвета на Европа “Конвенция от Лансароте“ • Неспособност на българските власти да предоставят на жалбоподателите чуждестранни родители необходимата информация и подкрепа, което не им дава възможност да вземат активно участие или да обжалват, дълго време докато разследването не приключи. •  Разпити на други деца от сиропиталището, които не са адаптирани към тяхната възраст и зрялост и не са записани на видеозапис • Неспособност да се прецени необходимостта от разпити на жалбоподателите • Неразследване на предполагаемо насилие над и от други деца, напуснали сиропиталището • Неразглеждане на възможността за пропорционално използване на тайни мерки за разследване • Властите, вместо да изяснят всички съответни факти, се стремят да докажат, че твърденията на жалбоподателите са лъжливи.

Член 3 (по същество) • Положителни задължения • Съществува подходяща законодателна и регулаторна рамка за изпълнение на императивното задължение на държавата да защитава уязвимите деца, предоставени на грижи извън семейството, от сексуално насилие, при липса на достатъчно информация за противното • Няма доказателства за осведомеността на персонала или властите за предполагаемото насилие, което може да предизвика задължение за предприемане на превантивни оперативни мерки

СТРАСБУРГ

2 февруари 2021 г.

 

Настоящото решение е окончателно, но може да подлежи на редакционен преглед.

В дело Х и други срещу България,

Европейският съд по правата на човека, заседаващ в Голяма Камара, състоящ се от:

Робърт Спано, председател,

Линос-Александър Сицилианос,

Джон Фридрик Кьолбро,

Ксения Туркович,

Пол Лемменс,

Йонко Грозев,

Пауло Пинто де Албакърки,

Фарис Вехабович,

Дмитрий Дедов,

Юлия Антоанела Моток,

Карло Ранцони,

Георгиос А. Сергидес,

Марко Бошняк,

Тим Айке,

Петър Пацолай,

Мария Елосеги,

Рафаеле Сабато, съдии,

и Мариалена Цирли, секретар,

След обсъждане в закрито заседание на 15 януари 2020 г. и на 9 септември 2020 г.,

издава следното решение, прието на последната спомената дата:

ПРОЦЕДУРА

1. Делото е образувано по жалба (№ 22457/16) срещу Република България, подадена в Съда съгласно член 34 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи („Конвенцията“) от петима италиански граждани на 16 април 2016 г. Председателят на отделението, на което е възложено делото, и впоследствие председателят на Голямата Камара уважиха искането на жалбоподателите самоличността им да не се разкрива (правило 47, § 4 от Правилника на Съда).

2. Жалбоподателите се представляват от г-н Ф. Маусери, адвокат, практикуващ в Катания. Българското правителство („Правителството“) се представлява от правителствения агент г-жа Р. Николова от Министерството на правосъдието.

3. Петимата първоначални жалбоподатели, съпрузи и техните непълнолетни деца, се оплакват по членове 3, 6, 8 и 13 от Конвенцията от сексуалното насилие, на което се твърди, че са били подложени трите деца, по време на престоя им в Дом за сираци в България, и от липсата на ефективно разследване в това отношение.

4. Жалбата е възложена на Пето отделение на Съда (правило 52 § 1). На 5 септември 2016 г. Правителството е уведомено за подадените оплаквания относно твърденията за сексуално насилие над личността на тримата непълнолетни жалбоподатели и липсата на ефективно разследване в това отношение. В съответствие с правило 54 § 3, председателят на отделението обяви жалбата за недопустима доколкото се отнася до оплаквания, формулирани от родителите от тяхно име. Ето защо,  от тази дата нататък жалбата ще се отнася само до оплакванията на тримата непълнолетни жалбоподатели и терминът „жалбоподателите“ в настоящото решение ще се отнася само до тях.

5. В решение от 17 януари 2019 г. състав на Пето отделение, състоящ се от Анжелика Нусбергер, председател, Йонко Грозев, Андре Потоцки, Сиофра О'Лиъри, Мартиньш Миц, Габриеле Куцко-Стадлмайер и Лътиф Хюсейнов, съдии и Клаудия Вестердиек, секретарят на отделението, обяви останалата част от жалбата за допустима и прие единодушно, че не е имало нарушение на членове 3 и 8 от Конвенцията.

6. На 12 април 2019 г. жалбоподателите поискаха делото да бъде отнесено към Голямата Камара съгласно член 43 от Конвенцията. На 24 юни 2019 г. съставът на Голямата Камара уважи искането.

7. Съставът на Голямата Камара беше определен в съответствие с разпоредбите на член 26, §§ 4 и 5 от Конвенцията и правило 24.

8. Жалбоподателите и Правителството представиха допълнителни писмени становища (правило 59 § 1). Италианското правителство, което е било информирано за правото му да участва в производството (член 36 § 1 от Конвенцията и правило 44, § 1 и 4), не желае да се възползва от това право.

9. Изслушването се проведе публично в Сградата на правата на човека в Страсбург, на 15 януари 2020 г. (правило 59 § 3).

Пред Съда се явиха:

(a)  за Правителството
Г-жа Р. Николова,
Г-жа И. Станчева-Чинова                                                                                  агенти,
Г-жа И. Сотирова, юрисконсулт, Министерство на правосъдието,                       съветник;

(b)  за Жалбоподателите
Г-н    Ф. Маусери, адвокат,                                                                               адвокат,
Г-жа Р. Галанте,
Г-жа П. С. Бах, психолог, Релационен терапевтичен център,                              съветник.

Съдът изслуша обръщения на г-н Маусери, г-жа Николова и г-жа Станчева-Чинова, както и техните отговори на въпроси, поставени от съдиите. Г-жа Галанте и г-жа Бах също отговориха на въпроси, поставени от съдиите.

 

ФАКТОЛОГИЯ

I.       ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО

10. Жалбоподателите са брат (X, „Първи жалбоподател“) и двете му сестри (Y, „Втори жалбоподател“ и Z, „Трети жалбоподател“), които са родени в България. X е роден през 2000 г., Y е родена през 2002 г. и Z е родена през 2003 г. Те са изоставени от майка си и първоначално са настанени в институции за много малки деца, а след това в Дом за сираци без родителски грижи, разположен в село в област Велико Търново („Домът за сираци“).

11. През 2010 г. те са били включени в списъка на децата, отговарящи на условията за пълно осиновяване и впоследствие в списъка за международно осиновяване. През 2011 г. италианско семейство е подало молба за осиновяването им чрез посредник на специализирана асоциация, наречена „Приятели на децата“ (Amici dei Bambini) („AiBi“) със седалище в Милано. Бъдещите осиновители са работили в кооперация, специализирана в психиатрично и социално подпомагане и по това време са били на възраст между 45 и 50 години. Те пътуват до България през януари 2012 г. и там се срещат няколко пъти с жалбоподателите, преди да продължат с осиновяването им.

12. Заповедта за осиновяване е издадена през юни 2012 г. и жалбоподателите, които са били на възраст съответно дванадесет, десет и девет години са преместени в Италия.

13. Първият последващ доклад за осиновяването, изготвен от асоциация AiBi на 27 септември 2012 г., установява, че децата се вписват добре в семейството, с изключение на няколко инцидента, при които по-малкото момиче Z проявява агресия към майката, като я е ухапала. Трите деца са подновили обучението си и само най-голямото Х е имало затруднения в училище.

II.     ТВЪРДЕНИЯ ЗА НАСИЛИЕ НАД ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ

А.   Първи разкрития от жалбоподателите

14. На 30 септември 2012 г., след спор с брат си, третата жалбоподателка се оплакала от поведението му спрямо нея, обвинявайки го, че я е пипал сексуално. Обезпокоени от това оплакване и от разкритията, направени им от трите деца по този повод, осиновителите се свързват с асоциацията AiBi. На 2 октомври 2012 г. се провежда среща с психолог и образователен съветник от асоциацията. По този повод е изготвен доклад (вж. параграф 53 по-долу по отношение на последващото изпращане на копие от този документ на българските власти). Родителите на жалбоподателите, които са твърдели, че докладът е фалшифициран, впоследствие са подали наказателна жалба. Резултатът от тази жалба не е уточнен, но бележка, написана от полицията, разкрива, че подписите в доклада не съответстват на образците от подписи, предоставени от лицата, определени като автори на документа, и че са добавени някои параграфи. Според доклада децата са казали на родителите си, че са участвали в определени сексуални практики помежду си, на които родителите не са били свидетели. Тъй като са били изключително разстроени и травмирани от тези разкрития, родителите са обмисляли да върнат първия жалбоподател, когото смятат за отговорен за ситуацията. Вместо това психологът препоръчва да потърсят психологическа помощ. С известно колебание родителите се съгласяват, въпреки че бащата е поискал сесиите да се провеждат далеч от града, в който живеят, за да защитят личния си живот. Трите деца, които първоначално се срещат самостоятелно с педагогическия съветник, заявяват, че са били „глупави“, защото са играли игра, „на която не е трябвало да играят“, но на която са играли всички деца в Дома за сираци. Те са изразили опасения, че първият жалбоподател ще бъде изпратен обратно в България.

15.  След запитване относно специалисти, обучени да се справят с този тип ситуации, родителите са поискали децата да бъдат прегледани от двама психолози, специализирани в случаи на насилие над деца, които се намират в център за релационна терапия („ЦРТ“) в град на повече от 100 км от дома им. През октомври и ноември 2012 г. са били проведени срещи между психолозите, родителите и децата и след това са били организирани редовни консултативни сесии за децата.

Б.   Доклад от 31 октомври 2012 г. на психолозите от ЦРТ

16. Първоначален доклад относно жалбоподателите, озаглавен „Бележки на психолозите“, е изготвен от психолозите на 31 октомври 2012 г. Докладът не съдържа дословен запис на зададените въпроси и отговори на жалбоподателите, а представлява по-скоро обобщен запис, който включва и коментарите на психолозите (за по-подробна информация за първоначалните разговори с психолозите вижте полицейския протокол, обобщен в параграфи 23 и следващите по-долу). Според доклада, психолозите са провели разговори първо с родителите, а след това и с децата на 11 и 18 октомври 2012 г. Разговорите с жалбоподателите, описани като „терапевтични сесии“, са проведени по методите, препоръчани за деца, жертви на сексуално насилие (вж. параграф 22 по-долу) и са заснети на видеоклипове.

17. Според доклада, родителите заявяват, че през първите три месеца, до инцидента от 30 септември, те не са имали проблеми с децата, въпреки че са посочили, че по-малкото момиче Z е заключвало вратата, когато е било в банята и е ухапало майка си.

18. В доклада се посочва, че първият жалбоподател, който е разговарял с психолозите по-нататък, е имал трудности да се изразява на италиански и е поискал да присъства неговият осиновител. Последният е помогнал на детето да обясни какво иска да каже.

19. Според доклада, първият жалбоподател заявява, че през нощта едно от другите момчета в Дома за сираци - Д., е опипвал някои от по-малките деца; останалите е трябвало да наблюдават, седнали в кръг, като в някакъв ритуал. В пасажите, цитирани по разказа на първия жалбоподател, той описва въпросните действия с малко думи. Той казва, например: „[Д.] накара [децата] да ближат задника и краката му и след това [ги] удряше“, и че „той слагал члена си в устата [им] и след това отзад“. Първият жалбоподател е казал, че е съобщил на директорката на Дома за сираци, която е наричал Е. (що се отнася до объркването около това име, виж параграф 32 по-долу), за тези инциденти, и че тя го е уверила, че ще се обади в полицията, ако това се случи отново. Той е признал, че е играл игри със сексуален характер със сестрите си, дори след пристигането им в Италия, казвайки: „Сложих члена си в устата на Z и я облизах отдолу, а след това Y ми каза да я пипал там, откъдето прави пиша, след това тя го направи на мен и аз си мушнах пръста в нея отдолу”. Той няколко пъти е казал „Аз съм виновен.“ Добавил е, че е гледал сестра си - втората жалбоподател , да „прави секс“ с момче от Дома за сираци.

20. Според доклада, психолозите са разговаряли с втората и третата жалбоподатели заедно. В отговор на въпрос на един от психолозите относно възможни проблеми вкъщи, Y е казала: „X ме пипна отдолу и след това го направи на Z, и си сложи члена в устата й“.

21. По отношение на втората жалбоподателка, в доклада се посочва следното: „Изглежда, Y е гледала на всичко като на игра и не е придавала негативни конотации на събитията, казвайки: "Видях М. и Б. да правят секс и го направих с [брат ми]". В доклада обаче се споменава, че и двете сестри изглеждат притеснени за брат си, който на няколко пъти е бил жертва на насилие, казвайки „X беше удрян повече, аз не бях толкова удряна“. В доклада не се посочва кой е удрял децата. В него се посочва, че третата жалбоподател е говорила малко по-късно в дискусията, описвайки друга ситуация, при която децата от Дома за сираци очевидно са били отведени в „дискотека“, където са танцували и където някои мъже са пристигнали и „са играли“ с тях в помещения в сградата. Третата жалбоподателка е заявила, че тя е единствената, която се е борила, като е казала: „Извиках силно и го ударих“.

22. Според доклада, по време на разговорите жалбоподателите са използвали кукли, дадени им от психолозите, за да онагледят описаните от тях сцени. Психолозите са стигнали до заключението, че децата са били в състояние да жалбоподатели правят разлика между фантазиите и реалността и между истината и лъжите, и че техните показания изглеждат достоверни и свободни от външно влияние и са съгласувани по отношение на място и време. В доклада се посочва, че тъй като децата считат този тип поведение за нормално или поне приемливо, психолозите препоръчват сесии на психотерапия, заедно с образователна подкрепа за родителите.

В.   Полицейски запис на разговорите с психолозите, базиран на видеозаписите

23. За първите разговори на жалбоподателите с психолозите, на 25 март 2013 г. от полицейската служба към Прокуратурата за непълнолетни в Р., въз основа на видеозаписите, направени от психолозите (виж параграф 81 по-долу) също е съставен писмен протокол. Този протокол изглежда по-подробен от доклада на психолозите от 31 октомври 2012 г.

24. От този протокол става ясно, че бащата на жалбоподателите е присъствал на разговора на 11 октомври 2012 г. с първия жалбоподател и е говорил от време на време.

25. Според протокола, по време на този разговор, първият жалбоподател е казал, че през нощта едно от по-големите момчета, Д., е включвало осветлението и е казвало на децата да седнат на пода. Тъй като не можел да обясни правилно какво се е случило, първият жалбоподател показал, използвайки куклите, как едно момиче, по инструкции на Д., е облизвало интимните части на тялото на друго момче. Съобщава се също, че Д. е ударил момичето в лицето. Той бил казал на другите деца да не гледат, но първият жалбоподател въпреки това е погледнал. Съобщава се, че момчето е било голо, а другите деца не. Първият жалбоподател е посочил, че е информирал директоркатаа Е. (що се отнася до объркването около това име, виж параграф 32 по-долу), която очевидно се е скарала на Д. и е заплашила да се обади в полицията, ако това се повтори. Според показанията на първия жалбоподател, Д. е малтретирал лошо всички останали деца, но възпитателите не са забелязали нищо. Така например се съобщава, че Д. е принудил момче да ближе краката му и го е ударил. Той е ударил първият жалбоподател, „направил е „пиш“ в устата [му] и „е направил „пиш“ в  дупето [му], докато [първият жалбоподател] е бил заспал, “и е поставил члена си в ануса на [първия жалбоподател], който [е изпитал] болка”. Д. е направил това само с него и с едно малко момиченце. Първият жалбоподател е казал, че друго момче - Г., също е „направило „пиш“ в устата [му] и в дупето [му]“ и е удряло останалите деца. Жените от Дома за сираци са казвали, че е грешно да се удрят хора.

26. Според записа, първият жалбоподател е казал, че след пристигането им в Италия той е „направил „пиша“ в устата и дупето [на сестра си Z], и че другата му сестра Y му е казала да пипне интимните й части и той й казал да направи същото с него. Накрая, той добавил, че в България Г. е „правил секс“ със сестра му Y, против волята на последната.

27. След това психолозите са говорили с двете сестри. От записа става ясно, че бащата е останал в стаята по време на разговора, но не е говорил. Втората жалбоподател е разказала за инцидента от 30 септември 2012 г. Тя казва, че е помолила брат си да „[я] пипне отдолу“ и че той „[й] е пъхнал пръст отдолу“. Той бил направил същото с малката им сестричка и бил „направил „пиша“ в устата ѝ“. Третата жалбоподател е потвърдила казаното от сестра й.

28. Според протокола, на въпроса на един от психолозите дали подобни неща са се случвали в Дома за сираци в България, втората жалбоподателка е казала, че са се случвали, и че е „правила секс“ с брат си и други деца. Тя е споменала две момчета, Д. и Г., но каза, че не е правила нищо с тях. И двете момичета са казали, че са били удряни, но най-вече е бил ударян брат им. Втората жалбоподател е добавила, че е виждала момче и момиче Б. и М., които „правят секс“ и че брат й й е казал, че и те могат да го направят.

29. В протокола се посочва още, че по време на втори разговор с двете сестри, на 18 октомври 2012 г., психолог е помолил втората жалбоподателка да сподели какво е казала на баща си за дискотеката. Y казала, че в дискотеката е танцувала с момче - Бр., и че брат и сестра й също са танцували по двойки с други деца. След това е имало торта и те си легнали. Психологът попитал какво са правили след това. Y отговорила, използвайки куклите, за да си помогне, че е „направила секс“ с момчето, с което е танцувала, че той е бил върху нея и че я е боляло. Тя е казала, че в един момент го е блъснала и той е държал устата й затворена. Тя казала на психолога, че впоследствие е правила същото с други момчета и каза, че са ходили в дискотеката три пъти.

30. Третата жалбоподателка е казала, че никой не е правил тези неща с нея и че тя е извикала на сестра си и на Бр. че е това е грешно. И двете сестри са казали, че другите момичета в Дома за сираци, дори и най-малките, са правили същите неща.

31. В полицейския протокол се споменава и разговор, проведен на 5 ноември 2012 г. с първия жалбоподател в присъствието на баща му, на когото очевидно е разкрил нови данни. Психологът започнал с успокояване на първия жалбоподател, че не той е непослушният, а възрастните, които са го научили да прави „определени неща“. Тогава първият жалбоподател спомена мъж Н. и друг, наречен Ма., за когото е казал, че е ударил сестра му с пръчка.

32. Според протокола, психологът попитал детето дали може да си спомни какво са правили „възрастните” в Дома за сираци. Първият жалбоподател отговорил, че са ходили няколко пъти на дискотека, и че възрастните са танцували с тях. Сестра му Y му била казала, че Н. я е принудил да „правят секс“ в банята. Първият жалбоподател е казал, че е казал на E. D., една от помощничките по социални грижи в Дома за сираци (първоначално погрешно наричана директорка, виж параграфи 19 и 25 по-горе), която е говорил за това с директорката. Първият жалбоподател казва, че Н. е обещал да не прави повече тези неща, но въпреки това ги е правил отново.

33. Бащата на жалбоподателите тогава е посочил, че Н., който според него е един от служителите на Дома за сираци, първо е злоупотребявал с първия жалбоподател, а след това и с други деца, както и, че други възрастни също са били замесени. Тогава първият жалбоподател посочил тези възрастни като К., Да., О. и П.

34. Според протокола първият жалбоподател е казал, че Н. го е принудил да „правят секс“ в банята, поставил е члена си „в ануса на [първия жалбоподател]“ и е „направил „пиш“ в устата му“. Той каза, че К. и Да. са правили същото с него. Той добавил, че някои от „госпожите“ от Дома за сираци „са правили секс“ с децата; той казва, че го е направил с една от тях, че е плакал и тя го е ударила. И накрая, той заявил, че полицията е дошла веднъж в Дома за сираци и веднъж в училището, за да разговаря с децата. Той обаче не им казал нищо, тъй като тези неща не се били повторили.

Г.    Обаждания, направени от бащата на жалбоподателите на „Синия телефон“

35. На 6 ноември 2012 г. бащата на жалбоподателите се свърза с италианската линия за помощ за деца в опасност, под контрола на „Синия телефон“, организация с нестопанска цел. Според подробния протокол от разговора, предоставен от адвоката, бащата заявява, че жалбоподателите са казали на психолозите, с които са провеждали сесии, че те и всички деца в Дома за сираци, където са живели в България, са били подложени на това, което бащата описва като сериозно сексуално насилие. Той заявява, че жалбоподателите са идентифицирали осем възрастни като извършители на предполагаемото насилие: петима мъже, които са изпълнявали различни задачи в институцията и три жени, които са се грижили за децата. Той съобщава, че жалбоподателите са споменали също сексуално насилие и това, което той е описал като извратени сексуални практики от страна на възрастни извън Дома за сираци, за които се твърди, че са се случвали в един вид дискотека по време на забави, организирани от Дома за сираци. Според бащата, жалбоподателите са казали също, че насилието и сексуалното насилие сред децата, включващи по-големи деца, малтретиращи по-малките, са се случвали систематично в Дома за сираци през нощта, когато децата са били оставяни без надзор от персонала, който очевидно са спал един етаж по-нагоре.

36. Първият жалбоподател съобщава, че е бил малтретиран за първи път на шестгодишна възраст и е бил изнасилен от един от работниците в Дома за сираци, посочен като Н. Той каза, че се е оплакал на директора, който явно се е обадил в полицията. Той обаче е оттеглил обвиненията си, когато е бил разпитан в полицията, тъй като Н. го заплашил и го ударил в лицето.

37. Отново според протокола, бащата на жалбоподателите е потърсил съвет какви действия да предприеме. Била е предложена възможността да информира прокуратурата в Милано, където се намира асоциацията AiBi, която е действала като посредник в процеса на осиновяване, и да се свърже с италианската комисия за международно осиновяване (Commissione per le Adozioni Internazionali - „CAI“ ) в Рим, като централен орган, определен съгласно Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничеството по отношение на международното осиновяване. Бащата на жалбоподателите посочва, че не желае да включва съдебните власти по местоживеене на семейството, за да запази анонимността на децата.

38. Бащата на жалбоподателите се обажда отново на телефонната линия за помощ за деца в риск на 15 ноември 2012 г. и заявява, че по съвет на адвокат и прокурор, когото познава, е решил да не пуска жалба пред италианските съдебни органи, тъй като според него те нямат юрисдикция за разглеждане на случая и той не искал да се намесват в личния живот на семейството. Той посочва, че е докладвал разкритията на децата на представител на асоциацията AiBi в Милано, който му е казал, че никога не е чувала за такъв сериозен случай и че ще информира „местните власти“, без да посочва кои.

39. Бащата на жалбоподателите попитал дали „Синия телефон“ може да уведоми медиите, но съветникът обърнал внимание на риска за личния живот на семейството и добавил, че на този етап е важно случаят да бъде насочен на вниманието на властите.

40. Бащата на жалбоподателите се обадил отново на 20 ноември 2012 г. и заявил, че се е опитал да се обади за помощ на телефон за закрила на детето в България и след дадените му съвети е изпратил имейл до  Държавната агенция за закрила на детето в страната. Той обаче не получил отговор (вж. параграф 42 по-долу). Той твърди, че жалбоподателите са разказали още епизоди на сексуално насилие, при които децата от Дома за сираци са били подложени на това, което той е описал като извратени сексуални практики и че са установили десет лица - седем мъже и три жени - като извършители.

41. По време на допълнително обаждане на телефонната линия за помощ, на 26 ноември 2012 г., е било договорено „Синия телефон“ да докладва случая на прокуратурата в Милано. Бащата на жалбоподателите ще се свърже с италианската CAI и българското министерство на правосъдието като централни органи, отговорни за междудържавното осиновяване в двете страни.

Д.   Доклади до българските власти

42. На 16 ноември 2012 г. осиновителят на жалбоподателите е изпратил имейл до  Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), с искане за телефонен номер, за да се обади, за да докладва за насилие в Дом за сираци. Той не предоставя никакви подробности и дори не спомена името на въпросната институция, но собственото му име фигурира в имейл адреса му.

43. Същия ден асоциацията “Синия телефон” изпрати имейл до Център “Надя”, българска фондация, специализирана в защитата на деца в риск и отговорна за управлението на националната линия за помощ, като я информира, че с нея се е свързал италиански гражданин, който е осиновил деца от България и който е пожелал да подаде жалба за сериозно малтретиране на децата си. Съобщението не съдържа имената на жалбоподателите или каквито и да било подробности, чрез които те могат да бъдат идентифицирани. На 20 ноември Център „Надя“ препраща това съобщение до ДАЗД. На 23 ноември последната информира българското министерство на правосъдието по въпроса, заявявайки, че не може да извърши никакви проверки, тъй като няма имената на децата или името на въпросната институция. ДАЗД е поискала от министерството да започне разследване в рамките на своите правомощия.

44. В писмо от 23 ноември 2012 г., написано на български език и сканирано и изпратено по имейл до бащата на жалбоподателите на 26 ноември 2012 г., ДАЗД му съобщава, че е информирана за неговия доклад за предполагаемо насилие, но че е необходима допълнителна информация, за да могат да се извършват проверки, и по-специално името на въпросната институция и българските имена на децата. Бащата отговаря, че не може да разбере имейла и иска да бъде изпратен като файл в Word, за да може да го преведе. Няма последващи действия по тази кореспонденция от нито една от страните.

Е.   Жалби, отправени до италианските власти

45. На 22 ноември 2012 г. родителите на жалбоподателите са изпратили жалба до CAI, излагайки фактите, посочени в доклада на психолозите от ЦРТ от 31 октомври 2012 г. и тези, докладвани на “Синия телефон” (вж. параграфи 16-22 и 35-41 по-горе). По-специално, те са посочили имената на седем мъже, включително Н., и четири жени, които според тях са били посочени от жалбоподателите като насилници. Според тях някои от тези лица са били членове на персонала на Дома за сираци, докато други са идвали отвън. Родителите твърдят, че групи деца от Дома за сираци са били отведени „на разходка“ в село, където са посетили място, което те наричат ​​„дискотеката“, и където са били обект на насилие и сексуално насилие от лица извън Дома за сираци. Твърди се, че първият жалбоподател е бил принуден да наблюдава изнасилванията на сестрите му. Родителите твърдят, че децата, оставени без надзор през нощта в Дома за сираци, впоследствие са повтаряли с по-малките деца поведението, на което самите те са били жертви.

46. ​​На 1 декември 2012 г. асоциацията “Синия телефон” изпраща на прокурора в Милано протоколите от телефонните разговори с бащата на жалбоподателите, писмо от него, в което се излагат предполагаемите факти, и доклада на психолозите от ЦРТ от 31 октомври 2012 г.

47. В писмото си бащата на жалбоподателите твърди, че всички деца в Дома за сираци са били подложени на малтретиране от служители (били са дадени имената на единадесет служители - осем мъже и три жени), че по време на престоя във ваканционен лагер децата са бил заведени в „дискотека“, където служители [на Дома за сираци] и хора отвън са ги принудили да се подчинят на това, което той е описал като извратени сексуални практики, че първият жалбоподател е бил принуден да наблюдава изнасилванията на сестрите му и, че през нощта по-големите деца са копирали това поведение и малтретирали по-малките деца. Бащата уточнява, че в Дома за сираци децата са били оставяни без надзор през нощта и не са били разделени [по възраст] и, че целият персонал, включително директорката, са били наясно с насилието. Той твърди, че директорката е бил предупредена за насилието, но само се е скарала на децата, които тя смятала за отговорни. Твърди се, че директорката и представителят на асоциацията AiBi в България са предупредили жалбоподателите, че не трябва да казват на бъдещите си осиновители какво се е случило, добавяйки, че ако го направят, родителите могат да ги изпратят обратно в Дома за сираци.

48. На 21 декември 2012 г. бащата на жалбоподателите се свърза също с италианското полицейско управление, специализирано в борбата с детската порнография онлайн, и го информира за твърденията на жалбоподателите, като подчерта, че предполагаемото насилие е заснето от лица, носещи скиорски качулки (балаклави), за да скрият лицата си. Той е представил копия на доклада на психолозите от 31 октомври 2012 г., жалбата до CAI, списък с профилите във Фейсбук на предполагаемите насилници и списък на предполагаемите жертви, като е посочил, че някои от децата са осиновени в Италия. Жалбоподателите не са уведомили Съда за каквито и да е действия, предприети в отговор на тази жалба.

49. На 8 януари 2013 г. асоциацията “Синия телефон” изпраща до прокурора в Милано допълнителна информация, предоставена от бащата на жалбоподателите, относно други случаи на насилие, очевидно докладвани от децата. Според тези показания, децата от Дома за сираци са били отвеждани в частни апартаменти, където мъжете и някои от жените, работещи в Дома за сираци, включително гореспоменатия Н., фотограф и съпругата на фотографа, са присъствали и където се твърди, че са били малтретирани деца. Съобщава се, че лицата на възрастните са били покрити с балаклави, а сцените са заснети и показани на екран. Жалбоподателите също така са заявили, че подобни актове на насилие са били извършени в тоалетните на Дома за сираци и са били заснети по същия начин. Бащата на жалбоподателите се е оплакал и от отношението на асоциацията AiBi, което той обвинява, че не му е осигурило съдействието, което е очаквал.

Ж. Статия в “Л’Еспресо“ (L’Espresso)

50. Бащата на жалбоподателите се е свързал също с италиански разследващ журналист. На 11 януари 2013 г. седмичното списание L'Espresso публикува статия под заглавие „България, в пещерата на човекоядците“ (версия на която е била публикувана в Интернет под заглавие „България, в пещерата на педофилите“), съобщаваща за твърденията, направени от бащата на жалбоподателите, но без назоваване на засегнатите лица или Дома за сираци. В статията се посочва, че десетки деца от Дома за сираци, в които жалбоподателите са били настанени в България, са били подложени на системно сексуално насилие от служители и външни лица, по-специално в дискотека във ваканционно селище. Статията описва организирана мрежа с действия на педофилия и насилие, включително заплахи, направени с оръжия, извършени от маскирани мъже, и добавя, че някои сцени са били заснети. В нея се посочва, че най-малките деца са били жертви на едно от по-големите деца, което е влизало в спалните им помещения през нощта, и че първият жалбоподател е съобщавал за тези инциденти на директорката на Дома за сираци, която очевидно не е направила нищо, за да преустанови случващото се. Авторът на статията добавя, че е пътувал до България през декември 2012 г. и може да потвърди съществуването на местата и хората, описани от жалбоподателите, които според него съответстват на съответните описания. Той спомена, че се е срещал с местната полиция, която твърди, че не е знаела за ситуацията. Статията подчертава, че психолозите са счели показанията на жалбоподателите за достоверни.

51. Към 12 януари 2013 г. статията в “Л’Еспресо“ е била обект на няколко публикации в българските медии.

III.   МЕРКИ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ И ИТАЛИАНСКИТЕ ВЛАСТИ

А.   Първоначални разследвания и първо предварително разследване в България

52. След съобщенията, изпратени от бащата на жалбоподателите и от Център „Надя“ (вж. параграфи 42-44 по-горе) и публикуването в българските медии на разкритията, направени в статията в “Л’Еспресо“, ДАЗД извършва проверки, които са й позволили да идентифицира жалбоподателите.

53. Паралелно с това, българското министерство на правосъдието се свързва с асоциация AiBi, която е била посочена в статията от пресата. На 14 януари 2013 г. асоциацията информира министерството за самоличността на жалбоподателите и му изпраща два доклада от 27 септември и 3 октомври 2012 г. (вж. параграфи 13 и 14 по-горе). Министерството е предало тази информация на ДАЗД.

