Дело "КЪНЕВ И ЮВЕЛИР 90 ООД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"

Номер на жалба: 3410/18

Членове от Конвенцията: (П1-1) Защита на собствеността

ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Жалба № 3410/18
Васил Костов Кънев и Ювелир 90 ООД
срещу България

(вж. приложената таблица)

Европейският съд по правата на човека (Трето отделение), заседаващ като комитет на 9 март 2023 г., състоящ се от:

          Дариан Павли (Darian Pavli), председател,
          Йоанис Ктистакис (Ioannis Ktistakis),
          Андреас Зюнд (Andreas Zünd), съдии,

и Виктория Марадудина (Viktoriya Maradudina), и.д. заместник-секретар,

Като взе предвид горепосочената жалба, подадена на 11 януари 2018 г.,

След обсъждане постанови следното решение:

ФАКТИ И ПРОЦЕДУРА

1.  Списъкът на жалбоподателите е представен в приложената таблица. Жалбоподателите са представлявани от г-н М. Екимджиев, г-жа К. Бончева и г-жа Д. Кметова-Мехмед, адвокати, практикуващи в Пловдив.

2.  Оплакванията на жалбоподателите по член 1 от Протокол № 1 относно отнемането на имущество, за което се предполага, че е придобито от престъпна дейност, са комуникирани на българското правителство („Правителството“).

ПРАВОТО

3.  Жалбоподателите се оплакват от отнемането на имущество, за което се предполага, че е придобито от престъпна дейност, по същество попадащо под член 1 от Протокол № 1.

4.  Правителството не коментира жалбите. 

5.  Съдът е приел водещо решение срещу България относно отнемането на  имущество, за което се предполага, че е придобито от престъпна дейност, по същото законодателство, което се прилага по разглежданото дело, а именно Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност от 2005 г. (наричан по-нататък „Законът от 2005 г.“) - вж. делото Тодоров и други срещу България (№ 50705/11 и 6 други, 13 юли 2021 г.). Съдът установи някои потенциални недостатъци в Закона от 2005 г. и в начина, по който той е бил приложен, по-специално комбинирания ефект от широкия обхват на неговото приложение - по отношение на предикатните престъпления и по отношение на периодите, за които се проверяват приходите и разходите на обвиняемите, на трудностите за обвиняемите да докажат това, което съдилищата считат за „законни“ доходи през такъв период, като се вземе предвид освен това инфлацията и икономическите промени, и презумпцията, че всяко имущество, за което не е доказано, че има „законен“ произход, е имущество, придобито от престъпна дейност. (вж. цитираното по-горе решение Тодоров и други, §§ 200-09). Съдът намира, че макар тези потенциални недостатъци да не са достатъчни, за да се приеме, че всяко отнемане по Закона от 2005 г. е в противоречие с член 1 от Протокол № 1, те със сигурност са поставили значителна тежест върху обвиняемите в производствата за отнемане и са могли да наклонят баланса в полза на държавата. Ето защо, като противовес и гаранция за правата на жалбоподателите, е било от решаващо значение националните съдилища да установят по достатъчно обоснован начин причинно-следствената връзка между имуществото, за което се иска отнемане в полза на държавата, и престъпното поведение на обвиняемото лице (пак там, §§ 210-15).  

6.  Прилагайки тези изисквания към конкретните случаи, разгледани във водещото решение, Съдът установява нарушение на член 1 от Протокол № 1 в онези от тях, в които националните съдилища не са успели да обосноват наличието на причинно-следствената връзка, определена по-горе (вж. §§ 217-50 от решението). От друга страна, Съдът не установява нарушение на член 1 от Протокол № 1 в случаите, в които е било доказано наличието на такава връзка и в които националните съдилища са установили по обоснован начин, че имуществото, за което се иска отнемане в полза на държавата, е придобито от престъпна дейност (вж. §§ 251-81 от решението).

7.  Подобно на последната група, Съдът е убеден, че в настоящия случай националните съдилища са доказали по разумен начин, че имуществото на жалбоподателите, за което се иска отнемане в полза на държавата, е придобито от престъпна дейност. Те са взели предвид естеството на престъпленията, извършени от първия жалбоподател, г-н Васил Кънев, и техния потенциал да генерират печалба, както и периодите, в които жалбоподателите са придобили спорните активи, и времето, когато г-н Кънев е изплатил банковия кредит, взет през 2001 г. 

8.  Съдът заявява по делото Тодоров и други (цитирано по-горе, § 216), че в такъв тип дела по принцип ще приеме оценката на националните съдилища относно наличието на причинно-следствена връзка между престъпното поведение на жалбоподателите и имуществото, за което се иска отнемане в полза на държавата, освен ако тази оценка не е произволна или явно неразумна. Както е отбелязано, оценката, направена в настоящия случай, е разумна и допустима.

9.  С оглед на гореизложеното Съдът намира, че жалбата е явно необоснована и трябва да бъде отхвърлена в съответствие с член 35 §§ 3 и 4 от Конвенцията.

По тези съображения Съдът единодушно,

Обявява жалбата за недопустима.

Изготвено на английски език и съобщено в писмена форма на 30 март 2023 г.

                       

Виктория Марадудина                                                Дариан Павли
(Viktoriya Maradudina)                                                  (Darian Pavli)
Заместник-секретар                                                       Председател


 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на жалбите с оплаквания по член 1 от Протокол № 1

(отнемане на имущество, за което се предполага, че е придобито от престъпна дейност )

Жалба №

Дата на подаване

Име на жалбоподателя

Година на раждане/

регистрация

 

Предикатно престъпление

Период, за който са проверени доходите и разходите на жалбоподателя

Отнето имущество

Причини, посочени от съдилищата

Окончателно решение по процедурата за отнемане

3410/18

11.01.2018 г.

Васил Костов КЪНЕВ

1956 г.

 

ЮВЕЛИР 90 ООД

2000 г.

 

С решение на Окръжен съд - Русе от 27 май 2010 г. (влязло в сила през 2012 г.) първият жалбоподател е осъден за контрабанда и за организиране и ръководене на престъпна група, целяща извършването на контрабанда; престъпленията са извършени между октомври 2008 г. и март 2009 г.

1987-2012 г.

Кораб, закупен от втория жалбоподател през 2001 г. за 77 048 лв. (39 400 EUR), платен с банков заем в размер на 250 000 лв. (128 000 EUR), и сумите, платени от първия жалбоподател през 2007 г. за погасяване на заема; дяловете на първия жалбоподател във втория жалбоподател и в друго дружество.

Стойността на всички горепосочени активи се оценява на 280 510 лв. (143 500 евро).

Жалбоподателите са доказали законни доходи за придобиването на много активи и искът за отнемане в това отношение трябва да бъде отхвърлен.

Що се отнася до останалото имущество (което действително е било отнето), можело е да се предположи, че то е придобито с приходи от престъпна дейност: престъпленията на първия жалбоподател са били такива, че са могли да генерират значителни финансови средства, предполагали са подготовка в продължение на дълъг период от време, а между 2001 г. и 2009 г. първият жалбоподател не е имал достатъчно доходи, за да плати за това имущество. Той е изплатил банковия заем през 2007 г., т.е. приблизително по времето на престъпленията.

4 август 2017 г. - решение на Върховния касационен съд

Дата на постановяване: 9.3.2023 г.

Вид на решението: По допустимост