План за действие за преодоляване на проблемите на процеса на деинституционализация на социалните услуги за деца с увреждания и за осигуряване на независимо представителство на деца с увреждания пред институциите, м. март 2024 г.