54. На 14 януари 2013 г. председателят на ДАЗД разпорежда проверка на Дома за сираци. Проверката е извършена на 14 и 15 януари 2013 г. от регионалния отдел за правата на децата. Според доклада, изготвен от инспекторите на 21 януари 2013 г., изпратен до Съда (този документ не включва никакви приложения и не посочва дали са съставени писмени протоколи от разпити и дали са направени аудио или видео записи), инспекторите са проверили съдържанието на документите и безопасността на сградите. Те са разпитали кмета на общината, който е бил отговорен за управлението на Дома за сираци, директорката <на Дома за сираци>, общопрактикуващия лекар, асистента по социални грижи, психолога, медицинската сестра и други служители, които са били на служба <в Дома за сираци> по време на инспекцията. Според доклада им инспекторите са разговаряли с децата на групи от по четири или пет деца в контекста на неформални разговори, които постепенно са се фокусирали върху въпроси относно възможни актове на насилие или нежелан физически контакт. По-големите деца, които умеят да четат и пишат, са били помолени да отговорят на анонимен въпросник, който - отново според доклада - те са могли да попълнят без присъствие на член на персонала. Въпросникът, създаден от ДАЗД като инструмент за подпомагане на изследвания относно деца в домове за социални грижи, съдържа от седем въпроса, предимно с многовариантен избор на отговорите, чрез които децата са били питани дали са били подложени на обиди или насилие или дали някой е опипвал телата им „по начин, който [им] е бил неприятен“ и дали са знаели към кого да се обърнат, ако имат проблем.

55. Според същия доклад, по време на проверката в Дома за сираци са живеели петдесет и две деца: двадесет и четири момичета и двадесет и осем момчета. Двадесет и едно от децата са били на възраст между две и седем години, а тридесет и едно, на възраст между осем и тринадесет години. В институцията са работили тридесет и четирима души, включително трима мъже (настойник, топлотехник и шофьор), чиито работни места не включват контакт с децата и които нямат достъп до техните общежития. В доклада се посочва, че според събраната информация, децата в Дома за сираци никога не са били оставяни без надзор, че са били придружавани от възпитателка на път за училище, че достъпът на външни посетители е бил обект на проверки и, че е имало камери за сигурност около външната част на помещенията, кадрите от които се разглеждат редовно. Освен това докладът уточнява, че децата са разпределени в седем спални помещения по възраст и, в случая на по-големите деца, по пол и, че разположението им е такова, че те не могат да преминават от едно помещение в друго, без да бъдат забелязани от дежурните членове на персонала. В отговорите на въпросника или разговорите не се споменава за насилие или сексуални злоупотреби, като в тях се посочват само кавги и случаи на удари от други деца, най-вече в училище.

56. В доклада също така се изтъква, че според психолога, изготвил тримесечния преглед по отношение на децата вписани в регистъра  за осиновяване, и който, наред с други, е наблюдавал жалбоподателите, нито те, нито другите деца някога са споменавали за малтретиране или сексуално насилие, и не са показвали признаци на такова отношение. От събраната информация става ясно също, че децата понякога проявяват агресивно поведение едно към друго, което се счита за нормално на тази възраст. Според членовете на персонала децата не са имали проблем да се доверят на другите. Някои членове на персонала са цитирали примера с едно момиче М., което очевидно е разказвало на другите деца истории за сексуално насилие в семейството си. Останалите деца незабавно са съобщили за това на персонала, което е предизвикало разследване. Според директорката втората жалбоподателка дори е разказвала за тези събития на другите, така сякаш са се случили с нея. Директорката предположила, че е възможно този епизод да е източникът на твърденията на жалбоподателите.

57. Въз основа на този доклад, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) заключава, че няма доказателства, сочещи че деца от Дома за сираци са били подложени на третирането, посочено в “Л’Еспресо“. Независимо от това, с оглед на сериозността на твърденията, ДАЗД препраща преписката до Великотърновската окръжна и регионалната прокуратура. След проверката ДАЗД изпраща екип от психолози в Дома за сираци от 18 до 24 януари 2013 г. Екипът също не намира причини за тревога.

58. Статията в списание “Л’Еспресо“ предизвика интерес сред българските медии, които са потърсили разяснения от ДАЗД и от ръководството на Дома за сираци. Статия, публикувана на 16 януари 2013 г. на уебсайта за новини “Вести”, озаглавена „Твърденията за сексуално малтретиране в Дом за сираци са измислени“, съобщава за показания, направени от председателя на ДАЗД по телевизията, със следните термини:

„Публикациите в италианската преса относно предполагаемо насилие над деца в български домове за сираци са клеветнически и измислени. ...

Списанието не посочва къде се намира институцията, което кара ДАЗД да проведе свое собствено разследване.

Според ДАЗД институцията е Домът за деца без родителски грижи, намиращ се в село ...

ДАЗД е провела инспекция в това заведение с продължителност по-малка от два дни. Независимо от това в момента е убедена, че тези обвинения са неоснователни. ...

Председателят на ДАЗД смята, че обвиненията са измислени не от самите деца, а от новите им родители в Италия.

[Той] заяви, че въпреки кратката продължителност на извършената проверка, констатациите са категорични. ...

 ... От Дома за сираци подчертаха, че намерението на италианското семейство ... е било да осинови две момичета и че са направили отстъпка, като са взели и единайсетгодишния брат. Тогава новите „родители“ са искали да върнат момчето обратно. Според [председателя на ДАЗД], поради тази причина, бащата е излъгал, посочвайки, че момчето и сестрите му са играли на „чичо доктор“.

[Той заяви, че] „това най-вероятно е случай на манипулация от страна на осиновителя, може би в резултат на липсата му на готовност“ за работа с три деца на възраст между осем и единадесет години.

„Сам посетих децата вчера и мога да ви кажа, че съм много успокоен“, казва той.

Той добавя, че не е изключено по-големите деца да са злоупотребявали с по-малките, предвид младата възраст на всички деца в Дома за сираци. Говорейки по Би Ти Ви, той казва: „Има домове за деца ... където продължава сексуално и физическо насилие, но това не е случаят в този дом“.

59. На 29 януари 2013 г. новинарският сайт „Дарик нюз“ публикува статия, придружена от снимка, в която се посочва, че двама членове на българския парламент са посетили Дома за сираци заедно с кмета и председателя на местния Общински съвет и са били приети от директорката. Статията се позовава на публикацията в италианската преса, според която три деца, живеещи в Дома за сираци, са претърпели сексуално насилие и отчита „възмущението“ на депутатите, според които италианската преса „разпространява фалшиви новини“. Един от народните представители бе цитиран, че е казал на възпитателите: „Всички знаем, че тази публикация в пресата е клевета“. В статията се посочва, че в края на посещението селяните също са били поканени в Дома за сираци и са „изразили възмущение от клеветническите забележки“.

60. На 28 януари 2013 г. Великотърновската окръжна прокуратура образува преписка относно твърденията, докладвани от ДАЗД, под номер 222/2013. Тъй като счита, че в доклада на ДАЗД няма доказателства, които да показват, че е извършено престъпление, прокуратурата отправя запитване към ДАЗД дали са налице други доказателства. ДАЗД потвърждава, че извършената проверка не разкрива данни, предполащи, че е извършено престъпление. Със заповед от 18 ноември 2013 г. прокуратурата решава, че няма основания за образуване на наказателно производство и прекратява делото единствено въз основа на доклада на ДАЗД, без да бъдат предприети други действия по разследването. Решението е формулирано по следния начин:

„Преписката е образувана във връзка с информацията, изпратена от ДАЗД, която е извършила проверка в отговор на публикация ... с твърдение, че три деца, които впоследствие са били осиновени в Италия, през 2012 г., са били подложени на сексуално насилие. Проверката не е довела до събиране на доказателства, които биха могли да потвърдят твърденията за такова престъпление или извършването на други престъпления.

С оглед на гореизложеното считам, че няма достатъчно доказателства за извършване на престъпление за целите на Наказателно-процесуалния кодекс, като например да се даде възможност за образуване на наказателно производство. Поради това делото трябва да бъде прекратено.

Поради това ...:

Реших да не възбуждам наказателно производство и да прекратя дело № 222/2013 ... ”

Б.   Посещение на представители на AiBi в България

61. Паралелно с описаните по-горе събития, представители на асоциацията AiBi са посетили България от 23 до 26 януари 2013 г. От доклада, написан след посещението, става ясно, че те са се срещнали с италианския посланик, българския заместник-министър на правосъдието и представител на ДАЗД. Последните двама са се оплакали, че са получили недостатъчно информация от Италия и са заявили, че са получили само необосновани твърдения за сексуално насилие, направени от бащата на жалбоподателите, като не са получили отговор на искането им за допълнителна информация, и статията на “Л’Еспресо“. Те добавят, че въпреки това е била извършена проверка, след като въпросния Дом за сираци е бил идентифициран; представителят на ДАЗД е представил доклада от проверката, според който не са открити доказателства в подкрепа на твърденията на жалбоподателите (вж. параграф 54 по-горе). Представителите на AiBi са посетили и Дома за сираци, където са се срещнали с кмета (който е административният орган, отговорен за управлението на Дома за сираци) и са били разведени из институцията от директорката. В доклада се отбелязва, че хората, с които са се срещнали представителите, са изразили загриженост относно обвиненията, критиките към българските институции и липсата на действия от страна на италианските власти. Докладът е остро критичен към начина, по който осиновителите са действали в ситуацията.

В.   Обмен между българските и италианските власти

62. В хода на кореспонденцията между италианския CAI и българското Министерство на правосъдието двата органа са обменили информацията, с която са разполагали. В писмо от 23 януари 2013 г. CAI официално е поискала от българските власти да предприемат подходящи стъпки за защита на децата, живеещи в Дома за сираци. Представителят на CAI пише следното:

„... изглежда, че в [Дома за сираци] са се случили следните събития, включващи голям брой лица, както служители на институцията, така и хора отвън, чиито имена и роли са предоставени от децата.

Според разказите на [жалбоподателите]„ най-заслужаващите“ деца са отвеждани периодично в съседното село Л. Те са били отвеждани в дискотека, където в началото са танцували и са се забавлявали. След това, след тортата, те са били отведждани в спални, където някои мъже, които вече са присъствали, си „играели“ с тях.

Тези деца са подложени на насилие и са принудени да станат свидетели на насилие над други.

Децата, които са били жертви на тези многократни актове на насилие, по-късно ги възпроизвеждат с най-малките деца, когато остават сами през нощта.

Предвид гореизложеното, [CAI] иска от централния орган [българското министерство на правосъдието] да предприеме всички необходими стъпки за защита на децата в Дома за сираци.“

От своя страна българският заместник-министър на правосъдието изразява загриженост за благополучието на жалбоподателите в осиновителното им семейство, по-специално по отношение на риска родителите да изоставят децата. Представителят на CAI е отговорил, че осиновителите са споменали тази възможност в момент на паника, с оглед на сериозността на разкритите факти (вж. параграф 14 по-горе), но че сега те са изцяло отдадени на децата.

63. С оглед на опасенията, изразени от българското Министерство на правосъдието, CAI е подала молба в началото на февруари 2013 г. до Съда за малолетни и непълнолетни в Р., който е териториално компетентен да проследи процеса на осиновяване и да предприеме всички необходими мерки за защита на жалбоподателите. Няколко дни по-рано асоциацията AiBi също е съобщила за събитията пред Съда за малолетни и непълнолетни.

64. На 21 януари 2013 г. бащата на жалбоподателите се е оплакал пред CAI от факта, че българската преса е разкрила имената на жалбоподателите, по-специално в интервю, дадено от директорката на Дома за сираци. Жалбата е препратена до българското Министерство на външните работи. Във вербална нота от 24 януари 2013 г. същото информира своя италиански колега, че ДАЗД е предприела действия по отношение на съответните медии. В допълнителна вербална нота от 27 септември 2013 г. българското министерство заявява, че българската Комисия за защита на личните данни е приела, че въпросната ситуация не е довела до злоупотреба с лични данни, доколкото използването на данните е било оправдано в този случай от обществения интерес по делото и целите, преследвани от журналистическата дейност.

Г.    Второ предварително разследване в България

65. На 15 януари 2013 г. прокуратурата в Милано, по молба на асоциация „Син телефон“ (вж. параграф 46 по-горе), изпраща искане до българското посолство в Рим, съдържащо следните пасажи:

„... Изпращам ви копия от документите, с които разполагам, относно твърдения за тежки престъпления срещу непълнолетни ...

Тъй като италианските съдебни органи нямат юрисдикция по настоящото дело, тъй като предполагаемите действия са извършени в чужбина, от чуждестранни граждани, бих ви помолил да се свържете със съответните местни власти, за да прецените дали въпросните твърдения са основателни. "

 Прокурорът е приложил запис на обажданията, направени от бащата на жалбоподателите към „Синия телефон“, жалба на бащата от 28 ноември 2012 г., в която се излагат твърденията на жалбоподателите и доклада на психолозите от ЦРТ от 31 октомври 2012 г. (вж. параграфи 46 49 по-горе).

66. Въпросните документи са преведени и изпратени до ДАЗД, която ги препраща до Окръжна прокуратура във Велико Търново. Последната обаче, бидейки започнала разследване, имащо за предмет общата ситуация в домовете за сираци в региона след статията в „Л’Еспресо“ е, приема, че документите са свързани с конкретни лица и, че въпросът дали да бъде образувано наказателно производство попада в компетентността на Районната прокуратура. Преписката е изпратена до Великотърновската районна прокуратура, която на 22 февруари 2013 г. образува предварително разследване под номер 473/2013, докато първото разследване (№ 222/2013) все още е висящо.

67. Екип от представители на полицията, местните власти и регионалните служби по здравеопазване, социални грижи и закрила на детето провеждат проверки в Дома за сираци на 25 и 26 февруари 2013 г.

68. Според доклада, изготвен от полицията на 6 март 2013 г., екипът е направил справка с наличните документи в Дома за сираци, включително медицинските досиета на децата, и е говорил с членовете на персонала (директор, психолог, двама възпитатели, помощник в грижата за децата, шофьорът, гледачът и техникът по отопление), на някои лица, които от време на време са работили в институцията (фотограф на име Д. и електротехник, умалителното име на което започва с N.), и на четири деца на възраст между единадесет и тринадесет (три момчета, Б., Г. и А. и едно момиче, Бо.), които жалбоподателите са споменали в своите показания. В полицейския доклад се описва работата на институцията и дейностите и грижите, предоставяни на петдесет и три деца, настанени там по това време. В него се посочва, че редовните медицински прегледи, извършвани от общопрактикуващия лекар извън Дома за сираци, не са разкрили признаци на физическо или сексуално насилие над децата. В него се добавя, че децата имат на разположение кутия за жалби, както и телефон, който дава номера на националната линия за помощ за деца в опасност, и че посредством тях не са докладвани инциденти, съответстващи на твърденията на жалбоподателите.

69. В доклада се отбелязва, че само трима служители са мъже - шофьорът Да., възпитателят К. и техникът, отговарящ за отоплението И. и че не им е позволено да влизат в спалните помещения, освен ако не са придружени от директорката на Дома за сираци или жена от персонала.

70. Докладът също така посочва, че общинската служба за закрила на детето редовно инспектира Дома за сираци и че полицейски служител посещава заведението всяка седмица. В него се посочва, че са въведени мерки за сигурност, особено по отношение на достъпа на външни посетители, и че не са докладвани случаи на сексуално насилие над деца, нито по време на разпитите на служители в хода на разследването, нито през предходните години.

71. Докладът също така се позовава на разследванията, проведени от прокуратурата и полицията на инциденти, случили се в Дома за сираци, считано от 2002 г., и по-специално един случай на малтретиране от служител, който впоследствие е бил уволнен, и друг случай, при които някои деца случайно са погълнали лекарства. В него се заявява, че не са регистрирани съобщения за сексуално насилие.

72. В писмо от 8 май 2013 г. районната прокуратура разпорежда на полицията да продължи предварителното разследване, за да установи самоличността на посочените лица и истинността на твърденията, направени в документите, изпратени от италианските власти. Според втори полицейски доклад от 5 юни 2013 г. полицията е провела разпити в полицейския участък по този повод на директорката на Дома за сираци, психолога, помощника по социални грижи, фотографа Д. и електротехника Н. Единственото дете, посочено от жалбоподателите, което все още е живеело в Дома за сираци, Б., също е било разпитано от полицейски служител в присъствието на психолога на Дома за сираци. В доклада се установява, че събраните доказателства не потвърждават твърденията на жалбоподателите и отбелязва по-специално, че противно на твърденията на жалбоподателите, директорката на Дома за сираци не се нарича Е. (що се отнася до объркването около това име, вижте параграфи 19 и 32 по-горе) и че жалбоподателите не са съобщавали за случаи на сексуално насилие на нея или на помощника по социалните грижи E. В доклада се добавя, че децата не са били отвеждани в никаква „дискотека”. Единственият повод, при който те са имали възможност да танцуват, е било на парти по време на годишната екскурзия, организирана от сдружение в с. Л. Според доклада, на това парти децата са били придружени от възпитателките от Дома за сираци и единственият друг присъстващ е бил дискожокер, поканен за вечерта. В доклада също така се споменава, че децата са се изказали положително за пътуването си до Л. Психологът е заявил, че по време на престоя на третата жалбоподателка в Дома за сираци, детето не е проявявало симптомите, посочени от осиновителите (които твърдят, че тя е викала, докато е била във ваната и е ухапала хора). Психологът е добавил, че докато третата жалбоподателка е била психологически стабилна, първият и вторият жалбоподатели са били по-конфронтиращи се и са били склонни да манипулират други хора, включително възрастни. Тя е отбелязала също, че по време на първоначалните срещи с бъдещите осиновители първият жалбоподател е бил раздразнен, защото родителите очевидно са обърнали повече внимание на сестрите му. Според доклада, получените свидетелски показания посочват също, че Д., момчето, което жалбоподателите са идентифицирали като извършител на твърдяното сексуално насилие и малтретиране (вж. параграфи 19 и 25 по-горе), е осиновено от италиански родители още в миналото, късно през лятото на 2011 г., едновременно със сестра си, когато е бил на дванадесет години. Що се отнася до М., момичето, споменато от жалбоподателите (вж. параграф 28 по-горе), докладът за гинекологичен преглед, извършен през януари 2012 г., установява, че хименът й е непокътнат.

73. Друг доклад, изготвен на 4 март 2013 г. от регионалните служби за закрила на детето във връзка с инспекцията на Дома за сираци, по същество повтаря информацията, съдържаща се в доклада след проверката на ДАЗД през януари 2013 г. (вж. параграф 54 по-горе) и отбеляза че съответните разпоредби са спазени до голяма степен и, че няма основания да се подозира сексуално насилие. Докладът отправя няколко препоръки, включително за подобрения в програмата от дейности, предлагани на децата.

74. След приключване на предварителното разследване Районната прокуратура с определение от 28 юни 2013 г. отказва да образува наказателно производство и прекратява делото. Според постановлението, събраните по време на разследването доказателства не потвърждават твърденията на родителите на жалбоподателите. Мъжете от персонала и електротехникът Н., които са работили само от време на време в Дома за сираци, не са имали достъп до децата, без присъствие на възпитателка; децата винаги са били придружавани на екскурзии, особено по време на годишното пътуване до Л., и не са влизали в контакт с мъже, без да присъства женският персонал; директорката не се казва Е .; момчето Б., споменато от жалбоподателите, отрича да е извършител или жертва на сексуални докосвания, а малкото момиче М. е подложено на гинекологичен преглед през януари 2012 г., който показва, че хименът й е непокътнат; и последно, Д. и сестра му са били осиновени в Италия още през лятото на 2011 г. Прокурорът заключава, че събраните доказателства не водят до заключение за извършено престъпление.

Д.   Производство пред Съда за малолетнии непълнолетни в Италия

75. В хода на производството, открито от прокуратурата при Съда за малолетни и непълнолетни в Р. по жалба на CAI и асоциацията AiBi (вж. параграф 63 по-горе) са били предприети няколко стъпки. Според италианското законодателство, гражданските производства, с такъв предмет образувани пред Съда за малолетни се провеждат с участието на прокурор по дела относно лица, ненавършили пълнолетие и имат за цел проследяване на осиновяванията. В настоящия случай производството е имало за предметпроселдяване на интеграцията на жалбоподателите в семейството с оглед на случилите се събития и риска осиновяването да бъде поставено под въпрос.

76. На 22 февруари 2013 г. журналистът от „Л’Еспресо“ е дал показания пред прокурор по дела относно лица ненавършили пълнолетие. Той е обяснил, че с него се е свързал бащата на жалбоподателите, който е съобщил какво са му казали жалбоподателите; журналистът добави, че е пътувал до България от 9 до 16 декември 2012 г., за да разследва. Той потвърждава съществуването на местата и хората, описани от децата. По-специално той е посочил, че е открил местонахождението на студиото на фотографа Д. и е осъществил контакт с него във Фейсбук, използвайки фалшиво име. Той е забелязал, че много от контактите на Д. във Фейсбук са юноши.

77. Журналистът посочва, че е осъществил контакт чрез български журналист с полицай на име К., на когото е предал информацията, предоставена от бащата на жалбоподателите. По-късно обаче, полицейският служител му доверил, че началниците му са му забранили да се заеме със случая.

78. Видно от документите в досието мъжът, когото журналистът е представил за полицай, му е казал по време на размяна на имейли, че смята, че разказът, предаден от бащата на жалбоподателите, сочи към сериозни нарушения, които според него са основание за образуване на наказателно производство. Той обаче е счел, че разказите не са достатъчно обстоятелствени и е поискал да му бъде изпратено копие от доклада на италианските психолози. Впоследствие журналистът му предоставя по-подробна информация и доклада на психолозите. В досието няма информация относно евентуални последващи действия по тази обмяна на информация от която и да е от страните.

79. На 25 февруари 2013 г. бащата на жалбоподателите е бил изслушан от съдебната полиция към Съда за малолетни и непълнолетни в Р.. Той посочил, че жалбоподателите първоначално са му казали, че по-големите момчета Д. и Г. са малтретирали по-малките деца в Дома за сираци. Известно време по-късно жалбоподателите му били разказали за сексуално насилие, за което се твърди, че е извършено от работник Н., който според тях е изнасилвал деца от Дома за сираци в продължение на няколко години и ги е принуждавал да участват в деяния, които бащата е описал като отвратителни. Впоследствие жалбоподателите са изнесли факти, които са се случили на мястото, където децата са били отведени на почивка, където се били нападнати и малтретирани от служители и от външни лица за институцията. Жалбоподателите били заявили на баща си, че на децата са били поставяни белезници, че възрастните са носели маски и, че сцените са заснемани от фотограф Д., който също е участвал в насилието. Първият жалбоподател е добавил, че е бил заплашван с пистолет.

80. Бащата на жалбоподателите заявява също, че се е опитал да проследи лицата, описани от тях в социалните мрежи, както и че те са разпознали няколко от тях и са ги идентифицирали като извършители на въпросните деяния. В деня след разпита, бащата на жалбоподателите изпраща на полицията списък с имена, някои от които са в умалителната форма, на лицата, за които се твърди, че са замесени в престъпленията, заедно с профилите им във Фейсбук, които той успял да идентифицира (вж. параграф 48 по-горе ). Той заяви, че децата са информирали директорката С. за предполагаемите престъпления и участието на служителите на Дома за сираци и, че тя е обещала да предприеме действия, но че нищо не е направено.

81. По искане на прокурор по дела относно лица, ненавършили пълнолетие полицията е разгледала видеозаписите, направени от психолозите на жалбоподателите и изготвила протокол от разговорите, проведени между жалбоподателите и психолозите на 11 и 18 октомври и 5 ноември 2012 г. вж. параграфи 23-34 по-горе).

82. На 8 април 2013 г. първият и вторият жалбоподатели са били разпитани от прокурора по дела относно лица, ненавършили пълнолетие в присъствието на психолог и жена полицай. Според писмения протокол разпитите са заснети и записани на DVD.

83. От пълния препис на тези разпити, представен пред Съда, се вижда, че децата, и по-специално първият жалбоподател, все още са владеели италиански език доста ограничено и, че разпитващите ги лица е трябвало да обясняват значението на някои думи, като „събличане“ и „гърди“, които фигурират в техните въпроси. Отговорите на жалбоподателите са били кратки и често са се състояли само от обикновен отговор „да“ или „не“ или от повторение на предположение, направено във въпроса.

84. Първо двете деца са запитани как се чувстват и са помолени да опишат живота си в Дома за сираци. Никое от тях не споменава обвиненията в сексуално насилие по собствено желание, но говори за тях, когато прокурорът им зададе въпроси за неподходящо поведение от тяхна страна или относно факти, които са споменали пред психолозите.

85. Първият жалбоподател първоначално в някаква степен не е бил склонен да говори за България и за инцидентите в Дома за сираци. Когато е бил запитан директно по темата, той казва, че едно момче в Дома за сираци е облизало малко момиче отдолу и, че друго момче, Д., е ударяло останалите деца. Той казва на разпитващите, че през нощта в стаята са влезли възрастни, че по-специално Н. го е пипал по дупето и му „направил „пиш“ в устата“ и в устата на други деца и, че някои деца са били вързани, съблечени и удряни. Той казва, че сестрите му били са съблечени, но той не е бил. Нито жените, които са се грижели за децата, нито директорката са чули нищо, защото са били заспали, а децата не са казали нищо на следващия ден, защото мъжете им бяха забранили да го правят.

86. От стенограмите става ясно, че първият жалбоподател е бил раздразнен от хората, които го разпитват. Неговият разказ съдържа и редица противоречия по отношение на това дали действително определени събития са се случили и дали е бил свидетел на определени деяния или те са му били разказани от други деца.

87. Въпреки че са му били зададени няколко въпроса в това отношение, първият жалбоподател не е успял да обясни какво има предвид под израза „правене на секс“ и накрая се съгласил с предположенията, дадени му от разпитващите. Той казва, че „тези неща“ са се случвали само в Дома за сираци, а не по време на празничните излети. Той също така няколко пъти заявява, че е бил удрян в Дома за сираци.

88. Втората жалбоподател, която изглежда е разбирала италиански по-добре от брат си, говори по-подробно за ежедневието си в Дома за сираци. Когато е разпитана от прокурора за инцидента, случил се в Италия, тя казва, че тя и брат й и сестра й са играли игра, която не би трябвало да играят, и че в България брат й е „направил „пиш“” в устата на малката им сестра, Z. Тя каза, че децата веднъж са виждали мъж да прави това с жена по телевизията в Дома за сираци. Тя добавя, че и двамата мъже са били облечени, а дамата е викала. Тя казва, че не е разговаряла с персонала за тези събития.

89. На въпрос от прокурора за казаното от нея на психолозите от ЦРТ, вторият жалбоподател казва, че момче от Дома за сираци е мушнало пръст отдолу на малко момиче и, че брат й е направил същото с нея и със сестра й, веднъж в България и веднъж след пристигането им в Италия. На въпрос дали е била опипвана от други деца, тя разказва няколко инцидента, като обяснява, че едно момче от Дома за сираци си е „играло на правене на секс“, като е легнало върху нея, като и двамата са били облечени. В училище две момичета я бяха помолили да танцува по гащи, а също така беше видяла две по-големи деца да се целуват в училище. Тя добавя, че някой си Н. е „целувал [други малки момичета] по устата и ги е опипвал“ през нощта в Дома за сираци. Нейните показания обаче дали Н. е по-голямо дете или възрастен и дали е живял в Дома за сираци си противоречат.

90. В отговор на няколко въпроса по темата тя заявява, че никога не е виждала никой възрастен гол, че никой възрастен не я е опипвал, че никога не е била снимана и, че нищо от описаното от нея не се е случвало по време на празничните излети.

91. По време на разпитите прокурорът е показал на двамата жалбоподатели няколко снимки които са идентифицирали, наред с други неща, ваканционната къща в Л. и фотографа Д.

92. На 24 юни 2013 г. прокурорът изпраща така получените доказателства до Съда за малолетни и непълнолетни. В заключенията си тя отбелязва, че става ясно от разкритията, направени от жалбоподателите пред техните родители и психолозите, и повторени, макар и частично, по време на техните разпити, че децата са били жертва на многократно сексуално насилие и малтретиране. Прокурорът счита, че на този етап те не трябва да бъдат разпитвани, особено с оглед на възможността българските власти да пожелаят да ги разпитат. Тя предлага съдът да разпореди наблюдението на ситуацията на жалбоподателите в семейството и на подкрепата, която те получават от психолозите, и да прецени необходимостта от оказване на помощ на родителите.

93. На 9 юли 2013 г. Съдът за малолетни и непълнолетни назначава експерт по детска невропсихиатрия, който е бил ръководител на детска и юношеска невропсихиатрия на регионалния здравен орган в съседен регион, за да оцени „психическото и физическото състояние [на жалбоподателите], възможното съществуване на симптомите, предполагащи сексуално малтретиране по време на престоя им в Дома за сираци и отношенията между [тях и техните родители]”. Съдът е възложил на вещото лице да „разгледа [процесуалните актове и документи, налични в ЦРТ] с оглед за възможен разпит на децата, при условие на констатациите от предварителния преглед и с разрешение от съда“. След като разглежда документите и записите от разпитите на жалбоподателите и техните родители и въз основа на подходящи методи за научна оценка (анализ на съдържанието, базиран на определени критерии, CBCA), експертът е отбелязал следните наблюдения:

„Показанията на X и Y за деянията, за които те твърдят, че са били жертва на насилие по време на престоя им в институцията в България, изглежда отговарят на критериите, установени от научната литература, за да се считат за клинично достоверни. Връзката на гореспоменатите деца с техните осиновители изглежда фундаментално стабилна и родителите са успели да се справят със значителна емоционална тежест, включително и в личен план. "

94. В решение от 13 май 2014 г. Съдът за малолетни и непълнолетни отбелязва, че събраните доказателства, и по-специално оценката на експерта, показват, че жалбоподателите са били подложени на многократно сексуално насилие и малтретиране в Дома за сираци в България. Съдът отбеляза, че според показанията на родителите жалбоподателите са разкрили, че са участвали в сексуални действия помежду си, че това е било често срещано сред децата в Дома за сираци и, че децата са били също жертви на насилие от страна на няколко служители, които са ги принуждавали да извършват сексуални действия. Съдът отбелязва, че престъплението е извършено в Дома за сираци и на място, където децата са били отведени на почивка, че децата са били заплашвани, включително с оръжие, че въпросните действия са заснети от фотографа D., и, че децата са идентифицирали някои от споменатите от тях лица, и по-специално фотографа, върху снимките, представени от журналиста от „Л'Еспресо“. Съдът подчертава, че жалбоподателите са повторили тези твърдения, когато са били разпитвани от прокурора, макар и с по-малко подробности и с известно колебание.

