Харта на основните права на Европейския съюз и Конвенция за защита правата на човека и основните свободи -два пътя към една обща цел

Автор: Аглика Адамова