Прилагане на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи

(Някои случаи от практиката на Наказателна колегия на Софийски районен съд)

Автор: Владимир Астарджиев

Членове от Конвенцията: (Чл. 5) Право на свобода и сигурност; (Чл. 10) Свобода на изразяването на мнение