95. Съдът за малолетни и непълнолетни, основавайки своите констатации по-специално на неотдавнашен доклад на психолозите от ЦРТ от 21 ноември 2013 г., счита, че осиновителите са демонстрирали търпението и грижата, които са били необходими, и, че няма причина да поставя под съмнение способността им да се грижат и отглеждат децата. Той обаче отбеляза, че първоначалната реакция на родителите е била неподходяща, доколкото е трябвало незабавно да сезират към Съда за малолетни и непълнолетни или друг компетентен орган, вместо да се обръщат към журналист. Той също така критикува поведението на асоциация AiBi, която се е забавила да се свърже с компетентните органи, след като е била информирана за ситуацията и след като е забелязала проблем с преждевременна сексуалност от страна на жалбоподателите и другите деца в Дома за сираци, и която е побързала да изготви доклад, който упреква родителите.

96. При тези обстоятелства Съда за малолетни и непълнолетни постановява, че не е необходимо отново да се разпитват жалбоподателите, да се налагат защитни мерки спрямо тях или да се преразглежда психологическото им консултиране; поради това прекратява процедурата за проследяване на осиновяването. Решението на Съда за малолетни и непълнолетни е изпратено до прокуратурата в Милано във връзка с висящото наказателно дело относно същите факти.

Е.   Трето предварително разследване в България и последвалите решения на прокуратурата

97. В края на януари 2014 г. италианското Министерство на правосъдието изпраща официално писмо до българските власти, като препраща доказателствата, събрани от прокуратурата към Съда за малолетни и непълнолетни в Р. (вж. параграфи 75 и сл. по-горе) и моли да образуват разследване за установяване на твърдените факти. Предадените документи включват жалбата, подадена от бащата на жалбоподателите в полицията, писмото му, съдържащо списъка с имената и профилите във Фейсбук на лицата, за които се смята, че са замесени (вж. параграфи 48 и 80 по-горе), писмен запис на полицията въз основа на записите на разговорите на жалбоподателите с техните психолози (вж. параграфи 23 34 по-горе) и стенограмите от разпитите на първия и втория жалбоподатели с прокурора по дела относно лица, ненавършили пълнолетие (вж. параграфи 79-91 по-горе).

98. На 14 март 2014 г. прокуратурата при Върховния касационен съд на България изпраща преводи на италианските документи до Окръжна прокуратура - Велико Търново, която ги препраща до Районна прокуратура. На 4 април 2014 г. Районната прокуратура образува предварително разследване под номер 910/14. На 15 април 2014 г. районен прокурор забеляза, че са образувани три разследвания относно едни и същи факти и изпраща преписките в Окръжна прокуратура, с предложение същите да бъдат обединени и да се отменят вече издадените постановления.

99. С определение от 5 юни 2014 г. Окръжна прокуратура - Велико Търново разпорежда обединяването на трите разследвания и отменя постановлението от 28 юни 2013 г., по пр. пр. № 473/13 (вж. параграф 74 по-горе), с мотива, че е издадено, докато първото разследване е било все още висящо. Така постановлението за прекратяване от 18 ноември 2013 г. по пр. пр. № 222/13 (вж. параграф 60 по-горе) остава в сила. Не са предприети последващи действия по разследването въз основа на новите документи, получени от италианските власти през януари 2014 г.

100. През декември 2014 г. и отново през януари 2015 г. представител на италианското посолство в София е направил официално запитване относно хода на разследването. На 23 януари 2015 г. българските власти информират италианското посолство, че наказателното разследване е приключено с решението от 18 ноември 2013 г. (вж. параграф 60 по-горе). Копие от заповедта е изпратено до посолството на 28 януари 2015 г.

101. Междувременно на 19 януари 2015 г. италианското Министерство на правосъдието иска информация от своите български колеги за изхода на наказателното дело. С писмо от 11 март 2015 г. информацията му е предоставена.

102. На 11 декември 2015 г. бащата на жалбоподателите иска от италианското Министерство на правосъдието да му предостави достъп до всички материали в преписката. На 1 февруари 2016 г. в отговор на това искане италианските власти изпращат на родителите на жалбоподателите решенията, постановени от българската прокуратура, преведени на италиански език, включително постановлението на Районна прокуратура – Велико Търново от 18 ноември 2013 г. В решението се посочва, че подлежи на обжалване пред Окръжна прокуратура.

103. На 7 юни 2016 г. италианското Министерство на правосъдието изпраща допълнителни документи по случая на своите български колеги. Материалите включват писмо от бащата на жалбоподателите до италианското Министерство на правосъдието от 2 май 2016 г., в което той оспорва разследването, проведено в България, и поставя под съмнение независимостта на Районна прокуратура – Велико Търново; списък на предполагаемите извършители и на децата, за които се предполага, че са били в Дома за сираци по време на събитията; и статия от местния всекидневник „Борба“ от 4 януари 2013 г., в която млад мъж, който твърди, че е живял в няколко домове за деца през детството и юношеството си, се оплаква от насилие и преждевременна сексуална активност в тези институции. В писмото си бащата на жалбоподателите се позовава на решението на Съда за малолетни и непълнолетни от 13 май 2014 г. (вж. параграфи 94-96 по-горе) и иска то да бъде изпратено на българските власти. Изглежда обаче, че решението всъщност не е изпратено с кореспонденцията от италианското министерство.

104. Тези документи са получени в Районна прокуратура - Велико Търново на 1 август 2016 г. На 2 август 2016 г. прокурорът, на когото е бил възложен случая си прави отвод от делото в отговор на критиките на бащата на жалбоподателите относно начина, по който  е водено делото. Делото е разпределено на друг прокурор. Последният изпраща преписката до Окръжна прокуратура, считайки, че писмото от бащата на жалбоподателите трябва да се третира като обжалване на постановлението на районната прокуратура от 18 ноември 2013 г.

105. С постановление от 30 септември 2016 г. Окръжна прокуратура потвърждава постановлението за прекратяване от 18 ноември 2013 г., като се отбелязва, че изводите се основават на проверка, извършена от ДАЗД, която не е установила никакви пропуски в работата на Дома за сираци или някакво нарушение на правата на децата и, че районният прокурор е стигнал до заключението, че твърденията, направени в статията в италианското седмично списание, не са били потвърдени.

106. Окръжният прокурор продължава със следните забележки. В хода на второто разследване, образувано след доклада на асоциацията „Синия телефон“, полицията и другите съответни служби са започнали разследване. В този контекст са били взети показания от различни членове на персонала на Дома за сираци, а именно от директорката, психолога, двама възпитатели, шофьора, техникът по отопление, пазачът и помощник-възпитател, и от четири деца. Някои външни лица, които са работили в Дома за сираци - фотограф и електротехник - също са дали показания по този повод. Тогава разследващите полицаи са разпитали директорката, психолога, помощника-възпитателя и едно от децата, а също така и електротехника, фотографа и член на ИТ отдела на общината, всички работили в Дома за сираци. Разпитите не са дали никакви доказателства, че децата в Дома за сираци са били жертви на психологическо, физическо или сексуално насилие. От тях става ясно, че децата са били наблюдавани през нощта и не могат да имат никакъв контакт с външнилица, без да бъдат придружени от социален работник или възпитател от Дома. Освен това изглежда, че веднъж годишно, през лятото, децата са ходили на ваканционен лагер, придружени от възпитатели от Дома за сираци. В края на престоя им обикновено се е организирало парти, за което се съобщава, че единственият външен участник е дисководещия.

107. Прокурорът отбелязва, че само трима от служителите на Дома за сираци са били мъже и, че не са имали достъп до стаите, определени за децата. Външният фотограф идва в Дома за сираци, само за да прави снимки или видеоклипове за преписките за осиновяване или за партита или церемонии. Не е имало служител с първо име Н., единственият човек с това име е бил електротехник, който е идвал от време на време в Дома за сираци, за да ремонтира кухненско оборудване, и никога не е имало директор на име Е. (що се отнася до объркването около това име, виж параграфи 19 и 32 по-горе).

108. Следователно, според прокурора, събраните доказателства не разкриват данни, че срещу тримата жалбоподатели са извършени престъпления.

109. Прокурорът също така отбеляза, че новите документи, изпратени от италианските власти, потвърждават информацията, съдържаща се в по-ранните документи, и не добавят нищо към нея. Поради това той стига до заключението, че няма основания за наказателно преследване, и потвърждава постановлението за прекратяване от 18 ноември 2013 г.

110. На 17 ноември 2016 г. това постановление е потвърдено от Великотърновската апелативна прокуратура в контекста на осъществения служебенконтрол.

111. На 27 януари 2017 г., след като ответното правителство е било уведомено за настоящата молба, Върховна касационна прокуратура разпорежда официално преразглеждане на постановлението на апелативната прокуратура. В резултат на осъществения служебен контрол прокурор при Върховната касационна прокуратура, достига до извода, че разследването изглежда е било проведено задълбочено и не е разкрило, че жалбоподателите са били малтретирани в Дома за сираци, в резултат на което няма основания за отмяна на постановлението на Апелативната прокуратура. Прокурорът установява следното:

„Извършени бяха щателни проверки по дело № 222/2013 на Великотърновската окръжна прокуратура, по време на които не бяха открити доказателства за физическо или сексуално насилие над децата от [Дома за сираци].

След справка с документите, изпратени от прокуратурата в Милано до българското посолство, съдържащи експертните становища, изготвени от психолог, психотерапевт и клиничен консултант, по искане на родителите на [жалбоподателите], и доклада, представен в прокуратурата на Милано от асоциацията „Синия телефон”, специализирана в превенцията на насилие над деца, изпратен от Министерството на правосъдието до международния отдел на прокуратурата във Върховния касационен съд; след като направих справка и с документите относно доказателствата, взети от децата X и Y, съдържащи стенограмите от разпитите с прокурора ..., жената полицай ... и психолога ..., заключих, че тези разпити не дават основание да се установи, че децата са били подложени на насилие от възрастни по време на престоя им в [Дома за сираци], но че разпитите сочат, че децата са били най-вероятни свидетели на актове на сексуално докосване сред деца, живеещи в Дома за сираци, което X след това копира в Италия спрямо сестрите му. Самите деца разказват разнопосочно обстоятелствата, при които се твърди, че са били свидетели на актове от сексуален характер, а именно дали са ги виждали по телевизията или са виждали да се извършват от друго по-голямо дете.

Първият разказ на Х пред осиновителите относно насилието, на което той твърди, че е бил подложен в България, е насочен главно към фокусиране на вниманието им върху събития, които всъщност не са се случили, и към оправдаване на действия, които той е извършил спрямо сестрите си, и към които родителите изразяват силно неодобрение.

Някои аспекти на първоначалните разкази [направени от жалбоподателите] пред техните родители и психолозите не са били потвърдени по време на подробния разпит от прокурора в Италианския Младежки съд.

Тъй като трите деца се страхуват да не бъдат отхвърлени от своите осиновители, които категорично не са одобрили тяхното неморално поведение в новото им семейство - в рамките на което децата получават много любов и внимание - те се опитват да предизвикат съжаление и да омаловажат собствените си действия, като разказват инциденти, в които те са били жертви на престъпления, които в действителност не са се случили.

С оглед на гореизложеното считам, че постановлението на Великотърновската апелативна прокуратура е обосновано и законосъобразно."

IV.   ДРУГА ОТНОСИМА ИНФОРМАЦИЯ

112. В допълнение към проверките, проведени в Дома за сираци след твърденията на жалбоподателите, регионалните служби за закрила на детето са извършили допълнителна проверка през юни 2013 г. след доклад на асоциацията на Българския хелзинкски комитет, който поставя под съмнение качеството на образователните дейности на институцията като се твърди, че в Дома за сираци живеят деца, по-възрастни от законоустановената максимална възраст и, че отоплителният техник, в нарушение на правилата, е влизал в стаи, предназначени само за децата, и е имал връзка с една от служителките. Докладът на службата за закрила на детето отбелязва по-специално, че е спазена възрастовата граница и че отоплителният техник не влиза в помещенията, обитавани от децата, освен ако не е придружен от служител на Дома. Според доклада обаче, директорката на Дома за сираци е забелязала, че един служител направил неподходящи изказвания пред децата относно интимни отношения между възрастни и е бил порицан от директорката. От инспекцията, извършена от социалните служби, се установява също така, че медицинската сестра не е организирала информационни сесии по здравни теми, както се изисква от нея, но че преподавателите са провеждали часове по сексуално образование и медицински проблеми.

113. През 2013 г. Районна прокуратура – Велико Търново също образува наказателно производсвто под номер 407/2013, след като регионалната дирекция за социално подпомагане подава жалба от няколко родители, чиито деца М., С. и Ю. са били временно настанени в Дома за сираци между 2011 и 2012 г. и са заявили, че един от помощниците в грижите за децата ги е ударил с пръчка. Прокуратурата е разпоредила на полицията и службите за закрила на детето, отговорни за района, да извършат проверки. След решение на кмета, общинските социални служби са извършили допълнителна проверка по отношение на същите жалби. Със заповед от 19 юни 2013 г. районната прокуратура прекратява делото, като отбелязва, че няма достатъчно доказателства, че децата са били малтретирани от служители. По отношение на М., което е едно от децата, споменати в показанията на жалбоподателите (вж. параграфи 21, 28, 56 и 72 по-горе), решението се позовава и на друг епизод, в който въпросното момиче при завръщането си в Дома за сираци, след като е било при родителите си през януари 2012 г., се е оплакало от сексуално насилие в семейството си и е казало за това на останалите деца в Дома за сираци. Директорката е споменала епизода в хода на разследванията по настоящото дело (вж. параграф 56 по-горе по-горе) и в изявленията си пред пресата като възможно обяснение за показанията на жалбоподателите за сексуално насилие.

114. Домът за сираци е бил затворен през юли 2015 г. като част от политиката на деинституционализация, целяща настаняването на възможно най-много деца в приемни семейства.

СЪОТВЕТНА ПРАВНА РАМКА И ПРАКТИКА

I.       ВЪТРЕШНО ПРАВО И ПРАКТИКА

А.   Наказателен кодекс

115.  Съответните разпоредби на Наказателния кодекс, които са в сила към конкретния момент, гласят, както следва:

Член 31

„(1) Всяко лице на възраст над осемнадесет години, което извърши престъпление, когато е в състояние на вменяемост, носи наказателна отговорност.

(2) Лицата на възраст между четиринадесет и осемнадесет години носят наказателна отговорност, ако по време на престъплението са били способни да разберат естеството и последиците от своите действия и да ги контролират."

 

Член 149

„(1) Всяко лице, което извърши действие с  цел да възбуди или удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение  на лице, не навършило14-годишна възраст, се наказва за блудство слишаване  от свобода от  една до шест години.

(2) Всяко лице, което извърши сексуално насилие чрез употреба на сила или заплашване, като се възползва от безпомощното състояние на жертвата или постави жертвата в безпомощно състояние, или чрез злоупотреба с положение на зависимост или власт, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.

...

(4) Наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години:

1. ако деянията са извършени от две или повече лица;

...

(5) Наказанието е лишаване от свобода от пет до двадесет години:

1. ако деянията са извършени срещу две или повече непълнолетни лица.

... ”

Член 151

„(1) Всяко лице, което встъпи в полов акт с непълнолетно лице под четиринадесет години, доколкото деянието не представлява престъплението, посочено в чл. 152, се осъжда на лишаване от свобода от две до шест години.

... ”

Член 152

„(1) Всяко лице, което встъпи в полов акт с лице от женски пол:

1. което не е в състояние да се защити, когато не е дало съгласието си;

2. което е бил принудено чрез използване на сила или заплаха;

3. което е бил приведено в състояние на безпомощност от извършителя;

ще бъде осъдено на лишаване от свобода от две до осем години за изнасилване.

...

(4) Наказанието за изнасилване е от десет до двадесет години лишаване от свобода:

1. ако жертвата е на възраст под четиринадесет години;

... ”

Член 155б

„Всяко лице, което подтиква непълнолетно лице на възраст под четиринадесет години да участва в сексуални действия, независимо дали са реални, виртуални или симулирани, между лица от същия или противоположния пол, или в разпуснати прояви на полови органи, содомия, мастурбация, садизъм мазохизъм или за спазване на такива деяния, ще бъде осъден на лишаване от свобода до три години или на изпитателен срок. "

Член 157

„(1) Всяко лице, което извърши полово сношение или действия за сексуално удовлетворение с лице от същия пол, използвайки сила или заплахи, злоупотребявайки с господстващо положение или власт или се възползва от безпомощността на лицето, ще бъде осъдено на лишаване от свобода от две до осем години.

(2) Когато жертвата е на възраст под четиринадесет години, наказанието е лишаване от свобода от три до двадесет години.

(3) Всяко лице, което извърши полово сношение или действия за сексуално удовлетворение с лице от същия пол на възраст под четиринадесет години, ще бъде осъдено на лишаване от свобода между две и шест години.

... ”

Член 159

„(1) Всяко лице, което създава, излага, разпространява, предлага, продава, дава под наем или разпространява порнографски материали, ще бъде осъдено на лишаване от свобода до една година и глоба в размер от 1000 до 3000 лева [приблизително 500 до 1500 евро] .

...

(4) Престъпленията, посочени в параграфи 1 до 3, се наказват с присъда до шест години лишаване от свобода и глоба до 8 000 лева [приблизително 4000 евро], когато лице, което е или изглежда е на възраст под от осемнадесет е нает в производството на порнографски материали. ... ”

Б.   Наказателно-процесуален кодекс

116. Съгласно членове 207 до 211 от Наказателно-процесуалния кодекс от 2006 г. досъдебно производство се образува, когато има законен повод и достатъчно данни, сочещи към извършено престъпление. Законният повод може да бъде съобщение, адресирано до прокурора или друг компетентен орган, в който се твърди, че е извършено престъпление, статия в пресата, показания на извършителя на престъплението или непосредствено разкриване от разследващите органи на извършено престъпление.

117. За да реши дали е необходимо да се образува наказателно производство, прокурорът образува преписка и извършва предварителна проверка. В тази връзка той или тя може, лично или чрез делегиране на правомощия на компетентните публични органи и по-специално на полицията, да събира всякакви документи, информация, показания, експертни становища и други относими доказателства (член 145 от Закона за съдебната власт) .

118. Когато прокурорът реши да не образува наказателно производство и прекрати делото (отказ да се образува досъдебно производство), той или тя трябва да информира жертвата на предполагаемото престъпление или неговите наследници, всяко засегнато юридическо лице и лицето, което е направило съобщението (член 213 от Наказателно-процесуалния кодекс). Прокурор от по-горестоящата прокуратура може по молба на горепосочените лица или по свой почин да отмени постановлението за прекратяване и да разпореди образуването на досъдебно производство (член 46 § 3 и член 213 § 2 от Кодекса) .

119. Съгласно член 160 от Наказателно-процесуалния кодекс може да бъде разпоредено претърсване в контекста на досъдебното производство, когато има достатъчно основание да се предполага, че обекти, документи или ИТ системи, съдържащи информация, която може да бъде от значение за делото, могат да бъдат намерени на определено място. Претърсването може да се извършва само с разрешение на съдия, освен в неотложни случаи, когато незабавното претърсване е единственото средство за събиране и запазване на доказателствата (член 161 от Кодекса).

120. Съгласно член 172 от Наказателно-процесуалния кодекс органите на досъдебното производство могат да използват специални средства за събиране на информация, като подслушване по телефона, само при разследване на тежки престъпления, включително посочените в членове 149 до 159 от Наказателния кодекс, и когато съответните обстоятелства не могат да бъдат установени с други средства или би било особено трудно за властите да ги установят, без да използват тези средства. Използването на специални методи и средства за събиране на информация трябва да бъде одобрено от съдия по писмено мотивирано искане от наблюдаващия прокурор (член 173).

В.   Закон за закрила на детето

121. Законът за закрила на детето, приет през 2000 г., има за цел да осигури защитата на децата и зачитането на техните права. Разпоредбата на чл. 3 установява защитата на най-добрия интерес на детето като един от водещите принципи за закрила на детето. Съгласно чл. 11, всяко дете има право на защита, по-специално срещу методи  на възпитание, които противоречат на неговото достойнство и срещу всички форми на физическо, психологическо и друго насилие.

122. ДАЗД е основният орган, натоварен с осигуряването на закрила на детето, в сътрудничество със социалните служби, различни министерства, кметовете и общинските социални служби. Съгласно чл. 17а (1) от Закона за закрила на детето, председателят на ДАЗД има правомощията, наред с друго, да наблюдава зачитането на правата на децата от училища, здравни заведения и специализирани институции като домове за сираци. В случай на нарушение на тези права или на приложимите правила, той или тя дава задължителни предписания за отстраняване на идентифицираните нарушения. Председателят на ДАЗД, подобно на общинските служби за социално подпомагане, има правомощия да докладва случаи в полицията, прокуратурата или съдилищата, в които детето е изложено на риск.

II.     МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

А.   Обединените нации

123. Конвенцията за правата на детето, приета на 20 ноември 1989 г. и ратифицирана от почти всички държави-членки на Организацията на обединените нации, има за цел да признае и защити специфични права за деца, разширявайки концепцията за правата на човека с тази за правата на детето във Всеобщата декларация за правата на човека.

124. Съответните разпоредби на тази конвенция гласят, както следва:

Член 3

„1. Във всички действия, свързани с деца, независимо дали се предприемат от публични или частни институции за социално подпомагане, съдилища, административни органи или законодателни органи, най-добрият интерес на детето е от първостепенно значение.

... ”

Член 19

„1. Държавите, страни по конвенцията, предприемат всички подходящи законодателни, административни, социални и образователни мерки, за да защитят детето от всякакви форми на физическо или психическо насилие, нараняване или злоупотреба, пренебрегване или небрежно третиране, малтретиране или експлоатация, включително сексуално насилие, докато родител (и), законен (и) настойник (и) или всяко друго лице, се грижи за детето.

2. Такива защитни мерки трябва, по целесъобразност, да включват ефективни процедури за създаване на социални програми за осигуряване на необходимата подкрепа на детето и на тези, които се грижат за детето, както и за други форми на превенция и за идентифициране, докладване , насочване, разследване, обработка и проследяване на случаи на малтретиране на деца, описани по-горе, и, при необходимост, за отнасяне към съда."

125. Комитетът по правата на детето наблюдава прилагането на Конвенцията за правата на детето. В своя общ коментар № 13 от 18 април 2011 г., озаглавен „Правото на детето на свобода от всякакви форми на насилие“ и подтикван от „[тревожната] степен и интензивност на насилието, упражнявано върху деца“, той прави следните забележки относно Член 19 от тази конвенция:

(а) Член 19, параграф 1 забранява всички форми на насилие, включително физически тормоз и измъчване от възрастни и от други деца;

(б) сексуалното насилие включва всякакви сексуални дейности, наложени от възрастен на дете или „извършени срещу дете от друго дете, ако нарушителят е значително по-възрастен от детето жертва или използва сила, заплаха или други средства за натиск“;

(в) Член 19 § 1 забранява „[процес] на вземане, изработване, разрешаване за правене, разпространение, показване, притежаване или рекламиране на неприлични снимки ... и видеоклипове на деца ...“;

(г) Член 19, параграф 2 налага задължение за предприемане на мерки за идентифициране и докладване на насилието, разследване и осигуряване на съдебно участие.

126. Що се отнася до разследванията, Общ коментар № 13 гласи следното:

„Разследването на случаи на насилие, независимо дали е съобщено от детето, негов представител или трета страна, трябва да се извърши от квалифицирани специалисти, които са преминали специфично за ролите си и всеобхватно обучение и изискват подход, основан на правата на детето и чувствителен към детето. Строгите, но чувствителни към децата процедури за разследване ще помогнат да се гарантира, че насилието е правилно идентифицирано и ще помогнат за осигуряване на доказателства за административни, граждански, защитни и наказателни производства, свързани с деца. Трябва да се внимава изключително много, за да се избегне излагането на детето на допълнителни вреди в процеса на разследването. За тази цел всички страни са длъжни да поискат и отдадат дължимата тежест на възгледите на детето. "

Общият коментар уточнява, че съдебното участие може да включва наказателно-правни процедури, „които трябва да се прилагат стриктно, за да се премахне широко разпространената практика на безнаказаност де юре или де факто, по-специално на държавни участници“.

Б.   Съвет на Европа

1.    Конвенцията от Лансароте

127. Конвенцията на Съвета на Европа за защита на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие („Конвенцията от Лансароте“), приета от Комитета на министрите на 12 юли 2007 г. и влязла в сила на 1 юли 2010 г., има за цел да предотврати и се бори със сексуалната експлоатация и сексуалното насилие над деца, да защитава правата на децата, жертви на сексуална експлоатация и сексуално насилие и да насърчава националното и международно сътрудничество срещу сексуалната експлоатация и сексуалното насилие над деца. Тя влиза в сила на 1 април 2012 г. по отношение на България и на 1 май 2013 г. по отношение на Италия. Конвенцията изисква по-специално държавите, страни по нея, да инкриминират всички форми на сексуална експлоатация и сексуално насилие над деца (членове 18 до 24) и да приемат мерки за подпомагане на жертвите. Конвенцията също така определя определени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени по отношение на разследването и преследването на такива престъпления. Съответните части на тази конвенция предвиждат следното:

Глава IV - Защитни мерки и помощ на жертвите

Член 11 - Принципи

„1. Всяка страна създава ефективни социални програми и създава мултидисциплинарни структури, за да осигури необходимата подкрепа за жертвите, техните близки роднини и за всяко лице, което отговаря за грижите за тях.

... ”

Член 12 – Съобщаване за съмнение за сексуална експлоатация или сексуално насилие

„...

2. Всяка страна трябва да предприеме необходимите законодателни или други мерки, за да насърчи всяко лице, което добросъвестно знае или подозира за сексуална експлоатация или сексуално насилие над деца, да съобщи тези факти на компетентните служби.

... ”

Член 13 - Помощни линии

„Всяка страна трябва да предприеме необходимите законодателни или други мерки, за да насърчи и подкрепи създаването на информационни услуги, като телефонни или интернет линии за помощ, за да предоставя съвети на обаждащите се, дори поверително или с надлежно опазване на тяхната анонимност.

Член 14 - Помощ за жертвите

„...

3. Когато родителите или лицата, които се грижат за детето, са замесени в неговата сексуална експлоатация или сексуално насилие, интервенционните процедури, предприети при прилагането на член 11, параграф 1, включват:

- възможността за отстраняване на предполагаемия извършител; ... ”

Глава VI - Материално наказателно право

Член 18 - Сексуално насилие

„1. Всяка страна трябва да предприеме необходимите законодателни или други мерки, за да гарантира, че следното умишлено поведение е инкриминирано:

а) извършване на сексуални действия с дете, което съгласно съответните разпоредби на националното законодателство не е достигнало законната възраст за сексуални действия;

б) участие в сексуални действия с дете:

- когато се използва принуда, сила или заплахи; или

- когато се извършва злоупотреба с призната позиция на доверие, власт или влияние върху детето, включително в семейството; или

- когато се извършва злоупотреба с особено уязвима ситуация на детето, особено поради умствено или физическо увреждане или ситуация на зависимост.

... ”

Член 25 - Компетентност

„1. Всяка страна трябва да предприеме необходимите законодателни или други мерки за установяване на юрисдикция по отношение на всяко престъпление, установено в съответствие с тази конвенция, когато престъплението е извършено:

а) на нейна територия; или

 ...

г) от нейн гражданин; или

д) от лице, което е с обичайно местопребиваване на нейна територия. "

Член 27 - Санкции и мерки

„1. Всяка страна трябва да предприеме необходимите законодателни или други мерки, за да гарантира, че престъпленията, установени в съответствие с тази конвенция, се наказват с ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, като се отчита тяхната сериозност. Тези санкции включват санкции, включващи лишаване от свобода, които могат да доведат до екстрадиция.

...

3. Всяка страна трябва да предприеме необходимите законодателни или други мерки:

а) които предвиждат изземване и конфискация на:

- стоки, документи и други инструменти, използвани за извършване на престъпленията, установени в съответствие с тази конвенция или за улесняване на тяхното извършване;

- приходи, получени от такива престъпления или имущество, чиято стойност съответства на такива приходи;

(б) за да позволи временно или постоянно затваряне на всяко предприятие, използвано за извършване на някое от престъпленията, установени в съответствие с тази конвенция, без да се засягат правата на добросъвестни трети страни, или да откаже на извършителя, временно или постоянно, упражняването на професионална или доброволна дейност, включваща контакт с деца, в хода на която е извършено престъплението.

... ”

Глава VII - Разследване, преследване и процесуално право

Член 30 - Принципи

„1. Всяка страна трябва да предприеме необходимите законодателни или други мерки, за да гарантира, че разследванията и наказателните производства се извършват в най-добрия интерес и зачитат правата на детето.

2. Всяка страна трябва да възприеме защитен подход спрямо жертвите, като гарантира, че разследванията и наказателното производство не утежняват травмата, преживяна от детето, и че наказателното реагиране е последвано от помощ, когато е уместно.

3. Всяка страна трябва да гарантира, че разследванията и наказателните производства се третират като приоритетни и се извършват без необосновано забавяне.

4. Всяка страна трябва да гарантира, че мерките, приложими съгласно настоящата глава, не накърняват правата на защита и изискванията за справедлив и безпристрастен съдебен процес, в съответствие с член 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

5. Всяка страна трябва да предприеме необходимите законодателни или други мерки в съответствие с основните принципи на своето вътрешно право:

- за да осигури ефективно разследване и наказателно преследване на престъпления, установени в съответствие с тази конвенция, като се даде възможност, когато е уместно, на възможността за тайни операции;

- за да се даде възможност на звената или следствените служби да идентифицират жертвите на престъпленията, установени в съответствие с член 20, по-специално чрез анализ на детски порнографски материали, като снимки и аудиовизуални записи, предадени или предоставени чрез използването на информационни и комуникационни технологии.“

Член 31 - Общи мерки за защита

„1. Всяка страна трябва да предприеме необходимите законодателни или други мерки за защита на правата и интересите на жертвите, включително техните специални нужди като свидетели, на всички етапи на разследването и наказателното производство, по-специално:

а) като ги информира за техните права и услугите, с които им се полагат и, освен ако не желаят да получат такава информация, последващите действия по жалбата им, обвиненията, общия напредък на разследването или производството и тяхната роля в това, както и изхода на техните дела;

...

в) като им даде възможност да бъдат изслушани по начин, съобразен с процедурните правила на вътрешното право, да предоставят доказателства и да изберат средствата за представяне на техните възгледи, нужди и опасения, пряко или чрез посредник, и да бъдат разгледани;

г) като им предостави подходящи услуги за подкрепа, така че техните права и интереси да бъдат надлежно представени и взети предвид;

д) чрез защита на личния им живот, самоличността и имиджа им и чрез предприемане на мерки в съответствие с вътрешното законодателство за предотвратяване на публичното разпространение на всякаква информация, която би могла да доведе до тяхната идентификация;

...

2. Всяка страна трябва да гарантира, че жертвите имат достъп още от първия си контакт с компетентните органи до информация за съответните съдебни и административни производства.

... ”

Член 32 - Образуване на производство

„Всяка страна трябва да предприеме необходимите законодателни или други мерки, за да гарантира, че разследванията или преследването на престъпления, установени в съответствие с тази конвенция, не зависят от съобщаването или обвинението, направено от жертва, и че производството може да продължи, дори ако жертвата оттегли своите обвинения."

Член 34 - Разследвания

„1. Всяка страна трябва да приеме необходимите мерки, за да гарантира, че лицата, звената или службите, отговарящи за разследването, са специализирани в областта на борбата срещу сексуалната експлоатация и сексуалното насилие над деца или че персоналът и е обучен за тази цел. ... ”

Член 35 – Разпити на детето

„1. Всяка страна трябва да предприеме необходимите законодателни или други мерки, за да гарантира, че:

а) разпитите на детето се провеждат без неоправдано забавяне, след като фактите бъдат докладвани на компетентните органи;

б) разпитите на детето се провеждат, когато е необходимо, в помещения, проектирани или пригодени за тази цел;

в) разпитите на детето се провеждат от специалисти, обучени за тази цел;

г) едни и същи лица, ако е възможно и където е подходящо, провеждат всички разпити на детето;

д) броят на събеседванията е възможно най-ограничен и доколкото е строго необходим за целите на наказателното производство;

е) детето може да бъде придружено от свой законен представител или, когато е уместно, пълнолетен по негов избор, освен ако по отношение на това лице не е взето мотивирано решение за противното.

2. Всяка страна трябва да предприеме необходимите законодателни или други мерки, за да гарантира, че всички разпити на жертвата или, където е уместно, тези с дете свидетел, могат да бъдат заснети на видеозапис и, че тези видеозаписи могат да бъдат приети като доказателство по време на съдебното производство, съгласно правилата, предвидени в нейното вътрешно право.

... ”

Член 36 - Наказателно съдебно производство

„1. Всяка страна трябва да предприеме необходимите законодателни или други мерки, при надлежно зачитане на правилата, уреждащи автономията на юридическите професии, за да гарантира, че обучението по правата на децата и сексуалната експлоатация и сексуалното насилие над деца е на разположение в полза на всички лица, участващи в производства, по-специално съдии, прокурори и адвокати. ... ”

Глава IX - Международно сътрудничество

Член 38 - Общи принципи и мерки за международно сътрудничество

„1. Страните си сътрудничат помежду си в съответствие с разпоредбите на тази конвенция и чрез прилагането на съответните приложими международни и регионални инструменти, договорености, договорени въз основа на единно или взаимно законодателство и вътрешни закони, във възможно най-голяма степен, за целите на:

а) предотвратяване и борба със сексуалната експлоатация и сексуалното насилие над деца;

б) защитата и оказване на помощ на жертвите;

в) разследвания или производства, свързани с престъпленията, установени в съответствие с тази конвенция.

2. Всяка страна трябва да предприеме необходимите законодателни или други мерки, за да гарантира, че жертвите на престъпление, установено в съответствие с настоящата конвенция, на територията на страна, различна от тази, в която пребивават, могат да подадат жалба пред компетентните органи в тяхната държава на пребиваване.

... ”

2.    Обяснителен доклад върху Конвенцията от Лансароте

128. Обяснителният доклад на Конвенцията от Лансароте подчертава, че член 18, който определя престъплението сексуално насилие над дете, изисква децата, независимо от възрастта им, да бъдат защитени в „ситуации, при които участващите лица злоупотребяват с доверителни отношения с дете в резултат на естествен, социален или религиозен авторитет, който им позволява да контролират, наказват или възнаграждават детето емоционално, икономически или дори физически."

129. По отношение на член 30 от Конвенцията от Лансароте относно принципите, уреждащи разследванията, в обяснителния доклад се уточнява, както следва.

(а) съгласно параграф 3 от този член, разследванията и производството „трябва да се третират като приоритетни и без неоправдано забавяне, тъй като прекомерната продължителност на производството може да се разбира от детето жертва като отказ от неговите показания или отказ да бъде изслушано и може да изостри травмата, която то вече е претърпяло”.

(б) параграф 5, първо тире, гласи, че „страните трябва да предприемат необходимите законодателни или други мерки, за да осигурят ефективно разследване и преследване на установените престъпления ... Страните трябва да решат кои методи на разследване да бъдат използвани. Държавите обаче, трябва да разрешат, когато е уместно и в съответствие с основните принципи на своето вътрешно право, използването на тайни операции."

в) второто тире призовава страните „да разработят техники за изследване на материали, съдържащи порнографски изображения, за да се улесни идентифицирането на жертвите“.

По отношение на препоръката за провеждане на тайни операции, където е целесъобразно, в доклада се уточнява, че „на страните се оставя да решат кога и при какви обстоятелства следва да бъдат разрешени такива методи за разследване, като се вземе предвид, освен друго, принципът на пропорционалност по отношение на правилата за доказване и относно естеството и сериозността на разследваните престъпления."

3.    Декларация на Комитета на страните по Конвенцията от Лансароте относно защитата на децата в домове за грижи от сексуална експлоатация и сексуално насилие

130. Комитетът на страните по Конвенцията на Съвета на Европа за защита на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие („Комитетът на Лансароте“) има за задача да наблюдава прилагането на Конвенцията от Лансароте. За тази цел е упълномощен по-специално да улесни ефективното използване и прилагане на Конвенцията, включително идентифицирането на всякакви проблеми, и да изрази становище по всеки въпрос, свързан с нейното прилагане (член 41, § 1 и 3 от Лансароте Конвенция).

131. На своето 25-то заседание (15-18 октомври 2019 г.) Комитетът на нейна страните по Конвенцията от Лансароте прие декларация за защита на децата в дома за грижи от сексуална експлоатация и сексуално насилие. Съответните части на декларацията гласят, както следва:

...

2. да гарантират, че във всички видове условия за грижа извън дома са включени:

(i) цялостни процедури за скрининг на всички лица, които се грижат за деца;

(ii) специфични мерки за предотвратяване на злоупотреба с повишена уязвимост и зависимост на децата;

(iii) адекватни механизми за подпомагане на децата да разкриват всяко сексуално насилие;

(iv) протоколи, за да се гарантира, че в случай на разкриване се предоставя ефективно проследяване по отношение на помощта на предполагаемите жертви и разследване на предполагаемите престъпления от съответните органи;

(v) ясни процедури, които да позволят възможността за отстраняване на предполагаемия извършител извън обстановката на извън-домашна грижа от началото на разследването;

...

4. да осигуряват на жертвите на сексуално насилие в заведения за грижи извън дома дългосрочна помощ по отношение на медицинска, психологическа и социална подкрепа, а също така да им предоставят правна помощ и обезщетения;

...

8. да насърчават научните изследвания и действия на национално и международно ниво за:

(i) анализиране и преглед на явлението сексуално насилие над деца при всички видове грижи извън дома, включително въпроса за отговорността на юридическите лица;

(ii) даване възможност на преживелите сексуално насилие деца в заведения за грижи извън дома да бъдат изслушвани и показания им да бъдат взети предвид;

(iii) идентифициране на най-добрите практики за подпомагане на деца преживели сексуално насилие, настъпило при осигуряване на грижи извън дома;

(iv) разработване на цялостно планиране за справяне със сексуалното насилие над деца в заведенията за грижи извън дома, чрез ефективни мерки за превенция, предоставяне на услуги и преследване на нарушителите.

4.    Европейска социална харта

132. Член 7 от Европейската социална харта (приета през 1961 г. и преработена през 1996 г.) предвижда, че децата и младежите имат право на специална защита срещу физическа и морална опасност, на която са изложени. Член 17 от Ревизираната социална харта предвижда правото на децата и младите хора на подходяща социална, правна и икономическа защита. Член 17, параграф 1, буква б) изисква по-специално да се вземат всички подходящи и необходими мерки за защита на децата и младите хора срещу небрежност, насилие или експлоатация.

5.    Насоки за правосъдие съобразено с детето

133. Насоките на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно правосъдие съобразено с детето, са приети от Комитета на министрите на 17 ноември 2010 г. Съответните пасажи гласят, както следва:

III. Основни принципи

А. Участие

„1. Правото на всички деца да бъдат информирани за правата си, да им се предоставят подходящи начини за достъп до правосъдие и да бъдат консултирани и изслушвани в производства, в които участват, или които ги засягат. Това включва отдаване на дължимата тежест на възгледите на децата, като се има предвид тяхната зрялост и всякакви трудности в общуването, които могат да имат, за да осмислят това участие.

... ”

Б. Най-добри интереси на детето

„1. Държавите членки трябва да гарантират ефективното прилагане на правото на децата да имат първостепенно значение във всички въпроси, които ги включват или засягат.

... ”

Г. Защита от дискриминация

„...

2. Може да се наложи специфична защита и помощ за по-уязвими деца, като деца мигранти, деца бежанци и търсещи убежище, непридружени деца, деца с увреждания, бездомни и деца, живеещи на улицата, ромски деца и деца в институции за настаняване.

IV. Детско правосъдие преди, по време на и след съдебно производство

А. Общи елементи на правосъдието, съобразено с децата

„1. Информация и съвети

1. От първото им ангажиране с правосъдната система или други компетентни органи (като полиция, имиграционни, образователните, социални или здравни служби) и през целия този процес, децата и техните родители трябва да бъдат своевременно и адекватно информирани, освен друго, относно:

а. техните права, по-специално специфичните права, които децата имат по отношение на съдебни или извънсъдебни производства, в които участват или биха могли да участват, и наличните правни средства за отстраняване на евентуални нарушения на техните права, включително възможността да се обърнат към съдебно или извънсъдебно производство или друга намеса. Това може да включва информация за вероятната продължителност на производството, възможен достъп до обжалване и независими механизми за подаване на жалби;

б. включената система и процедури, като се вземе предвид конкретното място, което детето ще има и ролята, която то може да играе в него, и различните процедурни стъпки;

в. съществуващите механизми за подкрепа на детето при участие в съдебни или несъдебни процедури;

д. целесъобразността и възможните последици от дадено съдебно или извънсъдебно производство;

д. където е приложимо, таксите или последващите действия по жалбата им;

е. времето и мястото на съдебното производство и други важни събития, като изслушвания, ако детето е лично засегнато;

ж. общия напредък и резултатите от производството или намесата;

...

к. наличността на услуги (здравни, психологически, социални, устни и писмени преводи и други) или организации, които могат да предоставят подкрепа и средствата за достъп до такива услуги заедно със спешна финансова подкрепа, където е приложимо;

л. всички налични специални договорености, за да защитят доколкото е възможно най-добрите им интереси, ако пребивават в друга държава.

2. Информацията и съветите трябва да се предоставят на децата по начин, адаптиран към тяхната възраст и зрялост, на език, който те могат да разберат, и който е чувствителен към пола и културата.

3. По правило, както детето, така и родителите или законните представители трябва да получават информацията директно. Предоставянето на информацията на родителите не трябва да бъде алтернатива на предаването на информацията на детето.

... ”

D.  Детско правосъдие по време на съдебно производство

“...

3.  Право на децата да бъдат изслушвани и да изразяват мнение

44. Съдиите трябва да зачитат правото на децата да бъдат изслушвани по всички въпроси, които ги засягат, или поне да бъдат изслушани, когато се счита, че имат достатъчно разбиране по съответните въпроси. Средствата, използвани за тази цел, трябва да бъдат адаптирани към нивото на разбиране и способност на детето да общува и да вземат предвид обстоятелствата по случая. Децата трябва да бъдат консултирани относно начина, по който желаят да бъдат изслушани. ...

48. Децата трябва да получат цялата необходима информация за това колко ефективно да използват правото да бъдат изслушани. Трябва обаче, да им се обясни, че правото им да бъдат изслушани и да бъдат взети предвид техните виждания може да не определи непременно окончателното решение.

49. Решенията и съдебните решения, засягащи децата, следва да бъдат надлежно мотивирани и обяснени на езика, който децата могат да разбират, особено онези решения, при които възгледите и мнението на детето не са приети.

...

5. Организация на производството, благоприятна за децата среда и приятелски език

54. Във всички производства децата трябва да бъдат третирани с оглед на възрастта им, техните специални нужди, тяхната зрялост и ниво на разбиране, и като се имат предвид евентуалните трудности в общуването. Случаите, свързани с деца, трябва да се разглеждат в не плашещи и чувствителни за деца условия.

...

58. На децата трябва да бъде позволено да бъдат придружавани от техните родители или, когато е уместно, от възрастен по техен избор, освен ако по отношение на това лице не е взето мотивирано решение за противното.

59. Методи за разпит, като видео- или аудио запис или извънсъдебно заседание при закрити врати, трябва да се използват и да се считат за допустимо доказателство.

...

6. Доказателства / показания на деца

64. Разпитите и снемането на показания от деца трябва, доколкото е възможно, да се извършват от обучени специалисти. Трябва да се положат всички усилия децата да дават показания в най-благоприятните условия и при най-подходящите условия, като се имат предвид тяхната възраст, зрялост и ниво на разбиране и всякакви комуникационни затруднения, които могат да имат.

65. Аудиовизуалните показания на деца, които са жертви или свидетели, трябва да бъдат насърчавани, като същевременно се зачита правото на други страни да оспорват съдържанието на такива показания.

66. Когато са необходими повече от един разпит, те за предпочитане трябва да бъдат проведени от едно и също лице, за да се осигури съгласуваност на подхода в най-добрия интерес на детето.

67. Броят на разпитите трябва да бъде възможно най-ограничен и продължителността им да бъде съобразена с възрастта и вниманието на детето.

68. Пряк контакт, конфронтация или взаимодействие между дете-жертва или свидетел, с предполагаеми извършители трябва, доколкото е възможно, да се избягва, освен ако не е поискано от детето-жертва.

...

70. Съществуването на по-малко строги правила за събиране на доказателства, като липса на изискване за клетва или други подобни декларации, или други съобразени с детето процесуални мерки, само по себе си не трябва да намалява стойността, придадена на показанията или доказателствата на детето.

...

73. Декларациите и доказателствата на детето никога не трябва да се считат за невалидни или недостоверни само поради възрастта на детето."

V.  Насърчаване на други действия, подходящи за деца

„Държавите-членки се насърчават да:

...

д. улесняват достъпа на децата до съдилища и механизми за подаване на жалби и освен това, да признават и улесняват ролята на НПО и други независими органи или институции като детските омбудсмани, в подпомагането на ефективния достъп на децата до съдилища и независими механизми за подаване на жалби, както на национално, така и на международно ниво;

...

ж. разработват и улесняват използването от деца и други лица, действащи от тяхно име, на универсални и европейски механизми за защита на човешките права и правата на децата за преследване на справедливост и защита на правата, когато вътрешните средства за защита не съществуват или са изчерпани;

...

j. създават подходящи за деца, мултиагенционни и интердисциплинарни центрове за деца жертви и свидетели, където децата могат да бъдат разпитани и медицински изследвани за съдебномедицински цели, изчерпателно оценени и да получават всякакви съответни терапевтични услуги от подходящи специалисти;

к. създаване на специализирана и достъпна поддръжка и информационни услуги, като онлайн консултации, линии за помощ и услуги на местната общност, безплатно;

... ”

6.    Препоръка Rec (2005) 5 на Комитета на министрите относно правата на децата, настанени в институции

134. В тази препоръка, приета на 16 март 2005 г., Комитетът на министрите на Съвета на Европа призова правителствата на държавите членки да предприемат необходимите законодателни и други мерки, за да гарантират, че принципите и стандартите за качество, изложени в препоръката се съблюдават, по-специално чрез въвеждане на ефективна система за мониторинг и външен контрол на институциите за настаняване. В частта на основните принципи препоръката гласи следното:

„- всички мерки за контрол и дисциплина, които могат да бъдат използвани в институции за настаняване, включително тези с цел предотвратяване на самонараняване или нараняване на други, трябва да се основават на публични разпоредби и утвърдени стандарти; ... ”

Препоръката също така посочва някои специфични права за деца, настанени в институции, включително:

„- правото на зачитане на човешкото достойнство и физическа цялост на детето; по-специално правото на условия на човешко и липса на унизиателно отношение и ненасилствено възпитание, включително защита срещу телесни наказания и всякакви форми на насилие;

...

- правото да подават жалби до разпознаваем, безпристрастен и независим орган, за да отстоява основните права на децата. "

В.   Европейски съюз

135. Директива 2011/93 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата срещу сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца и детската порнография установява минимални правила относно определянето на престъпления и санкции в областта на сексуалното насилие и сексуална експлоатация на деца, детската порнография и привличане на деца за сексуални цели. Тя също така определя разпоредби, предназначени да засилят превенцията на този вид престъпления и защитата на техните жертви. Той съдържа разпоредби, подобни на тези на Конвенцията от Лансароте. Срокът за транспониране на директивата е 18 декември 2013 г. след събитията от значение за настоящото дело.

136. Преди Директива 2011/93 / ЕС, Рамково решение 2004/68 / ПВР на Съвета от 22 декември 2003 г. относно борбата срещу сексуалната експлоатация на деца и детската порнография, изисква държавите членки да инкриминират най-сериозните форми на сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца чрез всеобхватен подход, включващ ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, придружени от възможно най-широко съдебно сътрудничество, и да осигуряват минимално ниво на помощ на жертвите. От своя страна, Рамково решение 2001/220 / ПВР на Съвета от 15 март 2001 г. относно положението на жертвите в наказателното производство установява набор от права на жертвите в наказателното производство, включително правото на защита и обезщетение.

137. Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите членки на Европейския съюз, която е влязла в сила през 2005 г. и е била приложима към момента на събитията по настоящото дело, има за цел да допълни и улесни прилагането на разпоредбите относно взаимна правна помощ между държавите членки на Европейския съюз.

ПРАВНИ АСПЕКТИ

I.       ПРЕДМЕТ НА ДЕЛОТО ПРЕД ГОЛЯМАТА КАМАРА

138. Съдът отбелязва, че осиновителите на тримата жалбоподатели са подали първоначалната жалба от името на жалбоподателите, а също и от свое име. На 5 септември 2016 г. председателят на отделението е решил да комуникира жалбата на правителството-ответник, доколкото оплакванията се отнасят до трима непълнолетни жалбоподатели, и да обяви за недопустими тези, повдигнати от името на  родителите (виж параграф 4 по-горе). Съгласно член 27 § 2 от Конвенцията и правило 54 § 3 решението за обявяване на тази част от жалбата за недопустима е окончателно.

139. Камарата в решението си (наричано по-долу „решението на Камарата“) повтаря тези обстоятелства и уточнява, че решението не се отнася до оплакванията обявени за недопустими (вж. X и други срещу България, № 22457/16, § 58, 17 януари 2019 г.).

140. В производството пред Голямата Камара жалбоподателите твърдят, че Съдът трябва да разгледа оплакванията, подадени от името на родителите. Правителството не се съгласява, аргументирайки се, че решението за обявяване на част от жалбата за недопустима е окончателно.

141. Съдът отново подчертава, че според неговата съдебна практика съдържанието и предметът на „делото“, отнесено към Голямата Камара, са разграничени от решението на Камарата за допустимост и не включват оплакванията, които са обявени за недопустими (вж. Ilnseher срещу Германия [GC], № 10211/12 и 27505/14, § 100, 4 декември 2018 г., и Paradiso и Campanelli срещу Италия [GC], № 25358/12, § 84, 24 януари 2017 г.). Съответно, при разглеждането на настоящото дело Големият състав ще се ограничи до оплакванията, повдигнати от името на тримата непълнолетни жалбоподатели и обявени за допустими от Камарата.

II.     ПРЕДВАРИТЕЛНО ВЪЗРАЖЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

142. Пред Голямата Камара, правителството потвърждава възражението за недопустимост поради злоупотреба с правото на индивидуална жалба, което Камарата отхвърля в решението си (вж. параграфи 62-64 от решението на Камарата).

143. Първо, правителството се аргументира, че процесуалните представители на жалбоподателите, опитвайки се да заблудят Съда, съзнателно са представили неверни факти и че твърденията им като цяло се основават на фантазии и не се потвърждават от никакви безспорни доказателства, като например медицински сертификати. На второ място, правителството се повдига оплакване от това, което счита за неуважителен и обиден език, използван в забележките на жалбоподателите по отношение на българските власти и служебни лица, които жалбоподателите са описали като педофили и съучастници в престъпни деяния.

144. Жалбоподателите не коментират този въпрос.

145. Съдът отново подчертава, че според неговата съдебна практика жалбата представлява злоупотреба с правото на жалба, ако съзнателно се основава на неверни факти с оглед подвеждане на Съда (вж., наред с други органи, Gross v. Switzerland [GC], № 67810/10, § 28, ЕСПЧ 2014). В настоящия случай, независимо от това дали обвиненията в сексуално насилие, извършено срещу жалбоподателите, са основателни, няма основание Съдът да заключи, че техните представители умишлено са представили факти, за които са знаели че са неверни.

146. Дадена жалба може да се разглежда като злоупотреба с правото на жалба, когато жалбоподателят в своята кореспонденция използва особено неприятен, обиден, заплашителен или провокативен език, независимо дали срещу правителството ответник, негов агент, властите на държавата-ответник, самия Съд, неговите съдии, неговият секретариат или негови членове. Въпреки това, не е достатъчно езикът на жалбоподателя да бъде просто рязък, полемичен или саркастичен; той трябва да надхвърля „границите на нормалната, гражданска и легитимна критика“, за да бъде считан за злоупотреба (вж. Zafranas срещу Гърция, № 4056/08, § 26, 4 октомври 2011 г. и цитираната там съдебна практика). В тази връзка правните специалисти, представляващи жалбоподатели пред Съда, също трябва да осигурят спазването на процесуалните и етични правила, включително използването на подходящ език. В настоящото дело Съдът отбелязва, че в своите забележки жалбоподателите са повдигнали обвинения срещу идентифицирани лица, като ги наричат ​​„педофили“, и са обвинили българските власти, включително правителствените агенти, в прикриване на престъпни деяния. Въпреки че езикът, използван в забележките на жалбоподателите, наистина е неуважителен, Съдът отбелязва, че предметът и контекстът на настоящото дело са наложили силно емоционално бреме върху родителите и, че двама от жалбоподателите са били все още непълнолетни по времето, когато техните представители са правили тези забележки. Поради това той счита, че самите жалбоподатели не могат да бъдат държани отговорни за направените забележки и заключава, че тези забележки не са превишили приемливите граници до степен, която би оправдала отхвърлянето на молбата на това основание.

147. Предвид гореизложеното, Съдът счита, че предварителното възражение на правителството трябва да бъде отхвърлено.

III.   ТВЪРДЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ЧЛЕН 3 ОТ КОНВЕНЦИЯТА

148. Позовавайки се на членове 3, 6, 8 и 13 от Конвенцията, жалбоподателите твърдят, че са били жертви на сексуално насилие, докато са живеели в Дома за сираци в България и, че българските власти не са изпълнили своето императивно задължение за тяхната защита срещу такова третиране и задължението си да проведат ефективно разследване на тези твърдения.

149. Съдът отново подчертава своята водеща роля при определяне правната квалификация на фактите по делото, както и, че не е обвързан от тази дадена от жалбоподател или правителството (вж. Radomilja и други срещу Хърватия [GC] , № 37685/10 и 22768/12, § 126, 20 март 2018 г., и SM срещу Хърватия [GC], № 60561/14, §§ 241-43, 25 юни 2020 г.). Предвид обстоятелствата, от които се оплакват жалбоподателите и начина, по който са формулирани техните жалби, той счита за по-подходящо да разгледа жалбите само по член 3 от Конвенцията (за подобен подход вж. SZ срещу България, № 29263 / 12, § 30, 3 март 2015 г.).

Член 3 от Конвенцията гласи следното:

„Никой не може да бъде подлаган на изтезания или на нечовешко или унизително отношение или наказание.“

А.   Решение на Камарата

150. Камарата е разгледала оплакванията на жалбоподателите от гледна точка на членове 3 и 8 от Конвенцията, които е счела за приложими в настоящия случай. По отношение на процесуалния аспект на тези разпоредби,  е установено, че с оглед на обстоятелствата по делото българските власти са провели разследването достатъчно бързо, усърдно и задълбочено, че са отговорили правилно на жалбата, подадена от родителите на жалбоподателите и, че техните констатации не могат да се считат за произволни или неразумни. Съответно Камарата приема, че не е имало нарушение на членове 3 и 8 в това отношение (вж. параграфи 98 106 от решението на Камарата).

151. По отношение на материалния аспект на тези разпоредби, макар да отбелязва, че жалбоподателите не са поставили под въпрос правната рамка за защита на жертвите, установена от вътрешното законодателство, Камарата в началото отбелязва, че са предприети редица общи мерки, предназначени за безопасността на децата, живеещи в Дома за сираци. Камарата разглежда дали българските власти не са изпълнили евентуално задължение за  предприемане на конкретни превантивни действия за защита на жалбоподателите срещу риск от малтретиране. След като е установено, че не е доказано, че компетентните органи са знаели или би трябвало да знаят за съществуването на реален и непосредствен риск за жалбоподателите, Камарата приема, че от конкретното положение за властите не произтича такова задължение. Поради това Камарата констатира, че не е налице нарушение на материално правните аспекти на тези разпоредби (вж. параграфи 107 10 от решението на Камарата).

Б.   Аргументи на страните пред Голяма камара

1.    Жалбоподателите

152. Жалбоподателите твърдят, че са били жертви на сексуално насилие и малтретиране, докато са живели в Дома за сираци в България, под грижата на публичните власти. Те твърдят, че техните показания са били счетени за достоверни въз основа на научни методи от техните психолози и от италианските съдебни органи, които са поискали българските власти да образуват производство. Те също така се позовават на разследващия журналист, написал статията в „Л’Еспресо“, както и на репортаж, излъчен по италианската телевизия през 2016 г., който според тях потвърждава твърденията им.

153. Жалбоподателите твърдят, че България е корумпирана държава и дестинация за педофилски секс туризъм. Според тях местоположението на Дома за сираци, в малко отдалечено село, благоприятства подобни инциденти.

154. Според жалбоподателите, Домът за сираци далеч не е бил моделът на институцията, представен в докладите и становищата на правителството. Позовавайки се по-специално на показанията на друго италианско осиновителско семейство, което са открили в интернет форум, те поддържат, че децата не са били непрекъснато наблюдавани и не са спали в отделни помещения, че работниците мъже са имали контакт с децата и, че в Дома за сираци са били настанени деца, които са били на възраст над максимално допустимата възраст за този тип институция. Те също така посочват, че Домът за сираци е бил затворен няколко години след въпросните събития.

155. Жалбоподателите твърдят, че други деца са подавали жалби за сексуално насилие преди събитията по настоящото дело и, че нищо не е направено. Те не са били убедени от обяснението, предложено от директорката, която, според тях, твърди, че след историите, разказани от младото момиче М. (вж. Абзац 113 по-горе по-горе), се е получило „групово емоционално пренасяне“.

156. Жалбоподателите твърдят, че липсата на медицински свидетелства, издаването на които освен това би довело до инвазивни прегледи, не поставя под съмнение техните показания, тъй като сексуалното насилие не винаги е оставяло физически следи и във всеки случай такива следи могат да изчезнат с времето. По същия начин, според тях, фактът, че общопрактикуващият лекар не е наблюдавал признаци на насилие или сексуално насилие, не означава, че тяхното съществуване трябва да бъде изключено. Те твърдят, че е напълно възможно деца с признаци на насилие да не са били изпращани на лекар за преглед, или че лекарят е бил съучастник в насилието.

157. Жалбоподателите по-нататък твърдят, че българските власти не са провели ефективно разследване, което да хвърли светлина върху фактите и да идентифицира отговорните лица, а по-скоро са се опитвали да докажат, че България не може да бъде държана отговорна и да поставят под въпрос способността на родителите на жалбоподателите да ги отглеждат. Те посочват няколко предполагаеми нарушения в проведените разследвания, като се позовават по-специално на анализа, съдържащ се в блога на някой си С.С., който според тях бил български експерт по правата на децата, работещ в неправителствения сектор.

158. Жалбоподателите твърдят първо, че българските власти не са действали незабавно и са изчакали няколко седмици до публикуването на статията в „Л’Еспресо“, преди да разпоредят разследване. Във връзка с това те заявяват, че жалбата, подадена до ДАЗД на 16 ноември 2012 г., не е била анонимна, тъй като името на бащата фигурира в съобщението; също така не са предприети действия в отговор на искането за превод на писмения отговор на български език. Освен това те твърдят, че журналистът от „Л’Еспресо“ е изпратил конкретни доказателства на полицейския служител К. още на 19 декември 2012 г. и че прокуратурата в Милано също е изпратила конкретна информация, включително имената на отговорните лица, до българското посолство на 15 януари 2013 г.

159. Жалбоподателите критикуват българските власти за разкриването на тяхната самоличност и името на Дома за сираци пред пресата, като по този начин разкриват информация за събитията по случая. Според тях това е нарушило правото им на поверителност, с което  извършителите са били предупредени.

160. Те критикуват начина, по който българските власти са извършили разследването, и по-специално факта, че разпитите на децата са провеждани в помещенията на Дома за сираци и в присъствието на служители, които биха могли да бъдат насилниците, при неприлагане на научни методи. Според жалбоподателите, за да бъдат ефективни разследванията е трябвало да включват мерки като подслушване на телефонни разговори, наблюдение от агенти под прикритие, претърсвания в институцията и домовете на служителите, вземане на ДНК проби от децата и служителите и временното отстраняване на директорката, за да се предотврати оказването на натиск върху децата. Според тях, властите е трябвало също така да подадат искане за разпит на жалбоподателите, техните родители и други потенциални свидетели.

161. Жалбоподателите твърдят, че постъпвайки по този начин, българските власти също така са нарушили задълженията си по международните конвенции за защита на правата на децата, като Конвенцията за правата на детето и Конвенцията от Лансароте. Те твърдят по-специално, че България не е въвела общите мерки за защита, изисквани от Конвенцията от Лансароте, като например създаването на национален регистър на лица, осъдени за престъпления от педофилски характер, или заповеди, забраняващи на тези лица да изпълняват професии, свързани с контакти с деца. В разследването по настоящото дело властите са нарушили правото на жертвите по тази конвенция да бъдат информирани за последващите действия по тяхната жалба, да дават показания, да получат подходяща помощ и да не разкриват самоличността си.

2.    Правителството

162. Според правителството фактите по настоящото дело не разкриват нарушение на Конвенцията. Те са поискали от Голямата Камара да потвърди констатациите на Камарата в това отношение.

163. Според тях, в България несъмнено съществува правна рамка, особено в наказателната сфера, позволяваща действия като тези, по отношение на които са повдигнати оплаквания в настоящото дело, да бъдат наказвани и да отговарят на изискванията на съответните международни инструменти. Преди 2012 г. страната вече е приела редица вътрешноправни разпоредби, за да се съобразява с Конвенцията за правата на детето. Що се отнася до Конвенцията от Лансароте, тя е влязла в сила за България на 1 април 2012 г. и поради това не е била приложима през по-голямата част от периода, през който жалбоподателите твърдят, че са били подложени на сексуално насилие. Независимо от това, по-голямата част от материалните и процедурни стандарти, застъпени от тази конвенция, са били приети между 2009 и 2011 г.

164. Що се отнася до твърденията на жалбоподателите, че са били подложени на физическо насилие и сексуално насилие в Дома за сираци, правителството твърди, че разследванията, проведени от българските власти, не са разкрили никакви доказателства, които да предполагат, че въпросните деяния всъщност реално са се случили, независимо дали по отношение на жалбоподателите или на други деца в Дома за сираци, а още по-малко, че е съществувала систематично управлявана престъпна организация. Според тях тези обвинения се основават единствено на показанията на жалбоподателите, които дават много малко данни и съдържат противоречия, подчертани от българската прокуратура. Те добавят, че твърденията на жалбоподателите са се различавали дори в производството пред Съда; първоначалното жалба се е отнасяла основно до малтретиране от други деца, докато искането за сезиране на Голямата Камара съдържа много по-сериозни твърдения относно съществуването на организирана престъпна мрежа.

165. Правителството подчертава факта, че жалбоподателите не са представили никакви медицински удостоверения, за да потвърдят по-специално твърденията им за изнасилване. Въз основа на експертно мнение, те поддържат, че съответните изследвания не са инвазивни или травматични.

166. Освен това правителството посочва, че ако твърденията на жалбоподателите за много сериозно насилие бяха верни, общопрактикуващият лекар, който е работил извън Дома за сираци и е посещавал Дома два пъти седмично, щеше длъжен да забележи следи от споменатото насилие при извършване на прегледи. Оплакване в този смисъл не е било докладвано на психолога или на друг член на персонала. Историите, разказани от младото момиче, М., се отнасят до изнасилване, за което се твърди, че е извършено в семейството й, и веднага е извършен медицински преглед, в отговор на нейните твърдения.

167. Правителството също така отбелязва, че в противовес на твърденията на жалбоподателите, решенията на италианските съдебни органи, и по-специално решението на Съда за малолетни и непълнолетни съд от 13 май 2014 г. (вж. параграфи 94-96 по-горе), не съдържат никакви констатации в смисъл че жалбоподателите са били жертви на престъпления. Въпросното решение просто повтаря показанията на жалбоподателите и разпорежда прекратяване на производството. Във всеки случай това решение не е било изпратено на българските власти, натоварени с разследването.

168. Правителството поддържа, че в Дома за сираци са били взети необходимите мерки, с цел осигуряване на безопасността на децата. Домът за сираци е бил оборудван с охранителни камери и достъпът на лица отвън се е извършвал след проверка. Освен това, децата са били в състояние да съобщят за възможни нарушения, тъй като са имали достъп до телефон и до номера на националната линия за помощ за деца в риск, както и до психолога на Дома за сираци. Децата също така, са посещавали училище и в някои случаи са се връщали периодично у дома при семействата си, поради което са имали контакт с външния свят.

169. С оглед на сериозността на твърденията на жалбоподателите, екип от психолози е изпратен в Дома за сираци за една седмица след първата проверка през януари 2013 г., за да предостави на децата необходимата подкрепа.

170. Що се отнася до възможните процесуални задължения, произтичащи от съответните разпоредби на Конвенцията, правителството твърди, че компетентните органи в България са действали бързо, след като са научили за твърденията на жалбоподателите от статиите в пресата. Едва когато името на посредническата организация AiBi е било оповестено публично, властите са получили от тази организация данни за самоличността на жалбоподателите. Преди тази дата информацията, предоставена от бащата на жалбоподателите в неговия имейл и тази от Център „Надя“, не е била достатъчно точна, за да може да започне разследване.

171. Правителството счита, че проведеното разследване е било независимо, задълбочено и пълно. По-специално ДАЗД и всички лица, участващи в разследванията, не са били в йерархични връзки с потенциалните насилници. ДАЗД е издала подробни методически указания за провеждане на инспекции относно зачитането на правата на децата в училищата, специализираните институции и всички институции, които приемат деца. Съгласно тези инструкции, експертите, извършващи инспекциите, освен всичко друго, трябва да бъдат обективни и независими, да спазват професионалните етични стандарти и да гарантират зачитане на личността и достойнството на децата и поверителността на събраните лични данни. Препоръчителните методи за провеждане на инспекции включват преглед на досиетата, разпити, писмено запитване, наблюдение, проучване на най-добрите практики, групови дискусии и ролеви игри.

172. Що се отнася до наличието на всестранно разследване, правителството се мотивира, че задължението на държавата е за използване на средства, а не за постигане на резултат. В настоящия случай  съответни служби са извършили няколко проверки в Дома за сираци и са поискали обяснения от лицата, които са били обект на твърденията на жалбоподателите. С оглед разкриване на обективната истина, те са сравнили резултатите от тези разследвания и твърденията на жалбоподателите.

173. В това отношение правителството повдига принципно възражение срещу всяко разглеждане на коментарите, направени от С.С. и повторени от жалбоподателите (вж. параграф 157 по-горе). Според тях С.С. няма връзка с разследването и не е квалифициран да изрази становище.

174. По отношение на обекта на претърсване, правителството обяснява, че такива мерки могат да бъдат предприети само там, където е образувано наказателно производство и когато има разумни основания да се счита, че доказателства вероятно биха били открити на определено място. Извършването на претърсване е предмет на съдебно разрешение, освен в неотложни случаи. В настоящия случай твърденията на жалбоподателите и проведените разследвания не разкриват никакви доказателства, които да оправдаят провеждането на претърсвания. Що се отнася до използването на тайни операции, правителството подчертава, че жалбоподателите са разгласили случая публично с публикуването на статията в „Л’Еспресо“. Освен това жалбоподателите на нито един етап не са поискали да бъдат предприети допълнителни действия по разследването, включително при подаване на жалба им срещу постановлението за прекратяване на делото.

175. По отношение предоставянето на информация на жалбоподателите, правителството посочва, че производството в България не е образувано по искане на осиновителите, а по служебно искане на властите и, че за взетите решения италианските власти са уведомени през януари 2015 г., по искане на последните. Според правителството, нищо не е попречило на родителите на жалбоподателите да потърсят по-подробна информация от прокуратурата или да поискат провеждането на допълнителни действия по разследването. Освен това възраженията, направени от жалбоподателите, са били разгледани от по-горестоящата прокуратура.

В.   Преценка на съда

1.    Общи принципи

176. Съдът отново подчертава, че член 3 от Конвенцията съдържа една от основните ценности на демократичното общество. Разпоредбата въвежда абсолютна  забрана  на изтезания или нечовешко или унизително отношение. Лошото третиране трябва да достига определено минимално ниво на суровост, за да попадне в приложното поле на член 3. Оценката на това ниво е по същество относителна и зависи от всички обстоятелства по случая, главно от продължителността на третирането, неговите физически или психически последици, а в някои случаи и от пола, възрастта, и здравословното състояние на жертвата (виж, наред с друго, Nicolae Virgiliu Tănase срещу Румъния [GC], № 41720/13, § 116, 25 юни 2019 г.).

177. Задължението на договарящите се страни по член 1 от Конвенцията да осигурят на всички в рамките на тяхната юрисдикция правата и свободите, дефинирани в Конвенцията, взети заедно с член 3, изисква държавите да предприемат мерки, предназначени да гарантират, че лицата в тяхната юрисдикция не са подложени на малтретиране, включително на такова, извършвано от частни лица (вж., наред с други органи, O'Keeffe срещу Ирландия [GC], № 35810/09, § 144, ECHR 2014 (извадки), и MC срещу България, № 39272/98, § 149, ЕСПЧ 2003 XII). По-специално децата и други уязвими лица, имат право на ефективна закрила (вж. А. срещу Обединеното кралство, 23 септември 1998 г., § 22, Доклади за разпореждания и решения 1998 VI; MC срещу България, цитирано по-горе, § 150; и A и B срещу Хърватия, № 7144/15, § 106, 20 юни 2019 г.).

178. От практиката на Съда, както е изложено в следващите параграфи, става ясно, че императивните задължения на властите съгласно член 3 от Конвенцията включват, първо, задължение за въвеждане на законодателна и регулаторна рамка за защита; второ, при дадени точно определени обстоятелства, задължение за предприемане на оперативни мерки за защита на конкретни лица срещу риск от третиране, противоречащо на тази разпоредба; и трето, задължение за провеждане на ефективно разследване  по твърдения на защитимо основание за наличие на такова третиране. Най-общо казано, първите два аспекта на тези императивни задължения са класифицирани като „материалноправни“, докато третият аспект съответства на императивното „процесуално“ задължение на държавата.

(a)  Императивно задължение за въвеждане на подходяща законодателна и регулаторна рамка

179. Императивното задължение съгласно член 3 от Конвенцията по-специално изисква създаване на законодателна и регулаторна рамка за адекватно предпазване на хората от нарушения на техния физически и психологически интегритет, особено в най-сериозните случаи, чрез въвеждането на наказателно-правни разпоредби и ефективното им прилагане на практика (вж. SZ срещу България, цитирано по-горе, § 43, и A и B срещу Хърватия, цитирано по-горе, § 110). По-конкретно по отношение на сериозни деяния, като изнасилване и сексуално малтретиране на деца, държавите членки трябва да гарантират, че са налице ефективни наказателноправни разпоредби (вж. Söderman срещу Швеция [GC], № 5786/08, § 82 , ЕСПЧ 2013 г. и MC срещу България, цитирано по-горе, § 150). Това задължение произтича и от разпоредбите на други международни инструменти, като, по-специално, членове 18 до 24 от Конвенцията от Лансароте (вж. параграф 127 по-горе). В тази връзка Съдът отново подчертава, че Конвенцията трябва да се прилага в съответствие с принципите на международното право, по-специално с тези, свързани с международната защита на правата на човека (вж. Streletz, Kessler and Krenz v. Germany [GC], № 34044 / 96 и 2 други, § 90, ECHR 2001 II и Al Adsani срещу Обединеното кралство [GC], № 35763/97, § 55, ECHR 2001 XI).

180. Императивното задължение за защита придобива особено значение в контекста на обществена услуга със задължение да защитава здравето и благополучието на децата, особено когато тези деца са особено уязвими и са под изключителния контрол на властите (вж. в контекста на началното образование, O'Keeffe, цитирано по-горе, § 145, и, в контекста на заведенията за деца с увреждания и съгласно член 2 от Конвенцията, Nencheva и други срещу България, № 48609/06, §§ 106 16 и 119-20, 18 юни 2013 г.). При някои обстоятелства може да се наложи приемането на специални и предпазни мерки. Поради това Съдът посочва по отношение на случаи на сексуално насилие над деца, особено когато насилникът е в положение да упражнява власт над детето, че съществуването на механизми за откриване и съобщаване е от основно значение за ефективното прилагане на съответните наказателни закони ( вж. O'Keeffe, цитирано по-горе, § 148).

(б)  Иперативно задължение за предприемане на оперативни защитни мерки

181. Както при член 2 от Конвенцията, при определени обстоятелства член 3 може да изиска от държава да предприеме оперативни мерки за защита на жертви или потенциални жертви на малтретиране (вж., mutatis mutandis, Osman срещу Обединеното кралство, 28 октомври 1998 г., § 115, доклади 1998-VIII).

182. Това императивно задължение обаче, трябва да се тълкува по такъв начин, че да не налага невъзможна или непропорционална тежест на властите, като се има предвид непредсказуемостта на човешкото поведение и оперативния избор, който трябва да се направи по отношение на приоритетите и ресурсите. Съответно, не всеки риск от малтретиране може да породи за властите изискване на конвенцията да се вземат мерки за предотвратяване материализирането на този риск. Необходимите мерки обаче, трябва поне да осигурят ефективна защита, по-специално на деца и други уязвими лица, и да включват разумни стъпки за предотвратяване на малтретиране, за което властите са знаели или би трябвало да са знаели (вж. цитираното по-горе O'Keeffe , § 144).

183. Следователно, за да възникне императивно задължение, трябва да се установи, че властите са знаели или е трябвало да са знаели към момента на съществуването на реален и непосредствен риск от малтретиране на идентифицирано лице от престъпните деяния на трети страна и, че не са предприели мерки в рамките на своите правомощия, които, преценени разумно, може да се очаква да избегнат този риск (вж. Đorđević срещу Хърватия, № 41526/10, § 139, ЕСПЧ 2012, и Buturugă срещу Румъния , № 56867/15, § 61, 11 февруари 2020 г.).

(в)  Процесуално задължение за провеждане на ефективно разследване

184. Освен това, когато дадено лице твърди на защитимо основание, че е претърпяло действия, противоречащи на член 3, този член изисква националните органи да проведат ефективно официално разследване, за да установят фактите по случая и да идентифицират и, ако е уместно, да накажат виновните. Такова задължение не може да се счита ограничено само до случаи на малтретиране от държавни служители (вж. S. Z. срещу България, цитирано по-горе, § 44, и B.V. срещу Белгия, № 61030/08, § 56, 2 май 2017 г.).

185. За да бъде ефективно, разследването трябва да бъде всестранно. Властите трябва да предприемат разумните мерки, с които разполагат, за да съберат доказателства, свързани с въпросното престъпление (вж. S. Z. срещу България, цитирано по-горе, § 45). Те винаги трябва да положат сериозни усилия да разберат какво се е случило и не трябва да разчитат на прибързани или необосновани заключения, за да приключат разследването си (вж. Bouyid срещу Белгия [GC], № 23380/09, § 123, ECHR 2015 и BV срещу Белгия, цитирано по-горе, § 60). Всеки пропуск в разследването, който намалява възможността да бъдат установени фактите или самоличността на отговорните лица, създава предпоставки за нарушение на този стандарт (вж. Bouyid, цитирано по-горе, § 120, и Batı и др. срещу Турция, № 33097/96 и 57834/00, § 134, ЕСПЧ 2004 IV (извадки)).

186. Задължението за провеждане на ефективно разследване обаче, е задължение не за постигане на резултат, а на използване на  средства. Не съществува абсолютно право за провеждане на наказателно преследване или осъждане на конкретно лице, когато не е имало виновни пропуски в търсенето на отговорност на извършителите на престъпления (вж. A, B и C срещу Латвия, № 30808/11, § 149, 31 март 2016 г. и MGC срещу Румъния, № 61495/11, § 58, 15 март 2016 г.). Освен това Съдът не се занимава с твърдения за грешки или изолирани пропуски в разследването: той не може да замести националните власти при оценката на фактите по делото, нито може да вземе решение относно наказателната отговорност на предполагаемите извършители (вж. BV срещу Белгия, цитирано по-горе, § 61, и M. and C. срещу Румъния, № 29032/04, § 113, 27 септември 2011 г.). Също така Съдът не натоварен със задачата да поставя под съмнение версиите по разследването, следвани от разследващите орхани или фактическите им констатации, освен ако те явно не вземат предвид съответните елементи или са произволни (вж. SZ срещу България, цитирано по-горе, § 50 и Y срещу България, № 41990/18, § 82, 20 февруари 2020 г.). Независимо от това, пропуските да се следва очевидна версия на разследване, може решително да се намали възможността разследването да установи обстоятелствата по случая и самоличността на отговорните лица (вж. MN срещу България, № 3832/06, § 48, 27 ноември 2012 г. и Y срещу България, цитирано по-горе, § 82).

187. Освен това, за да бъде ефективно разследването, институциите и лицата, отговорни за провеждането му, трябва да бъдат независими от тези, срещу които то е насочено. Това означава не само липса на йерархична или институционална връзка, но и практическа независимост (виж, наред с друго, Bouyid, цитирано по-горе, § 118).

188. Изискване за бързина  също произтича от задължението за провеждане на разследване. В тази връзка Съдът счита за съществено изискване разследванията да се образуват и провеждат незабавно. Независимо от крайния изход на производството, защитният механизъм, предвиден в националното законодателство, трябва да действа на практика, така че разглеждането по същество на конкретни дела, предадени на властите да приключи в разумен срок(вж. W. срещу Словения, № 24125/06, § 64, 23 януари 2014 г .; SZ срещу България, цитирано по-горе, § 47; и VC срещу Италия, № 54227/14, § 95, 1 февруари 2018 г.).

189. Освен това, жертвата трябва да може да участва ефективно в разследването (вж. Bouyid, цитирано по-горе, § 122, и B.V. срещу Белгия, цитирано по-горе, § 59). Освен това разследването трябва да бъде достъпно за жертвата до степен, необходима за защита на нейните законни интереси (вж. в контекста на член 2, Giuliani и Gaggio срещу Италия [GC], № 23458/02, § 303, ЕСПЧ 2011 (извадки)).

190. Заключенията на разследването междувременно, трябва да се основават на всестранен, обективен и безпристрастен анализ на всички релевантни елементи (вж. A и B срещу Хърватия, цитирано по-горе, § 108). Въпреки това, естеството и степента на контрол, които отговарят на минималния праг на ефективност на разследването, зависят от обстоятелствата по конкретния случай. Те трябва да бъдат оценени въз основа на всички релевантни факти и по отношение на практическите реалности на работата по разследването (вж., mutatis mutandis, Armani Da Silva срещу Обединеното кралство [GC], № 5878/08, § 234, 30 март 2016 г.).

191. Изискването за ефективност на наказателното разследване може при някои обстоятелства да включва задължение за разследващите органи да си сътрудничат с властите на друга държава, което предполага задължение да се търси или да се предоставя помощ. Естеството и обхватът на това задължение неизбежно ще зависят от обстоятелствата по всеки конкретен случай, например дали основните доказателства се намират на територията на съответната договаряща държава или заподозрените са избягали там (вж. от позицията на член 2 от Конвенцията, Güzelyurtlu и други срещу Кипър и Турция [GC], № 36925/07, § 233, 29 януари 2019 г.). Това означава, че съответните държави трябва да предприемат всички разумни стъпки, за да си сътрудничат помежду си, изчерпвайки добросъвестно възможностите, които им се предоставят съгласно приложимите международни инструменти за взаимна правна помощ и сътрудничество по наказателноправни въпроси. Въпреки че Съдът не е компетентен да контролира спазването на международни договори или задължения, различни от Конвенцията, той обикновено проверява в този контекст дали държавата-ответник е използвала възможностите, налични по тези инструменти (вж. Güzelyurtlu и др., цитирано по-горе, § 235, и цитираните там препратки).

192. И накрая, от практиката на Съда става ясно, че в случаите, когато децата може да са били жертви на сексуално насилие, спазването на императивните задължения, произтичащи от член 3, изисква в контекста на националното производство да е налице ефективно прилагане на правото на децата за зачитане на най-добрия им интерес, кактои да са взети предвид уязвимостта на детето и съответните му нужди (вж. A и B срещу Хърватия, цитирано по-горе, § 111, и MMB срещу Словакия, № 6318/17 § 61, 26 ноември 2019 г .; вж. също MGC срещу Румъния, цитирано по-горе, §§ 70 и 73). Тези изисквания са посочени и в други международни документи от значение за настоящия случай, като Конвенцията за правата на детето, Конвенцията от Лансароте и инструментите, приети в рамките на Европейския съюз (вж. параграфи 124-27 и 135- 37 по-горе). В общ аспект Съдът счита, че в случаи, които потенциално включват сексуално насилие над деца, процесуалното задължение по член 3 от Конвенцията за провеждане на ефективно разследване трябва да се тълкува в светлината на задълженията, произтичащи от другите приложими международни инструменти, и по-специално Конвенцията от Лансароте.

2.    Прилагане по настоящото дело

193. Съдът отбелязва, че поради своята млада възраст и статута им на деца без родителски грижи и настанени в институция, жалбоподателите са били в особено уязвима ситуация. На този фон сексуалните злоупотреби и насилието, на които се твърди, че са били подложени, ако бъдат установени, са достатъчно сериозни, за да попаднат в обхвата на прилагане на член 3 от Конвенцията (вж. също параграф 82 от решението на Камарата). Следователно Съдът трябва да разгледа дали държавата ответник е изпълнила в настоящия случай своите задължения по тази разпоредба.

(a)  Императивно задължение за въвеждане на подходяща законодателна и регулаторна рамка

194. Съдът отбелязва още в началото, че жалбоподателите не поставят под въпрос съществуването във вътрешното законодателство на държавата ответник на наказателно законодателство, целящо предотвратяване и наказване на сексуално насилие над деца. В това отношение той отбелязва, че българският наказателен кодекс наказва сексуално малтретиране на непълнолетни лица на възраст под четиринадесет години от лица над четиринадесет години, дори при липса на прилагане на сила; че предвижда по-строги наказания, когато сексуалното насилие е извършено срещу непълнолетно лице; и че предписва наказания за конкретни престъпления като излагане на непълнолетни на сексуални действия или разпространение на порнография (вж. параграф 115 по-горе). Въпросните разпоредби изглеждат подходящи да обхванат деянията, от които се оплакват жалбоподателите в настоящия случай.

195. Съдът отново подчертава, в светлината на принципите, установени в решенията на O'Keeffe и Nencheva и други (вж. параграф 180 по-горе), че държавите имат засилено задължение за защита на деца, които, подобно на жалбоподателите в настоящото дело, са лишени от родителски грижи и са настанени впублична институция, която отговаря за осигуряването на тяхната безопасност и благополучие и поради това са в особено уязвима ситуация. В това отношение Съдът отбелязва, че държавата ответник поддържа, че са въведени редица механизми за предотвратяване и разкриване на малтретиране в детски заведения. В съответните си доклади компетентните служби, извършващи проверки във въпросния Дом за сираци, посочват, че съгласно действащите правила са взети редица мерки за осигуряване на безопасността на децата, настанени там. Според тези доклади достъпът до институцията от лица отвън се наблюдава от охранител и от охранителни камери и децата по принцип не остават без надзор от персонала, по-специално през нощта и при пътувания извън Дома за сираци. В докладите се посочва също, че децата са били редовно посещавани от външен лекар и от психолога на Дома за сираци и, че са имали достъп до телефон и номер на телефонната линия за деца в риск. И накрая, Съдът отбелязва, че държавата ответник е създала специализирана институция, Държавната агенция за закрила на детето („ДАЗД“). Този орган е бил натоварен, наред с други неща, да извършва периодични инспекции на детските заведения от резидентен тип и в отговор на доклади и е бил оправомощен да предприеме съответните стъпки за защита на децата или да сезира компетентните органи за целта за ангажиране на дисциплинарна или наказателна отговорност на съответните лица (вж. параграф 122 по-горе).

196. Съдът отбелязва, че жалбоподателите оспорват действителното съществуване и ефективността на някои от тези мерки и механизми. Той обаче отбелязва, че информацията в преписката не му позволява да потвърди или опровергае фактическите констатации, съдържащи се в докладите на съответните служби, които са проверявали Дома за сираци по отношение на прилагането на тези мерки. Освен това Съдът не разполага с никакви доказателства, които да показват, че по време на събитията в България е съществувал, както предполагат жалбоподателите, системен проблем, свързан с педофилски сексуален туризъм или сексуално насилие над малки деца в заведения за настаняване или в училища, който да изисква по-строги мерки от страна на властите (сравнете с решението на O'Keeffe, в което Съдът установява, че държавата ответник е знаела за голям брой случаи на сексуално насилие в началните училища и не са предприети мерки за предотвратяване на риска от подобна злоупотреба (вж. O'Keeffe, цитиран по-горе, §§ 157-69)). С оглед на гореизложеното, Съдът не разполага с достатъчно информация, за да установи пропуски в законодателната и регулаторна рамка, въведена от държавата ответник за защита на децата, настанени в институции, срещу сериозни нарушения на техния интегритет и следователно в нарушение на задължения, произтичащи от член 3 от Конвенцията в това отношение.

(б)  Императивно задължение за предприемане на превантивни оперативни мерки

197. Както Съдът отбелязва по-горе, жалбоподателите в настоящото дело са били в особено уязвима ситуация и са били поверени единствено на публичните власти. Ръководството на Дома за сираци е имало непрекъснатото задължение да гарантира безопасността, здравето и благополучието на децата, за които се грижат, включително за жалбоподателите. При тези обстоятелства Съдът счита, че задължението, наложено на властите по силата на чл. 3 от Конвенцията да предприемат превантивни оперативни мерки, когато имат или би трябвало да имат информация за риск детето да бъде подложено на малтретиране, е засилено в настоящото дело и изисква от въпросните власти да проявяват особена бдителност. Следователно трябва да се установи дали в конкретния случай властите на държавата ответник са знаели или е трябвало да са знаели към момента на съществуването на реален и непосредствен риск за жалбоподателите да бъдат подложени на третиране в противоречие с член 3 и ако е така, дали са предприели всички мерки, които разумно могат да се очакват от тях, за да избегнат този риск (вж., mutatis mutandis, Osman, цитирано по-горе, § 116).

198. Въз основа на документите, представени от правителството, Съдът отбелязва, че вътрешните разследвания не са установили, че директорът на Дома за сираци, друг член на персонала или друг орган са знаели за злоупотребата, твърдяна от жалбоподателите. Според докладите на разследващите, психологът и общопрактикуващият лекар, които редовно наблюдават децата в Дома за сираци, са казали на следователите, че не са открили никакви признаци, които да са ги навели на съмнение, че жалбоподателите или други деца са били подложени на насилие или сексуално насилие. Що се отнася до случая с младото момиче М., посочено от жалбоподателите, доказателствата по преписката показват, че тук не касае за нарушение, извършено в Дома за сираци (вж. параграфи 56 и 113 по-горе в заключение). При тези обстоятелства и при липсата на доказателства, потвърждаващи твърдението, че първият жалбоподател е съобщил за нарушения на директора, Съдът не разполага с достатъчно информация, за да установи, че българските власти са знаели или е трябвало да са знаели за реален и непосредствен риск за жалбоподателите да бъдат подложени на малтретиране, което да породи задължение за предприемане на превантивни оперативни мерки, за да ги предпази от такъв риск (вж. обратно, Đorđević, цитирано по-горе, §§ 144-46; VC срещу Италия, цитирано по-горе, §§ 99-102; и Talpis срещу Италия, № 41237/14, § 111, 2 март 2017 г.).

199. Предвид гореизложените съображения (вж. параграфи 194-96 и 197-98 по-горе), Съдът намира, че не е налице нарушение на съществената част на член 3 от Конвенцията.

(в)  Процесуално задължение за провеждане на ефективно разследване

200. Съдът отбелязва, оставяйки настрана въпроса дали първите съобщения, подадени до българските власти, са били достатъчно подробни,  че още през февруари 2013 г. тези органи са получили по-подробна информация от прокуратурата в Милано относно жалбоподателите, а именно твърдения, че са били подложени на сексуално насилие в Дома за сираци, в който са били настанени, извършени от други деца, но също така и от няколко възрастни, както членове на персонала, така и външни лица (вж. параграф 65 по-горе). Тази информация показва, първо, че психолозите на жалбоподателите са счели техните твърдения за достоверни и, второ, че специализираната асоциация „Син телефон“, италианската CAI и прокуратурата в Милано са ги сметнали за достатъчно сериозни, за да обосноват разследване (вж. параграфи 22, 62 и 65 по-горе).

201. Съответно Съдът счита, че българските власти са изправени пред „защитими“ твърдения за целите на съдебната практика за сериозно малтретиране на деца, по които те са ответна страна, и че са били длъжни съгласно член 3 от Конвенцията да предприемат незабавните необходими мерки, за да оценят тяхната достоверност, да изяснят обстоятелствата по делото и да идентифицират виновните (вж. MMB срещу Словакия, цитирано по-горе, § 66, и BV срещу Белгия, цитирано по-горе, § 66).

202. Съдът отбелязва, че след отразяването в пресата и след като прокуратурата в Милано им е изпратила събраните доказателства и искането, отправено до българското Министерство на правосъдието от италианската CAI, българските власти са предприели редица действия по разследването. Така например, ДАЗД и други социални служби са извършили проверки и прокурорът е наредил образуването на предварително разследване. Без да се предрешава тяхната ефективност и тяхната всестранност (вж. параграфи 210-23 по-долу), следва да се отбележи, че тези мерки изглеждат уместни и по принцип подходящи за установяване на фактите, идентифициране и наказване на отговорните лица. В зависимост от техните констатации, тези разследвания са могли да доведат до образуване на наказателно производство срещу лица, заподозрени в извършване на актове на насилие или сексуални злоупотреби срещу жалбоподателите, а и до приемане на други мерки като дисциплинарни действия срещу служители, които може да не са изпълнили задължението си да осигурят безопасността на децата в Дома за сираци или подходящи мерки по отношение на деца, които може да са извършили наказуеми деяния, но не са били наказателно отговорни. Поради това Съдът ще разгледа дали проведените разследвания са били достатъчно ефективни от гледна точка на член 3 от Конвенцията.

203. По отношение, на първо място, на своевременността и бързината, които се очакват от властите, Съдът отбелязва, че първоначалната проверка, разпоредена от ДАЗД, е била извършена в Дома за сираци още в понеделник, 14 януари 2013 г., т.е. на първия работен ден след отразяването в българската преса на статията, публикувана в „Л'Еспресо“. В тази връзка той отбелязва, че неформалните контакти между журналиста от италианското седмично списание и неидентифициран полицай (вж. параграф 77 по-горе) не предоставят достатъчно доказателства, че твърденията на жалбоподателите са били доведени до знанието на властите за целите на съдебната практика на Съда. Разбира се, бащата на жалбоподателите е писал до ДАЗД още на 16 ноември 2012 г. и Център „Надя“ е информирал ДАЗД на 20 ноември 2012 г. за телефонното обаждане на бащата. Съдът обаче отбелязва, че в тези съобщения не се споменават имената на децата или името на въпросния Дом за сираци и, че съобщението на бащата не съдържа конкретни твърдения (вж. параграфи 42-44 по-горе). Вярно е, че ДАЗД е упълномощен да извършва проверки и всъщност е предприел някои стъпки за тази цел, те обаче все още не са дали резултати до момента, в който статията се появява в „Л’Еспресо“. При тези обстоятелства изглежда властите трудно могат да бъдат критикувани за факта, че са изминали няколко седмици, преди да бъде извършена проверка.

204. Съдът също така отбелязва, че ДАЗД бързо информира прокуратурата за разкритията, направени от италианското седмично списание, и констатациите от първата й проверка. След като получава нови и по-конкретни доказателства от прокуратурата в Милано през януари 2013 г., този път разкривайки имената на лица, вероятно замесени в предполагаемото злоупотреба, Великотърновската прокуратура бързо разпорежда образуването на полицейско разследване и допълнителни проверки от службите за закрила на детето. Съдът счита, че всички тези действия по разследването са предприети в разумен срок предвид обстоятелствата по делото, като се има предвид по-специално по-дългото време, необходимо в контекста на международното сътрудничество за изпращане на информация между различните служби и за езиков превод на документи. Двете производства, образувани от българската прокуратура, са приключени в рамките на няколко месеца, съответно през юни и ноември 2013 г., и довеждат властите до заключението, че събраните доказателства не представляват основание за образуване на наказателно производство.

205. Вярно е, че впоследствие преди констатациите от разследването да бъдат изпратени на италианските власти и родителите на жалбоподателите е изминал по-дълъг период от време. Въпреки това, Съдът счита, че този период не е нарушил ефективността на разследването, което е приключило през 2013 г. (вж. параграфи 100-02 по-горе).

206. Предвид гореизложеното, Съдът счита, че няма причина да се поставя под въпрос бързината и експедитивността, с които са действали българските власти.

207. Що се отнася до твърдението на жалбоподателите, че ДАЗД не е била независима и обективна, Съдът отбелязва, че ДАЗД е административен орган, специализиран в закрилата на детето, оправомощен да наблюдава спазването на разпоредбите, приложими по отношение на детските заведения от резидентен тип, за да идентифицира възможни пропуски в организацията по осигуряване безопасността и грижите на тези деца и да предприеме стъпки за отстраняване им. Съдът отбелязва, че нито ДАЗД, нито нейни служители са ангажирани с делото и освен това в досието по делото няма доказателства, които да поставят под съмнение тяхната независимост. Що се отнася до твърдяната липса на обективност на ДАЗД, Съдът ще разгледа този въпрос по-долу (вж. параграф 224).

208. Жалбоподателите твърдят също, че българските власти не са информирали адекватно своите законни представители за хода на разследването. Съдът отбелязва в тази връзка, че член 31 § 1, букви а), в) и г) от Конвенцията от Лансароте постановява изискване за информиране на жертвите относно техните права и услугите, които могат да ползват, и освен ако те не желаят да получават такава информация за хода на производството и правото им да бъдат изслушани, като същевременно им се предоставят, когато е необходимо, подходящи услуги за подкрепа (вж. параграф 127 по-горе). Съдътй отбелязва, че в настоящия случай родителите на жалбоподателите не са подали официална жалба в България и не са сезирали прокуратурата, отговаряща за наказателното разследване, което е образувано в отговор на докладите на ДАЗД, въпреки липсата на официална жалба, в унисон с препоръките на Конвенцията от Лансароте. Въпреки  че родителите на жалбоподателите не са потърсили възможност да участват в разследването, Съдът установява, че за съжаление българските власти не са опитали да се свържат с тях, за да им предоставят необходимата информация и подкрепа. Въпреки че родителите наистина са били информирани чрез италианските власти за изхода от  разследването (вж. точки 100-02 по-горе), фактът, че не са получили информация и подкрепа своевременно, им е попречил да вземат активно участие в различните производства, в резултат на което те не са били в състояние да подадат жалба дълго след приключване на разследването (вж. параграфи 104 09 по-горе).

209. Доколкото жалбоподателите се оплакват, че властите са разкрили имената им пред пресата, Съдът отбелязва, че те не са подали отделна жалба в това отношение, по-специално съгласно член 8 от Конвенцията, а вместо това са твърдели, че това обстоятелство представлява аспект на неефективността, както те я виждат, на разследването. В това отношение Съдът не разполага с информация, с която да посочи, че разследващите органи са отговорни за такова разкриване или че това е намалило ефективността на разследването. Освен това той отбелязва, че ДАЗД твърди, че е предприела определени мерки в отговор на жалбата на родителите на жалбоподателите (вж. параграф 64 по-горе).

210. Що се отнася до всестранността на разследването, Съдът отново подчертава, че процесуалното задължение за провеждане на ефективно разследване е задължение не на резултат, а на средства. Съответно, единственият факт, че разследванията по настоящото дело не са довели до установяването на конкретни лица, които да бъдат подведени под наказателна или друга отговорност, не е достатъчен, за да постави под съмнение тяхната ефективност (вж. A и B срещу Хърватия, цитирано по-горе, §§ 110 и 129 и MP и други срещу България, № 22457/08, § 111, 15 ноември 2011 г.).

211. В тази връзка той отбелязва, че компетентните национални органи са предприели редица действия по разследването. В хода на първата проверка, извършена през януари 2013 г. след разкритията в пресата относно случая и идентифицирането на жалбоподателите, службата за закрила на детето е извършила проверки на място, за да провери правилното функциониране на Дома за сираци и, според докладите изготвени от разследващите са направени справки с досиетата, включително медицинските картони, на жалбоподателите и другите деца, които са били настанени там през въпросния период. Те са разпитвали директора на Дома за сираци, останалите членове на персонала, общопрактикуващия лекар и кмета на общината, който е бил отговорен за управлението на Дома за сираци. Те също така са разпитвали децата, настанени в Дома за сираци, провеждайки разпити, макар и във формат, който не е бил адаптиран към възрастта и нивото на зрялост на децата и без видеозапис, и са помолили по-големите деца да попълнят анонимен въпросник (вж. по-специално до необходимостта от провеждане на интервюта с деца в подходящи за тази цел помещения и от видеозапис на техните изявления, член 35 §§ 1 и 2 от Конвенцията от Лансароте, цитирано в параграф 127 по-горе). По време на второто разследване, проведено през февруари 2013 г. от екип от експерти от различните заинтересовани административни органи и полицията, след получаване на по-подробната информация, изпратена от прокуратурата в Милано, са били извършени допълнителни проверки на документацията и няколко от засегнатите лица са били разпитани. По-специално, полицията разпитва отделни мъже, които биха могли да бъдат предполагаемите извършители, посочени от жалбоподателите, някои от които, като шофьорът Да., пазачът К. и отоплителният техник И., са служители на Дома за сираци, докато други, като фотографът Д. и електротехникът Н., са работили там от време на време. Проведени са и разпити с четири деца, споменати от жалбоподателите, които все още са живели в Дома за сираци, въпреки че отново техните показания не са били записани на видео и детето Б. е трябвало да бъде разпитано втори път от полицията (вж. параграфи 68 и 72 по-горе и член 35 §§ 1 и 2 от Конвенцията от Лансароте).

212. На следващо място Съдът отбелязва, че властите очевидно са пренебрегнали проследяването на някои версии на разследване, които биха могли да се окажат релевантни при обстоятелствата по делото, и да предприемат някои действия по разследването.

213. В тази връзка Съдът повтаря, че задължението на властите да проведат достатъчно всестранно разследване се поражда веднага щом получат твърдения на защитимо основание за сексуално насилие. Това задължение не може да се ограничи до предоставяне на отговор по молби, отправени от жертвата, или оставяне на инициативата на жертвата да поеме отговорност за провеждането на каквито и да било действия по разследването (вж. SM срещу България, цитирано по-горе, § 93; вж. също решението по дело SZ срещу България (цитирано по-горе, § 50), в което Съдът критикува властите, че не са следвали определени линии на разследване, въпреки че жалбоподателят не е оспорил заповед за частично прекратяване на производство по делото М. и други срещу Италия и България (№ 40020/03, § 104, 31 юли 2012 г.), при което Съдът идентифицира някои свидетели, които властите е трябвало да разпитат, въпреки че въпросът не е бил повдигнат в националното производство).

214. По същия начин трябва да се подчертае, че други международни инструменти като Конвенцията за правата на детето и Конвенцията от Лансароте включват стандартите на съдебната практика на Съда по отношение на насилието над деца, особено по отношение на процесуалното задължение за ефективно разследване (вж. член 19 § 2 от Конвенцията за правата на детето, както се тълкува от Комитета по правата на детето, параграфи 124-26 по-горе, както и членове 12-14 и 30-38 от Конвенцията от Лансароте, да се чете във връзка с Обяснителния доклад за тази конвенция, параграфи 127-28 по-горе). Съгласно условията на тези инструменти, чиято приложимост ratione temporis (юрисдикция по време) към разследванията в настоящия случай не е оспорена (вж. параграф 163 по-горе), държавите са длъжни да предприемат подходящите законодателни и други мерки, за да осигурят необходимата подкрепа за детето и тези които се грижат за него за целите на съобщаване, идентифициране и разследване (член 19 от Конвенцията за правата на детето), с цел да бъдат подпомагани и съветвани (членове 11-14 от Конвенцията от Лансароте), като се запазва тяхната анонимност (член 13 от Конвенцията от Лансароте, който се отнася също до съобщаване чрез поверителни телефонни и интернет линии за помощ). Целта на тези разпоредби е да се гарантира, че разследванията се провеждат в най-добрия интерес на детето, като същевременно се гарантират правото на защита на обвиняемия, (Член 30 §§ 1, 4 и 5 от Конвенцията от Лансароте). Конвенцията от Лансароте също така посочва необходимостта да се даде възможност на засегнатите деца „да бъдат изслушани, да предоставят доказателства и да изберат средствата за представяне на техните възгледи, нужди и опасения, пряко или чрез посредник, и да бъдат разгледани“ (Член 31 § 1 ( в) на Конвенцията от Лансароте), включително като им се позволи да бъдат придружени от техния  законен представител. За да се сведе до минимум броят на разпитите и по този начин да се избегнат допълнителни травми, Конвенцията от Лансароте предвижда също използването на видеозапис и препоръчва такива записи да бъдат приемани като доказателство (Член 35).

215. По настоящото дело Съдът отбелязва, че показанията на жалбоподателите, получени и записани от психолозите от ЦРТ с помощта на бащата на жалбоподателите, и описанията, които впоследствие са направили пред италианския прокурор по дела за малолетни и непълнолетни, също записани на DVD, счетени за достоверни от италианските власти въз основа на констатациите, направени от специалисти, съдържат някои точни подробности и посочват лица като извършители на твърдяното престъпление. Повечето от наличните документи са предадени постепенно на българските власти в контекста на няколко искания за образуване на наказателно производство, отправени от прокурора в Милано по дипломатически канал, и по-късно от италианското Министерство на правосъдието и CAI (виж параграфи 62, 65 и 97 по-горе). Ако българските власти са имали съмнения относно достоверността на тези твърдения, по-специално поради някои противоречия, наблюдавани в последователните разкази на жалбоподателите или възможността родителите им да са им повлияли, те биха могли да се опитат да изяснят фактите, като подадат молба за разпит на жалбоподателите и техните родители (за подобна ситуация вж. GU срещу Турция, № 16143/10, § 71, 18 октомври 2016 г.). Това би дало възможност да се оцени достоверността на твърденията на жалбоподателите и при необходимост да се получат допълнителни подробности относно някои от тях. Като професионалисти, изслушали показанията на децата, различните психолози, които са разговаряли с жалбоподателите в Италия, също биха могли да предоставят подходяща информация.

216. Вярно е, че може би не би било препоръчително българските власти да разпитват жалбоподателите, опция, оставена отворена от италианския прокурор, който не е препоръчал допълнителни разпити на жалбоподателите с оглед на факта, че българските власти може да пожелаят да ги разпитат (вж. параграф 92 по-горе), като се има предвид рискът от изостряне на каквато и да е травма на жалбоподателите, рискът мярката да се окаже неуспешна с оглед на времето, изминало от първоначалните им разкрития, и възможността техните показания да бъдат опорочени от припокриващи се спомени или външни влияния. Независимо от това, Съдът счита, че при тези обстоятелства българските власти е трябвало да преценят необходимостта дали да поискат такива разпити. В постановленията на органите на прокуратурата, обаче не се съдържат никакви аргументи в това отношение и изглежда възможността за разпит на жалбоподателите не е разглеждана, вероятно поради единствената причина, че те не живеят в България. В това отношение Съдът отбелязва, че член 38 § 2 от Конвенцията от Лансароте предвижда, че жертвите на предполагаема злоупотреба имат възможност да подадат жалба пред компетентните органи на държавата по обичайното им местопребиваване и не могат да бъдат задължени да пътуват зад граница. Член 35 от тази Конвенция, от своя страна, предвижда всички разпити на детето да се провеждат, доколкото е възможно, от едно и също лице, както и че, когато това е възможно, като доказателство трябва да се използват аудиовизуалните записи. Следователно, в конкретния случай българските власти, водени от принципите, изложени в международните инструменти, са могли да въведат мерки за подпомагане и подкрепа на жалбоподателите в двойното им качество на жертви и свидетели и биха могли да пътуват до Италия в контекста на взаимна правна помощ или да поискат от италианските власти да проведат повторни разпити на жалбоподателите.

217. Съдът отново подчертава, че според неговата съдебна практика по транснационалните дела, процесуалното задължение за разследване може да включва задължение да се търси сътрудничеството на други държави за целите на разследването и наказателното преследване (вж. параграф 191 по-горе). Възможността за прибягване до международно сътрудничество за целите на разследването на сексуално насилие над деца също е изрично предвидена в член 38 от Конвенцията от Лансароте (вж. параграф 127 по-горе). В настоящия случай, въпреки че прокурорът в Милано обявява, че случаят попада извън неговата юрисдикция с мотива, че липсва достатъчна юрисдикционна връзка с Италия по отношение на фактите, е било възможно жалбоподателите да бъдат разпитани в рамките на механизмите за съдебно сътрудничество, съществуващи по-специално в рамките на Европейския съюз (вж. параграф 137 по-горе).

218. Дори и да не бяха се опитвали да разпитат директно жалбоподателите, българските власти биха могли поне да поискат от своите италиански колеги видеозаписите, направени по време на разговорите на жалбоподателите с психолозите от ЦРТ и техните разпити от прокурора по дела за малолетни и непълнолетни (вж. параграфи 16 и 82 по-горе). Поради този пропуск в разследването, който много лесно е могъл да бъде избегнат, българските власти не са били в позиция да поискат специалисти, „обучени за тази цел“, да разгледат аудиовизуалните материали и да оценят достоверността на дадените показания (вж. членове 34 § 1 и 35 § 1 (в) от Конвенцията от Лансароте).

219. Аналогично предвид липсата на медицински свидетелства, представени от жалбоподателите,  българските власти са могли, отново в контекста на международното съдебно сътрудничество, да поискат да преминат медицински преглед, който би дал възможност за потвърждаване или изключване на определени възможности, по-специално първите твърдения на жалбоподателите за изнасилване.

220. Освен това Съдът отбелязва, че показанията на жалбоподателите и сведенията, предоставени от техните родители, съдържат информация също относно други деца, за които се твърди, че са били жертви на насилие, както и за такива извършили твърдяно насилие. В тази връзка Съдът отбелязва, че дори ако не е било възможно да се образува наказателно производство срещу наказателно неотговорни деца, някои от деянията, описани от жалбоподателите като извършени от други деца, представляват малтретиране по смисъла на член 3 от Конвенцията и насилие по смисъла на член 19 от Конвенцията за правата на детето (вж. параграф 124 по-горе); следователно властите са били обвързани от процесуалното задължение да осветлят фактите, твърдени от жалбоподателите. Въпреки тези сведения обаче, разследванията са били ограничени до разпити и даване на въпросници на няколко деца, които все още живеят в Дома за сираци, в среда, която може да окаже влияниевърху отговорите им (що се отнася до условията, в които се провеждат тези разпити, вижте параграф 211 по-горе). Всъщност Съдът отбелязва, че българските власти не са се опитали да разпитат всички деца, посочени от жалбоподателите, които междувременно са напуснали Дома за сираци (вж. например параграфи 25 и 28 в резюме по-горе), независимо дали пряко или, ако необходимо чрез прибягване до механизми за международно съдебно сътрудничество.

221. Освен това, с оглед на естеството и сериозността на твърдените злоупотреби и както се предлага от жалбоподателите, трябвало да бъдат обмислени действия по разследването, извършвани под прикритие, като наблюдение на периметъра около Дома за сираци, подслушване на телефони или прихващане на телефонни и електронни съобщения, както и използването на агенти под прикритие. Подобни мерки под прикритие са изрично предвидени в член 30 § 5 от Конвенцията от Лансароте и са широко използвани в цяла Европа при разследвания на насилие над деца. В това отношение Съдът взема под внимание аргумента на правителството, че подобни мерки могат да нарушат правото на личен живот на засегнатите лица и изискват съдебно разрешение, основано на наличието на достоверни доказателства, че е извършено престъпление. Той припомня, че съображенията, свързани със спазването на гаранциите, съдържащи се в член 8 от Конвенцията, могат законно да ограничат обхвата на действията по разследване (вж. делото Đorđević, цитирано по-горе, § 139). Независимо от това, в настоящия случай подобни мерки изглеждат подходящи и пропорционални, като се имат предвид твърденията на жалбоподателите, че е замесена организиран кръг от лица, както и фактът, че са посочени лица, които могат да бъдат идентифицирани. Мерки от този вид биха могли да се прилагат постепенно, като се започне с тези, които имат най-малко въздействие върху личния живот на индивидите, като външно наблюдение на входовете и изходите от Дома за сираци, и продължаване, ако е необходимо и въз основа на съответно съдебно разрешение за по-инвазивни мерки като подслушване на телефони, така че да се осигури зачитането на правата на съответните лица, които също трябва да бъдат вземат предвид.

222. Въпреки че Съдът не може да спекулира относно напредъка и резултатите от разследването, ако е било проведено по различен начин, той въпреки това съжалява за факта, че след имейла, изпратен от бащата на жалбоподателите до ДАЗД, и доклада, направен от Център „Надя“ през ноември 2012 г. ДАЗД просто са изпратили на бащата писмо, написано на български език, с искане за допълнителна информация (вж. параграфи 42-44 по-горе). Съдът отбелязва, че от една страна Конвенцията от Лансароте насърчава предоставянето на сведения чрез специални интернет или телефонни линии за помощ и от друга страна не подчинява началото на разследването на показанията на жертвите. При обстоятелствата по настоящото дело, ДАЗД е можела да действа в рамки, гарантиращи анонимност на потенциалните жертви ида изиска всички необходими подробности от Център „Надя“, който е бил в контакт със „Син телефон“. Това би направило възможно идентифицирането на въпросния Дом за сираци и извършването на действия по разследването под покритие дори преди публикацията на „Л’Еспресо“ през януари 2013 г. Въпреки че е вярно, както посочва правителството, че статията в „Л’Еспресо“, за която се съобщава в българската преса, може да е алармирала извършителите на възможното престъпление, Съдът счита, че не би било изключено, именно поради публикацията, те да се свържат помежду си по телефона или чрез съобщения,  което само доказва уместността на подобни действия по разследването.

223. Следва също така да се отбележи, че въпреки твърденията на жалбоподателите, че фотографът Д. е снимал и правел видеозаписи, разследващите не са обмисляли претърсване в студиото му, ако е необходимо със съответната съдебна заповед, и изземване на носителите, върху които подобни изображения може да са били съхранени. По-общо, изземването на телефони, компютри, камери, видеокамери или други носители, използвани от лицата, специално посочени в списъците, съставени от бащата на жалбоподателите и изпратени на българските власти (вж. параграфи 65 и 97 по-горе), може да е направило възможно, ако не да се съберат доказателства за злоупотребите, на които се твърди, че жалбоподателите са били подложени няколко месеца преди това, то поне да се съберат такива относно подобни злоупотреби с други деца.

224. Съдът отбелязва също така, че въпреки факта, че след публикуването на статиите в пресата и исканията на италианските власти, са били образувани три разследвания, българските власти са ограничили усилията си да разпитат лицата, присъстващи в Дома за сираци или в близост, и са прекратили делото единствено въз основа на този метод на разследване, който е бил повторен под различни форми във всяко от трите разследвания. В тази връзка Съдът счита за неприемливо, че още преди констатациите от първата проверка на Дома за сираци от ДАЗД на 14 и 15 януари 2013 г., която е била много ограничена по отношение на извършените действия по разследването, които са били описани в писмен доклад и съобщени на съдебните власти, председателят на ДАЗД, в изказване по телевизията, обвинява родителите на жалбоподателите в клевета, манипулация и неадекватно родителство (виж параграф 58 по-горе). Няколко дни по-късно, когато резултатите от наказателното разследване все още не са били известни, група народни представители, които са посетили Дома за сираци, възприемат подобно отношение (вж. параграф 59 по-горе). Подобни изявления неизбежно подкопават обективността, а оттам и достоверността на разследванията, проведени от ДАЗД и на самата институция (вж. параграф 207 по-горе).

225. Разбира се, неоспоримо е, че българските власти, с провеждането на въпросните три разследвания са отговорили официално на исканията на италианските власти и, косвено, на тези на родителите на жалбоподателите. Съдът обаче би искал да подчертае, че от първите изявления на председателя на ДАЗД на 16 януари 2013 г. до окончателното постановление на Върховна касационна прокуратура от 27 януари 2016 г. след комуникиране на настоящата жалба от Съда (вж. параграф 111 по-горе), аргументите, обосноваващи решението на властите, са показателни за ограничения характер на проведените разследвания.

226. Така например, първото разследване е приключено единствено въз основа на доклада на ДАЗД (вж. параграфи 54 и 60 по-горе). При второто и третото разследване властите, без да са изслушали пряко доказателства от жалбоподателите или дори да са разгледали видеозаписите, придават решаваща тежест на обясненията, снети от разпитаните лица, и на противоречията в разказите на жалбоподателите, особено по отношение на имената и длъжностите на лицата, които са посочили, въпреки че някои от тези несъответствия, особено по отношение на името Е., са лесно обясними (вж. параграфи 74, 105-09 и 32 по-горе). Окончателното постановление от 27 януари 2016 г. от Върховната прокуратура, гласи, че жалбоподателите са отправили твърдения за престъпление, защото „[са се] страхували, че ще бъдат отхвърлени от своите осиновители, които категорично не одобряват тяхното неморално поведение ... [и са се] стремили да вдъхнат съжаление ... като са съобщили за инциденти, в които са били жертви на престъпления, но които в действителност не са се случили”.  В постановлението обаче изглежда е налице позоваване на изявлението, направено от председателя на ДАЗД няколко часа след започването на разследването три години преди това (вж. параграфи 207 и 224 по-горе), но няма уточнение на  фактическите обстоятелства, на които се основават тези заключения.

227. Според Съда анализът на събраната информация и на посочените в постановленията аргументи, разкриват пропуски, които са влошили ефективността на разследването по настоящото дело. Изглежда, че посочените мотиви не са резултат от внимателно проучване на получените доказателства и изглежда, че вместо да изяснят всички релевантни факти, разследващите органи са се опитали да установят, че твърденията на жалбоподателите са неверни, като са подчертали неточностите, които те съдържат, по-специално по отношение на името на директора и факта, че  лице на име Н. не е било наето в Дома за сираци, а е работило като външен изпълнител.

228. Според Съда всички тези съображения предполагат, че разследващите органи, които не са се възползвали по-специално от наличните механизми за разследване и международно сътрудничество, не са предприели всички разумни мерки, за да изяснят фактите по настоящото дело и не са извършили пълен и внимателен анализ на доказателствата, с които са разполагали. Посочените пропуски изглеждат достатъчно сериозни, за да се счита, че проведеното разследване не е било ефективно за целите на член 3 от Конвенцията, тълкувано в светлината на другите приложими международни инструменти и по-специално Конвенцията от Лансароте. От това следва, че е налице нарушение на  член 3 в процесуалноправната му част.

IV.   ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЧЛЕН 41 НА КОНВЕНЦИЯТА

229. Член 41 от Конвенцията предвижда:

„Ако Съдът установи, че е налице нарушение на Конвенцията или протоколите към нея и ако вътрешното право на съответната подписала Конвенцията страна позволява само частично обезщетяване, Съдът, ако е необходимо, трябва да предостави справедливо обезщетение на увредената страна.“

А.   Щети

230. Жалбоподателите искат по 1 600 000 евро (EUR) за неимуществени вреди. Правителството счита жалбите на жалбоподателите за прекомерни и поиска Съдът да ги отхвърли.

231. Съдът счита, че жалбоподателите са претърпели неимуществени вреди в резултат на констатираното в настоящото дело процесуално нарушение на Член 3 от Конвенцията. Отчитайки обстоятелствата по делото, той присъжда на всеки от жалбоподателите по 12 000 EUR по тази глава.

Б.   Разходи и разноски

232. Тъй като жалбоподателите не са подали иск за възстановяване на техните разходи и разноски, не следва да се отсъжда решение по това основание.

В.   Лихва за забава

233. Съдът счита за уместно лихвеният процент за забава да се основава на пределната лихва по заеми на Европейската централна банка, към която следва да се добавят три процентни пункта.

ПО ТЕЗИ ПРИЧИНИ СЪДЪТ

1.    Отхвърля с единодушие предварителното възражение на правителството;

2.    Приема единодушно, че не е налице нарушение на съществената част на член 3 от Конвенцията;

3.    Приема с девет срещу осем гласа, че е налице нарушение на процедурната част на член 3 от Конвенцията;

4.    Постановява, с десет срещу седем гласа:

а) че държавата-ответник трябва да плати на всеки от жалбоподателите в рамките на три месеца 12 000 евро (дванадесет хиляди евро) за неимуществени вреди, което прави общо 36 000 евро (тридесет и шест хиляди евро), плюс всички данъци, които може да бъдат изискуеми;

б) че след изтичането на гореспоменатите три месеца до датата на погасяване на плащането, върху горните суми се изплаща проста лихва, равна на пределната лихва по заеми на Европейската централна банка през периода на неизпълнение, плюс три процентни пункта;

5. Отхвърля с единодушие останалата част от иска на жалбоподателите за справедливо обезщетение.

Съставено на английски и френски език и нотифицирано писмено на 2 февруари 2021 г. в съответствие с правило 77 §§ 2 и 3 от Правилника на Съда.

Мариалена Цирли                                                               Роберт Спано
    Секретар                                                                            Председател

 

 

 

В съответствие с член 45 § 2 от Конвенцията и правило 74 § 2 от Правилника на Съда, към настоящото решение са приложени следните отделни становища:

а) съвместно съвпадащо мнение на съдии Туркович (Turković), Пинто де Албакърки (Pinto de Albuquerque), Бошняк (Bošnjak) и Сабато (Sabato);

(б) частично съвпадащо мнение на съдия Сергидес (Serghides);

в) съвместно частично съвпадащо, частично различаващо се мнение на съдии Спано (Spano), Кьолбро (Kjølbro), Леменс (Lemmens), Грозев (Grozev), Вехабович (Vehabović), Ранцони (Ranzoni), Ейке (Eicke) и Пацолай (Paczolay).

R.S.O.
M.T.

СЪВМЕСТНО СЪВПАДАЩО МНЕНИЕ НА СЪДИИТЕ ТУРКОВИЧ, ПИНТО ДЕ АЛБАКЪРКИ, БОШНЯК И САБАТО

 

I.  Въведение

 

1. Нашите възгледи са в съответствие с казаното в решението на Голямата Камара. По наше мнение обаче, могат да бъдат очертани някои допълнителни съображения, за да се изясни допълнително констатацията на Съда за нарушение на процесуалната част на член 3 от Европейската конвенция за правата на човека („Конвенцията“) в настоящия случай.

2. Трябва да се направи първа поредица от допълнителни бележки относно причините, поради които разглеждането на случая е довело до особено деликатно упражняване от страна на Съда на ролята му на надзорник върху прилагането на правата на човека в Европа.

3. Делото пред Голямата Камара наистина включва особено уязвими лица, тъй като жалбоподателите се оплакват, че са били жертви на сексуално насилие като деца, пребиваващи в дом за сираци. В това отношение, въпреки че в Европа е в действие силно движение за осигуряване на преход от институционални към семейни и общностни грижи за децата („деинституционализация“), домовете за сираци все още съществуват, като бедността остава основна причина за тяхната устойчивост. Разчитането на институционални грижи отразява също продължаващата дискриминация срещу деца с увреждания, за които често не могат да се намерят алтернативни възможности за настаняване и понякога живеят в институции, предназначени за възрастни.[1]  Следователно е много резонно предположението, че Съдът е имал възможност да се справи поне с някои от проблемите на правата на човека, свързани с децата в институции.

4. Освен това, тъй като случаят се отнася до сексуални злоупотреби в институционална среда, ние считаме, че принципите, разработени в решението, произтичащи от член 3 от Конвенцията, могат да бъдат еднакво приложими, mutatis mutandis, за насилие над деца в други ситуации на грижа извън дома (включително семейни грижи и някои други форми на несемейни грижи).

5. Жалбоподателите деца са били уязвими и от друга гледна точка. Твърди се, че престъплението в конкретния случай е извършено не само на място, където децата са били настанени от властите, но и от извършители, които са били в „кръга на доверие“ на децата, понятие, което се отнася до злоупотреба лица, които имат функцията да предоставят грижи, а също и връстници[2] на жалбоподателите.

6. Тази бележка води до следствието, че някои от принципите, съдържащи се в решението, могат да обхващат всички твърдения за сексуално насилие в кръга на доверие на непълнолетни, включително в семейството и сред връстниците. Според нас това допълнително усилва значението на констатациите на Съда по това дело.

7. Както в институционалните, така и извън институционалните грижи, както и във всеки кръг на доверие, включително семейството, опасността може да идва от лица, отговорни за грижите за децата, но и от други деца. Ще се върнем специално към това, но на този етап бихме подчертали, че вярваме, че някои от разработените принципи трябва да се отнасят и до насилието над деца както от възрастни, така и от деца.

8. С оглед на гореизложеното, ние бихме подчертали, че „международното изследване демонстрира, че [както] домашните грижи, така и институционалната среда поставят децата в уязвима ситуация, увеличавайки риска тези деца да бъдат сексуално малтретирани от професионални лица или доброволци, които се грижат за тях или от други деца[3]“; международните изследвания и политики посочват също конкретни стратегии за борба със сексуалното насилие над деца в кръга на доверие. Ето защо е предложен цялостен подход за борба с насилието над деца, който има гореспоменатите характеристики, включващ превенция, мултидисциплинарна помощ за жертвите, третиране на съобщаването от тяхна страна, разследвания, преследване, наказателни и други санкции и международно сътрудничество.

9. В заключение на тази първа поредица от съображения ни се струва важно да кажем, че според нас именно защото горепосочените научни и политически подходи са признати от държавите страни по Конвенцията от Лансароте и от други международни и европейски документи в решението, в параграф 192 от решението, Голямата Камара успя да потвърди и развие своята съдебна практика, като установи, че задължението по член 3 от Конвенцията за провеждане на ефективно разследване трябва да се тълкува в светлината на задълженията, произтичащите от останалите приложими международни инструменти и по-конкретно Конвенцията от Лансароте.

 

II.  Конвенцията и Конвенцията от Лансароте

 

10. Това ни води до втори набор от съображения, целящи да подчертаят, в допълнение към споменатото в решението, че принципите, изложени в Конвенцията от Лансароте (и документите, издадени от Комитета на Лансароте като последващо действие след този международен инструмент), както и в други текстове на Съвета на Европа, посочени в решението, бяха от решаващо значение при разглеждането на случая. Ние вярваме, че тези принципи могат до голяма степен да се считат за произтичащи от член 3 на Конвенцията.

11. Във връзка с това искаме да подчертаем, че въпреки че „задачата на Съда не е да следи спазването от правителствата на инструменти, различни от Европейската конвенция за правата на човека и протоколите към нея“, и по-специално Конвенцията от Лансароте, „която, като самата Конвенция е изготвена в рамките на Съвета на Европа“, Конвенцията от Лансароте може „да й осигури източник на вдъхновение“, подобно на други международни договори“ (вж. например с позоваване на Европейската социална харта, Zehnalová и Zehnal срещу Чешката република (решение), № 38621/97, ЕСПЧ 2002-V). Освен това Конвенцията не може да се тълкува във вакуум, а трябва да се тълкува в хармония с общите принципи на международното право; трябва да се вземат предвид, както е посочено в член 31 § 3, буква в) от Виенската конвенция за правото на  договорите, „всички съответни норми на международното право, приложими в отношенията между страните“, и по-специално правилата относно международните защита на правата на човека (виж, наред с много други органи, Национален съюз на железопътните, морските и транспортните работници срещу Обединеното кралство, № 31045/10, § 76, ЕСПЧ 2014 г., където се прави позоваване на Конвенция на Международната организация на труда (МОТ) и Европейската социална Харта). В същия дух Съдът никога не е разглеждал разпоредбите на Конвенцията като единствена референтна рамка за тълкуване на правата и свободите, залегнали в нея (вж., наред с много други органи, Demir и Baykara срещу Турция [GC], № 34503/97, §§ 65 86, ЕСПЧ 2008 и Magyar Helsinki Bizottság срещу Унгария [GC], № 18030/11, §§ 123-25, 8 ноември 2016 г.). В това отношение бихме искали да посочим, че Съдът вече е посочил Конвенцията от Лансароте като източник на вдъхновение в контекст, подобен на разглеждания (вж. A и B срещу Хърватия, № 7144/15, §§ 78 , 80 и 116, 20 юни 2019 г.). Настоящото дело ни даде възможност да подчертаем връзката между Европейската конвенция за правата на човека и протоколите към нея, от една страна, и Конвенцията от Лансароте, от друга. Това важи, mutatis mutandis, и за други текстове, посочени в решението. Бихме могли да се въздържим да се спираме по-подробно на тази връзка, но подчертаваме отново – това беше изключително важно при разглеждането на този случай.

 

III.  Пропуски в разследването

 

12. Трета поредица от разяснения, според нас, трябва да разгледа пропуските в разследването, проведено от властите на държавата ответник, разгледани от конкретната гледна точка на гореспоменатото процесуално задължение за провеждане на ефективно официално разследване в отговор на защитими твърдения за насилие над дете (вж. в контекста на член 4, S. M. срещу Хърватия ([GC], № 60561/14, §§ 324-25, 332 и 336, 25 юни 2020 г.), където подходът на Съда е изрично обявен за съответстващ по същество на подхода, възприет по случаите на член 3). Както отбелязва Голямата Камара в настоящото решение, въпреки че това задължение е за използване на средствата, а не за постигане на резултат, пропуските на властите на държавата ответник са несъмнено сериозни, така че разследването трябва да се счита за „неефективно за целите на член 3 от Конвенцията, тълкувана в светлината на другите международни инструменти и по-специално Конвенцията от Лансароте “(вж. параграф 228 от решението). Съдът има право само да не се занимава с грешки или изолирани пропуски (параграф 186); той трябва да осъществи надзор в случаи като разглеждания, при които националните власти са пренебрегнали прилагането на определени процедурни (и по-специално разследващи) практики, които са добре установени в контекста на усилията за борба с насилието над деца или дори са наложени от международни текстове (вж. параграфи 208 и 211-26 от решението). Използваме тази възможност, за да разгледаме най-важните пропуски, по-специално тези, които включват някои специфични характеристики на гореспоменатата връзка между прилагането на член 3 от Конвенцията и други международни текстове.

13. Според нас, за да могат разследванията да се считат за всестранни, те трябва да включват всички разумни стъпки за осигуряване на свидетелски показания и съдебни / научни доказателства. В случаите на закрила над уязвими лица, като деца предполагаеми жертви на насилие, пасивността от страна на властите не може да бъде толерирана. Разбира се, необходимостта да съществува „защитими твърдения“, за да задейства задължението за разследване съгласно член 3, се прилага и в областта на насилието над деца (вж. параграфи 184 и 201 от решението). По същия начин и в тази област заключението дали дадено процесуално задължение е възникнало за националните власти, трябва да се основава на обстоятелствата, преобладаващи към момента, в които са направени съответните твърдения, а не на последващите резултати, до които се е стигнало след приключване на разследването или съответното производство (вж., mutatis mutandis, S. M. срещу Хърватия, цитирано по-горе, § 325). Повтарянето на този принцип обаче, трябва да бъде придружено, според нас, от необходимо уточнение, че когато става въпрос за насилие над деца, информацията относно защитимите твърдения трябва да бъде активно „събрана“, а не просто и пасивно „получена“ от държавата, която има редица допълнителни задължения по отношение на предоставянето на помощ и подкрепа на жертвите и техните представители, за да се благоприятства разкриването на твърдения, които иначе биха могли да бъдат изгубени; това е от значение и за да се гарантира, че защитимите твърдения не остават извън контрола на Съда съгласно Конвенцията (вж., mutatis mutandis, пак там)

14. Решението отново подчертава, че трябва да се предоставя подкрепа на децата и тези, които се грижат за тях, за целите на съобщаването, идентифицирането и разследването, с цел оказване на помощ и даване на съвет, като същевременно се защитава тяхната анонимност; специфичните инструменти, които ще се използват за тази цел, включват поверителни телефонни линии и телефонни линии по интернет (членове 11, 12 и 13 от Конвенцията от Лансароте). Голямата Камара също така подчертава правото на децата да бъдат изслушани, да предоставят доказателства и да избират средствата за представяне на техните възгледи и опасения, пряко или чрез посредник (член 31 § 1 (в) от Конвенцията от Лансароте), обикновено техен законен представител. Освен това решението подчертава необходимостта от видеозапис на показанията на децата, също и за да се предостави източник на доказателства, който е в състояние да помогне за избягване на повторни разпити, и който може да бъде преглеждан неколкократно (член 35 от Конвенцията от Лансароте).

15. Искаме да подчертаем тясната връзка между тези принципи и другите принципи, касаещи необходимостта разследванията да бъдат независими в оценката на съобщението, направено от предполагаемата жертва, и да продължат, дори ако жертвата е оттеглила своите показания (член 32 от Конвенцията от Лансароте) и когато дете, съобщаващо за престъпление, се намира на територията на една държава и предполагаемото престъпление е извършено в друга държава, тези принципи, касаещи процесуалното право на децата да подават „жалба ... пред компетентните власти на държавата си по обичайно местопребиваване“ (член 38 § 2 от Конвенцията от Лансароте). В тази връзка властите на двете държави са задължени да си сътрудничат при подпомагането на жертвите (Член 38 § 1 от Конвенцията от Лансароте). Тясното сътрудничество между телефонните и интернет линии за помощ също е реалност в Европа и в международен план.

16. Гореспоменатите принципи, на които пряко или косвено се основава решението на Съда, според нас са в съответствие с една от основните характеристики на случаите на насилие над деца, а именно, че съобщението е направено от уязвимо лице, често поставено в нов кръг на доверие, на фона на противоречиви нагласи, както от страна на детето, така и от страна на лицата, принадлежащи към този кръг, към средата, в която е извършено евентуалното насилие, особено ако последното е било в предишен кръг на доверие. Необходимостта от защита на развитието на детето, поглед към бъдещето, а не към мрачно минало, както и несигурността, които са естествени за едно дете, когато разказва история, за която то често се чувства отговорно, са сред многото елементи, които пречат на пълното разкриване на малтретирането на деца, особено ако в събирането и оценката на информацията не участват професионалисти. Помощта и подкрепата за предполагаемата жертва и тези, които се грижат за нея, както и необходимостта да се запази поверителността, са от решаващо значение.

17. С горното като предистория трябва да подчертаем, че при обстоятелствата на разглежданото дело, съответните защитими твърдения, които следва да бъдат разбрани съгласно съдебната практика на Съда, както е посочено по-горе, вече са били представени на вниманието на българските власти, когато бащата на жалбоподателите се е свързал с телефонната линия за помощ в държавата си на пребиваване, като е предоставил всички необходими данни (вж. параграфи 35 и сл. от решението) и когато последният се свърза с българската телефонна линия за помощ на 16 ноември 2012 г. (вж. параграф 43 от решение). Съгласно приложимите принципи, забраняващи пасивността и изискващи прибягване до международно сътрудничество, разследващите трябва незабавно да получат допълнителни данни в контекста на сътрудничеството между линиите за помощ, като същевременно напълно защитават поверителността и преодоляват всякакви езикови бариери. Не трябва да се счита за необходимо в първоначалния етап твърденията да бъдат изчерпателни, за да могат съответните органи да започнат да оказват помощ на предполагаемите жертви, тъй като съдействието и подкрепата при съобщаване всъщност предполагат, че  първоначалните твърдения могат да бъдат непълни. В рамките на гореспоменатата схема за най-добри практики, която е характерна за разследванията на насилие над деца, защитимите твърдения трябва, както вече казахме, да бъдат активно „събирани“, а не просто пасивно получени от държавата. За съжаление, от властите по настоящото дело е бил възприет напълно различен подход - с бюрократичен, а не проактивен характер (вж. параграф 44 от решението).

18. Вече посочихме, че основна роля в този процес на събиране на доказателства за насилие над деца играят разпита на детето и на тези, които са се грижили за детето. В тази област съществува обширна литература и международните текстове признават решаващото значение на прилагането на висок стандарт при разпитите на лицата, съобщаващи за насилие. В много страни, наред с принципите на Конвенцията от Лансароте, екипите за закрила на детето се намесват, когато възникне съмнение за насилие над деца; тези екипи могат да включват професионалисти в медицината, психологията, наказателното правосъдие, социалната работа и образованието. Показанията на детето, след като са се появили първоначално в кръга на доверие (обикновено в семейството, училище или в медицински контекст), обикновено се събират официално по съдебен ред, като се включват лица, притежаващи някои или всички тези професионални роли и умения.

19. Дори когато разкриването на престъпление се извършва в същата държава, в която се твърди, че е извършено, ролята, изпълнявана от кръга на доверие на детето, разбира се, е от първостепенно значение - тези в кръга на доверие могат да получат ранни предупреждения или неясна информация или да забележат физически или психологически симптоми, всички от които трябва да бъдат изяснени и разбрани. Много рядко, когато се очертае съдебната рамка, властите събират показания от деца, за които се твърди, че са били малтретирани, но които не са разказали вече историята си и не са отговаряли на въпроси за изясняване, като по този начин са подложени в някаква степен на външно влияние. Прилагането на научни критерии от обучени специалисти помага да се оцени достоверността на децата свидетели. Родителите и тези в кръга на доверие, получили първоначалните съобщения, също се разпитват в съответствие с подобни критерии. Конвенцията от Лансароте устоя на изкушението да класифицира като компрометирани всички показания, в които децата са разкривали събития пред кръга си на доверие. Както вече споменахме, Конвенцията от Лансароте като цяло разглежда като задължение, а не като процесуален дефект, предоставянето на помощ и подкрепа, преди децата да дадат показания, и дори възможността детето да дава показания или да изразява мнения чрез посредник или придружено от пълнолетно лице по негов избор, обикновено законен представител (членове 11-14, 31 § 1 (c) и 35 § 1 (f) от Конвенцията от Лансароте; вж. параграф 214 от решението). Да се ​​възприеме обратното мнение би било равносилно на отказване на деца, които предоставят първоначални сведения за разкриване на престъпления, подкрепата и помощта, от която се нуждаят. Ако се следва обратният подход, родителите, лекарите и психолозите, които, често без предизвестие, се оказват работещи с деца, проявяващи симптоми на сексуално насилие, трябва да се въздържат от всякакъв контакт, да оставят децата сами под стъклен похлупак и да чакат някаква власт, задължително след изтичане на известно време, да реши, че е дошъл моментът децата да бъдат изслушани, използвайки съдебни техники. Ако, напротив, решат да подкрепят децата и да им помогнат да изразят себе си и да си спомнят случилото се, показанията на децата не само ще бъдат компрометирани, но те ще бъдат „опорочени“ завинаги и по този начин децата ще загубят правото да бъдат изслушани. Това са абсурдни последици, които горните принципи имат за цел да разсеят, като същевременно гарантират, че след като инцидентът бъде съобщен на компетентните органи, се предприемат подходящи процесуални действия в рамките на срок, който изключва, доколкото е възможно, „опорочаване“ на доказателствата.

20. Разбира се, когато престъплението е с трансграничен характер, контекстът на международното сътрудничество непременно означава, че рискът от външно въздействие върху деца свидетели е още по-голям, тъй като трансферът на информация включва няколко лица и институции, както и по-дълъг срок.

21. Във връзка с това не сме съгласни с аргумента на правителството, че тъй като жалбоподателите многократно са говорили за събитията със своите родители, техните психолози и италианските власти, всички доказателства, дадени от децата на българските власти, неизбежно ще бъдат изопачено и следователно те биха могли да се откажат от тях, дори без да се прави опит за организиране на някаква форма на разпит.

22. Контекстът на международното събиране на данни за насилие над деца налага някои размисли относно „доказателствата“, събрани в държавата по местопребиваване. Считаме, че в общата рамка на международното сътрудничество, посочено като компонент на процесуалните задължения по член 3 от Конвенцията (вж. параграф 217 от решението), всеки доказателствен документ, представен в държавата по пребиваване, трябва да се счита за документ в подкрепа на оплакването (жалба, която, както бе споменато по-горе, може да бъде представена пред органа на държавата по местоживеене - член 38 § 2 от Конвенцията от Лансароте - и която в конкретния случай може да бъде идентифицирана още в обажданията, които бащата на жалбоподателите, е направил на телефонната линия за помощ).

23. По същия начин не можем да се съгласим с мнението, че професионалистите, подпомагали децата, независимо дали психолозите, наети от законните представители на жалбоподателите, или прокурорът в италианския Съд за малолетни и непълнолетни, които са събирали показанията на жертвите съответно за частни цели (вж. параграфи 16 -34 от решението) и в контекста на гражданското производство, свързано с последващи действия по осиновяването (вж. параграфи 81 96 от решението), е трябвало да спазват съдебния ред за разпит на деца жертви на насилие, за да могат разпитите им да бъдат счетени като такива с доказателствена стойност (парадоксално е, че това се споменава и в контекста на разговори с психолозите, действащи като частни лица).

24. Както казахме, в рамките на международното сътрудничество, всеки доказателствен документ, представен в държавата по местопребиваване, трябва да се разглежда като документ в подкрепа на оплакването. Разбира се, би се приложил различен извод, ако властите на тази държава, утвърждавайки своята юрисдикция, са започнали наказателно производство за престъпление. Тъй като случаят не е такъв, оплакването остава такова и, дори ако е направено чрез местната власт, не губи основната си характеристика като акт ex parte, който трябва да бъде оценен независимо от количеството и / или качеството на предоставените доказателства. Съдебната практика на Съда всъщност изисква само тя да бъде спорна (вж., мutatis mutandis, S.M. срещу Хърватия, цитирано по-горе, § 325). Най-общо, липсата на доказателствена подкрепа може да доведе до отхвърляне на твърденията (както се казва в традиционната максима, лицето, което подава жалба, може законно да игнорира всички причини, поради които жалбата не е трябвало да бъде подавана: nemo videtur dolo exsequi, qui ignorat causam cur non debeat petere). Отхвърлянето de plano поради липса на доказателствена подкрепа обаче, не е напълно приложимо в областта на насилието над деца, където твърденията, дори ако не са защитими, дори ако не включва никакви полезни доказателства, трябва да бъде разследван служебно от властите и разследванията трябва да продължат дори в случай на оттегляне на жалбата.

25. Дори ако, само заради спора, не трябва да считаме информацията, предадена от родителите, а след това от италианските власти на българските власти, като подкрепяща претенцията и следователно трябва да приемем, че такъв материал трябва да бъде подложен на строг контрол по отношение на установяване неговата достоверност съгласно съответните съдебни правила за получаване на доказателства от малолетни и непълнолетни в наказателно производство, ще трябва да заключим, че в настоящия случай тези правила са спазени.

26. Въпреки че разговорите на жалбоподателите с техните психолози са имали предимно терапевтична цел, изглежда, че начинът, по който те са били проведени, наистина е спазил най-строгите правила за разпит на непълнолетни. Заседанията са били записани на видео и не изглежда, че начинът, по който въпросите са били зададени, в някакъв смисъл нарушава съдебните правила. Присъствието на бащата от време на време е било ограничено до помощ при превода, докато използването на анатомични кукли е обичайна практика по това време и до днес, тъй като критиките към използването на този инструмент започнаха да се изразяват в научната общност едва впоследствие и до днес все още не са общопризнати. Това, което според нас трябва да се подчертае, е, че няма съмнение, че тези сесии са проведени компетентно от професионални психолози, въпреки че са проведени в частна обстановка.

27. Що се отнася до разпита на двама жалбоподатели от прокурора в италианския Съд за малолетни и непълнолетни, в рамките на гражданското производство след осиновяване, той също напълно отговаря на съдебните правила. Разпитът се провежда едва след като прокурорът е разпоредил да се получат записите от сесиите в терапевтичния център и обобщен писмен доклад за сесиите. Спазването на съдебните правила е било осигурено и чрез видеозаписа на разпита. Въпреки че основната цел на разпита е била да се научат повече фактите и да се оцени тяхното въздействие върху непълнолетните и семейството, за да се проследи осиновяването, в производствата от граждански характер прокурорът е бил подпомаган от психолог. При необходимост са се използвали анатомични кукли под ръководството на психолога.

28. Голямата Камара се позовава на факта, че някои от въпросите, поставени от прокурора, са съдържали отговори (вж. точки 85 и 87 от решението). Задълбоченото разглеждане на разпита обаче показва (и това е отразено в решението), че много ограниченото използване на някои преки или водещи въпроси е било в съответствие с правилата на основните протоколи относно разпита на непълнолетни (вж. Например, насока 71 от Насоките за съобразяване с децата, която предлага просто да се избягват водещи въпроси, но не ги забранява, особено ако това е в съответствие с протоколите; правилото очевидно се основава на решението по дело S. N. Срещу Швеция (№ 34209/96, § 53, ЕСПЧ 2002-V), където Съдът просто изисква съдиите да прилагат „необходимата грижа“, когато се работи с показания на деца, направени в отговор на водещи въпроси). Въпросите всъщност са били зададени, след като отворени и косвени въпроси са останали без отговор, при обстоятелства, при които непълнолетният не е искал да отговори и понеже нежеланието му е продължило дори след смяна на темата като техника за отпускане на напрежението. Въпросите, във всеки случай са се основавали на доказателства, предоставени от самите непълнолетни по време на разпита.

29. Ако това не е достатъчно, трябва да се вземе предвид и фактът, че италианският Съд за малолетни и непълнолетни не разчита пасивно на информацията, идваща от терапевтичния център и от прокурора. Всъщност, както е посочено в решението (вж. параграфи 93-95), съдът е разпоредил експертен доклад от акредитиран специалист в областта на детската невропсихиатрия, който да даде подробности за международните критерии, използвани за оценка на достоверността на показанията на децата, които той анализира въз основа на видеозаписите. Експертът е одобрил пълната надеждност както на процеса на получаване на информацията, така и на резултатите от нея, като е установил, че всяка несигурност и противоречия в разказите могат лесно да бъдат обяснени въз основа на същите научни критерии, свързани с разпита на деца жертви на насилие. Следователно, вещото лице не счита, в съответствие с инструкциите, издадени от съда, че е необходим допълнителен разпит, тъй като съществуващата информация е била достатъчна.

30. Трябва да се направи и една забележка относно съдържанието на решението на Съда за малолетни и непълнолетни от 12 май 2014 г. - осиновяващото семейство, също въз основа на становището на прокурора и експерта, е било окончателно обявено за подходящо за окончателно осиновяване, тъй като е проявило търпеливо отношение, като същевременно е осъзнавало необходимостта да се обърне внимание на особените трудности, породени от ситуацията. Съдът разгледа информацията, съдържаща се във всички налични изявления на непълнолетните относно злоупотребите, както и становището на прокурора и вещото лице, и стигна до заключението, че има достатъчно доказателства за предаване на информацията на компетентните органи по наказателни дела. Съдът също така съжалява за факта, че асоциацията, която е действала като посредник за осиновяването спрямо властите на държавата ответник, е изпратила на съда бележка, в която изразява становището, че родителите са неподходящи като осиновители, тъй като, по мнение на асоциацията, те са задействали процес на съобщаване за престъпление, което не е съществувало, целящо да очерни процедурата, довела до осиновяването. Според нас съдържанието на това решение засилва идеята, че информацията от непълнолетните е била достоверна и подходът на асоциацията е бил официално отхвърлен.

31. Както е отбелязано в решението (параграфи 111 и 226), трите групи предварителни разследвания, започнати (и прекратени) в България, са приключили с окончателно постановление на Върховна прокуратура от 27 януари 2016 г. Прокурорът при Върховна  касационна прокуратура установява, че жалбоподателите са съобщили за злоупотреба, „която в действителност не се е случила“, тъй като те „се страхуват да не бъдат отхвърлени от осиновителите си, които не одобряват категорично тяхното неморално поведение“, и че „са се опитали да вдъхнат съжаление“, като съобщават за събития „ в които са били жертви на престъпления ”. Голямата Камара отбелязва как тези съображения изглеждат като ехо на неприемливото изявление, направено пред медиите от президента на Държавната агенция за закрила на детето („ДАЗД“) само няколко часа след самото начало на разследванията три години по-рано (вж. Абзаци 207 и 224 от решението), инцидент, от който Съдът извежда липса на обективност от страна на разследващия орган (вж. параграф 224 от решението).

32. Горната констатация от Голямата Камара може да бъде допълнена, според нас, от съображението, че мотивите, приети от българската прокуратура и ДАЗД, съществено повтарят теорията, изложена от асоциацията, която е действала като посредник на осиновяването. Представителите на това сдружение, когато родителите са се обърнали към тях след първото разкриване на злоупотребите, са започнали да изразяват мнението, че родителите не са в състояние да осиновят децата, въз основа на предполагаемото им поведение по време на среща, организирана от асоциацията на 2 октомври 2012 г. Съдът не успя да установи дали докладът за тази среща между служителите на асоциацията, родителите и децата е автентичен, тъй като той е бил силно оспорван от жалбоподателите в производството на Голямата Камара, които представят полицейски доклад, удостоверяващ, че трима представители на асоциацията е трябвало да дадат спесимени на подписи и да признаят, че на документа има различни подписи, и трите положени от една и съща ръка. Освен това документът очевидно показва текстови несъответствия под формата на допълнения и заличавания, които Съдът не е успял да провери (вж. параграф 14 от решението). Независимо от това дали българските власти са знаели от самото начало за тази предполагаема фалшификация, ни се вижда очевидно, че фалшифицирането на документа е било обсъдено от жалбоподателите пред Голямата Камара, без ответното правителство да отговори по какъвто и да е начин на въпроса. Този факт, заедно с факта, че асоциацията се среща от 23 до 26 януари 2013 г. с представители на различните участващи органи, включително ДАЗД, и след това изготвя много критичен доклад относно интерпретирането на фактите от родителите, преди да го предаде на италианския Съд за малолетни и непълнолетни (който по-късно го отхвърли въз основа на експертно становище), свидетелства за централната роля, изиграна от асоциацията при създаването на атмосфера на конфликт, която не е била благоприятна за започването на ефективно разследване.

33. Един от най-сериозните пропуски, такъв, който според нас със сигурност е нарушил възможността разследването да установи фактите, и който е бил важен фактор за констатацията на Съда за нарушение на процесуалното задължение по член 3, е липсата на официален разпит на жалбоподателите (вж. параграфи 214-18 от решението). В допълнение към гореспоменатите задължения за подпомагане и съдействие на деца жертви с цел събиране на доказателства от тях, правото на децата да бъдат изслушани е изложено в няколко международни текста, някои от които са изрично посочени в решението (вж. също така Насоките на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно благоприятното за децата правосъдие, Насоки 58, 70 и 73 и Обяснителния доклад за Насоките, особено § 102; вж. също така, Общ коментар № 12 на Обединеното кралство Комитет на нациите по правата на детето, § 132, и Насоките на ООН относно правосъдието по въпроси, включващи деца жертви и свидетели на престъпления, членове 20 и 21). Всички тези документи поставят силен акцент върху изключителното значение на придаването на подходяща тежест на възгледите на малтретираното дете, което  властите не са успели да направят. По същия начин тези текстове подчертават значението на по-нататъшното задължение за незабавно информиране на деца жертви и техните родители и законни представители за хода на тяхното дело, задължение, което също е било напълно пренебрегнато при съответните обстоятелства (вж. параграф 208 от решението).

34. Освен това ще отбележим, че решението (параграф 215) споменава факта, че липсата на интерес от страна на българските власти към децата е била такава, че не е установен контакт с тях. Що се отнася до най-добра практика няма абсолютна забрана за многократни разпити на жертви, ако те са необходими (вж. параграф 216 от решението). В настоящия случай няма основание за пълно пропускане на разпит на децата и нито един от документите в досието не подкрепя твърдяното желание на българските власти да избегнат травмата, свързана с повтарящи се разпити. Смятаме, че необходимостта от допълнителен разпит често може да възникне в случаи на транснационално насилие над деца, особено когато държавата по местопребиваване не е била в състояние да образува официално наказателно разследване. В разглеждания случай прокурорът по дела за малолетни и непълнолетни в Италия ясно заявява, че не е проведен допълнителен разпит, за да не се изпълни задача, която е била в рамките на българската юрисдикция (вж. параграфи 92 и 216 от решението).

35. Решението на българските власти да избягват всякакъв контакт с децата, съобщаващи за насилие, е отишло още по-далеч, като те дори не са поискали достъп до видеозаписите на техните показания, нито са разгледали възможността поне да разпитат родителите , които също (по-специално бащата) са поели ролята на жалбоподатели или специалистите (психолози или държавни служители), събрали показанията на децата. По-специално откриваме, че при обстоятелствата по настоящото дело изслушването на родителите и психолозите би било ценен, макар и косвен начин за установяване на определени факти; освен това събирането на такива косвени доказателства е обичайна практика в този тип дела.

36. Освен това от преписката става ясно, че докато някои експерти са участвали в разпитите на децата в Дома за сираци (които в много други отношения не са били в съответствие с изискванията за изслушване на деца - вж. параграф 211 от решението), в рамките на разследванията показанията на жалбоподателите не са били разглеждани от нито един специалист (например психолог или лекар с опит разпитване на деца), за да се получи мултидисциплинарна оценка на някои предполагаеми несъответствия; като следствие, мотивите на българския прокурор, както е посочено по-горе (§ 31 от настоящото становище), съдържат психологически анализ, без да се цитира каквото и да е експертно становище като основа за това. Това ни се струва несъвместимо със стандарта за разследване на насилие над деца, изискван съгласно член 3 от Конвенцията (вж. Например член 35, параграф 1, буква в) от Конвенцията от Лансароте и насоки 64 и сл. от Насоките за съобразено с деца правосъдие, които призовават за намеса на специалисти, когато става въпрос за деца). Ролята, изиграна от ДАЗД, не може да се счита за заместител на участието на независими специалисти в оценката на доверието в показанията на жертвите; също така липсата на обективност на тази агенция в този случай вече беше спомената (вж. § 31 от настоящото становище и параграф 224 от решението).

37. По наше мнение трябва да се направи заключителна забележка относно виждането, че събитията са „обикновен“ феномен на ранна сексуализация, произтичащ от факта, че децата живеят заедно в сиропиталище. Според това мнение следователно не е имало нужда от разследване, тъй като за сексуалните контакти са били отговорни само малолетни, които не могат да носят наказателна отговорност. Първо, още веднъж отбелязваме, че това е теорията, подкрепена от асоциацията, която е действала като посредник при осиновяването. На второ място, има съобщения, дори в ранните разкрития, за насилствени сексуални контакти, инициирани от малолетни. Във връзка с това трябва да отбележим, че съответните международни инструменти (вж. параграфи 124 и 220 от решението) разглеждат насилие, причинено от връстници, също като насилие над малолетни, и че в тези случаи наказателната отговорност се носи не от децата извършили насилие, а от тези, на които е възложено да ги контролират и да организират функционирането на грижите извън дома, за това, че не са предприели действия за предотвратяване на подобно поведение. Според нас това е от значение и по член 3 от Конвенцията, в контекста на международните инструменти, които разглеждат подобна злоупотреба от връстници не като „естествена“ и приемлива последица от грижите извън дома, а като тревожно явление, което трябва да бъде предотвратено, и предписват широки отговорности в това отношение на педагози, психолози и социални работници. Според нас е много важно, че Конвенцията от Лансароте задължава държавите да предвидят корпоративна отговорност (член 26 от Конвенцията от Лансароте), която може да възникне, когато субектите, отговорни за грижите за децата, се възползват от спестявания на разходи за персонал и оборудване чрез липса или намаляване на надзора над децата и образователна/ психологическа подкрепа и насоки. По този начин международното право изисква, когато са необходими грижи за деца извън дома, те да бъдат осигурени по начин, който осигурява пълна защита на най-добрия интерес на децата също и по отношение на техните връстници.

 

IV.  Заключение

 

38. В обобщение, ние се съгласяваме изцяло с констатациите на решението и неговите мотиви. Независимо от това, ние считаме, че е от решаващо значение да се подчертае значението на контекста относно грижите за деца извън дома, на връзката между правата на човека и международните инструменти относно насилието над деца, както и на ефективните разследвания на престъпления. Правейки това, ние се надяваме, че многобройните пропуски, които са възникнали в националната процедура, могат да бъдат избегнати в бъдещи случаи на малтретиране на деца, което в различните си форми все още е широко разпространен бич. Съгласно Конвенцията, от държавите се изисква да събират активно всички релевантни доказателства, да приемат сериозно гласа и възгледите на жертвите и да дават възможност на специалисти в областта на медицината, психологията, образованието и социалните науки да помагат на децата да говорят свободно.

 

 

ЧАСТИЧНО СЪВПАДАЩО МНЕНИЕ НА СЪДИЯ СЕРГИДЕС

 

Не само самата Конвенция се развива - средата, също еволюира

 

1. Настоящото дело се отнася до неуспеха на държавата ответник по отношение на нейното процесуално задължение съгласно член 3 от Конвенцията да проведе ефективно разследване на твърденията на жалбоподателите за сексуално насилие над деца. По време на предполагаемото сексуално насилие жалбоподателите са били деца, живеещи в дом за сираци в България, където са били настанени от държавата ответник и където са останали до осиновяването им през юни 2012 г. и са се преместили в Италия. Твърденията са съобщени на съответните български власти от осиновителите на жалбоподателите, след като жалбоподателите са се установили в Италия. Въпреки че държавата ответник е предприела разследване, решението правилно потвърждава, че предприетите действия не отговарят на нивото на ефективност, изисквано от държавите членки за целите на техните процесуални задължения по член 3. По-специално, държавата ответник не е преследвала някои весрии на разследване, които може да биха се оказали релевантни с оглед на обстоятелствата по делото (вж. параграфи 212-28 от настоящото решение).

2. Съгласен съм с точка 3 от диспозитива на решението, доколкото е налице нарушение на процесуалния аспект на член 3 от Конвенцията, както и с всички останали точки от диспозитива. Целта на това частично съвпадащо мнение е да изясни и да разгледа по-подробно хармоничната връзка между тълкуването и прилагането на Конвенцията и други договори на Съвета на Европа (СЕ), като Конвенцията на Съвета на Европа за защита на децата срещу сексуална експлоатация и 2007 („Конвенцията от Лансароте“), както и други международни правни договори, като Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г. Стандартите, залегнали в горните два договора, особено Конвенцията от Лансароте, както и в други международни инструментите, посочени в решението, бяха взети предвид от Съда при тълкуване и прилагане на член 3 от Конвенцията и установяване на нарушение на тази разпоредба. Искам обаче да подчертая, че тези договори трябва да се разглеждат като част от същата среда, в която се развиват разпоредбите на Конвенцията - в настоящия случай, Член 3, и че тази среда също се развива. Това единство на средата, в която се прилагат Конвенцията и други договори, може да се обясни и с факта, че Конвенцията е част от международното право, и че международното право[4] не е фрагментирано.

3. Питър Стивън казва, че природата на пространството не е вид празнота или нищо, а „само по себе си има структура, която влияе върху формата на всяко съществуващо нещо“.[5] Според него между живите същества и тяхната среда съществува взаимосвързаност: например, птицата изпитва въздействието на въздуха, в който се издига в небето, а рибата на водата, в която плува. По аналогия, както всички живи същества, така и Конвенцията като жив инструмент се влияе от средата, в която се прилага. Пространството или средата[6] на Конвенцията не са нито празни, нито статични, нито съществуват във вакуум; по-скоро тя има своя собствена структура, динамика и живот, базирани най-вече на основната цел на Конвенцията, а именно ефективната защита на правата на човека, за която средата на Конвенцията също помага да се изпълни. В действителност, средата на Конвенцията съществува в богатия контекст и рамка на развитието в международното право, конституционното право на европейските държави и най-важното, заедно с други договори на Съвета на Европа (СЕ), по-нови от Конвенцията, които защитават специфични човешки права в светлината на съвременните условия и съвременните нужди на защитата на правата на човека. Подчертавам, че предположението е, че подобно на Конвенцията, нейната среда също се развива, и че тя влияе върху всички разпоредби на Конвенцията, както и върху връзките им с реалните условия и засилва изпълнението на основната цел на Конвенцията.

4. Настоящото дело е пример за реципрочните отношения (а) между Конвенцията и друг договор на СЕ, а именно Конвенцията от Лансароте, и (б) между Конвенцията и друг международен договор, а именно Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г. Конвенцията от Лансароте и споменатата Конвенция на ООН са изготвени с оглед на стандартите, установени от съдебната практика на Съда относно насилието над деца, по-специално по отношение на процесуалното задължение за провеждане на ефективно разследване (вж. параграф 214 от решението ). На свой ред, при тълкуването на член 3 от Конвенцията, решението използва Конвенцията от Лансароте и Конвенцията на ООН, за да изясни очакванията във връзка с процедурните задължения на държавите - хармонична връзка, при която един международен инструмент влияе върху тълкуването на друг. Тъй като стандартите в международното право се придвижват напред и стават все по-усъвършенствани, а държавите членки на СЕ ратифицират нови договори, Конвенцията също се движи напред по синхронен начин. В същото време Конвенцията остава твърда и стабилна по отношение на ключовите ценности и основни принципи на СЕ, срещу променящите се течения, които могат да подкопаят самата й същност.

5. Принципът на ефективност, който лежи в основата на всички разпоредби на Конвенцията, не позволява тълкуване, което противоречи на текста на конкретна разпоредба на Конвенцията, а напротив, цели да й даде пълна сила; в същото време тя има за цел да прояви и изпълни целта на въпросната разпоредба на Конвенцията; освен това той изисква, доколкото е възможно, Конвенцията да се тълкува в светлината на и във външна хармония със съществуващите стандарти за защита на правата на човека, залегнали в други договори на СЕ и международни инструменти за правата на човека. По този начин Конвенцията се стреми към целта си за постигане на по-голямо единство между държавите, които са я подписали и по-нататъшно осъществяване на правата на човека и основните свободи, както е предвидено в нейния преамбюл.

6. Тази функция на принципа на ефективност, който се прилага за всеки договор, е особено уместна, когато става въпрос за Конвенцията. Целта на Съвета на Европа е да защити трите стълба на справедливостта в Европа: върховенството на закона, демокрацията и правата на човека. Въпреки че Съдът има независима юрисдикция при тълкуването и развитието на Конвенцията, тя е част от по-широката рамка на СЕ и следователно би било в противоречие с демократичните ценности на институцията, ако Конвенцията не се развива ръка за ръка с други договори, приети от 47-те държави-членки. Един инструмент на Съвета не може да се движи в различна посока спрямо друг, особено в светлината на доктрината за живия инструмент, според която Конвенцията непрекъснато се развива, за да представя и отговаря на съвременните стандарти в обществото и винаги да бъде ефективна в сегашния момент.

7. Като заключение, въпреки че Съдът притежава върховната власт по отношение на тълкуването и прилагането на Конвенцията, той не го прави, като пренебрегва средата, в която действа Конвенцията, която също се развива. Освен това, съответните международни договори и инструменти, особено допълнителните договори и инструменти на СЕ, трябва да се разглеждат като съставляващи част от една и съща среда, в рамките на която Конвенцията действа в коеволюционна връзка с тях.

 

 

СЪВМЕСТНО ЧАСТИЧНО СЪВПАДАЩО, ЧАСТИЧНО ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА СЪДИИТЕ СПАНО, КьОЛБРО, ЛЕМЕНС, ГРОЗЕВ, ВЕХАБОВИЧ, РАНЦОНИ, ЕЙКЕ И ПАЦОЛАЙ

 

I.  Въведение

 

1. Това е тъжен случай, в който участват три деца, изоставени от майка си в Дом за сираци, на които е дадена надежда за по-добър живот в резултат на осиновяването им от италианско семейство. Това са едни от най-уязвимите жалбоподателите, които са се явявали пред този съд и техният най-добър интерес трябва да се вземе предвид, както при поведението на националните органи на страната на произход, така и от държавата, в която са били осиновени, а също и от подхода на този Съд.

2. За наше съжаление,  в желанието си да отговорят на тъжната история на жалбоподателите, мнозинството от взелите настоящото решение е надхвърлило границите на подходящата роля на този съд и, правейки това е създало неяснота по отношение на обхвата на предлаганата и изискваната защита съгласно член 8, както в национален контекст, така и пред този съд. Тази неяснота може да повлияе отрицателно на защитата съгласно Конвенцията на правото на неприкосновеност на личния живот поради необосновано наблюдение и претърсване. Парадоксално е, че дори може да изложат на риск най-добрите интереси на други деца, които се оказват в подобно уязвимо положение, като насърчава прекалено натрапчиви и в крайна сметка ненадеждни мерки за разследване. Всъщност съществуват малко аспекти, които намираме за погрешни в мотивите или заключението на единодушното решение на Камарата от 17 януари 2019 г. Подобно на нашите колеги в Камарата, стигнахме до категоричния извод, че в случая няма основание да се направи заключение, че българските власти са нарушили процесуалното си задължение за провеждане на ефективно разследване на твърденията на жалбоподателите (решение на Камарата в § 106). Това, разбира се, ни поставя като Съд в неудобното и незавидно положение, настоящото решение да има подкрепата на само девет от общо 23-мата съдии на в Съда, които е разгледана тази жалба; фактор, който би трябвало да звучи като предупреждение за Голямата Камара.

3. Въпреки това, всъщност в това решение голяма част, с която се съгласяваме, по същество отразява принципите, прилагани от Камарата. Например, ние се съгласяваме, че в този случай не е имало нарушение на член 3 в материалноправен аспект, нито по отношение на задължението за въвеждане на подходяща законодателна и регулаторна рамка (§ 196), нито по отношение на задължението за предприемане на оперативни превантивни мерки (т.нар. задължение на Osman, § 199). Ние също така се съгласяваме по принцип с изложението на общите принципи, посочени в §§ 184-192 във връзка с процесуалното задължение по Член 3 за провеждане на ефективно разследване.

4. Това, в което обаче, ние се разминаваме с мнозинството е в прилагането на тези принципи върху доказателствата в този случай, особено по отношение на оценката на „ефективността“ на разследванията, проведени от българските власти, както и на тълкуването на разпоредбите и тежестта, придадена им от Конвенцията от Лансароте от мнозинството, по-специално в §§ 200-228 от решението.

 

II.  Конвенцията от Лансароте

 

5. Това не означава, че считаме Конвенцията от Лансароте за маловажна или още по-малко без значение. Напротив, ние изрично признаваме стойността на стандартите, определени след внимателни преговори между договарящите страни в Конвенцията на Съвета на Европа за защита на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие („Конвенцията от Лансароте“) и свършената работа от Комитета на страните по Конвенцията от Лансароте, създаден съгласно Глава X („Механизъм за наблюдение“) от Конвенцията, за да следи дали страните ефективно прилагат Конвенцията от Лансароте и да идентифицира добри практики, по-специално чрез дейности за изграждане на капацитет. Те формират важна част от по-широката рамка на правата на човека на Съвета на Европа.

6. Въпреки това също, толкова важно е да се отбележи, че, от една страна, Конвенцията от Лансароте, за разлика от напр. Конвенция за правата на човека и биомедицината („Конвенцията от Овиедо“; член 29) не предоставя никаква роля на Съда нито при тълкуването на нейните разпоредби, нито при прилагането на нейните стандарти; и от друга страна, самият Съд винаги с основание подчертава, че неговата роля е да тълкува и прилага правата, защитени от и съответстващи на Конвенцията и нейните протоколи. Въпреки че прави това въз основа на „живия“ характер на Конвенцията, който трябва да се тълкува в светлината на съвременните условия, наред с другото, като вземе предвид променящите се норми на националното и международното право, Съдът го прави, като търси хармонично тълкуване на Конвенцията с други инструменти на международното право (вж. Demir and Baykara срещу Турция [GC], № 34503/97, §§ 67 и 68, ЕСПЧ 2008, и S. M. срещу Хърватия [GC], № 60561 / 14, § 290, 29 юни 2020 г.); фокусът обаче винаги остава самата Конвенция.

7. При оценката на „ефективността“ на разследванията, проведени от българските власти, мнозинството разчита основно на членове 11-14 („Защитни мерки и помощ на жертвите“), 30-36 („Разследване, преследване и процесуално право“) и 38 („Общи принципи и мерки за международно сътрудничество“) на Конвенцията от Лансароте. Ние не считаме, че тези разпоредби са в състояние да носят тежестта, която мнозинството се стреми да им придаде, за да изпълни със съдържание задължението за разследване съгласно член 3. Въпреки това, ние приемаме, че те са от значение за постигането на горното хармонично тълкуване на Конвенцията като цяло и по-специално на член 3, като според нас е важно при тяхното разгръщане да се обърне голямо внимание на условията, в които се прилагат тези разпоредби, и контекста, в който са приети.

8. В този контекст първото нещо, което трябва да се отбележи, е, че тези разпоредби не са изготвени във форма, която предвижда или очаква пряко прилагане или въздействие. Те са умишлено представени в програмни термини, подобни на рамковото законодателство, предназначено да доведе до създаването на подходяща законодателна и административна рамка. В края на краищата, по-голямата част от тях започват с думите „[всяка] страна трябва да предприеме необходимите законодателни или други мерки, за да осигури ...“ или „[всяка] страна трябва да установи ...“. Ако обаче това е основният им фокус, той допълва едно от материалноправните задължения, които Съдът е установил като съществуващи съгласно член 3 - материалноправното задължение, за което всички сме съгласни, че е изпълнено в настоящия случай. Всъщност отбелязваме, че решението успява да стигне до това заключение без никакво позоваване на Конвенцията от Лансароте; факт, който служи за демонстриране на естественото допълване между двата инструмента.

9. Освен това отбелязваме, че това допълване е признато и в Обяснителния доклад към Конвенцията от Лансароте, където изрично се потвърждава, че предприетите по него мерки „не засягат императивното задължение на държавите да защитават правата, признати от Конвенцията за Защита на правата на човека и основните свободи“ (Обяснителен доклад в параграф 36). Самата Конвенция от Лансароте определя Европейската конвенция за правата на човека като изрично ограничение на мерките, които могат да бъдат предприети съгласно нея. Като пример член 30, параграф 4 от Конвенцията от Лансароте ясно посочва (и неговият обяснителен доклад потвърждава в параграфи 213, 216 (член 30) и 226 (член 31)), че „всяка страна трябва да гарантира, че мерките, приложими съгласно настоящата глава, не накърняват правата на защита и изискванията за справедлив и безпристрастен съдебен процес, в съответствие с член 6 от Конвенцията“. Бихме добавили, че това трябва да бъде също така валидно по отношение на правата, защитени съгласно член 8 от Конвенцията.

10. Последното е, разбира се, от особено значение в контекста на тълкуването, поставено от мнозинството на лен 30 (5) от Конвенцията от Лансароте (§§ 213-215). Член 30 (5), първо тире, предвижда, че „всяка страна трябва да предприеме необходимите законодателни или други мерки, в съответствие с основните принципи на своето вътрешно право: за осигуряване на ефективно разследване и преследване на престъпления, установени в съответствие с тази Конвенция, позволяваща, когато е уместно, възможността за тайни операции “. Така че, не само тази разпоредба за тайни мерки е разпоредба, която призовава за създаване на подходяща законодателна и административна рамка, която да позволява да се предприемат такива мерки (а не да изисква тяхното предприемане), задължението, наложено от тази разпоредба, също е обект на две много важни уговорки: (1) да бъде „в съответствие с основните принципи на вътрешното право“ и (2) че, когато се използва, трябва да бъде „подходящо“. Обяснителният доклад към Конвенцията от Лансароте (параграф 217) отново изрично подчертава това:

„Остава на страните да решат кога и при какви обстоятелства трябва да бъдат разрешени такива методи на разследване, като се вземе предвид, освен друго, принципът на пропорционалност по отношение на правилата за доказване и относно естеството и тежестта на престъпленията по разследването."

11. В настоящия случай, разбира се, няма съмнение, че българското законодателство предвижда използването на действия по разследване под прикрите (вж. освен друго, раздели V и VIII от Наказателно-процесуалния кодекс), но те също, правилно според нас, са придружени от подходящи гаранции (включително необходимостта от предварително съдебно разрешение). Единственият въпрос, от който мнозинството се интересуваше, беше дали употребата им трябваше да бъде разгледана в настоящия случай. Мнозинството твърди в § 221 (без много анализ), че подобни мерки „изглеждат подходящи и пропорционални в настоящия случай“, но това е така, в крайна сметка въз основа на това, че „това би могло да направило възможно, ако не получаването на доказателства за престъплението, на което жалбоподателите предполагаемо са станали жертва няколко месеца по-рано, то поне за получаване на доказателства относно подобно насилие над други деца “(§ 223).

12. Ние сме дълбоко не съгласни с мнозинството, че в този случай е правилно или целесъобразно да се стигне до такова заключение. Това е така, защото (1) дори в хипотезата на мнозинството това нямаше да е от полза за тези жалбоподатели или да допринесе за разследването на насилията, за които се твърди, че са претърпели, и (2) то напълно пренебрегва гаранциите, така основателно защитени от Конвенцията от Лансароте и разяснени в Обяснителния й доклад, а също така, разбира се, присъщи на правата по Конвенцията, на всеки евентуален обект на подобни тайни мерки. Освен това, поради причини, на които ще се спрем по-нататък, ние също така не сме съгласни, че предвид фактите по този конкретен случай „твърденията на жалбоподателите, че е бил замесен някакъв организиран кръг от лица и фактът, че са били посочени идентифицируеми лица“ са били в състояние да осигурят достатъчно основание за предприемането на такива мерки.

 

III. „Ефективност“ на разследванията

 

13. В § 186 от решението ролята на този съд във връзка с оценката на ефективността на вътрешно разследване съгласно член 3 е ясно и правилно разграничена въз основа на това, че „задължението за провеждане на ефективно разследване е задължение не на постигане на резултат, а на използване на средства ”; „[Т] тук няма абсолютно право за наказателно преследване или осъждане на конкретно лице, когато не е имало виновни пропуски в търсенето на отговорност за извършителите на престъпления“ и „Съдът не се занимава с твърдения за грешки или изолирани пропуски разследването: той не може да замести националните власти при оценката на фактите по случая, нито може да вземе решение относно наказателната отговорност на предполагаемите извършители “.

14. Освен това в § 184 от решението  правилно се подчертава, че задължението за провеждане на „ефективно разследване“ възниква само „когато дадено лице твърди на защитимо основание, че е претърпяло действия, противоречащи на член 3“.

15. Следователно, естеството на твърденията и качеството на доказателствата, които ги обосновават, са от основно значение както за тяхната защитимост (и следователно, способността им да породят задължение за разследване съгласно член 3), така и за всяка последваща оценка на ефективността на разследването. Мнозинството обаче избягва подробно или внимателно разглеждане на основните твърдения и доказателства в подкрепа, като „[l] оставя настрана въпроса дали първите доклади, представени на българските власти, са достатъчно подробни“ и се позовава на общaта позиция, че твърденията са били счетени за достоверни от италианските власти и по-подробни доказателства са предоставени, „още през февруари 2013 г.“ (§ 200). Тези твърдения следва да бъдат разгледани по-подробно; особено след като мнозинството в крайна сметка продължава да критикува българските власти не само за стъпките, предприети след тази дата (доколкото е надеждна), но и във връзка с поведението им преди тази дата.

16. Разглеждайки датата (февруари 2013 г.), първо трябва да се отбележи, че след като българската Държавна агенция за закрила на детето („ДАЗД“) е приключила първото си подробно и мултидисциплинарно разследване (14 15 януари и 18- 24 януари 2013 г.; вж. § 54 и 58), в резултат на съобщения в италианската и българската преса и след като Великотърновската районна прокуратура, на 28 януари 2013 г., е образувала първо предварително (наказателно) разследване относно констатациите от ДАЗД (номер 222/2013; § 60). Това разследване е било образувано служебно и единствените налични доказателства са били получени от българското министерство на правосъдието, което се е свързало с агенцията „Приятели на децата“ („AiBi“), която е била посочена в статията, и тази агенция е предоставила своите два доклада от 27 септември и 3 октомври 2012 г.

17. На второ място, заслужава да се отбележи, че становището на мнозинството изглежда се отнася до искането на прокуратурата в Милано, изпратено до българското посолство в Рим „да се свържат със съответните местни власти с оглед на преценката дали въпросните твърдения са добре обосновани“ (§ 65) и получено от Великотърновския районна прокуратура през февруари 2013 г. Това искане е било придружено от протокола на обажданията, направени от бащата на жалбоподателите до „Синия телефон“, с жалба от бащата от 28 Ноември 2012 г., в която са „изнесени твърденията на жалбоподателите“ и от доклада на психолозите от центъра за релационна терапия („ЦРТ“) от 31 октомври 2012 г., но не дава индикация за „достоверността“ на различните твърдения, направени от бащата на жалбоподателите. Въпреки това и въпреки факта, че разследването вече е било в ход, районната прокуратура в отговор започва допълнително разследване (номер 473/2013).

18. Съществува обаче по-дълбока трудност с „жалбата“, тъй като тя е стигнала до българските власти, независимо дали чрез бащата (през ноември 2012 г.), италианската и българската преса (11 януари 2013 г.) или италианските власти (например от февруари 2013 г.), които според нас е трябвало да информират за всяка оценка на ефективността на тяхното разследване на тези твърдения, а именно естеството и „достоверността“ на различни им компоненти.

19. От доказателствата пред Съда става ясно, че е имало поне два отделни компонента на твърденията на жалбоподателите и / или техния баща, първият от които е неподходящо сексуално поведение между деца в Дома за сираци и възможно насилие над (някои от) жалбоподателите от други деца и вторият - сексуално насилие над децата от възрастните, на чиито грижи са били поверени в Дома за сираци и / или техни сътрудници и изпълнители. Като се има предвид достоверността на тези различни компоненти на „жалбата“, така както са сведени до знанието на българските власти, неизбежно е налице необходимост от внимателен анализ на начина, по който твърденията на жалбоподателите са били изнесени и разследвани от италианските власти, както и как са били съобщени на българските властите. В крайна сметка, отговорът на българските власти, особено в контекста на международната правна помощ, може да бъде оценен (и в крайна сметка) осъден само по отношение на естеството и качеството на информацията / доказателствата, предоставени им от органите на държавата по местожителство на предполагаемите жертви. Мнозинството обаче, изобщо не успя да се включи в подобен анализ.

20. Като се вземат предвид доказателствата, обобщени в решението, и разбира се, без да сме чули становища на италианското правителство, ни се вижда ясно, че е имало сериозни пропуски в начина, по който твърденията на жалбоподателите са излезли на бял свят и са били разследвани в Италия, която е опорочило отговора на българските власти. Те включват факта, че:

(а) Оригиналните твърдения, направени през септември / октомври 2012 г., които изглежда са направени относително спонтанно от жалбоподателите, свързани единствено с неподходящо сексуално поведение между брата и сестрите и между други деца в Дома за сираци (§§ 19-28);

(б) Първият разпит на жалбоподателите през октомври 2012 г., доколкото е е имало видеозапис не е бил проведен от или от името на италианските компетентни органи (всъщност бащата на жалбоподателите е решил да не ходи при властите; вж. § 38), нито в помещения проектирани или адаптирани за тази цел, нито от специалисти, обучени за провеждане на такива разпити, с разследваща цел. Всъщност изглежда, че жалбоподателите са били разпитани в терапевтична обстановка и доколкото интервюиращите психолози, са били специализирани в случаи на насилие над деца (§ 15), те са изиграли в най-добрия случай смесена консултативно-разследваща роля. Всъщност стана ясно, когато те се явиха като част от адвокатския екип на жалбоподателите пред Голямата Камара и се опитаха да отговорят на въпроси, поставени от съдиите, че тяхната роля очевидно не е била самостоятелна и независима[7];

(в) В контекста на този първи разпит решението отбелязва, че първият жалбоподател „е имал затруднения да се изразява на италиански и е поискал да присъства баща [който] е помогнал на детето да обясни какво иска да каже“ (§ 18) . Ролята на бащата, за когото е ясно, че не е говорил никакъв или съвсем слаб български и чиято роля на „преводач“ на жалбоподателите е неясна, следователно става доста важна за направените твърдения.

(г) Следователно е логично, че първоначално бащата е бил този пред или от когото са направени каквито и да било твърдения за сексуално насилие от страна на възрастни, първоначално по отношение на случилото се в „дискотеката“. Едва когато жалбоподателите са били задавани водещи въпроси относно „какво правеха„ възрастните “в Дома за сираци“ (§ 32), те са започнали да говорят за неподходящо сексуално поведение от страна на възрастните. Въпреки това, както отбелязва решението в § 33, „бащата на жалбоподателите [който] тогава е казал, че Н., който според него е един от служителите на Дома за сираци, първо е насилвал първия жалбоподател, а след това и други деца, както и че други възрастни също са участвали”. Едва тогава първият жалбоподател е назовал възрастните К., Да., О. и П .;

д) Част от съответния контекст обаче, както е бил предаден и следователно известен на българските власти, е, че веднага след като осиновителите са узнали твърденията за неподходящо сексуално поведение между децата, непосредственият им отговор е бил заплаха да изпратят първия жалбоподател обратно в България. Това е записано за първи път в доклада от среща на жалбоподателите с психиатър и образователен съветник на 2 октомври 2012 г. (§ 14). Въпреки че автентичността на тази бележка е била оспорена по време на производството пред Голямата Камара, тя никога не е била оспорвана в производството пред българските власти (нито пред Камарата на този съд) и е била официално съобщена на българските власти през януари / февруари 2013 г. Отговорът на родителите беше потвърден и от представител на италианската комисия за международно осиновяване („CAI“), в който е записано заявлението, че осиновителите са повдигнали тази възможност в момент на паника, с оглед на сериозността на фактите, които са били разкрити (§ 62). Това, разбира се, върви ръка за ръка с информацията от самия Дом за сираци, в хода на първото разследване от ДАЗД, „че намерението на италианското семейство ... е било да осинови две момичета и че те са направили компромис като са взели и единадесетгодишния брат ”и с изявлението на психолога на Дома за сираци, записано в полицейското изявление от 5 юни 2013 г., че„ по време на първоначалната среща с бъдещите осиновители първият жалбоподател е бил раздразнен, защото родителите очевидно са обърнали повече внимание на сестрите му “(§ 72);

(е) Всяка последваща жалба относно и (увеличаваща) подробностите за предполагаемото сексуално насилие над жалбоподателите (и други деца в Дома за сираци) от възрастни също идва от бащата на жалбоподателите или от родителите (вж. например жалбата до CAI на 22 ноември 2012 в § 45, писмото на бащата до „Синия телефон” на 1 декември 2012 г. в §§ 46 47 и жалбата до италианската полиция от 21 декември 2012 г. в § 48);

(ж) Дори по време на разпита им от прокурора при Съда за малолетни и непълнолетни в Р., с участието на психиатър, на 8 април 2013 г., както първият, така и втората жалбоподател са „владели италиански език доста ограничено и ... лицето, което ги е разпитвало, е трябвало да обяснява значението на някои думи като „събличане“ и „гърди“, които са фигурирали в неговите въпроси“ (§ 83). Важното е, че дори тогава „никой от тях не е споменал твърденията за сексуално насилие по собствено желание“; те са говорили за това, само когато прокурорът им е задавал преки и водещи въпроси относно неподходящото поведение от тяхна страна и / или споменатите от тях през октомври 2012 г. факти и в доказателствата на първия жалбоподател са съдържали редица противоречия (§§ 84-87) ; и

(з) По време на същия разпит, „в отговор на няколко въпроса“ втората жалбоподателка е потвърдила, че никога не е виждала никой възрастен гол, че никой възрастен не я е докосвал и че тя никога не е била снимана (§ 90).

21. В светлината на гореизложеното не можем да не мислим, че всъщност всички доказателства за предполагаеми сексуални злоупотреби, претърпени от жалбоподателите, със сигурност, доколкото се касае до злоупотреби, извършвани от  възрастни, са били опорочени от начина, по който първоначалните твърдения на жалбоподателите са разгледани в Италия от родителите, психолозите и властите (доколкото те са били замесени). Въпреки това, ние се съгласяваме, че българските власти са били изправени пред оплакване, повдигнато на „защитимо основание“ за неподходящо сексуално поведение между деца в Дома за сираци и възможна сексуална злоупотреба с някои от жалбоподателите от страна на други деца.

22. Когато разглеждаме въпроса по член 3 дали въз основа на тези твърдения  е били проведено подходящо, експедитивно и независимо разследване, като се прилагат общите принципи, идентифицирани по-горе, не можем да не заключим, че е било така. В крайна сметка, преди всяко официално уведомление от италианските власти, ДАЗД и съответният прокурор са инциирали подробни мултидисциплинарни проверки за условията и управлението на Дома за сираци. Веднага след като са били помолени, през февруари 2013 г. е започнато поредното разследване, което e довело до поредната мултидисциплинарна проверка, довела до полицейски доклади от 6 март 2013 г. (§ 68) и 5 юни 2013 г. (§ 72). Прекратяването на тези разследвания през ноември 2013 г. впоследствие беше прегледано с оглед на допълнителните материали, предоставени от италианските власти и потвърдено първо от окръжния прокурор (§ 105), след това от съответния апелативен прокурор (§ 110) и накрая от прокурор при Върховна касационна прокуратура (§ 111).

23. Дори и в полза на ретроспекцията да е възможно да се каже, че тези разследвания биха могли да бъдат проведени по различен начин, ясно ни е, че няма основание, на което да заключим, че българските власти не са спазили задълженията си за разследване съгласно член 3 от Конвенцията.

24. Имаме повече съмнения относно това дали всъщност твърденията относно сексуални злоупотреби от възрастни (както са комуникирани на българските власти), в настоящия случай са в състояние в достатъчна степен да представляват оплакване, повдигнато на „защитимо основание“, което да породи задължението за разследване по член 3. Въпреки това, дори ако приемем, че това е така, формата, в която са се появили и развили с течение на времето, очевидно е повлияла на тяхната достоверност и следователно е повлияла на действията по разследването, които Съдът може законно да очаква от националните власти, като същевременно зачита правата по Конвенцията на тези, които биха били обект на такива разследващи мерки; включително правата на жалбоподателите да не бъдат подлагани на ненужни допълнителни мерки с неизбежния риск от повторното им травматизиране.

25. В този контекст е трудно също да критикуваме българските власти, че не са поискали допълнителни разпити на жалбоподателите, както прави мнозинството (§ 208). Както правилно отбелязва Конвенцията от Лансароте, добрата практика е „броят на разпитите (на деца) да бъде възможно най-ограничен ... до строго необходимото за целите на наказателното производство“ (член 35 § 1 (д)). В конкретните обстоятелства по този случай не е ясно каква би била добавената стойност на такива допълнителни разпити. Жалбоподателите вече са били разпитани няколко пъти, като последният разпит е проведен от прокурора при Съда за малолетни и непълнолетни на 8 април 2013 г. с видеозапис. Освен това, по преписката няма нищо, което да предполага, че противоречията в показанията на първия жалбоподател и въпросът за липсата на достоверност, произтичащи от начина, по който са проведени първоначалните разпити, са могли да бъдат преодолени. Имало е ясна индикация, че първият жалбоподател е травматизиран от допълнителните разпити (§§ 85-86).

26. Относно материалите пред настоящия съд ни е ясно, че твърденията не са били достатъчно достоверни и обосновани, за да налагат вида на мерките, които мнозинството предвижда в §§ 208, 211 и 214-223 и следователно, за да се установи нарушение на задължението за разследване по член 3 поради неприемането на такива мерки.

 

V. Заключение

 

27. Като цяло, подобно на Камарата, ние заключихме, че по доказателствата пред този Съд „не може да се направи извод, че българските власти са нарушили процесуалното си задължение да проведат ефективно разследване по твърденията на жалбоподателите“, и че следователно „няма нарушение на член 3 ... от Конвенцията в това отношение “(решение на Камарата § 106).[1] Усилията на Европейския съюз (ЕС) в тази област са забележителни. Вижте например уебсайта на политиката на Комисията на ЕС „Преход от институционални към услуги, базирани в общността (деинституционализация)“, на адрес: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/social-inclusion/desinstit/. Страницата предоставя връзки, освен друго, към „Общите европейски насоки за преход от институционална грижа към грижи в общността“, „Инструментариум за използване на средства от Европейския съюз за преход от институционална грижа към грижи в общността“, „Тематично бележка с насоки относно прехода от институционална грижа към общностна грижа (деинституционализация)“ и „Контролен списък, за  гарантиране, че финансираните от ЕС мерки допринасят за независим живот чрез разработване и осигуряване на достъп до семейни и общностни услуги“.

[2] Комитет на Лансароте, 2-ри доклад за изпълнение „Защита на децата срещу сексуално насилие в кръга на доверието“, приет на 31 януари 2018 г., на адрес: https://rm.coe.int/t-es-2017-12-en-final-report-cot-strategies-with-executive-summary/1680788770 .

[3] Декларация на Комитета на Лансароте относно защитата на децата в грижи извън дома от сексуална експлоатация и сексуално насилие, 21 октомври 2019 г., на адрес: https://rm.coe.int/declaration-of-the-lanzarote-committee-on-protecting-children-in-out-o/1680985874, посочено в параграф 131 от решението; Декларацията дава дефиниции за понятията „извън домашни грижи“, „грижи в домове“ и „институционална среда“, с домове за сираци, включени в понятието „институционална среда“.

[4] Вж., освен друго, Al Adsani срещу Обединеното кралство [GC], № 35763/97, § 55, ECHR 2001‑XI. Вж. също член 31 § 3 (в) от Виенската конвенция за правото на договорите от 1969 г., съгласно който за тълкуването на даден договор трябва да се вземат предвид всички съответни норми на международното право заедно с техния контекст (вж. по този въпрос и във връзка с тълкуването на Конвенцията, освен друго, Loizidou срещу Турция (по същество), 18 декември 1996 г., § 43, Доклади за решения и решения 1996 VI).

[5] Peter S. Steven, „Модели в природата“, Лондон, 1976, преиздадено 1977, на стр. 4.

[6] Относно средата на Конвенцията вижте Georgios A. Serghides, „Европейската конвенция за правата на човека като„ жив инструмент“ в светлината на принципа на ефективност“, в Robert Spano, Iulia Motoc, Branko Lubarda, Paulo Pinto de Albuquerque и Marialena Tsirli (ред.), със съдействието на Aikaterini Lazana, Procès equitable : perspectives régionales et internationales – Liber Amicorum Linos-Alexandre Sicilianos - Liber Amicorum Linos-Alexandre Sicilianos, Limal, 2020, 537, на стр. 541-543.

 

[7] Приложението към Правилника на Съда предоставя механизъм, чрез който Съдът, по искане на страна или служебно, може да изслуша в съответните случаи експертни доказателства.

Дата на постановяване: 2.2.2021 г.

Вид на решението: По същество